Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

  Tác giả: Khúc Văn Thành
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

  Tác giả: Khúc Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu mục tiêu và nội dung nghiên cứu được đặt ra của chương trình 28B.
  - II. Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được của chương trình- 1. Đánh giá chung về mức độ đạt so với mục tiêu đề ra - 2. Đánh giá tổng hợp những kết quả đạt được mang ý nghĩa khoa học và hiệu qủa đối với kinh tế quốc dân và ngành - 3. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện chương trình - 4. Những khó khăn, thuận lợi về các mặt trong quá trình thựuc hiện chương trình.
  - III. Kết luận chung về kết quả thực hiện chương trình: - - Kết luận chung về kết quả thực hiện chương trình.
  - Kiến nghị các chế độ, chính sách, biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý chương trình nghiên cứu khoa học - - Kiến nghị nội dung cần nghiên cứu tiếp 1991-1995 - - Tình hình sử dụng kinh phí

  Số trang: 0

 • Xác định cơ cấu hợp lý của các nhóm máy cho một số công việc chính trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đình Hoè
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định cơ cấu hợp lý của các nhóm máy cho một số công việc chính trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định cơ cấu hợp lý của các nhóm máy cho một số công việc chính trong xây dựng

  Tác giả: Trần Đình Hoè

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của đề tài - II. Trình tự tính toán chọn máy và tổ máy xây dựng có hiệu quả cho quá trình thi công xây lắp phức tạp - III. Phương pháp so sánh về mặt kinh tế các phương án máy và tổ máy xây dựng dùng để thực hiện các quá trình thi công xây lắp - B. Phương pháp xác định lĩnh vực áp dụng kinh tế máy xây dựng theo độ xa vận chuyển máy xây dựng ban đầu đến công trường - I. Phương pháp xác định số lượng máy trong tổ máy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tác giả: Vũ Kim Quyến
  Nhà xuất bản: Vụ quản lý nhà, đô thị-nông thôn- BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tác giả: Vũ Kim Quyến

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Nghiên cứu cơ bản: khảo sát lập một số báo cáo chuyên đề và sưu tầm tài liệu tham khảo - 1. Tình hình sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Hà Nội bảy năm 1981-1987 - 2. Tình hình cấp đất ở quận Hai bà Trưng - Hà Nội - 3. Giới thiệu chính sách sử dụng đất đô thị ở Liên xô và một số nước khác - 4. Cho vay mua nhà ở tại Liên xô và Cộng hoà dân chủ Đức- 5. Cấp đất và đánh thuế đất xây dựng ở một số nước đang phát triển - B. Nghiên cứu tổng hợp: - 1. Tổng hợp và nhận định tình hình bán nhà ở tại các địa phương - 2. Một số ý kiến về nội dung chính sách bán nhà ở đô thị - 3. Tình hình sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản thưòi gian qua. Một số kiến nghị - 4. Cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất xây dựng cơ bản - C. Nghiên cứu đề xuất: - 1. Dự thảo quy định về bán nhà ở do Nhà nước quản lý tại các địa phương (sản phẩm năm 1987) - 2. Dự thảo Điều lệ sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản (sản phẩm năm 1988)

  Số trang: 0

 • Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy luật đô thị hoá, phân bổ và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan giới thiệu mục tiêu nghiên cứu chương trình>,br> - Phần thứ hai: Đánh giá chung về mức độ đạt được so với mục tiêu nghiên cứu của chương trình - 1. Kết quả nội dung nghiên cứu của chương trình - 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng - 3. Các kết quả ứng dụng - 4. Những sản phẩm chính của chương tình - 5. đánh giá kếtquả chung so với mục tiêu chương trình - 6. Những tồn tại và kiến nghị.
  - Phần thứ III: Kiểm điểm quá trình tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình - 1. Về tổ chức điều hành - 2. Về tổ chức nghiên cứu - 3. Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế của chương trình 28A - Kết luận - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

  Tác giả: Nguyễn Đình Đào
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn công nghệ , thiết bị và kiểm định xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành. Mã số: RD 3096

