Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 19-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Muc tiêu chung: Thông qua việc nghiên cứu và tổng hợp các giải pháp tiên tiến trong và ngoài nước giúp cơ sở sản xuất sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát trên cả có thêm cơ hội lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất với đơn vị nhằm thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Quyết định 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2007 "Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng  nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước"...
  - Mục tiêu cụ thể: Lựa chọn và đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất của sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát của Việt Nam. Nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực:
  + Lĩnh vực liên quan đến công nghệ và nguyên vật liệu
  + Lĩnh vực liên quan đến con người và quản lý con người
  + Lĩnh vực liên quan đến môi trường

  Số trang: 172

 • Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. Mã số: RD 71-18 (KQNC.2516)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. Mã số: RD 71-18 (KQNC.2516)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 71-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. 
  Nooijdung nghiên cứu gồm 7 chuyên đề:
  - Chuyên đề 1:Tổng quan về công tác giám sát trong hoạt động xây dựng
  - Chuyên đề 2: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch xây dựng
  - Chuyên đề 3: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về đầu tư xây dựng tại địa phương
  - Chuyên đề 4: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng ở địa phương
  - Chuyên đề 5: Vai trò của HĐND các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng
  - Chuyên đề 6: Giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng
  - Chuyên đề 7: Một số vướng mắc và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giám sát hoạt động xây dựng của HĐND các cấp.

  Số trang: 191

 • Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam. Mã số: RD 69-18 (KQNC.2149)

  Tác giả: TS. Phạm Văn Bộ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam. Mã số: RD 69-18 (KQNC.2149)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Phạm Văn Bộ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu, đánh giá về nhận thức cạnh tranh đô thị của lãnh đạo đô thị hiện nay;
  - Đánh giá về kiến thức kỹ năng về cạnh tranh đô thị của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo;
  - Nghiên cứu đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị;
  - Nghiên cứu những lý thuyết liên quan đến mô hình cạnh tranh đô thị trong đó có các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng tới cạnh tranh đô thị;
  - Xây dựng mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam mà mỗi đô thị có thể thông qua đó tìm được lợi thế phát triển của mình;
  - Tổ chức các hoạt động thí điểm cho các đô thị.

  Số trang: 197

 • Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng. Mã số: RD 70-18 (KQNC.2517)

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng. Mã số: RD 70-18 (KQNC.2517)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
   Nhằm biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng mang tính đặc thù, phù hợp với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng
  Tài liệu hoàn thành sẽ được sử dụng cho các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức" đã nêu: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý:
  - Bảo đảm đén hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý duwos 55 tuổi đối với nam; dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo,quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định
  - Bảo đảm dến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm lại.

  Số trang: 230

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 09-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc phổ biến các văn bản QPPL và những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững cho 2 nhóm đối tượng:
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng;
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng.

  Số trang: 254

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 01-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng nội dung và tổ chức các lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị thông minh để trang bị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp:
  - Các kiến thức cơ bản về quản lý phát triển đô thị thông minh (quy hoạch đô thị thông minh, quản trị đô thị thông minh, dịch vụ tiện ích thông minh...)
  - Các kiến thức cần thiết tham mưu cho UBND tỉnh để ra các quyết định về phát triển đô thị thông minh
  - Các kiến thức, kinh  nghiệm về phát triển đô thị thông minh trong và ngoài nước
  - Các kiến thức về xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án phát triển đô thị thông minh
  - Các kiến thức về xây dựng, quản lý, triển khai và vận hành phát triển đô thị thông minh trong tương lai. 

  Số trang: 731

 • Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng đến năm 2030. Mã số: RD 37-2019 (KQNC.2505)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng đến năm 2030. Mã số: RD 37-2019 (KQNC.2505)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 37-2019

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tổng kết đề tài gồm các nội dung chính sau:
  - Mở đầu: đưa ra sự cần thiết và phương pháp thực hiện.
  - Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược KH&CN ngành xây dựng giai đoạn 2013-2020: nêu những kết quả, thành tựu; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học đối với sự phát triển KH&CN ngành Xây dựng.
  - Kinh nghiệm quốc tế về phát triển KH&CN ngành xây dựng: đưa ra những kinh nghiệm, bài học từ một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng.
  - Dự thảo chiến lược phát triển KH&CN ngành xây dựng giai đoạn 2021 - 2030: nêu cơ sở xây dựng chiến lược; quan điểm, mục tiêu và dự thảo các nội dung của chiến lược

  Số trang: 99

 • Nghiên cứu giải pháp thiết kế, thi công hệ kết cấu bao che cho nhà cao tầng. Mã sô: RD 38-19 (KQNC.2501)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp thiết kế, thi công hệ kết cấu bao che cho nhà cao tầng. Mã sô: RD 38-19 (KQNC.2501)

  Tiêu đề phụ: Mã sô: RD 38-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài chủ yếu đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm thiết kế, thi công kết cấu chính của các hệ bao che. Ngoài ra, để đảm bảo các yêu cầu về cách âm, cách nhiệt, thông gió, chiếu sáng,
  tiết kiệm năng lượng... thì cần tuân thủ các yêu cầu bổ sung của các tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khác có liên quan.

  Số trang: 296

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thiết kế kết cấu theo định hướng mới. Mã số: TC 37-20 (KQNC.2506)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thiết kế kết cấu theo định hướng mới. Mã số: TC 37-20 (KQNC.2506)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 37-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 37

 • Hệ mặt dựng nhôm kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 07-19 (KQNC.2504)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ mặt dựng nhôm kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 07-19 (KQNC.2504)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 07-19 (Thuyết minh)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 139

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống điều hòa không khí. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2491)

  Tác giả: TS.KTS. Đào Thị Tiến Ngọc - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống điều hòa không khí. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2491)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.KTS. Đào Thị Tiến Ngọc - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 240

 • Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn tải trọng và tác động. Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động”. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2502)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn tải trọng và tác động. Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động”. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2502)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 02-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2503)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2503)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 02-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão. Mã số: RD 115-18 (KQNC.2510)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão. Mã số: RD 115-18 (KQNC.2510)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 115-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Thực hiện các nội dung cho phân loại nhà ở an toàn (nhà ở riêng lẻ) chịu gió, bão ở Việt Nam nhằm có kế hoạch ứng phó với bão: trú ẩn, gia cố gia cường nhà hoặc di dân

  Số trang: 119

 • Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình. Mã số: RD 114-18 (KQNC.2511)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình. Mã số: RD 114-18 (KQNC.2511)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 114-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Thực hiện các nội dung sử dụng cho thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình ở Việt Nam, bao gồm các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình khi chịu gió, bão.

  Số trang: 104