Tìm kiếm nâng cao

 • Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tác giả: Lữ Triều Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tác giả: Lữ Triều Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng SCL - 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐB SCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá đồng bằng SCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu đồng bằng SCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ đồng bằng SCL với khu vực trong và ngoài nước - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐB SCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị ĐB SCL - 4. Về mô hình làng (xã) đặc trưng ở ĐBSCL - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở đồng bằng SCL - Kết luận:

  Số trang: 0

 • Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tác giả: Nguyễn Thế Bá
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tác giả: Nguyễn Thế Bá

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Những nét tổng quan về sự hình thành và phát triển các đơn vị ở đô thị.- Chương I. Khái niệm đơn vị ở đô thị.- Chương II: Những đặc trưng cơ bản của sự hình thành và phát triển đơn vị ở đô thị Việt Nam. 1. Đơn vị ở phát triển theo đường phố. 2. Đơn vị ở với sự hình thành các lô phố trong đô thị. 3. Đơn vị ở theo ngõ phgố và đường phố nội bộ. 4. Làng trong đô thị. 5. Đơn vị nhà ở thấp tầng mới xây dựng. 6. Đơn vị ở tập thể gắn liền với sản xuất. 7. Đơn vị ở tiểu khu cao tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng.- Chương III: Một số tình hình thực tế về QHXD các đơn vị ở tiểu khu tại Việt Nam 1. Tình hình chung 2. Vấn đề thiết kế 3. Về công tác xây dựng 4. Về công tác quản lý 5. Các khu ở thấp tầng. Chương IV: Vài nét tổng quan về tình hình và điều kiện ở hiện nay trong các đô thị Việt Nam.
  Phần II: Những quan niệm mới và các đề xuất chủ yếu về mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Chương V. Những xu hướng nổi bật trong lý luận đô thị hiện đại theo xu hướng tổ chức đơn vị ở và đơn vị QH đô thị. Chương VI: Đơn vị đô thị - một mô hình quan trọng trong sự hình thành và phát triển đô thị. 1. Đơn vị đô thị - yếu tố phát triển của thành phố. 2. Giới hạn về quy mô và quan niệm đơn vị đô thị tối ưu. 3. Điểm hội tụ - hạt nhân của các đơn vị đô thị. 4. Những yếu tố mới về đơn vị trong cơ cấu tổ chức QH đô thị Chương VII: hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị và đơn vị ở đô thị - 1. Dịch vụ công cộng và cơ cấu tổ chức QH đô thị - 2. Phân cấp dịch vụ công cộng với mô hình đơn vị ở trong đô thị - 3. Các loại hình dịch vụ công cộng - 4. Phương thức bố trí các công trình dịch vụ công cộng cấp cơ sở - Chương VIII. Mô hình đơn vị ở trong đô thị - 1. Xuất xứ và sự hình thành mô hình đơn vị ở - 2. Cơ cấu tổ chức đơn vị ở - 3. Giao thông trong đơn vị ở - 4. Bố cục các công trình nhà ở - Chương IX. Những kết luận và kiến nghị trong vấn đề QHXD các đơn vị ở đô thị

  Số trang: 0

 • Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đặt vấn đề.
  - Phần II: Quan điểm và phương pháp luận.
  - Phần III: Đánh giá đặc điểm tài nguyên - 1. Đặc điểm khí hậu - 2. Tài nguyên đất - 3. Tài nguyên Nước - 4. Tài nguyên khoáng sản - 5. Năng lượng.
  - Phần IV: Đánh giá tổng hợp tiềm năng kinh tế kinh tế xã hội - 1. Kinh tế nông lâm ngư nghiệp - 2. Kinh tế công nghiệp - 3. Mạng lưới điểm dân cư.
  - Phần V: Dự báo khai thác tài nguyên , phát triển kinh tế xã hội: 1. Dự báo tài nguyên đất - 2. Dự báo tài nguyên nước - 3. Dự báo hướng phát triển và tổ chức sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp - 4. Dự báo phát triển kinh tế công nghiệp , thủ công nghiệp - 5. Dự báo hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư - 6. Dự báo phát triển các nguồn năng lượng - 7. Dự báo phát triển hệ thống giao thông vận tải.
  - Phần VI: Cân bằng các hệ sinh thái và bảo vệ môi trường trong các mối quan hệ nội- ngoại vùng.
  - Phần VII: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức các phức hợp công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức các phức hợp công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức các phức hợp công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Xây dựng phương pháp luận về tổ chức sản xuất công nghiệp ttrên vùng lãnh thổ Đông Nam Bộ
  Từ cơ sở lý luận chung vận dụng cụ thể vào vùng Đông Nam Bộ, xem xét các đặc thù của vùng, nghiên cứu đề xuất nội dung, phương pháp nghiên cứu, quan điểm và nguyên tắc phát triển và phân bố công nghiệp, tổ chức các phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ vùng.

