Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - I. Những luận điểm chung - 1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế - 2. Tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 3. Lĩnh vực áp dụng các tính toán hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 4. Bảo đảm tính chính xác và tính có thể so sánh được của các tính toán hiệu quả kinh tế - II. Hiệu quả kinh tế chung (tuyệt đối) của đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và phạm vi áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế chung của đầu tư XDCB - III. Hiệu quả kinh tế so sánh (tương đối) của đầu tư xây dựng cơ bản vào lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và lĩnh vực áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 3. Các điều kiện để đảm bảo tính có thể so sánh được các phương án - 4. Định mức hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 5. Tính toán ảnh hưởng cơ bản của nhân tố thời gian trong đầu tư XDCB - V. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế của đầu tư XDCB - Phần II: Những luận điểm chung khi đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng - I. Khái niệm về thiết kế, chất lượng thiết kế và hiệu quả kinh tế của phwong án thiết kế - II. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung đánh giá các giải páhp thiết kế - III. Trình tự tiến hành đánh giá - IV. Các trường hợp so sánh và đánh giá phương án thiết kế công trình xây dựng - V. Những điều kiện đảm bảo tính có thể so sánh được của cácc phương án - VI. Phương pháp lựa chọn phương án đối sánh cơ sở - VII. Lựa chọn đơn vị đo của các chỉ tiêu so sánh - VIII: Các phương pháp so sánh -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1,Tổng hợp tình hình công tác thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1,Tổng hợp tình hình công tác thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung A. Về đầu tư và khối lượng thiết kế công trình 1. Đầu tư. 2. Tình hình thiết kế chung. 3. Trình độ khoa học kỹ thuật trong thiết kế. 4. Khả năng hợp tác trong công tác lập, duyệt thiết kế với nước ngoài đối vưói các công tình viện trợ . 5. Tình hình sơ bộ về chất lượng và hiệu qủa kinh tế của các giải pháp thiết kế. 6. Tình hình xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế điển hình.
  B. Tình hình tổ chức và lực lượng thiết kế. 1. Về lực lượng thiết kế. 2. Trang bị kỹ thuật và cơ sở vật .3 Về đào tạo cán bộ thiết kế.
  C. Tình hình quản lý thiết kế. II. Đánh giá sơ bộ một số giải pháp thiết kế đã được áp dụng trong thời gian qua. 1. Với các công trình do các tổ chức thiết kế trong và ngoài nước thiết kế . Kết luận và những tồn tại chủ . Phần 2: Lược khảo các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư cơ bản và các phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng về mặt kinh tế

  Số trang: 0

 • Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Lược khảo các phương pháp hiện có I. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị máy xây dựng 1. Về hệ chỉ tiêu để đánh giá và so sánh phương án 2. Về phương pháp xác định phương án trang bị máy xây dựng hợp lý về mặt kinh tế II. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong giai đoạn sử dụng máy xây dựng 1. Về hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sử dụng máy xây dựng 2. Phương pháp so sánh các phương án thi công xây dựng cơ giới hoá 3. Về phương pháp xác định phạm vi áp dụng hợp lý về mặt kinh tế của máy xây dựng 4. Phương pháp xác định cơ cấu và thành phần tối ưu cho tổ máy xây dựng 5. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của việc cải tiến sử dụng máy xây dựng 6. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của các hình thức đầu tư ,br> III. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và so sánh phương án trong khâu sửa chữa máy xây dựng.
  Phần thứ hai: Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị máy xây dựng I. Một số phương hướng chung về trang bị máy xây dựng cần chú ý khi đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án trang bị máy xây dựng II. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án trang bị máy xây dựng 1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của ácc phương án trang bị máy xây dựng 2. Hệ chỉ tiêu đánh giá các máy xây dựng riêng rẽ 3. Hệ chỉ tiêu đánh giá phương án trang bị gồm một tập hợp máy 4. Một số đặc điểm về hệ chỉ tiêu đánh giá phương án trang bị máy cho toàn ngành xây dựng III. Phương pháp so sánh các phương án trang bị máy xây dựng theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 1. Phương pháp so sánh các máy xây dựng riêng rẽ để xây dựng phương án trang bị máy xây dựng - 2. Phương pháp so sánh các phương án trang bị gồm một tập hợp máy xây dựng của một tổ chức xây dựng - IV. Những vấn đề phân tích và tính toán hiệu

