Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới. Mã số: RD 120-20 (KQNC.2713)

  Tác giả: Nguyễn Công Nghĩa (Chủ trì tiêu chuẩn)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới. Mã số: RD 120-20 (KQNC.2713)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Nghĩa (Chủ trì tiêu chuẩn)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hiện tai, trong nước có TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, nội dung tiêu chuẩn này được chuyển dịch chủ yếu từ tiêu chuẩn của Nga SP24.13330:2011, trong quá trình sử dụng có rất nhiều điểm cần làm rõ (đang được soát xét). Mặt khác, lý thuyết xây dựng tiêu chuẩn dựa trên phương pháp trạng thái giới hạn nhưng tổ hợp tải trọng và hệ số từng phần (đất nền) đang sử dụng theo Nga
  nên tiêu chuẩn này cần được làm lại mới nếu các nguyên tắc thiết kế và tổ hợp tải trọng tác động có sự thay đổi. Hơn nữa, trong tiêu chuẩn này vẫn cho phép sử dụng một số công thức thực nghiệm được xây dựng trên có sở lý thuyết ứng suất cho phép. Do vậy, theo định hướng mới của hệ thống tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn này về dài hạn sẽ không còn phù hợp để áp dụng.
  - Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” với kết quả là cần phải có sự thay đổi cơ bản hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của nước ta theo hướng hội nhập quốc tế. Hệ thống tiêu chuẩn châu Âu được lựa chọn là cơ sở để biên soạn các tiêu chuẩn xây dựng theo định hướng mới.
  - Tiêu chuẩn xây dựng trên cơ sở nghiên cứu phân tích các Tiêu chuẩn hiện hành của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc... từ đó lựa chọn một tiêu chuẩn tham khảo để làm cơ sở biên soạn tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc” theo định hướng mới.

  Số trang: 94

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”. Mã số: TC 33-20 (KQNC.2712)

  Tác giả: Nguyễn Giang Nam (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”. Mã số: TC 33-20 (KQNC.2712)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Giang Nam (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Tổng quan, đánh giá thực trạng về các tiêu chuẩn Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu trong công trình xây dựng hiện nay.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc biên soạn tiêu chuẩn Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu trong công trình xây dựng theo định hướng mới

  Số trang: 92

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để hội nhập với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông theo hướng mới.
  Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền chính là tiêu chuẩn Châu Âu. Tiêu chuẩn châu Âu có ưu điểm là tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới hiện nay, được quốc tế công nhận, có ngôn ngữ tiếng Anh, có các phần mềm áp dụng và tích hợp với các công nghệ thiết kế tiên tiến như BIM. Ngoài ra, một số phần có thể tham khảo tiêu chuẩn Mỹ cũng như các tiêu chuẩn tiên
  tiến khác. Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn hiện hành phù hợp với Việt Nam.

  Số trang: 153

 • Nghiên cứu xây dựng 7 tiêu chuẩn về kết cấu thép cho các đối tượng chuyên dụng theo định hướng mới. Mã số: TC 17-21 (KQNC.2710)

  Tác giả: Vũ Thành Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 7 tiêu chuẩn về kết cấu thép cho các đối tượng chuyên dụng theo định hướng mới. Mã số: TC 17-21 (KQNC.2710)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thành Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 198/2018/QĐ-TTg ngày 09/2/2018), Bộ Xây dựng đã hoàn thành định hướng biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2030 của ngành xây dựng, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong danh mục các TCVN cốt lõi của ngành xây dựng thì bộ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép là bộ tiêu chuẩn quan trọng trong đó có 7 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép chuyên dụng là bộ phận cấu thành của bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép này. Do đó, đề tài nghiên cứu xây dựng 7 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép nêu trên là cần thiết, phù hợp với chương trình, kế hoạch hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng.

  Số trang: 171

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Tải trọng và tác động” theo định hướng mới. Mã số: RD 109-20 (KQNC.2709)

  Tác giả: Vũ Thành Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Tải trọng và tác động” theo định hướng mới. Mã số: RD 109-20 (KQNC.2709)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thành Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Theo định hướng đổi mới tiếp nối hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng tiệm cận với hệ thống Âu – Mỹ tiên tiến trên thế giới, cần biên soạn mới tiêu chuẩn “Tác động lên kết cấu” nhằm đồng bộ, thống nhất nhóm Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng theo các trạng thái giới hạn tiên tiến trên thế giới với các hệ số an toàn riêng hợp lý phù hợp với tình hình xây dựng, tình hình kinh tế hiện tại, ngoài ra còn phù hợp với các phần mềm tính toán hiện đại, tiến tới ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0.
  - Thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” của Thủ tướng Chính phủ, (Quyết định 198/2018/QĐ-TTg ngày 09/2/2018), Bộ Xây dựng đã hoàn thành định hướng biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2030 của ngành xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Trong đó, Tiêu chuẩn “Tác động lên kết cấu” là một trong những tiêu chuẩn cốt lõi đầu tiên được đề nghị biên soạn sớm theo định hướng mới.
  - Do đó, đề tài nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn “Tác động lên kết cấu” theo định hướng mới là cần thiết, phù hợp với chương trình tổng thể Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng.

