Tìm kiếm nâng cao

 • Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị: báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị: báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị: báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị nước ta: 1. Quá trình phát triển và đổi mới công tác quy haọhc xâyd ựng đô thị trên thế giới - 2. Quá trình phát triển và thực trạng công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị - 3. Đổi mới xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị - 4. Đổi mới một số phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị - 5. Hệ thống ký hiệu và ghi chú thể hiện các bản vẽ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị- Chương III: Đổi mới trình tự và nội dung quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch - 1. Tình hình phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch trước khi nghiên cứu đề tài - 2. Đổi mới trình tự quản lý xây dựng và phương thức phát triển đô thị theo quy hoạch - 3. Đổi mới nội dung chủ yếu về quản lý xây dựng đô thị - 4. Tổ chức thực hiện các đồ án QHXD đô thị được duyệt - 5. Chứng chỉ quy hoạch - 6. Giao đất và cho thuê đất - 7. Giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng - 8. Phát triển đô thị theo ácc dự án sử dụng quỹ đát tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị- Chương 4: Một số kết quả nghiên cứu của đề tài đã áp dụng trong thực tế quản lý và phát triển đô thị ở nước ta: - 1. Các văn bản pháp luật quản lý Nhà nuớc về đô thị - 2. Các công bố kết quả nghiên cứu khoa học - 3. Một số quy hoạch và dự án thử nghiệm -

  Số trang: 0

 • Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-02

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý Kiến trúc quy hoạch - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-02

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị nước ta: 1. Quá trình phát triển và đổi mới công tác quy haọhc xâyd ựng đô thị trên thế giới - 2. Quá trình phát triển và thực trạng công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị - 3. Đổi mới xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị - 4. Đổi mới một số phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị - 5. Hệ thống ký hiệu và ghi chú thể hiện các bản vẽ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị- Chương III: Đổi mới trình tự và nội dung quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch - 1. Tình hình phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch trước khi nghiên cứu đề tài - 2. Đổi mới trình tự quản lý xây dựng và phương thức phát triển đô thị theo quy hoạch - 3. Đổi mới nội dung chủ yếu về quản lý xây dựng đô thị - 4. Tổ chức thực hiện các đồ án QHXD đô thị được duyệt - 5. Chứng chỉ quy hoạch - 6. Giao đất và cho thuê đất - 7. Giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng - 8. Phát triển đô thị theo ácc dự án sử dụng quỹ đát tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị- Chương 4: Một số kết quả nghiên cứu của đề tài đã áp dụng trong thực tế quản lý và phát triển đô thị ở nước ta: - 1. Các văn bản pháp luật quản lý Nhà nuớc về đô thị - 2. Các công bố kết quả nghiên cứu khoa học - 3. Một số quy hoạch và dự án thử nghiệm -

  Số trang: 0

 • Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

  Tác giả: Lê Văn Nin
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

  Tác giả: Lê Văn Nin

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Đặt vấn đề - Sự cần thiết, mục tiêu và nội dung, phương pháp nghiên cứu:- - Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu đề tài - - Mục tiêu nghiên cứu - - Nội dung nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu - Phần thứ nhất : Tổng quan về xây dựng các khu công nghiệp tập trung của thế giới và thực trạng xây dựng các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam: - - Tổng quan về xây dựng các KCN tập trung trên thế giới - - Phân tích đánh giá tình hình xây dựng các KCN tập trung hiện nay ở Việt Nam - Phần thứ hai : Căn cứ khoa học về sự hình thành và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Đường lối, chiến lựoc phát triển kinh tế- xã hội, quốc gia - - Phân vùng phát triển lãnh thổ quốc gia và lựa chọn địa bàn trọng điểm - - Định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia - - Định hướng đô thị hoá quốc gia - - Định hướng phát triển xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật quốc gia - - Các yếu tố khác có liên quan - Phần thứ ba: Quan điểm , mô hình xây dựng và định hướng phát triển các khu công nghiệp tập trng ở Việt Nam - - Quan điểm xây dựng và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Mô hình xây dựng và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Định hướng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam - -Tóm tắt nội dung quy hoạch xây dựng (dự án) các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam - Phần thứ tư: - Trình tự lập quy hoạch xây dựng KCN tập trung ở Việt Nam - - Quản lý các KCN tập trung về mặt xây dựng ở Việt Nam - Phần kết luận: Kết quả nghiên cứu của đề tài và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Cải tạo bảo tồn nâng cấp các khu phố cổ, cũ trong các đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-04

