Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh/ Phạm Hoàng Hải/ Phạm Trung Lương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh/ Phạm Hoàng Hải/ Phạm Trung Lương

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng môi trường Hạ Long - 1.1. Hiện trạng môi trường tự nhiên - 1.2. Đặc điểm hiện trạng môi trường kinh tế-xã hội nhân văn - 2. Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường Hạ Long-Cát Bà - 2.1. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên - 2.2. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường kinh tế-xã hội nhân văn - 2.3 Các giải pháp giảm thiểu - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Mai trọng Thông/ Đặng Kim Nhung/ Nguyễn Thị Băng Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Mai trọng Thông/ Đặng Kim Nhung/ Nguyễn Thị Băng Thanh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển đô thị ở Châu á - 2. Về đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển đô thị ở Việt nam - 3. Đánh giá tác động môi trường hệ thống thoát nước của một dự án phát triển dô thị - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Trần Chấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Trần Chấn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về các hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đập thuỷ điện - 2. Nhận xét về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho đập thuỷ điện của Chương trình môi trường Việt Nam-Canađa - 3. Định hướng bổ sung hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho dự án thuỷ điện.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Lawrence Hannah
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Lawrence Hannah

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những sự phát triển gần đây ở Triều Tiên về lĩnh vực nhà ở - A- Những yếu tố tác động về nhu cầu cung cấp nhà ở - B- Cung và cầu về nhà ở - C- Những điều kiện về nhà ở - D- Giá cả - E- Những đặc tính về không gian của thị trường nhà ở - Chương II: Những chính sách, chương trình và các cơ quan - Chương III: Những vấn đề cần giải quyết và kết quả - Chương IV: Những định hướng về chính sách mới - Chương V: Những bài học rút ra từ lĩnh vực nhà ở của Triều Tiên.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Trevor Farnworth
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Trevor Farnworth

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần giới thiệu - A- Văn tự đất đai có tính chất lịch sử - B- Hợp đồng đất đai và quyền phát triển - Chương II: Hệ thống quản lý đất đai ở vùng đất mới - A- Điểm xuất phát: Hồ sơ giải thừa - B- Thời kỳ chuyển sang giai đoạn đô thị hoá - C- Vùng đất mới - giai đoạn hiện đại - D- Tóm tắt - hệ thống và công cụ quản lý đất đai - Chương III: Tổ chức và quy hoạch - A- Những đơn vị chủ chốt - B- Vai trò của công tác quy hoạch - Chương IV: Nhà cửa và công nghệ bất động sản - Chương V: Các công cụ thực hiện chính sách - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Christine Wallich
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Christine Wallich

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những vấn đề cơ bản trong nền tài chính địa phương - Chương II: Cơ cấu Chính phủ - Chương III: Vai trò và chức năng của chính quyền địa phương - Chương IV: Tăng cường khả năng tài chính của địa phương - Chương V: Xây dựng hệ thống chuyển vốn giữa các cấp Chính phủ - Chương VI: Vay, cấp vốn và các vấn đề khác.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Remy Prudhomme
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Remy Prudhomme