  Số trang: 0

 • Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Một số mô hình toán học phục vụ cho sản xuất. 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính. 3. Bài toán vận tải. 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế.
  - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Mô hình hoá hệ thống các nhà máy sửa chữa máy xây dựng có cùng một mức độ chuyên môn hoá. 2. Mô hình hoá hệ thống nhà máy sửa chữa có mức độ chuyên môn hoá khác nhau.
  Chương III: Mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng cho nước ta. 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua. 2. Xây dựng mô hình toán học. 3. Cách giải mô hình. - Chương trình máy tính.
  - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng .- 2. Quy mô, công suất hợp lý của các nhà máy sửa chữa lớn máy xây dựng. - 3. Xác định chi phí vận chuyển và giá thành sửa chữa lớn máy xây dựng. - 4. Chi phí để thành lập và duy trì vốn dự trữ tổng thành thay thế.
  - Chương 5: Mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng ở khu vực Hà Nội hiện nay và điều kiện phát triển đến năm 2000. - 1. Bản đồ hiện trạng mạng lưới bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nộ.i - 2. Tình hình hoạt động và kết quả bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội. - 3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới khu vực Hà Nội. - 4. Phương hướng phát triển cơ giới háo xây dựng ở Hà Nội và các vùng phụ cận đến năm 2000. - 5. Nhiệm vụ công tác quy hoạch mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội trong thời gian tới. - 6. Các bản số liệu về tình hình sửa chữa máy xây dựng của khu vực Hà Nội

  Số trang: 0

 • Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu - Chương I: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ cho quy hoạhc mạng lwis sửa chữa máy xây dựng - 1. Một số mô hình toán học phục vụ sản xuất - 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính - 3. Bài toán vận tải - 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Chương 3: Mô hình tán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng ở nước ta - 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua - 2. Xây dựng mô hình toán học - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 2. Các phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 3. Cơ sở lý thuyết về xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 4. Xây dựng phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 5. Xác định quy mô, công suất hợp lí các nhà máy sửa chữa máy xây dựng - Chương 5: Bước đầu áp dụng mô hình để tính toán ở một số khu vực và một số bộ sử dụng nhiều máy xây dựng - 1. Khu vực Hà Nội - 2. Khu vực Hải Phòng - 3. Khu vực thành phố Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam - 4. Bộ Xây dựng (chủ yếu là các đơn vị ở phía Bắc) - Chương VI: Tính toán hiệu quả kinh tế sau khi quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Lược khảo cơ sở xác định hiệu quả kinh tế

  Số trang: 0

 • Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức nhu cầu máy xây dựng (dự thảo). Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở khoa học và những luận chứng cơ bản của tập định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 2. Danh mục định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 3. Quá trình xây dựng tập định mức

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề.
  - 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.
  - 3. Lựa chọn phương án tối ưu.
  - 4. Xác định nhiệm vụ của các đơn vị theo từng nọi dung quản lý sử dụng máy.
  - 5. Phân cấp quản lý sử dụng máy của xí nghiệp thi công cơ giới.
  - 6. Khảo nghiệm đánh giá kết quả phân cấp quản lý.
  - Bản dự thảo Phân cấp quản lý sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Mở đầu: 1. Khái quát chung về tình hình trang bị và lực lượng máy xây dựng ở nước ta. 2. Các nguyên tắc khi xác định nhu cầu máy xây dựng và những trường hợp cần xác định nhu cầu máy xây dựng. 3. ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của đề tài.
  B. Phần thứ nhất:: 1. Mục đích và yêu cầu lập phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp. 2. Khái quát chung về các phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng và ưu nhược điểm của từng phương pháp. 3. Xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp theo phương pháp đã chọn. - Công thức tổng quát. - Xác định các thông số trong công thức tổng quá. - Lập sơ đồ khối tính toán nhu cầu máy xây dựng và giải thích sơ đồ đó. 4. Một số ví dụ tính toán. 5. Dự kiến các phụ lục kèm theo. 6. Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

