Tìm kiếm nâng cao

 • Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

  Tác giả: Trương Quang Thao
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

  Tác giả: Trương Quang Thao

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện tượng đô thị hoá.
  - 2. Đô thị hoá và phát triển.
  - 3. Đô thị hoá ở các nước đang phát triển.
  - 4. Các chiến lược phát triển đô thị ở các nước đang phát triển - 5. Đô thị hoá ở Việt Nam.
  - 6. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay.
  - 7. Dự báo chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sự cần thiết và ý nghĩa thựuc tế của vấn đề nghiên cứu - II. Nội dung nghiên cứu - III. Cơ sở lý luận và thực tiễn được sử dụng trong khi nghiên cứu - IV. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được - 1. Phân tích đánh giá tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong thời gian vừa qua - 2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2.1 Cơ sở phương pháp luận - 2.2 Phương pgháp xác định hiệu quả kinh tế công trình đầu tư - 2.3 Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế công trình đầu tư - 3. Cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư - a. Hoàn thiện cơ chế đầu tư XDCB - b. Hoàn thiện cơ cấu đầu tư - c. Hoàn thiện cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - d. Cơ sở khoa học của biện pháp đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu - v. Một vài hạn chế và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Cơ sở khoa học hoàn thiện cơ chế đầu tư - I. Những quan điểm cơ bản của việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đầu tư - II. Mục tiêu và nội dung cơ bản của cơ chế đầu tư của nước ta hiện nay - III. Một số chính sách , biện pháp chủ yếu quản lý vĩ mô đầu tư xây dựng cơ bản - 1. Hoàn thiện chế độ sở hữu tài sản đầu tư... 2. Đổi mới kế haọch hoá đầu tư - 3. Hoàn thiện hệ thống đòn bẩy và kích thích kinh tế - B. Cơ sở khoa học hoàn thiện cơ cấu đầu tư - I. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định cơ cấu đầu tư cho một thời kỳ kế hoạch - 1. Khái quát chung - 2. Các tính chất của cơ cấu kinh tế - 3. Các chỉ tiêu đặc trưng cho cơ cấu kinh tế hợp lý - 4. Phân tích đánh giá sự hình thành và động thái cơ cấu kinh tế nước ta - 5. Phương pháp xây dựng cơ cấu kinh tế - II. Cơ sở lý luận và thực tiễn xâyd ựng cơ cấu đầu tư ở nước ta trơng thưòi kỳ 1991-2000 - 1. Cơ cấu đầu tư và mối quan hệ tác động qua lại với cơ cấu kinh tế - 2. Cơ cấu đầu tư 1991-1995 với những quan điểm xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai - 3. Phương hướng xây dựng cơ cấu đầu tư trong điều kiện thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới... III. Xây dựng cơ cấu đầu tư 1991-1995 - 1. Các cơ sở phân tích để hình thành định hướng cơ cấu đầu tư 1991-1995 - 2. Sự hình thành cơ cấu kinh tế mới - IV. Kế hoạch hoá đầu tư cơ bản tầm vĩ mô với việc hình thành cơ cấu đầu tư trong điều kiện quản lý kinh tế mới - C. Hoàn thiện cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - 1. Phân tích ảnh hưởng của ácc nhân tố đối với cơ cấu công nghệ vốn đầu tư trong thời gian qua - 2. Các biện pháp cải tiến cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - 3. Kiến nghị các biện pháp trước mắt - D. Cơ sở khoa học của biện pháp đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu - I. Khái niệm và bản chất kinh tế phát triển sản xuất theo chiều sâu - II. Đầu tư theo chiều sâu, những hình thức và nội dung của nó -

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Bản chất, hình thức và tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản I. Bản chất hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2. Các hình thức biểu hiện của hiệu quả đầu tư cơ bản - II. Tiêu chuẩn và định mức hiệu quả kinh tế vốn đầu tư - Chương II: Hệ thống các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - I. Vấn đề phương pháp xác định hiệu quả kinh tế vốn đầu tư trong tài liệu kinh tế và áp dụng ở trong và ngoài nước - II. Hệ thống phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 1. Những cơ sở hình thành hệ thống phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài trong hệ thống các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư - Chương III: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - I. Phương pháp cơ bản hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - 1. Sơ lược các phương pháp thông dụng hiện nay - 2. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - II. Những tiền đề cần thiết xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình sản xuất - III. Hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của công trình sản xuất - IV. Xác định hiệu quả kinh tế đầu tư mở rộng, cải tạo trang bị lại kỹ thuật - Chương IV: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc dân - I. Những tiền đề cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền KTQD. - II. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầ tư cơ bản của ngành và nền kinh tế quốc dân - III. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền KTQD -