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

  Tác giả: Phan Công Thức
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

  Tác giả: Phan Công Thức

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu.
  - Chương II: Đánh giá tổng hợp hiện trạng sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ - 1. Điều kiện tự nhiên - 2. Dân số và lao động nông nghiệp, đặc điểm phân bố mạng lưới dân cư nông nghiệp trong vùng - 3. Đánh giá chung về phát triển nông lâm ngư nghiệp - 4. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất nguồn nông nghiệp - 5. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất ngành lâm nghiệp - 6. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất thuỷ sản - 7. Nhận xét đánh giá tổng hợp hiện trạng sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương ba: Dự báo sự phát triển của các yếu tố tác động đến phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo tiềm năng đất nông lâm ngư nghiệp - 2. Dự báo tiềm năng nguồn nước phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp - 3. Dự báo tiềm năng lao động và phát triển kỹ thuật - 4. Dự báo khả năng đáp ứng yêu cầu về phân bón. 5. Dự báo khả năng đầu tư cơ giới hoá - 6. Dự báo khả năng cải tạo quan hệ sản xuất.
  - Chương Bốn: Dự báo khả năng phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000.
  - Chương năm: Dự án lập sơ đồ tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Quan điểm, nguyên tắc, sơ đồ lý thuyết - 2. Phương án sử dụng đất hợp lý - 3. Phương án tổ chức sản xuất một số cây trồng chyên canh chủ yếu.
  - Chương sáu: Dự án về tổ chức sản xuất liên hiệp các xí nghiệp nông công nghiệp vùng Đông nam Bộ đến năm 2000.
  - Chương bảy: Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