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tạo bảo tồn nâng cấp các khu phố cổ, cũ trong các đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tạo bảo tồn nâng cấp các khu phố cổ, cũ trong các đô thị Việt Nam. Mã số: KC 11-04

  Tác giả: Nguyễn Bá Đang

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: đặt vấn đề, mục tiêu, phương páhp nghiên cứu và các sản phẩm chính của đề tài - Phần hai: Đô thị cổ Việt nam - - Định hướng bảo tồn cải tạo nâng cấp các khu phố cổ, cũ trong các đô thị cổ Việt nam - - Quy chế bảo tồn, cải tạo, nâng cấp trong các khu phố cổ ở các đô thị Việt Nam - - Hướng dẫn phân loại và nguyên tắc bảo tồn các di sản kiến trúc tỏng phát triển đô thị - Phần 3: - Bảo tồn phố cổ, cũ Hà Nội - - Bảo tồn di sản cảnh quan kiến trúc văn hoá lịch sử Huế - - Bảo tồn di sản đô thị cổ Hội An - - Bảo tồn di sản phố Hiến (Hương Yên) - - Bảo tồn di sản đô thị cổ Lạng Sơn - - Bảo tồn khu phố cũ và di sản kiến trúc văn hoá lịch sử Hải Phòng - - Bảo tồn khu phố cổ, cũ Nam Định - - Bảo tồn cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan Đà Nẵng - - Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan Đà Lạt - - Bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan TP Hồ Chí Minh - Phần 4: Dự án cải tạo và bảo tồn ô phố cổ Hà Nội - - Dự án cải tạo ô phố Mã Mây - Đào Duy Từ - Lương Ngọc Quyến - Mã Mây - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Bạc-Tạ Hiền - Lương Ngọc Quyến- Mã Mây - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Bồ - Thuốc Bắc - Lãn Ông - Hàng Cân - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Bồ - Thước Bắc - Hàng Cân - Lãn Ông - - Dự án cải tạo ô phố Hàng Đào - Đinh Liệt - Gia Ngư - Cầu Gỗ - Phần V: các đề xuất và kiến nghị: - Đề xuất giải pháp kiến trúc cho việc cải tạo xen cấy các công trình vào khu phố cổ, cũ ở Việt Nam - - Kiến nghị các công việc có liên quan đối với vấn đề bảo tồn tôn tạo khu phố cổ, cũ

  Số trang: 0

 • Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị,Duy trì và nâng cao tuổi thọ nhà ở nhiều tầng lắp ghép tấm lớn bê tông cốt thép

  Tác giả: Trần Chủng
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị,Duy trì và nâng cao tuổi thọ nhà ở nhiều tầng lắp ghép tấm lớn bê tông cốt thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị

  Tác giả: Trần Chủng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nhà ở lắp ghép ở Hà Nội: - - Mở đầu - - Lược trình sự phát triển nhà ở LGTL - - Quá trình nghiên cứu, cải tạo căn hộ nhà ở LGTL- 2. Những yếu tố ảnh hưởng tới tuổi thọ nhà ở LGTL - Một vài nét chung về bênh học công trình - - Đặc trưng của hệ kết cấu LGTL - - Hao mòn vô hình nhà ở LGTL theo đánh giá của người sử dụng - - Khả năng chịu lực của kết cấu phục thuộc đặc trưng mối nối - - Mối nối đứng tường - tường mẫu TL-71 - khả năng chịu lực - 3. Đánh giá hiện trạng chất lượng vật liệu mối nối trong nhà LGTL - - Các loại mối nối nhà LGTL - - Nguyên nhân và tình trạng hư hỏng mối nối nhà LGTL - - Cơ chế phá huỷ mối nối nhà LGTL - 4.Nghiên cứu vật liệu và công nghệ hiệu quả phục hồi mối nối nhà LGTL - - Vật liệu và công nghệ phục hồi mối nối tấm BTCT mái nhà LGTL - - Vật liệu và công nghệ chống thấm tường bao - - Vật liệu và công nghệ xử lý mối nối các khu vệ sinh - - Một số ứng dụng và hiệu qả kinh tế - 5. Kết luận