  Tác giả: Võ Thượng Trạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

  Tác giả: Võ Thượng Trạch

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Một số cơ sở khoa học khi quy hoạhc mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Mở đầu: - - Tổ chức lãnh thổ của mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - - Một số nguyên tắc trong khi qui hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - - Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cho các cơ sở sửa chữa máy xây dựng - Phần II: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Khái niệm - 2. Xây dựng mô hình - Phần III: Quy hoạch mạng lưới sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng - 1. Hiện trạng - 2. Phương pháp xác định hao phí phụ tùng bình quân - 3. Danh mục phụ tùng và chỉ tiêu hao phí phụ tùng -

  Số trang: 0

 • Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình đầu tư và sử dụng xe máy thi công 1985-1988. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Báo cáo tình hình đầu tư và trang bị máy thi công trong những năm qua - 1. Tình hình đầu tư trang bị xe máy thi công từ năm 1985-1988 - 2. Kết quả sử dụng xe máy thi công qua những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã đạt được.
  - B. Những yếu tố chính đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng máy thi công - 1. Trang bị máy thi công không cân đối, không đồng bộ, không thuần nhất. Cơ sở , lực lượng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy quá yếu và thiếu, cung ứng vật tư phụ tùng không đáp ứng với yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng xe máy - 2. Công tác quản lý kinh tế kỹ thuật bị buông lỏng, thiếu sự chỉ đạo thống nhất - 3. Đội ngũ cán bộ, công nhân cơ giới vừa thiếu , vừa yếu, quản lý lao động chưa hợp lý.
  - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức XD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư và sử dụng xe máy thi công. Mã số: 28B-01-05

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Tổng quan về tình hình đầu tư trang bị và sử dụng xe máy thi công trong toàn ngành xây dựng.
  - 2. Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng xe máy xây dựng.
  - 3. Quy hoạch mạng lưới các nhà máy sửa chữa máy xây dựng.
  - 4. Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và định mức nhu cầu máy xây dựng.
  - 5. Bước đầu áp dụng thử nghiệm các biện pháp kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư trang bị và sử dụng xe máy thi công ở đơn vị xây lắp