  Tác giả: Vũ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

  Tác giả: Vũ Kim Long

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mục tiêu , nhiệm vụ và quan điểm nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng.
  - Chương II: Khái quát về phương pháp luận ứng dụng nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi du lich vùng - 1. Phạm trù ảnh hưởng và phân cấp hệ thống nghiên cứu - 2. Quan điểm và cơ sở khoa học của hệt hống nghiên cứu - 3. Trình tự và phạm vi nghiên cứu.
  - Chương III: Một số khái niệm chung và xu hướng thế giới về hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng.
  - Chương IV: Sơ bộ kết quả nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000 - 1. Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên và xã hội vùng Đông Nam Bộ - 2. Đặc điểm chung về môi trường và hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ - 3. Đánh giá tổng hợp về tình hình hiện trạng và khả năng tổ chức hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng - 4. Dự báo xu hướng phát triển của hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng - 5. Cân bằng và hiệu quả kinh tế xã hội và sinh thái, bảo vệ môi trường của hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tác giả: Đặng Trường Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tác giả: Đặng Trường Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Ý nghĩa mục tiêu phương pháp nghiên cứu và đánh giá mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - Chương I: ý nghĩa mục tiêu và phương pháp nghiên cứu - Chương II: Đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 1. Quan điểm đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 2. Nội dung phân tích đánh giá - 3. Nhận xét đánh giá tổng hợp chung.
  - Phần II: Dự báo phát triển mạng lưới dân cư - Chương III: Dự báo phát triển của các yếu tố tác động đến dân cư - 1. Yếu tố tự nhiên - 2. Yếu tố kinh tế - 3. Mức sống và nhu cầu tổ chức cuộc sống đã ảnh hưởng đến tổ chức dân cư - 4. Cấu trúc hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 5. Yếu tố quốc phòng- mối liên vùng - 6. Lập sơ đồ đánh giá tổng hợp tiềm năng các yếu tố tác động đến dân cư - Chương IV: Dự báo phát triển quy mô và cơ cấu dân cư lao động trong vùng - 1. Quan điểm dự báo - 2. Tính toán quy mô dân cư và cân bằng lao động - 3. Dự báo xu hướng điều phối nhân khẩu và lao động ở Đông Nam Bộ năm 2000 - 4. Dự báo tỉ lệ cơ cấu các thành phần lao động và dân số Đông Nam Bộ năm 2000 - Chương V: Một số dự án và hệ thống sơ đồ tổ chức không gian mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo sơ đồ tổ chức các điểm dân cư Đông Nam Bộ - 2. Dự báo phát triển các phân hệ sinh thái dân cư - 3. Dự báo hệ thống trung tâm phát triển - 4. Một số phương án lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 5. Sơ đồ mạng lưới dân cư ở giai đoạn đầu - 6. Kết luận - 7. Dự báo một số sơ đồ phục vụ công tác xây dựng, mạng lưới dân cư ở Đông Nam Bộ - Chương V: Những tồn tại và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý thuyết của hệ thống giao thông vùng miền Đông Nam Bộ A. Giao thông và quy hoạch vùng lãnh thổ 1. Hệ thống các điểm dân cư trên vùng lãnh thổ ngoại vi của thành phố lớn 2. Hệ thống các điểm dân cư với cấu trúc phức hợp 3. Mối quan hệ giữa mạng lưới các điểm dân cư , các hệ thống tổ chức giao thông và mạng lưới đường chính các thành phố 4. Việc phân cấp các mạng lưới các điểm dân cư phụ thuộc vào các hệt hống giao thông vận tải hiện đại B. Nghiên cứu chung của mạng lưới các điểm dân cư và các hệ thống giao thông vận tải 1. Các phương pháp dựa trên cơ sở ngyên tắc ngoại suy thống kế của việc lớn lên về dân số 2. Các phương pháp dựa trên cơ sở thực hiện cân bằng lực lượng lao động 3. Phương pháp dựa trên cơ sở áp dụng lý thuyết ngưỡng hoặc các giới hạn 4. Phương pháp dự trên cơ sở những đặc điểm riêng của sự phát triển thành phố 5. Các phương pháp dựa trên cơ sở phân tích các vốn đầu tư cần thiết của việc phát triển các mạng lưới các điểm dân cư.
  Chương 2: Hiện trạng hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ 1. Hệ thống các điểm dân cư đô thị và mạng lưới giao thông trong vùng miền Đông Nam Bộ - 2. Quan hệ giao thông vận tải của đầu mối vận tải TP Hồ Chí Minh và vùng miền Đông Nam Bộ.
  Chương 3: Một số vấn đề về dự báo phát triển của hệ giao thông - 1. Vài nét dự báo phát triển hệ thống giao thông vùng và giao thông đô thị cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 của thế giới - 2. Giao thông công cộng phục vụ vùng đô thị hóa và nhóm các thành phố giao thông vùng

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Lũng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Lũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Mở đầu.
  - Phần II: Đặc điểm về điều kiện tự nhiên tài nguyên nước và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Đông Nam Bộ - Chương 1: Các đặc điểm điều kiện tự nhiên - Chương 2: Đánh giá tài nguyên nước mặt - Chương 3: Đánh giá tài nguyên nước dưới đất - Chương 4: Hiện trạng khai thác tài nguyên nước Đông Nam Bộ. Đánh giá hiện trạng đó trên quan điểm hệ sinh thái.
  - Phần III: Sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước . Dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước - Chương 1: Lập sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước của Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Chương 2: Lập sơ đồ dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước của Miền Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Phần IV: Kết luận

