Tìm kiếm nâng cao

 • Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tác giả: Đặng Trường Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tác giả: Đặng Trường Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Ý nghĩa mục tiêu phương pháp nghiên cứu và đánh giá mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - Chương I: ý nghĩa mục tiêu và phương pháp nghiên cứu - Chương II: Đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 1. Quan điểm đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 2. Nội dung phân tích đánh giá - 3. Nhận xét đánh giá tổng hợp chung.
  - Phần II: Dự báo phát triển mạng lưới dân cư - Chương III: Dự báo phát triển của các yếu tố tác động đến dân cư - 1. Yếu tố tự nhiên - 2. Yếu tố kinh tế - 3. Mức sống và nhu cầu tổ chức cuộc sống đã ảnh hưởng đến tổ chức dân cư - 4. Cấu trúc hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 5. Yếu tố quốc phòng- mối liên vùng - 6. Lập sơ đồ đánh giá tổng hợp tiềm năng các yếu tố tác động đến dân cư - Chương IV: Dự báo phát triển quy mô và cơ cấu dân cư lao động trong vùng - 1. Quan điểm dự báo - 2. Tính toán quy mô dân cư và cân bằng lao động - 3. Dự báo xu hướng điều phối nhân khẩu và lao động ở Đông Nam Bộ năm 2000 - 4. Dự báo tỉ lệ cơ cấu các thành phần lao động và dân số Đông Nam Bộ năm 2000 - Chương V: Một số dự án và hệ thống sơ đồ tổ chức không gian mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo sơ đồ tổ chức các điểm dân cư Đông Nam Bộ - 2. Dự báo phát triển các phân hệ sinh thái dân cư - 3. Dự báo hệ thống trung tâm phát triển - 4. Một số phương án lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 5. Sơ đồ mạng lưới dân cư ở giai đoạn đầu - 6. Kết luận - 7. Dự báo một số sơ đồ phục vụ công tác xây dựng, mạng lưới dân cư ở Đông Nam Bộ - Chương V: Những tồn tại và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý thuyết của hệ thống giao thông vùng miền Đông Nam Bộ A. Giao thông và quy hoạch vùng lãnh thổ 1. Hệ thống các điểm dân cư trên vùng lãnh thổ ngoại vi của thành phố lớn 2. Hệ thống các điểm dân cư với cấu trúc phức hợp 3. Mối quan hệ giữa mạng lưới các điểm dân cư , các hệ thống tổ chức giao thông và mạng lưới đường chính các thành phố 4. Việc phân cấp các mạng lưới các điểm dân cư phụ thuộc vào các hệt hống giao thông vận tải hiện đại B. Nghiên cứu chung của mạng lưới các điểm dân cư và các hệ thống giao thông vận tải 1. Các phương pháp dựa trên cơ sở ngyên tắc ngoại suy thống kế của việc lớn lên về dân số 2. Các phương pháp dựa trên cơ sở thực hiện cân bằng lực lượng lao động 3. Phương pháp dựa trên cơ sở áp dụng lý thuyết ngưỡng hoặc các giới hạn 4. Phương pháp dự trên cơ sở những đặc điểm riêng của sự phát triển thành phố 5. Các phương pháp dựa trên cơ sở phân tích các vốn đầu tư cần thiết của việc phát triển các mạng lưới các điểm dân cư.
  Chương 2: Hiện trạng hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ 1. Hệ thống các điểm dân cư đô thị và mạng lưới giao thông trong vùng miền Đông Nam Bộ - 2. Quan hệ giao thông vận tải của đầu mối vận tải TP Hồ Chí Minh và vùng miền Đông Nam Bộ.
  Chương 3: Một số vấn đề về dự báo phát triển của hệ giao thông - 1. Vài nét dự báo phát triển hệ thống giao thông vùng và giao thông đô thị cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 của thế giới - 2. Giao thông công cộng phục vụ vùng đô thị hóa và nhóm các thành phố giao thông vùng

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Lũng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Lũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Mở đầu.
  - Phần II: Đặc điểm về điều kiện tự nhiên tài nguyên nước và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Đông Nam Bộ - Chương 1: Các đặc điểm điều kiện tự nhiên - Chương 2: Đánh giá tài nguyên nước mặt - Chương 3: Đánh giá tài nguyên nước dưới đất - Chương 4: Hiện trạng khai thác tài nguyên nước Đông Nam Bộ. Đánh giá hiện trạng đó trên quan điểm hệ sinh thái.
  - Phần III: Sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước . Dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước - Chương 1: Lập sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước của Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Chương 2: Lập sơ đồ dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước của Miền Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Phần IV: Kết luận