  Số trang: 0

 • Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

  Tác giả: Vũ Gia Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: - 1. Một số điểm phân biệt về phương pháp đánh giá giữa giai đoạn trang bị và giai đoạn sử dụng máy - 2. Các phương pháp đánh giá và so sánh phương án sử dụng máy xây dựng - 3. Hệ chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật để đánh giá và so sánh phương án máy xây dựng trong giai đoạn sử dụng. - Hệ chỉ tiêu đánh giá các phương án sử dụng máy cho quá trình công nghệ xây dựng. - Hệ chỉ tiêu đnáh giá các phương án sử dụng máy cho quá trình tổ chức xây dựng một công trình. - Hệ chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế sử dụng máy cho kì kế hoạch của một tổ chức xây dựng - 4. Phương pháp so sánh các phương án sử dụng máy cho quá trình thi công xây dựng công trình theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. - Tính toán cho trường hợp độ xa vận chuyển máy đến công trình và qui mô khối lượng công việc của máy phải thực hiện là một trị số xác định cho trường. - Tính toán cho trường hợp độ xa vận chuyển máy đến công trường, quy mô khối lượng công việc được giao cho máy thực hiện và cự ly thi công là một biểu số. - Phương pháp so sánh giữa các phương án sử dụng máy đa năng và máy chuyên dùng. - Phương pháp so sánh các phương án sử dụng máy xây dựng bằng chỉ số tổng hợp xếp hạng phương án. - Một số phương hướng áp dụng toán học để lựa chọn phương án sử dụng máy xây dựng tối ưu - 5. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế của cải tiến sử dụng máy. - Các phương hướng cải tiến sử dụng máy xây dựng. - Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của cải tiến sử dụng máy - 6. Một số công thức tính toán so sánh các hình thức tổ chức sử dụng máy hợp lý.
  - Phần thứ hai: - 1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của vấn đề đầu tư cơ bản cho sửa chữa máy xây dựng - 2. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình sửa chữa máy xây dựng về mặt kinh tế - 3. Hệ chỉ tiêu và phương pháp so sánh các phương án công nghệ sửa chữa - 4. Hệ chỉ tiêu và phương pháp so sánh các phương án sản xuất phụ tùng thay thế - 5. Nhận xét về tính kinh tế của một số máy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội - Bộ Giáo dục và đào tạo
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Giới thiệu chun.
  - Phần thứ hai: Tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo các đề mục chủ yếu của đề tài.
  - 1. Phần tổng hợp tình hình thiết kế.
  - 2. Phần xây dựng các phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng.
  - 3.Nghiên cứu một số phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ - Chương I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và theo lãnh thổ - 1. Đặt vấn đề: - 2. Những nguyên tắc cơ bản của viêck lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Các tài liệu ban đầu để lập sơ đồ phát triển và phát triển năng lực xây dựng - 5. Nội dung và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: ứng dụng phương pháp toán kinh tế trong việc lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 1. Đặt vấn đề - 2. Các bước tiến hành áp dụng các mô hình toán kinh tế trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Thiết lập các bài toán phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Một số mô hình toán kinh tế thương được áp dụng trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 5. Chuẩn bị số liệu ban đầu - 6. Phân tích các kết quả tính toán - Phần II: đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng - A. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp xây dựng - B. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng thời kỳ 1986 - 2005 - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - I. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành công nghiệp VLXD - 3. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công gnhiệp vạt liệu xây dựng theo thời kỳ 1986-2005 - Phần III: ví dụ minh hoạ- A. Phân bố cơ sở sản xuất xi măng lớn 1991-2000 - B. Phân bố sản xuất và sử dụng hợp lý sản phẩm gạch ngói trên địa bàn Hà Nội -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ. Mã số: 28B.02.01

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ. Mã số: 28B.02.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ. Mã số: 28B.02.01

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và lãnh thổ - Chương I: Cơ sở khoa học và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng theo ngành và theo lãnh thổ - 1. Đặt vấn đề: - 2. Những nguyên tắc cơ bản của việc lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Các tài liệu ban đầu để lập sơ đồ phát triển và phát triển năng lực xây dựng - 5. Nội dung và phương pháp lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: ứng dụng phương pháp toán kinh tế trong việc lập sơ đồ phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 1. Đặt vấn đề - 2. Các bước tiến hành áp dụng các mô hình toán kinh tế trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 3. Thiết lập các bài toán phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 4. Một số mô hình toán kinh tế thương được áp dụng trong phát triển và phân bố năng lực xây dựng - 5. Chuẩn bị số liệu ban đầu - 6. Phân tích các kết quả tính toán - Phần II: đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố năng lực xây dựng - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng - A. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp xây dựng - B. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp xây dựng thời kỳ 1986 - 2005 - Chương II: Đánh giá hiện trạng , quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - I. Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng - 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành công nghiệp VLXD - 3. Quan điểm phát triển và phân bố ngành công nghiệp vật liệu xây dựng theo thời kỳ 1986-2005 - Phần III: ví dụ minh hoạ- A. Phân bố cơ sở sản xuất xi măng lớn 1991-2000 - B. Phân bố sản xuất và sử dụng hợp lý sản phẩm gạch ngói trên địa bàn Hà Nội -

  Số trang: 0