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

  Tác giả: Dương Mạnh Thảo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

  Tác giả: Dương Mạnh Thảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quát về mục tiêu và nội dung đề tài.
  - Phần thứ hai: Nội dung 1. Đánh giá hiện trạng năng lượng Đông Nam Bộ - 2. Xác định tiềm năng năng lượng miền Đông Nam Bộ - 3. Phương pháp cân bằng năng lượng vùng lãnh thổ - 4. Dự báo năng lượng miền Đông Nam Bộ - 5. Phương án đảm bảo năng lượng miền Nam Nam Bộ. đáp ứng môi sinh-môi truờng.
  - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu - Chương II: Phương pháp luận - Chương III: Điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về vùng Đông Nam Bộ - 2. Tình hình khí hậu - 3. Tình hình thuỷ văn các sông suối - 4. Tình hình địa chất thuỷ văn vùng Đông Nam Bộ - Chương IV: Chất lượng nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Chất lượng nước gầm vùng Đông Nam Bộ - 2. Chất độc hoá học và ảnh hưởng của nó đến môi trường vùng Đông Nam Bộ - Chương V: Hiện trạng cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hệ thống cấp nước TP Hồ Chí Minh - 2. Hệ thống cấp nước Thủ Dầu Một (sông Bé) - 3. Hệ thống cấp nước Đồng Nai (Biên Hoà) - 4. Hệ thống cấp nước thị xã Tây Ninh - 5. Hệ thống cấp nước thị xã Vũng Tàu - Chương VI: Nhu cầu cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Vấn đề phát triển dân số - 2. Tiêu chuẩn cấp nước - 3. Nhu cầu cấp nước toàn vùng - Chương VII: Những vấn đề kỹ thuật đặc biệt cho vấn đề cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - I. Vấn đề tuần hoàn nước - 1. Tuần hoàn nước trong công nghiệp - 2. Sự cân bằng lượng muối trong nước tuần hoàn - 3. Sử dụng nước thải trong các hệ thống nước làm lạnh tuần hoàn - 4. Sử dụng hệ thống cấp nước theo chương trình kín - Chương IIX: Sử dụng tổng hợp nguồn nước vùng Đông Nam Bộ - Chương IX: Những vấn đề kinh tế trong việc cấp nước vùng Đông Nam Bộ - Chương X: Đặc điểm xử lý nước vùng Đông Nam Bộ - Chương XI: Vấn đề cân bằng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ - Chương XII: Sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Những nguyên tắc cơ bản để hình thành sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hai sơ đồ cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - - Sơ đồ phân tán - - Sơ đồ liên hoàn - Chương XIII: Bảo vệ nguồn nước vùng Đông Nam Bộ -

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-04

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-04

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu.
  - Chương II: Phương pháp luận.
  - Chương III: Điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về vùng Đông Nam Bộ - 2. Tình hình khí hậu - 3. Tình hình thuỷ văn các sông suối - 4. Tình hình địa chất thuỷ văn vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương IV: Chất lượng nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Chất lượng nước gầm vùng Đông Nam Bộ - 2. Chất độc hoá học và ảnh hưởng của nó đến môi trường vùng Đông Nam Bộ - Chương V: Hiện trạng cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hệ thống cấ.
  p nước TP Hồ Chí Minh - 2. Hệ thống cấp nước Thủ Dầu Một (sông Bé) - 3. Hệ thống cấp nước Đồng Nai (Biên Hoà) - 4. Hệ thống cấp nước thị xã Tây Ninh - 5. Hệ thống cấp nước thị xã Vũng Tàu.
  - Chương VI: Nhu cầu cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Vấn đề phát triển dân số - 2. Tiêu chuẩn cấp nước - 3. Nhu cầu cấp nước toàn vùng.
  - Chương VII: Những vấn đề kỹ thuật đặc biệt cho vấn đề cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - I. Vấn đề tuần hoàn nước - 1. Tuần hoàn nước trong công nghiệp - 2. Sự cân bằng lượng muối trong nước tuần hoàn - 3. Sử dụng nước thải trong các hệ thống nước làm lạnh tuần hoàn - 4. Sử dụng hệ thống cấp nước theo chương trình kín.
  - Chương VIII: Sử dụng tổng hợp nguồn nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương IX: Những vấn đề kinh tế trong việc cấp nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương X: Đặc điểm xử lý nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương XI: Vấn đề cân bằng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương XII: Sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Những nguyên tắc cơ bản để hình thành sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hai sơ đồ cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - - Sơ đồ phân tán - - Sơ đồ liên hoàn.
  - Chương XIII: Bảo vệ nguồn nước vùng Đông Nam Bộ