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu - - Phần I: Tăng trưởng đô thị - Chương I: Hiểu biết về tăng trưởng đô thị - A- Định nghĩa về tăng trưởng đô thị - B- Các nhân tố quyết định sự tăng trưởng đô thị - C- Những chi phí cho quy mô của đô thị - D- Lợi ích của quy mô các đô thị - E- Phí tổn và lợi ích của đô thị hoá - Chương II: Các chính sách cho tăng trưởng đô thị - A- Phân loại các chính sách - B- Đánh giá các chính sách - C- Những đề xuất về chiến lược phát triển đô thị - D- Trường hợp Việt Nam - - Phần II: Quản lý đô thị - Chương III: Quản lý cái gì? - Chương IV: Ai là người quản lý? - Chương V: Quản lý đô thị bằng cách nào? - Chương VI: Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Lân/ Trần Hanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Lân/ Trần Hanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Một số đặc điểm sử dụng quỹ đất xây dựng, phát triển các đô thị ở Việt Nam - II. Một số chính sách, biện pháp quản lý đất phát triển đô thị, tồn tại và phương pháp khắc phục - 1- Một số chính sách và biện pháp quản lý đất phát triển đô thị - 2- Những tồn tại, nguyên nhân và phương hướng khắc phục - 3- áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý Nhà nước đối với đất đai đô thị - 4- Đổi mới tăng cường bộ máy và cán bộ quản lý nhà, đất đô thị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Đình Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-6/1992
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: Nguyễn Đình Tùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1- Hệ thống tài chính Việt Nam và tổ chức quản lý tài chính đô thị - 2- Tài chính đô thị với công cuộc đô thị hoá ở Việt nam - 3- Những tồn tại của hệ thống tài chính đô thị Việt Nam chuyển sang nền kinh tế hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường - 4- Sự cần thiết đổi mới và hoàn thiện chính sách cơ chế quản lý tài chính đô thị Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-5/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Xây dựng các khu ở thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc II. Bản sắc văn hoá với bảo tồn và tôn tạo các di sản kiến trúc trong không gian đô thị Hà Nội III. Bản sắc văn hoá với vấn đề cảnh quan đô thị IV. Kiến trúc Hà Nội phải là kiến trúc hiện đại đầy bản sắc dân tộc tiêu biểu cho cả nước.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Trương Đình Hẹ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-4/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Trương Đình Hẹ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I- Quan niệm chung về cơ sở hạ tầng đô thị - II- Đặc điểm cơ sở hạ tầng TP Hồ Chí Minh - 1. Cơ sở hạ tầng đa dạng và mang đậm dấu ấn lịch sử - 2. Cơ sở hạ tầng có quy mô lớn và chất lượng khá nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng - 3. Cơ sở hạ tầng chưa được quan tâm thích đáng và còn nhiều mặt yếu kém trong tổ chức quản lý - 4. Cơ sở hạ tàng thành phố đang được phát triển - III- Phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng TP Hồ Chí Minh.

  Số trang: 0

 • Hội thảo quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-4/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đô thị TP Hồ Chí Minh: - 1- Thành phố HCM theo quy hoạch tổng mặt bằng sau năm 2005 - 2- Phân cấp trong điều hành đô thị - 3- Hợp tác trong điều hành đô thị - 4- Nhằm tạo nên một cơ cấu đô thị tốt hơn trong phạm vi đô thị được mở rộng -

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Đình Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Nguyễn Đình Tùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Cơ sở quyết định cơ chế, biện pháp tạo nguồn phục vụ cho sự nghiệp chiếu sáng đô thị - 1- Cơ chế quản lý dịch vụ chiếu sáng - 2- Sản phẩm chiếu sáng đô thị đưa lại lợi ích chung và lợi ích riêng - II. Các kiến nghị về chính sách, cơ chế tạo vốn cho sự nghiệp chiếu sáng đô thị - 1- Các biện pháp tạo nguồn - 2- Chính sách chế độ và tổ chức thực hiện.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Bộ Năng lượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Bộ Năng lượng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Một số định hướng phát triển chiếu sáng đô thị: - 1- Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu về suất tiêu thụ điện năng cho chiếu sáng đường phố, công trình công cộng và quảng cáo - 2- Tiết kiệm năng lượng - 3- Phát triển hệ thống đèn đường kết hợp hài hoà với phát triển mạng điện trung thế, hạ thế và các công trình công cộng khác - 4- Phát triển hệ thống chiếu sáng có chất lượng cao.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Trần Đức Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Trần Đức Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Nha Trang - II. Cơ sở hạ tầng hiện tại của chiếu sáng công cộng TP Nha Trang - 1- Số lượng các loại đèn chiếu sáng đã lắp đặt - 2- Công tác tài chính phục vụ cho chiếu sáng công cộng thành phố - 3- Đơn vị quản lý - III. Dự kiến phương hướng phát triển mạng điện chiếu sáng công cộng TP Nha Trang đến năm 2000 - 1- Phương hướng chung - 2- Phát triển lưới điện chiếu sáng công cộng đến các xã ngoại thành và các đường phụ ở nội thành chưa có đèn đường.

  Số trang: 0