  Tác giả: Nguyễn Đình Đào

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: nghiên cứu phương pháp luận về lapạ CSDL và chương trình quản lý CSDL - 1. Những khái niệm cơ bản về lập CSDL - 2. Những hệ thống chương trình QL CSDL có thể ứng dụng được trong đề tài - 3. So sánh, lựa chọn hệ thống chương tình quản lý CSDL có hiệu quả - Chương II: Danh mục các dữ liệu cần thiết về máy và thiết bị xây dựng phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành - 1. Hiệu quả sử dụng máy và vai trò của nó trong công tác tư vấn và quản lý ngành - 2. Xác định những dữ liệu cần thiết về máy và TBXD phục vụ công tác tư vấn và quản lý ngành xây dựng - 3. các thông số kinh tế- kỹ thuật cơ bản , đặc trưng cho từng chủng loại máy và TBXD - Chương III: Nghiên cứu lập chương trình QLCSDL về máy và thiết bị xây dựng trên cơ sở ứng dụng hệ chương trình MS Acces 2.0 - 1. Chuẩn bị dữ liệu - 2. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu - 3. Nhập dữ liệu trực tiếp vào bẳng dữ liệ - 4. Điều chỉnh dữ liệu của bảng - 5. Tìm kiếm dữ liệu, xếp thứ tự và lọc dữ liệu - 6. In dữ liệu - 7. Sao chép , đặt lại tên, xếp thứ tự và lọc dữ liệu - Chương IV: Tra vấn cơ sở dữ liệu - 1. Tạo lập bảng vấn tin - 2. Lưu trữ và đặt tên cho bảng vấn tin - 3. In dữ liệu của bảng vấn tin - 4. Thiết kế bảng vấn tin kiểu lựa chọn - Chương V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

  Tác giả: Đỗ Đình Nguyên
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tác động của điều kiện tự nhiên đến hình thái phân bố và xây dựng đô thị nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam. Mã số: 28A-01-04

  Tác giả: Đỗ Đình Nguyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên trong quá trình phát triển điểm dân cư Việt Nam - 1. Đặc điểm về kinh tế - xã hội Việt Nam trong quá trình phát triển.
  - II. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của Việt Nam.
  - III. Các tiến trình cải tạo điều kiện tự nhiên Việt Nam.
  - IV. Quá trình biến đổi tính chất các điểm dân cư Việt Nam.
  - V. Đặc biệt trong quá trình phát triển điểm dân cư Việt Nam.
  - VII. ảnh hưởng có tính quy luật đối với quá trình phát triển các điểm dân cư Việt Nam.
  - VIII. Phương hướng chủ yếu phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trên các vùng kinh tế (1986-2000).
  .- IX. Đánh giá khả năng phát triển đô thị Việt nam theo điều kiện tự nhiên.
  - X. Những vấn đề tồn tại

  Số trang: 0

 • Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

  Tác giả: Lê Hồng Kế
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề cấp bách về sinh thái đô thị và bảo vệ môi trường sống Việt Nam. Mã số: 28A-01-05

  Tác giả: Lê Hồng Kế

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương mở đầu:- Chương một: Đô thị hoá và những hệ quả sinh thái của nó - 1. Đô thị hoá và những hệ quả sinh thái của nó - 2. Những đặc điểm chủ yếu về đô thị hoá trong quá trình quy hoạch và xây dựng đô thị ở nước ta - Chương II: Cơ sở khoa học của việc tiếp cận vấn đề đô thị trên quan điểm sinh thái - 1. Quan điểm nghiên cứu - 2. Khái niệm sinh thái học cơ bản và sinh thái đô thị - 3. Thuật ngữ và khái niệm sinh thái đô thị - Chương III: Những ứng dụng bước đầu về lý thuyết và việc đánh giá hệ sinh thái đô thị ở nước ta - 1. Đánh giá tổng quan về phân hệ sinh thái vùng bằng phương pháp `Ngưỡng lãnh thổ`:- 2. Đánh giá phân vị hệ sinh thái đô thị trong hệ thống hệ sinh thái vùng và đô thị.- 3. Đánh giá phân hệ sinh thái đơn vị ở đô thị - 4. ứng dụng vào thực tiễn để đánh giá sinh thái một đơn vị ở thủ đô Hà Nội và đề xuất một số biện pháp cần thiết - 5. Một vài kết quả quan trắc và nghiên cứu ở Hà Nội -

  Số trang: 0

 • Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạc đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập hệ thống sơ đồ tổ chức mạng lưới các điểm dân cư đô thị nông thôn Việt Nam đến năm 2005. Mã số: 28A-01-06

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan đánh giá thực trạng kinh tế xã hội, các nguồn lực và yếu tố để phát triển mạng lưới đô thị 1. Vị trí chức năng của chiến lược đô thị hoá 2. Thực trạng kinh tế-xã hội thời kỳ 1976-1990 3. đánh giá các nguồn lực , các yếu tố tác động đến đô thị hoá.
  Chương II: Phương pháp luận và quan điểm những tiền đề và mục tiêu 1. Phương pháp luận và quan điểm 2. Dự báo về dân số.
  Chương III: Quy luật đô thị hoá và chiến lược phát triển không gian lãnh thổ và tổ chức mạng lưới đô thị quốc gia 1. Mô hình hình thái phân bố hệ thống đô thị quốc gia 2. Thể phân vùng đô thị hoá 3. Lựa chọn phương án động thái cơ cấu lao động 4. Sơ đồ `Bộ xương quốc gia` 5. `Bộ khung đô thị quốc gia`.
  Chương IV: Thời kỳ đô thị hoá- hoạch định các khu vực đầu tư có hiệu quả 1. Xác định bước đi, hướng đi 2. Hoạch định các vùng đầu tư có hiệu quả 3. Phân kỳ đô thị hoá 4. Chiến lược đô thị hoá trong giai đoạn I 5. Phát triển không gian `vùng cực phát triển ` TP Hồ Chí Minh