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

  Tác giả: Lữ Triều Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

  Tác giả: Lữ Triều Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Mở đầu.
  Phần thứ hai: Vị trí đại lý và đặc điểm tự nhiên vùng Đông Nam Bộ I. Vị trí, diện tích và dân số II. Đặc điểm về khí hậu xây dựng 1. Nhiệt độ 2. Độ ẩm 3. Lượng bốc hơi 4. Mưa 5. Gió, bão 6. Chế độ bức xạ III. Đặc điểm địa hình IV. Đặc điểm địa chất kiến tạo 1. Giới Vende-Faleozoi... 2. Giới Hezoi... 3. Giới Kanimozoi 4. Macma... V. Đặc điểm địa chất công trình VI. Đặc điểm địa chất tài nguyên 1. Khoáng sản kim loại 2. Khoáng sản phi kim loại VII. Đặc điểm địa chất thuỷ văn VIII. Đặc điểm thuỷ văn 1. Mạng lưới sông ngòi 2. Chế độ lũ kiệt trên các dòng sông 3. Chế độ thuỷ triều 4. Tình hình chua, mặn 5. Hồ chứa nước nhân tạo IX. Đặc điểm thổ nhưỡng X. Đặc điểm động đất .
  Phần thứ ba: Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng vùng miền Đông Nam Bộ I. Một số nhận xét khái quát về tình hình sử dụng, bảo vệ tài nguyên có liên quan đến công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng II. Đặc điểm chủ yếu về hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng ở miền Đông Nam Bộ 1. Nét đặc trưng và sự thanh tạo các điểm dân cư ở miền Đông Nam Bộ 2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng một số đô thị chính ở miền Đông nam Bộ đến năm 2000.
  Phần thứ tư: Phương hướng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 I. Tổng quan về chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị 1. Quy hoạch chiều cao đất đai đô thị 2. Tổ chức thoát nước mặt 3. Chống ngập đo nước ngầm 4. Chống ngập lụt 5. Chuẩn bị kỹ thuật và hoàn thiện mương xá 6. Trượt và các biện pháp chống trượt 7. Chống lũ đá 8. Hệ thống tưới của đô thị 9. Các vùng nước của thành phố 10. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai trong những điều kiện đặc biệt 11. Phương pháp lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp II.Phương pháp lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp - III. Các cơ sở kha học để lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp - 1. Các yếu tố tự nhiên - 2. Các yếu tố kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

  Tác giả: Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

  Tác giả: Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Nội dung và phương pháp - 1. Đặt vấn đề - 2. Nội dung nghiên cứu - 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài.
  - Chương II: Các đặc điểm cơ bản của môi trường tự nhiên - Sinh thái vùng Đông Nam Bộ xét về mặt ảnh hưởng đến môi trường đất - 1. Khí hậu - 2. Địa hình - 3. Lớp phủ thực vật tự nhiên - 4. Hoạt động kinh tế - xã hội.
  - Chương 3: Hiện tượng đất vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về đá mẹ - 2. Các quá trình phong hoá phát sinh đất - 3. Bảng tổng hợp các loại đất - 4. Đặc điểm lý hoá các loại đất - 5. Đặc điểm địa hoá - 6. Hiện trạng sử dụng đất.
  - Chương 4: Một số quá trình phát sinh tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới môi trường đất - 1. Xói mòn tiềm năng - 2. Xói mòn hiện trạng - 3. ô nhiễm đất - 4. Các kiểu cảnh quan địa hoá - 5. Phân vùng địa lý thổ nhưỡng - 6. Các thể tổng hợp tự nhiên, sinh thái - 7. Dự báo khả năng biến động môi trường đất đến năm 2000.
  - Chương 5: Một số kiến nghị chủ yếu về các biện pháp tổ chức sử dụng và bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ - 1. Tổ chức sử dụng đất tiếp cận với điều kiện sinh thái đất - 2. Thực hiện một số biện pháp chống xói mòn thoái hoá đất.
  - Kết luận.
  Phụ lục

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

  Tác giả: Nguyễn Đức Kháng
  Nhà xuất bản: Viện điều tra quy hoạch rừng - Bộ Lâm nghiệp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

  Tác giả: Nguyễn Đức Kháng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - 1. Những hướng nghiên cứu cơ bản trên thế giới và Việt Nam - 2. Một vài quan niệm về vùng lãnh thổ - 3. Mô hình điều khiển của thảm thựuc vật rừng đối với môi trường - 4. Phương pháp nghiên cứu - Phần II: Giới thiệu khái quát về tự nhiên và tình hình sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ - 1. Ranh giới lãnh thổ vùng Đông Nam Bộ - 2. Khái quát đặc điểm tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ - Phần III: Cơ sở xác định tỷ lệ rừng hợp lý Đông Nam Bộ - 1. Những vấn đề chung và tài nguyên rừng vùng Đông Nam Bộ - 2. Phân loại sử dụng đất và tỉ lệ che phủ của rừng vùng Đông Nam Bộ - 3. Tỷ lệ che phủ rừng và việc gìn giữ nguồn nước - 4. Rừng và vấn đề kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ - Phần IV: Những đề nghị về tổ chức tỉ lệ rừng và xây dựng vốn rừng vùng Đông nam Bộ - 1. Xác định tỷ lệ che phủ rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ - 2. Tổ chức xây dựng vốn rừng vùng Đông Nam Bộ - Kết luận

  Số trang: 0