Tìm kiếm nâng cao

 • Các nước công nghiệp hoá châu A và những giải pháp huy động vốn trong quá trình phát triển công nghiệp

  Tác giả: Hoàng Thanh Nhàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-3/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các nước công nghiệp hoá châu A và những giải pháp huy động vốn trong quá trình phát triển công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các nước công nghiệp hoá châu A và những giải pháp huy động vốn trong quá trình phát triển công nghiệp

  Tác giả: Hoàng Thanh Nhàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những giải pháp huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế quốc dân 1/ Tiết kiệm trong nước được thực hiện dưới hai dạng tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ và tư nhân đồng thời khuyến khích tiết kiệm trong xã hội 2/ Thuế II. Huy động vốn bên ngoài 1/ Viện trợ nước ngoài 2/ Vay tín dụng từ các tổ chức tài chính và ngân hàng quốc tế 3/ Thu hút đầu tư của tư bản nước ngoài III. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Phong cách quản lý của người lãnh đạo

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT vật tư
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-6/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phong cách quản lý của người lãnh đạo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phong cách quản lý của người lãnh đạo

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT vật tư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phong cách quản lý và lãnh đạo - 1/ Phong cách lãnh đạo - 2/ Những phong cách lãnh đạo chủ yếu - 3/ Những yêu cầu cơ bản về nhân cách và phẩm chất của người lãnh đạo - 4/ Uy tín của người lãnh đạo - II. Việc thông qua quyết định của người lãnh đạo - 1/ Cơ sở của việc thông qua quyết định của người lãnh đạo - 2/ Việc chuẩn bị những quyết định - 3/ Những điều kiện đảm bảo hiệu quả của quyết định - 4/ Tổ chức thực hiện quyết định - 5/ Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện - III. Một số quy tắc giao tiếp trong khi làm công tác lãnh đạo - IV. Những lời khuyên dành cho giám đốc - V. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-5/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Thực trạng các đô thị nước ta - III. Nội dung công tác quản lý đô thị- IV. Đổi mới biện pháp và chính sách phát triển và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phục hồi máy khoan đá BMK-4M

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phục hồi máy khoan đá BMK-4M

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phục hồi máy khoan đá BMK-4M

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

  Tác giả: Lê Xuân Đồng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

  Tác giả: Lê Xuân Đồng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - ảnh hưởng của nhiệt độ và thưòi gian chờ khử tới sự hoà tan của khí - - ảnh hưởng của nhiệt độ rót tới khả năng rỗ khí - - ảnh hưởng của tốc độ rót tới khả năng rỗ khí - - ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn tới khả năng rỗ khí - - Công nghệ nấu luyện - - Công gnhệ đúc piston cỡ lớn -

  Số trang: 0

 • Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan về `mô hình` công nghiệp hoá trong lịch sử và hiện tại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các nước Tư bản chủ nghĩa cổ điển- 2. Các nước Tư bản chủ nghĩa phát triển muộn hơn và tương đối nhỏ- 3. Nước Liên xô- 4. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu(cũ) - 5. Các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) khác- 6. Các nước đang phát triển

  Số trang: 0

 • Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khái quát kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN và một số suy nghĩ về công nghiệp hoá ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: Thái Văn Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước ASEAN- 1. Lựa chọn mô hình chiến lược công nghiệp hoá- 2.Điều chỉnh cơ cấu công nghiệp linh hoạt và hợp lý- 3. Chính sách thu hút vốn đầu tư- 4.Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ- 5.Kết hợp tốt giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội- II. Một số suy nghĩ về công nghiệp hoá của Việt Nam qua kinh nghiệm các nước ASEAN

  Số trang: 0

 • Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

  Tác giả: Hoàng Ngọc Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đất nước Việt Nam nhất thiết phải công nghiệp hoá và hiệ đại hoá để khắc phục nguy cơ tụt hậu, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa- II. Những chiến lược công nghiệp hoá, nhiều nước đã thực thi và những kết quả cần nhận biết- 1. Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu- 2. Chuyển mạnh sang thực thi chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu một cách thích hợp- III. Những bài học kinh nghiệm về công nghiệp hoá của NICS và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam- 1. Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam- 2. Việt nam tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá theo chiến lược phát triển nền kinh tế mở- IV. Những điều kiện cần có để đảm bảo cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giành được thắng lợi

  Số trang: 0

 • Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiếu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng kết phương pháp nổ mìn buồng ở đường mỏ đá Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

  Tác giả: Nguyễn Văn Kiếu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Phương án I: Nổ mìn lỗ khoan lớn - B. Phương án 2: Nổ mìn định hướng từ trên cao xuống - I. Xác định các thông số khoan nổ mìn - 1. Khi đào lò và buồng mìn - 2. Khi nổ mìn định hướng từ trên cao xuống - C. So sánh hiệu quả của 2 phương án -

  Số trang: 0

 • Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tác giả: Hoàn Xuân long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những bài học công nghiệp hoá hướng ngoại của Nhật bản và các nước NIC châu A

  Tác giả: Hoàn Xuân long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chiến lược mở cửa ra thị trường thế giới phục vụ công nghiệp hoá- 1. Lợi dụng thị trường bên ngoài để phát triển- 2. Cạnh tranh với các nước phát triển trên thị trường thế giới- II. Chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá hướng ngoại- III. Coi trọng vấn đề chính sách xã hội- IV. Vai trò của Nhà nước- V. Chiến lược tạo vốn và đầu tư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tác giả: Phạm Công Hoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá cung ứng vật tư ở Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới

  Tác giả: Phạm Công Hoan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phục hồi máy phát điện bằng động cơ dumpe

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phục hồi máy phát điện bằng động cơ dumpe

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phục hồi máy phát điện bằng động cơ dumpe

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II.Phương pháp tính toán -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1981/1981-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho một số xe máy thi công chủ yếu

  Tác giả: Cao Thanh Việt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung đề tài nghiên cứu - III. Yêu cầu đạt được - IV. Phương pháp xác định định mức tiêu hao vật tư phụ tùng thay thế - 1. Nôi dung phương pháp - 2. Các bước tiến hành -

  Số trang: 0

 • Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

  Tác giả: Phạm Minh Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hoá chất

  Tác giả: Phạm Minh Hiền

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mối liên quan giữa phát triển công nghiệp hoá chất và ô nhiễm môi trường- 2. Tình hình ô nhiễm môi trường do việc sản xuất và sử dụng hoá chất ở nước ta- 3. Các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường do sự phát triển của công nghiệp hoá chất gây ra

  Số trang: 0