  Số trang: 0

 • Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị,Duy trì và nâng cao tuổi thọ nhà ở nhiều tầng xây gạch

  Tác giả: Trần Chủng
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị,Duy trì và nâng cao tuổi thọ nhà ở nhiều tầng xây gạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị

  Tác giả: Trần Chủng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng các khu nhà cao tầng kết cấu gạch đá tại Hà Nội - 2. Đánh giá độ bền của khối xây theo lý thuyết tính toán - 3. Nguyên nhân và cơ chế suy giảm độ bền của kết cấu thể xây trong công trình nhà ở nhiều tầng - 4. Biện pháp kỹ thuật duy trì khả năng chịu lực của kết cấu tường gạch - 5. Công nghệ và tổ chức sửa chữa - 6. Dự án cải tạo - 7. Kết luận

  Số trang: 0

 • Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị. Mã số: KC 11-05

  Tác giả: Trần Chủng
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị. Mã số: KC 11-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình kiến trúc dân dụng cũ (kết cấu BTCT và gạch xây) phục vụ cải tạo và phát triển đô thị. Mã số: KC 11-05

  Tác giả: Trần Chủng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng công trình kiến trúc dân dụng cũ trong đô thị- 1. Mở đầu - 2. Những đặc trưng về tuổi thọ công trình - - Tuổi thọ công trình - - Mối quan hệ giá trị công trình và thời gian tồn tại - - Hao mòn vô hình công trình kiến trúc dân dụng - - Hao mòn hữu hình công trình kiến trúc dân dụng - 3. Đánh giá kết cấu và dự báo tuổi thọ công trình - - Mục đích, ý nghĩa của đánh giá kết cấu trong việc duy trì nâng cấp công trình kiến trúc - - Dự báo tuổi thọ còn lại của công trình - - Phương pháp xác định giá trị còn lại của công trình - 4. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá tuổi thọ công trình xây dựng (Kiến nghị kỹ thuật) - Những vấn đề chung - - Tiêu chuẩn và phương pháp xác định đặc trưng tuổi thọ công trình - 5. Quy trình kỹ thuật xác định giá trị còn lại của công trình - - Phụ lục 5A: Mẫu ghi chép trong khảo sát đánh giá hiện trạng chất lượng kết cấu nhà ở - - Phụ lục 5b: Phương pháp đánh giá hiện trạng chất lượng kết cấu xây gạch trong công trình nhà ở - - Phụ lục 5C: Tiêu chuẩn xác định giá trị C2 của các kết cấu chính trong các công trình nhà ở - - Phụ lục 5D: Giá trị giới hạn của các biến dạng của kết cấu trong công trình nhà ở - - Phụ lục 5E: Bảng tỷ lệ giá trị của ácc kết cấu chính so với tổng giá trị của ngôi nhà - - Phụ lục 5F: Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

  Số trang: 0

 • Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tác giả: Ngô Đình Trí
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tác giả: Ngô Đình Trí