  Số trang: 0

 • Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư các thành phố lớn. Mã số: 18A-02-01

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khôi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Thành phố lớn và xu thế đô thị hoá: - Khái niệm thành phố lớn và vùng thành phố lớn. - Các giai đoạn phát triển của thành phố lớn. - Những tác động quá mức của thành phố lớn. - Những xu hướng đô thị hoá thế giới. - Vấn đề thành phố lớn Việt Nam. - Đặc điểm lịch sử , hiện trạng. - Chiến lược thành phố lớn nước ta.
  - 2. Mô hình tổ chức phân bố và phát triển mạng lưới các điểm dân cư đô thị vùng thành phố lớn Việt Nam. - Những yếu tố tác động tới sự phát triển thành phố lớn. - Những biến động không gian thành phố và vùng thành phố. - Mô hình phân bố và phát triển mạng lưới dân cư. - Cơ sở khoa học xác định vùng ảnh hưởng. - Hoạch định ranh giới hành chính Hà Nội.
  - 3. Mô hình hệ thống dân cư vùng Thành phố và tính năng điểm dân cư. - Quá trình đô thị hoá làng xóm ven đô. - Quá trình biến đổi. - Giới hạn giữa làng xóm với đô thị. - Hình thái phát triển đô thị hạt nhân trung tâm. - Những yếu tố mới. - Những kiến nghị về giải pháp

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mục tiêu đề tài và phương pháp nghiên cứu.
  - Phần hai: Những vấn đề di dân kinh tế mới Tây nguyên.
  - 1.Đánh giá khái quát công tác xây dựng và phát triển các vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên.
  - 2. Đánh giá tình hình di dân lên Tây Nguyên trong thập kỷ qua.
  - 3. Một số nhận xét về các điểm dân cư KTM Tây Nguyên qua điều tra thựuc tế.
  - 4. Sự phát triển các điểm dân cư dân tộc ít người ở Tây Nguyên.
  - 5. Những vấn đề cần giải quyết đối vưói việc di dân tiếp tục lên Tây Nguyên trong thời gian tới.
  - 6. Những điều kiện cần trhiết đảm bảo định cư vùng kinh tế mới.
  - Phần ba: Sơ đồ mạng lưới dân cư Tây Nguyên.
  - 1. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên - 2. Đặc điểm biến động lao động , dân số ở Tây Nguyên.
  - 3. Hiện trạng mạng lưới dân cư vùng Tây Nguyên.
  - 4. Một số dự báo phát triển KT-XH Tây Nguyên.
  - 5. Sơ đồ phát triển mạng lưới dân cư vùng Tây Nguyên đến năm 2000 - Phần bốn: Mô hình mạng lưới các điểm dân cư kinh tế mới Tây Nguyên và mô hình điểm dân cư kinh tế mới.
  - 1. Mô hình mạng lưới các điểm dân cư kinh tế mới.
  - 2. Mô hình điểm dân cư KTM Tây Nguyên.
  - Phần Năm: Thiết kế thực nghiệm các điểm dân cư KTM.
  - 1. Thiết kế thực nghiệm điểm dân cư May sap.
  - 2. Thiết kế thực nghiệm điểm dân cư Xuân Phú.
  - Phụ trương

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức các điểm và mạng lưới dân cư kinh tế mới nông nghiệp vùng Tây Nguyên

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mục tiêu đề tài và phương pháp nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

  Tác giả: Vũ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng ven biển miền Trung. Mã số: 28A-02-03