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung I. Đầu tư XDCB và vai trò của nó trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội II. Những tiền đồ cần thiết để vạch ra các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản III. Những khái niệm cơ bản được sử dụng giải qyết nội dung của vấn đề nghiên cứu 1. Tài sản cố định 2. Tái sản xuất tài sản cố định và quá trình đầu tư xây dựng cơ bản 3. Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư 4. Các hình thức đầu tư cơ bản 5. Hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản.
  - Phần thứ hai: I. Khái quát tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong trong thưòi kỳ vừa qua ( 1976-1988) 1. Tình hình thực hiện tổng mức đầu tư 2. Tình hình huy động vốn đầu tư 3. Bố trí đầu tư 4. Tình hình huy động năng lực sản xuất và phục vụ 5. Chu kỳ đầu tư và mức độ hoàn thành vốn đầu tư 6. Hiệu quả đầu tư II. Tình hình thực hiện các công tác XDCB và đưa công trình vào sử dụng 1. Về số lượng các công trình và hạng mục công trình được đưa vào sử dụng 2. Tình hình tăng giá trị tài sản cố định 3. Tình hình tăng năng lực sản xuất và phục vụ 4. Một số vấn đề về thời gian xây dựng và thời kỳ đầu tư III. Một số vấn đề trong cơ cấu đầu tư thời kỳ 1976-1988 1. Quan hệ của cơ cấu đầu tư thời kỳ 1976-1988 2. Cơ cấu đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế 3. Cơ cấu ngành của vốn đầu tư 4. Cơ cấu công nghệ vốn đầu tư 5. Cơ cấu tái sản xuất của vốn đầu tư IV. Vấn đề hiệu quả đầu tư 1. Đánh giá đúng hiệu quả đầu tư XDCB trong thời kỳ vừa qua (1976-1988) 2. Mốt số vấn đề về hiệu quả kinh tế đầu tư trong thời kỳ vừa qua V. Một vài kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giỉa pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giỉa pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giỉa pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế công trình công nghiệp - 1. Lựa chọn địa điểm xây dựng - 2. Lựa chọn quy mô xí nghiệp được xây dựng hợp lý - 3. Lựa chọn cơ cấu dây chuyền công nghệ sản xuất và trình độ hiện đại của kỹ thuật hợp lý - 4.Lựa chọn loịa hình tổ chức sản xuất hợp lý cho xí nghiệp được thiết kế - 5. Lựa chọn giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng xí nghiệp - 6. Lựa chọn các giải pháp hình khối - mặt bằng và kết cấu - 7. Lựa chọn giải pháp thiết kế công nghệ và tổ chức xây dựng - II. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế của các giải pháp thiết kế công trình nhà ở - 1. Phải lựa chọn giải pháp tổ hợp mặt bằng và kết cấu hợp lý - 2. Lựa chọn chiều rộng, chiều dài và chiều cao tầng nhà hợp lý - 3. Lựa chọn số lượng đơn nguyên, diện tích căn hộ hợp lý - 4. Lựa chọn số tầng nhà hợp lý - 5. Lựa chọn loại vật liệu và sơ đồ kết cấu chịu lực hợp lý - 6. Phải lựa chọn phương án nhà ở thích hợp với khí hậu nhiệt đới - 7. Nghiên cứu các giải pháp thiết kế thuận lợi - 8. Nghiên cứu các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất phụ tại gia đình -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1885/1885-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo các giai đoạn hình thành và sử dụng công trình - II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo nội dung công việc trực tiếp hay gián tiếp tác động lên giải pháp thiết kế - - ảnh hưởng của địa điểm xây dựng - - ảnh hưởng của quy mô của công trình - - ảnh hưởng trình độ kỹ thuật của công trình được xây dựng - - ảnh hưởng của loại hình tổ chức sản xuất - - ảnh hưởng của giải pháp thiêt kế dây chuyền công nghệ - - ảnh hưởng của giải pháp thiết kế tổng mặt bằng của công trình được xây dựng - - ảnh hưởng của giả pháp thiết kế kiến trúc hình khối - mặt bằng công trình - 2. ảnh hưởng của trình độ kỹ thuật và công nghệ thiết kế đến chất luowngj và hiệu quả của công trình xây dựng - 3. ảnh hưởng của trình độ tổ chức, quản lý công tác thiết kế đến chất luowngj và hiệu quả của công tình xây dựng - III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo tính chất của các nhân tố - IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của giải pháp thiết kế theo khoản mục chi phí - V. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo giá trị và giá trị sử dụng - VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo chủ quan và khách quan - VII. các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo phạm vi tác động và các cơ quan thực hiện - VIII.Các nhân tố ảnh hưởng có liên quan đến hợp tác quốc tế