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề và mục tiêu của đề tài. - 2. Nội dung nghiên cứu và biện pháp thực hiện:- - Về chiến lược phát triển giao thông các đô thị lớn - - Những mục tiêu cơ bản của chiến lược - - Định hướng phát triển giao thông 4 thành phố lớn - - Định hướng phát triển giao thông hành khách công cộng các thành phố lớn - - Các cơ sở và giải pháp cải tạo, nâng cấp chất lượng mạng lưới giao thông các đô thị lớn. - - Kinh nghiệm của các nước trong 50 năm lại đây - - Đề xuất các tiêu chuẩn cơ bản để thiết kế mạng lưới giao thông -. - Vận dụng những kết quả nghiên cứu được:- 3. Các cơ sở và giải pháp phát triển phương tiện giao thông trong các đô thị lớn: - - Các loại phương tiện giao thông công cộng và tỷ lệ thcíh hợp của giao thông công cộng trong các đô thị lớn- - Mối quan hệ giữa GTCC, gioa thông cá nhân và mạng lưới đường với sự ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn - - Các văn bản quản lý , sử dụng giao thông các đô thị lớn

  Số trang: 0

 • Nâng cao hiệu quả cấp nước các đô thị

  Tác giả: Phạm Chí Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao hiệu quả cấp nước các đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao hiệu quả cấp nước các đô thị

  Tác giả: Phạm Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chiến lược Quốc gia CNDT - 2. Nguyên nhân và các biện pháp giảm lượng nước thất thoát - 3. Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình giảm 4 lượng nước thất tháot (dự thảo) - 4. Báo cáo đánh giá tình hình suy thoái giếng - 5. Thông tu hướng dẫn việc bảo vệ chống suy thoái giếng khai thác (dự thảo)- 6. áp dụng máy vi tính vào quản lý vận hành mạng lưới đường ống cấp nước- 7. Hướng dẫn soạn thảo , dự án chuyên ngành cấp nước vệ sinh

  Số trang: 0

 • Giải quyết cấn đề cấp bách về thoát nước và ô nhiễm nước mặt trong các đô thị lớn. Mã số: KC 11-08

  Tác giả: Nguyễn Học Văn
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải quyết cấn đề cấp bách về thoát nước và ô nhiễm nước mặt trong các đô thị lớn. Mã số: KC 11-08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải quyết cấn đề cấp bách về thoát nước và ô nhiễm nước mặt trong các đô thị lớn. Mã số: KC 11-08

  Tác giả: Nguyễn Học Văn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Chiến lược quốc gia về phát triển thoát nước đô thị Việt nam -: - Khái quát thực trạng thoát nước đô thị - - Quan điểm và mục tiêu - - Phương hướng phát triển thoát nước đô thị - - Các biện pháp thực hiện chiến lược -. 2. Quy chế kiểm soát và quản lý thoát nước đô thị (Thông tư 04 BXD/KTQH ngày 7/2/1995) - 3 Đánh giá ô nhiễm nước thải tới nguồn nước -: - Hiện trạng ô nhiễm nước thải ở thành phố Hà Nội - - ảnh hưởng của nước thải đổi với nước dùng để cấp cho ăn uống và sinh hoạt - 4. Danh mục một số nhà máy, bệnh viện thải nước gây ô nhiễm môi trường - 5. Giải pháp công nghệ chống úng ngập: - - Tình hình chung về hệ thống thoát nước ở các đô thị nước ta - - Giới thiệu các biện pháp và thiết bị nạo vét cống, kênh - - Các biện pháp và công cụ nạo vét bùn, kênh rạch đang áp dụng ở các đô thị của ta hiện nay. 3.

  Số trang: 0

 • Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị. Mã số: KC 11-09

  Tác giả: Nguyễn Thú
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị. Mã số: KC 11-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị. Mã số: KC 11-09

  Tác giả: Nguyễn Thú

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: -Mục tiêu của đề tài - - Các sản phẩm chính của đề tài - - Phần phụ lục của sản phẩm: Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2005 - - Phần phụ lục của sản phẩm :Mô hình thu gom , vận chuyển, chứa và xử lý phân ở các đô thị lớn - - Phần phụ lục: Mô hình thu gom , vận chuyển, chứa và xử lý phân ở các đô thị lớn - - Phần phục lục của sản phẩm : Thiết kế cải tiến thiết bị thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị lớn của Việt Nam - - Phần phụ lục của sản phẩm: Đánh giá hai phương án xử lý rác làm phân compost ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