  Tác giả: Vũ Kim Long

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khái niệm chung và phương pháp luận nghiên cứu hệ thống điểm dân cư.
  - 1. Khái niệm chung - 2. Phương pháp luận chung - 3. Phương pháp nghiên cứu cơ bản.
  - Chương II: Đánh giá tổng quát . đặc điểm hiện trạng quá trình hình thành phát triển hệ thống điểm dân cư - 1. Đặc điểm chung - 2. Đặc điểm hình thành phát triển - 3. Đặc điểm hiện trạng - Chương III: Đánh giá tiềm năng và khả năng chủ yếu của của hệ thống điểm dân cư - 1. Xây dựng các quan điểm và quy luật phát triển - 2. Những tiềm năng và khả năng chủ yếu - 3. Luận chứng và cân đối lựa chọn khả năng hợp lý.
  - Chương IV: Lập sơ đồ định hướng phân bố và phát triển hệ thống điểm dân cư - 1. Khái quát dự báo định hướng các nhóm yếu tố tác động chủ yếu - 2. Dự kiến hệ tiêu chí - chỉ tiêu cơ bản và cấu trúc định hướng - 3. Dự kiến phương án sơ đồ định huớng phân bố và phát triển hệ thống điểm dân cư - Kết luận: Tồn tại và kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Hệ thống hoá tài liệu điều tra và tình hình tổng quan diễn biến loại hình đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay. - 1. Tài liệu toàn quốc - 2. Tài liệu điều tra theo mẫu - 3. Một số nhận định qua tình hình thực tế của các điểm dân cư đã điều tra - 4. Hệ thống hoá tình hình phát triển chung - 5. Hệ thống hoá số liệu thống kê theo các yếu tố chỉ dẫn của mẫu điều tra - 6. Hệ thống hoá theo biểu diễn biểu đồ đối tượng nghiên cứu theo tương quan các yếu tố của đối tượng và giữa các đối tượng - 7. Xét dưới góc độ điều tra điển hình theo mẫu với các loại dân cư trên cơ sở hệ thống hoá số liệu - 8. Đánh giá điều kiện nghiên cứu sau điều tra - 9. Phương pháp luận nghiên cứu - Chương II: Phân tích sự khác nhau giữa các đối tượng điều tra theo các yếu tố mang tính bản chất và nội dung cấu thành mức phát triển - Chương III: Nội dung đề suất phân loại theo các yếu tố cơ bản - - Phân nhóm - Phân tích mối quan hệ và tiêu chuẩn hoá các yếu tố phân loại - - Trạng thái phân biệt của các điểm dân cư theo mức tiêu chuẩn hoá - - Phân loại, phân cấp thực trạng điểm dân cư (giới hạn trong phạm vi điều tra)- - Phân loại theo mức độ dân cư nội thị - - Phân loại theo mức tỷ lệ dân số phi nông nghiệp (%) - - Phân loại theo mức điều kiện hạ tầng kỹ thuật - Chương IV: Tổng hợp xây dựng hệ thống phân loại phân cấp phát triển các điểm dân cư thuộc 3 nhóm theo mức tiêu chuẩn đô thị hoá - Chương IV:

  Số trang: 0

 • Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn

  Tác giả: Vũ Ngọc Thuần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn

  Tác giả: Vũ Ngọc Thuần

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đánh gái khái quát về hiện trạng giao thông các thành phố lớn của Việt Nam Chương II: Đề xuất những vấn đề cấp bách trong giao thông thành phố lớn a. Xây dựng mô hình tổ chức giao thông Thành phố và mô hình nút giao thông ứng dụng thực tế cho thành phố Hà Nội b. Xây dựng mô hình toán để ứng dựng vào việc tìm biện pháp giảm xe đạp trong thành phố lớn - mô hình toán xác định thành phần phương tiện Chương III: Đặc thù và cách tính toán, một số thông số giao thông trong việc tính toán giao thông công cộng. Một công đoanh trong việc xác định thành phần phương tiện. Chương IV: a. Tính toán đánh giá sự ùn tắc giao thông theo phương pháp của Siegloch để khẳng định giả thiết để xây dựng mô hình - Chương trình M.T.Đ.T dùng để tính giải pháp phương trình tương quan hồi quy mô hình toán - Một vài nhận xét về cách giải quyết mạng lưới công trình ngầm Chương V: Kết luận và một vài ý kiến đề xuất của đề tài

  Số trang: 0

 • Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tác giả: Dương Minh Thảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-9/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tác giả: Dương Minh Thảo

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xác định những tồn tại chủ yếu và vấn đề cấp bách của năng lượng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của dân cư các đô thị lớn ở Việt Nam Chương 1: Tổng quan về hiện trạng năng lượng các đô thị lớn của Việt Nam 1. Đặt vấn đề 2. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hà Nội 3. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Đà Nẵng 4. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hồ Chí Minh Chương II: Vai trò của năng lượng đối với các đô thị Việt Nam 1. Quá trình đô thị hoá gắn liền với yêu cầu phát triển năng lượng là một quy luật khách quan 2. Sự tác động của năng lượng đối với đô thị 3. Vai trò của chiến lược cung cấp năng lượng và triển vọng sự cân bằng năng lượng các đô thị lớn ở Việt Nam Chương III: Những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với sự tồn tại và phát triển các đô thị loại lớn của Việt Nam Phần thứ hai: Nghiên cứu cấu trúc năng lượng trong các đô thị lớn của Việt Nam Chương I: ý nghĩa của việc xác định cấu trúc năng lượng và những yếu tố quyết định cấu trúc năng lượng

  Số trang: 0