  Số trang: 65

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới. Mã số: TC 29 – 20 (KQNC.2708)

  Tác giả: Cao Duy Khôi (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới. Mã số: TC 29 – 20 (KQNC.2708)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Duy Khôi (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Để hội nhập nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo hướng mới. Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn Châu Âu, tham khảo và tích hợp các ưu điểm của các tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép khác của Việt Nam hiện hành, Nga, Mỹ, Trung Quốc. Ngoài ra cần quan tâm đến khả năng áp dụng TC mới trong các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay ở Việt Nam.
  - Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn cũ mà phù hợp với Việt Nam.

  Số trang: 27

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới" với các tiêu chí sau:
  + NGhiên cứu cơ sở dữ liệu biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu Bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới;
  + Nghiên cứu thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tra bảng theo định hướng mới
  + Nghiên cứu thiết kế kết cấu be tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tính toán theo định hướng mới
  + Thực hiện các ví dụ minh họa

  Số trang: 142

 • Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ. Mã số: RD 49-22 (KQNC.2706)

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ. Mã số: RD 49-22 (KQNC.2706)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc từ nguồn vật liệu tại chỗ, khắc phục được những khó khăn về việc vận chuyển vật liệu trên đại hình vùng núi phía Bắc đảm bảo các yếu tố truyền thống, bền vững, đơn giản phù hợp với văn hóa và điều kiện kinh tế - kỹ thuật của các tỉnh miền núi.
  Trên cơ sở đó, các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:
  1. Nghiên cứu thực trạng nhà ở của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc.
  2. Nghiên cứu chế tạo gạch không nung (dạng đất hóa đá) có cường độ chịu nén đạt trên 3,5 MPa từ nguồn vật liệu tại chỗ.
  3. Nghiên cứu giải pháp kiến trúc, kết cấu và quy trình thi công phù hợp nhằm xây dựng hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở điển hình cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện địa phương khu vực miền núi phía Bắc.

  Số trang: 146

 • Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn. Mã số: TC 34-22 (KQNC.2705)

  Tác giả: Trương Quốc Thành (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn. Mã số: TC 34-22 (KQNC.2705)

  Tiêu đề phụ: Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy; Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy; Phần 3: Máy cắt kính; Phần 4: Bàn nghiêng (Bàn lật kính)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Quốc Thành (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn.
  - Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy;
  - Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy;
  - Phần 3: Máy cắt kính;
  - Phần 4: Bàn nghiêng (Bàn lật kính)

  Số trang: 67

 • Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Máy và thiết bị xây dựng". Mã số: Tc 29-22 (KQNC.2704)

  Tác giả: Nguyễn Văn Tịnh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Máy và thiết bị xây dựng". Mã số: Tc 29-22 (KQNC.2704)

  Tiêu đề phụ: Máy nghiền di động. Phần 1: Thuật Ngữ và thông số kỹ thuật, Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra; Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng - Phần 1: Điều khoản và thông số kỹ thuật, Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Tịnh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Biên soạn tiêu chuẩn:
  TCVN XXX-1:2023, Máy và thiết bị xây dựng - Máy nghiền di động. Phần 1: Thuật ngữ và thông số kỹ thuật
  TCVN XXX-1:2023, Máy và thiết bị xây dựng - Máy nghiền di động. Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra
  TCVN XXX-2:2023, Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng - Phần 1: Điều khoản và thông số kỹ thuật
  TCVN XXX-2:2023, Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng - Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra

  Số trang: 64

 • Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2703)

  Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thông quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2703)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  • Thu thập tài liệu, số liệu về thực trạng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị, tập trung vào vấn đề giao thông, cấp nước và thoát nước thải.
  • Cơ sở khoa học, các yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác đánh giá HTKT đô thị (tập trung vào giao thông, cấp nước và thoát nước thải)
  • Xây dựng dự thảo Hướng dẫn đánh giá tác động đến HTKT (tập trung giao thông, cấp nước và thoát nước thải) của các dự án đầu tư xây dựng.

  Số trang: 112

 • Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới. Mã số: RD 45-22 (KQNC.2702)

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới. Mã số: RD 45-22 (KQNC.2702)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài
  - Nghiên cứu quy định thiết kế cấu kiện lắp ghép trong tiêu chuẩn Eurocode 2.
  - Nghiên cứu xây dựng “Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới”.

  Số trang: 83

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án
  a. Mục tiêu tổng quát:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải, ngưỡng phát thải, và đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải các chất ô nhiễm (tập trung chủ yếu vào các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - VOC) từ các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  b. Mục tiêu cụ thể:
  - Phân tích, đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải; hệ thống chứng nhận và dán nhãn phát thải VOC cho các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải và đề xuất ngưỡng phát thải VOC đối với một số nhóm sản phẩm VLXD sử dụng phổ biến trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải VOC trong quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm VLXD.

  Số trang: 281

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu soát xét nội dung Tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 về sự phù hợp với Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Quy hoạch; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.., quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD... để đề xuất các nội dung cần xây dựng thành TCVN riêng (bao gồm cả các TCVN đã được xây dựng, hoặc đang có kế hoạch xây dựng bên cạnh các TCVN đề xuất xây dựng bổ sung), các nội dung cần huỷ bỏ vì không phù hợp với hệ thống các văn bản pháp quy, hoặc đã được đưa thành quy định trong quy chuẩn.

  Số trang: 229

 • Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (KQNC.2699)

  Tác giả: Nguyễn Trung Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (KQNC.2699)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 233