  Số trang: 0

 • Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công gnhệ , thiết bị và kiểm định xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Phần mở đầu - Chương 2: Nội dung nghiên cứu và biện pháp thực hiện - Chương 3: Sản phẩm đã đạt được - - Báo cáo tổng quan tình hình công nghệ , trang bị và tổ chức thi công trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.- - Tổng kết 3 năm ứng dụng BTTP phục vụ thi công trong đô thị - - Dự thảo Quy chế thi công trong đô thị - - Tổng kết các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường đã áp dụng tại công trình trong đô thị - - Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microsoft Project và điều hành thử tại công trình - Chương 4: Tình hình đưa vào áp dụng thực tế - Chương 5: Đánh gái hiệu quả khoa học - kinh tế - xã hội - Chương 6: Tình hình cáp và sử dụng kinh phí - Chương 7: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Kiến trúc cảnh quan - - Đặt vấn đề - - Cơ sở nghiên cứu - - Đề xuất lý luận bằng sơ đồ lý thuyết về việc tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị - Phần hai: Biển báo - Quảng cáo - Ký tín hiệu - - Phân loại không gian đô thị trong mối quan hệ với việc làm biển quảng cáo , ký tín hiệu.- - Những yêu cầu cơ bản về thông tin thị giác đô thị - - Những quy định về biển báo đô thị - Phần ba: Chiếu sáng trong môi trường cảnh quan đô thị - - Nguyên tắc - - Thiết kế chiếu sáng - Phần bốn: Cây xanh đô thị:- - Những đề xuất bước đầu về nghiên cứu xây dựng cải tạo thực vật đô thị - Thiết kế cây xanh đường phố - Các thực nghiệm cho đề tài:- - Vườn thực nghiệm Trà hoa viên - - Làng kiến trúc phong cảnh - Biển báo , quảng cáo , ký tín hiệu trên trục đường Tràng Thi - Cửa Nam - Điện Biên Phủ

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan về môn xã hội học đô thị:- - Tình hình phát triển của môn xã hội học đô thị - - Những trọng tâm chủ yếu của việc nghiên cứu xã hội học đô thị- - Việc nghiên cứu trong xã hội học đô thị - Phần thứ hai: Đô thị hoá - một xu hướng toàn cầu:- - Thành thị từ thời cổ đại đến cuộc cách mạng công nghiệp - - Công nghiệp hoá, phát triển kinh tế và đô thị hoá - - Đô thị hoá thế giới - Phần thứ 3: Một số chủ đề nghiên cứu chính của xã hội học đô thị:- - Cư trú tách biệt tại các vùng đô thị- - Quyền lực, chính sách và sự thông qua quyết định quản lý ở đô thị- - Những vấn đề cấp bách ở đô thị

  Số trang: 0

 • Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan về xã hội học đô thị: - Sự hình thành và phát triển môn xã hội học đô thị trên thế giới - Quá trình đô thị hoá - cơ sở nội dung của xã hội học đô thị Chương II: Những trọng tâm nghiên cứu của xã hội học đô thị thế giới và Việt Nam - Trọng tâm nghiên cứu có tính chất quốc tế - Định hướng nghiên cứu và những vấn đề xã hội học chủ yếu trong đời sống đô thị Việt Nam hiện nay - Một số khía cạnh xã hội học trong công tác quy hoạch và cải thiện các vấn đề đô thị Chương III: Kinh nghiệm của nước ngoài về nghiên cứu và ứng dụng xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị: - Về nghiên cứu lý thuyết xã hội học - Về ứng dụng thực nghiệm xã hội học vào quy hoạch đô thị - Vai trò, vị trí của người dân đối với quy hoạch và luật lệ đô thị Chương IV: Những nhân tố và thuộc tính xã hội tác động tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị: - Di dân tự do từ nông thôn ra đô thị - Sự phân tầng xã hội và tác động của nó tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trong giai đoạn hiện nay - Lối sống của người dân đô thị và vấn đề ở hiện nay - Yếu tố văn hoá truyền thống và tổ chức không gian đô thị.

  Số trang: 0