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. ý nghĩa quan trọng của vấn đề nghiên cứu - 2. Lược khảo các kết quả nghiên cứu đã đạt được - 3. Hoàn thiện phương pháp xác định thời hạn xây dựng tối ưu - - Mấy khái niệm chung - - Hoàn thiện phương pháp xác định thời hạn xây dựng tối ưu bằng đồ thị - - Hoàn thiện phương pháp xác định thời gian xây dựng tối ưu theo quan điểm nền kinh tế quốc dân và xí nghiệp cơ sở bằng phương pháp giải tích - - Chi phí tháo lắp, bốc dỡ, chuyên chở máy móc xây dựng đến công trường - - Chi phí vận chuyển lực lượng lao động đến công trường - - Thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất cố định của tổ chức xây dựng dùng để thi công xây dựng công trình - - Thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất lưu động của tổ chức xây dựng dùng để thi công xây dựng công trình - - Thiệt hại do không sử dụng hết năng lực sản xuất - -Thiệt hại do tài sản cố định sản xuất của tổ chức xây dựng đứng không chờ việc do phương án tổ chức xây dựng gây nên. - Thiệt hại do hao mòn vô hình

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá tình hình kinh tế của giải pháp cải tạo - A. Một số vấn đề chung về việc cải tạo trong xây dựng công nghiệp và xây dựng dân dụng. - I. Mục đích và ý nghĩa đối với vấn đề cải tạo - II. Tính cấp bách đối với vấn đề cải tạo trong quá trình xây dựng ở nước ta - III. Tình hình chung về phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của cải tạo các công trình đang hoạt động - B. Nội dung phương pháp - I. Một số vấn đề lý luận chung - II. Phương pháp đánh giá về mặt kinh tế của việc cải tạo các xí nghiệp công nghiệp - 1. Xác định các chỉ tiêu ban đầu - 2. Lựa chọn phương án đối sánh cơ sử để so sánh - 3. Lập phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp cải tạo các xí nghiệp công nghiệp -. III. Phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp đối với công trình dân dụng (phi sản xuất). 1. Hiệu quả kinh tế - xã hội chung của vốn đầu tư - 2. Hiệu quả so sánh của vốn đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất - 3. Phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp cải tạo nhà ở -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế nhà ở 1. Lược khảo các phương pháp hiện có 2. Hoàn thiện phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế nhà ở - II. Nhóm các chỉ tiêu về công năng - III. Nhóm các chỉ tiêu về xã hội và thẩm mỹ - Phần II: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế nhà công cộng - Phần III: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế quy hoạch đô thị - Phần IV: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế nhà ở trong điều kiện ở Việt Nam - 1. Nhóm các nhân tố thuộc các giải pháp thiết kế trực tiếp -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Hệ thống các chỉ tiêu so sánh các phương án thiết kế xây dựng công trình giao thông trong trường hợp chung - 1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về công năng - 2. Chỉ tiêu phản ánh về tình độ kỹ thuật chung của công trình - 3. Chỉ tiêu về độ bền chắc và độ tin cậy - 4. Chỉ tiêu phản ánh về tính công nghệ của công trình - II. Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế kết cấu - B. Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng và kỹ thuật có liên quan đến tính kinh tế của kết cấu - a. Các chỉ tiêu liên quan đến xây dựng - b. Các chỉ tiêu liên quan đến sử dụng - c. Các chỉ tiêu liên quan đến địa điểm xây dựng -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Các phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế về mặt kinh tế các công trình thuỷ lợi - II. Hệ chỉ tiêu đánh giá các phương án thiết kế của công trình thuỷ lợi - 1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế: - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế chung - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế bộ phận - - Nhóm chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế tổ chức thi công chung - - Các chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế tổ chức thi công bộ phận - - các chỉ tiêu đánh giá giả pháp thiết kế tổ chức thi công bộ phận đặc biệt mang đặc thù của ngành thuỷ lợi - 2. Nhóm chỉ tiêu về công năng , kỹ thuật, tính công gnhệ và tổ chức cơ cấu sản xuất của công trình - 3. Nhóm chỉ tiêu xã hội về điều kiện lao động bảo vệ môi trường và thẩm mỹ -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng phục vụ nông nghiệp - I. Phân loại các công tình phục vụ nông nghiệp - II. Một số đặc điểm của ácc công trình nông nghiệp - III. Hệ chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế công trình chăn nuôi động vật - iV. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình trạm trại ươm giống thực vật - V. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình kho bảo quản sản phẩm nông nghiệp - VI. Một số đặc điểm của phương pháp đánh giá giải pháp thiết kế nông trường - VII. Một số đặc điểm của phương pháp đánh giá các giỉa pháp thiết kế các xí nghiệp liên hợp nông công nghiệp -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng công nghiệp: - 1. Hệ chỉ tiêu so sánh các phương án thiết kế công trình công nghiệp trong trường hợp chung - 2. Các chỉ tiêu kinh tế đánh giá các giải pháp thiết kế bộ phận - 3. Các chỉ tiêu về tổ chức cơ cấu sản xuất của dây chuyền công nghệ và về tổ hợp cơ cấu công trình xây dựng - 4. Các chỉ tiêu về độ bền chắc và độ tin cậy - 5. Các chỉ tiêu về tính công nghệ - II. Một số đặc điểm về phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng công gnhiệp trong các trường hợp riêng rẽ - A. Các công trình của các chuyên ngành sản xuất khác nhau - 1. Các nhà máy cơ khí - 2. Các nhà máy luyện kim - 3. Các nhà máy sản xuất hoá chất - 4. Các nhà máy điện - 5. Các nhà máy vật liệu xây dựng - 6. Các công trình công nghiệp dầu khí - 7. Các công trình mỏ - 8. Các công trình công nghiệp nhẹ - 9. Các nhà máy chế biến thực phẩm - B. So sánh phương án trong trường hợp cải tạo vfa hiện đại hoá -1. Trường hợp so sánh cho các máy móc và thiết bị công nghệ riêng rẽ -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Văn Chọn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - I. Những luận điểm chung - 1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế - 2. Tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 3. Lĩnh vực áp dụng các tính toán hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 4. Bảo đảm tính chính xác và tính có thể so sánh được của các tính toán hiệu quả kinh tế - II. Hiệu quả kinh tế chung (tuyệt đối) của đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và phạm vi áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế chung của đầu tư XDCB - III. Hiệu quả kinh tế so sánh (tương đối) của đầu tư xây dựng cơ bản vào lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và lĩnh vực áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 3. Các điều kiện để đảm bảo tính có thể so sánh được các phương án - 4. Định mức hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 5. Tính toán ảnh hưởng cơ bản của nhân tố thời gian trong đầu tư XDCB - V. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế của đầu tư XDCB - Phần II: Những luận điểm chung khi đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng - I. Khái niệm về thiết kế, chất lượng thiết kế và hiệu quả kinh tế của phwong án thiết kế - II. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung đánh giá các giải páhp thiết kế - III. Trình tự tiến hành đánh giá - IV. Các trường hợp so sánh và đánh giá phương án thiết kế công trình xây dựng - V. Những điều kiện đảm bảo tính có thể so sánh được của cácc phương án - VI. Phương pháp lựa chọn phương án đối sánh cơ sở - VII. Lựa chọn đơn vị đo của các chỉ tiêu so sánh - VIII: Các phương pháp so sánh -

  Số trang: 0