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

  Tác giả: Dương Mạnh Thảo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

  Tác giả: Dương Mạnh Thảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quát về mục tiêu và nội dung đề tài.
  - Phần thứ hai: Nội dung 1. Đánh giá hiện trạng năng lượng Đông Nam Bộ - 2. Xác định tiềm năng năng lượng miền Đông Nam Bộ - 3. Phương pháp cân bằng năng lượng vùng lãnh thổ - 4. Dự báo năng lượng miền Đông Nam Bộ - 5. Phương án đảm bảo năng lượng miền Nam Nam Bộ. đáp ứng môi sinh-môi truờng.
  - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu - Chương II: Phương pháp luận - Chương III: Điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về vùng Đông Nam Bộ - 2. Tình hình khí hậu - 3. Tình hình thuỷ văn các sông suối - 4. Tình hình địa chất thuỷ văn vùng Đông Nam Bộ - Chương IV: Chất lượng nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Chất lượng nước gầm vùng Đông Nam Bộ - 2. Chất độc hoá học và ảnh hưởng của nó đến môi trường vùng Đông Nam Bộ - Chương V: Hiện trạng cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hệ thống cấp nước TP Hồ Chí Minh - 2. Hệ thống cấp nước Thủ Dầu Một (sông Bé) - 3. Hệ thống cấp nước Đồng Nai (Biên Hoà) - 4. Hệ thống cấp nước thị xã Tây Ninh - 5. Hệ thống cấp nước thị xã Vũng Tàu - Chương VI: Nhu cầu cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Vấn đề phát triển dân số - 2. Tiêu chuẩn cấp nước - 3. Nhu cầu cấp nước toàn vùng - Chương VII: Những vấn đề kỹ thuật đặc biệt cho vấn đề cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - I. Vấn đề tuần hoàn nước - 1. Tuần hoàn nước trong công nghiệp - 2. Sự cân bằng lượng muối trong nước tuần hoàn - 3. Sử dụng nước thải trong các hệ thống nước làm lạnh tuần hoàn - 4. Sử dụng hệ thống cấp nước theo chương trình kín - Chương IIX: Sử dụng tổng hợp nguồn nước vùng Đông Nam Bộ - Chương IX: Những vấn đề kinh tế trong việc cấp nước vùng Đông Nam Bộ - Chương X: Đặc điểm xử lý nước vùng Đông Nam Bộ - Chương XI: Vấn đề cân bằng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ - Chương XII: Sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Những nguyên tắc cơ bản để hình thành sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hai sơ đồ cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - - Sơ đồ phân tán - - Sơ đồ liên hoàn - Chương XIII: Bảo vệ nguồn nước vùng Đông Nam Bộ -

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-04

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-04

  Tác giả: Nguyễn Thị Vĩnh Bảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu.
  - Chương II: Phương pháp luận.
  - Chương III: Điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về vùng Đông Nam Bộ - 2. Tình hình khí hậu - 3. Tình hình thuỷ văn các sông suối - 4. Tình hình địa chất thuỷ văn vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương IV: Chất lượng nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Chất lượng nước gầm vùng Đông Nam Bộ - 2. Chất độc hoá học và ảnh hưởng của nó đến môi trường vùng Đông Nam Bộ - Chương V: Hiện trạng cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hệ thống cấ.
  p nước TP Hồ Chí Minh - 2. Hệ thống cấp nước Thủ Dầu Một (sông Bé) - 3. Hệ thống cấp nước Đồng Nai (Biên Hoà) - 4. Hệ thống cấp nước thị xã Tây Ninh - 5. Hệ thống cấp nước thị xã Vũng Tàu.
  - Chương VI: Nhu cầu cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Vấn đề phát triển dân số - 2. Tiêu chuẩn cấp nước - 3. Nhu cầu cấp nước toàn vùng.
  - Chương VII: Những vấn đề kỹ thuật đặc biệt cho vấn đề cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - I. Vấn đề tuần hoàn nước - 1. Tuần hoàn nước trong công nghiệp - 2. Sự cân bằng lượng muối trong nước tuần hoàn - 3. Sử dụng nước thải trong các hệ thống nước làm lạnh tuần hoàn - 4. Sử dụng hệ thống cấp nước theo chương trình kín.
  - Chương VIII: Sử dụng tổng hợp nguồn nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương IX: Những vấn đề kinh tế trong việc cấp nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương X: Đặc điểm xử lý nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương XI: Vấn đề cân bằng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương XII: Sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Những nguyên tắc cơ bản để hình thành sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hai sơ đồ cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - - Sơ đồ phân tán - - Sơ đồ liên hoàn.
  - Chương XIII: Bảo vệ nguồn nước vùng Đông Nam Bộ

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

  Tác giả: Lữ Triều Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

  Tác giả: Lữ Triều Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Mở đầu.
  Phần thứ hai: Vị trí đại lý và đặc điểm tự nhiên vùng Đông Nam Bộ I. Vị trí, diện tích và dân số II. Đặc điểm về khí hậu xây dựng 1. Nhiệt độ 2. Độ ẩm 3. Lượng bốc hơi 4. Mưa 5. Gió, bão 6. Chế độ bức xạ III. Đặc điểm địa hình IV. Đặc điểm địa chất kiến tạo 1. Giới Vende-Faleozoi... 2. Giới Hezoi... 3. Giới Kanimozoi 4. Macma... V. Đặc điểm địa chất công trình VI. Đặc điểm địa chất tài nguyên 1. Khoáng sản kim loại 2. Khoáng sản phi kim loại VII. Đặc điểm địa chất thuỷ văn VIII. Đặc điểm thuỷ văn 1. Mạng lưới sông ngòi 2. Chế độ lũ kiệt trên các dòng sông 3. Chế độ thuỷ triều 4. Tình hình chua, mặn 5. Hồ chứa nước nhân tạo IX. Đặc điểm thổ nhưỡng X. Đặc điểm động đất .
  Phần thứ ba: Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng vùng miền Đông Nam Bộ I. Một số nhận xét khái quát về tình hình sử dụng, bảo vệ tài nguyên có liên quan đến công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng II. Đặc điểm chủ yếu về hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng ở miền Đông Nam Bộ 1. Nét đặc trưng và sự thanh tạo các điểm dân cư ở miền Đông Nam Bộ 2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng một số đô thị chính ở miền Đông nam Bộ đến năm 2000.
  Phần thứ tư: Phương hướng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 I. Tổng quan về chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị 1. Quy hoạch chiều cao đất đai đô thị 2. Tổ chức thoát nước mặt 3. Chống ngập đo nước ngầm 4. Chống ngập lụt 5. Chuẩn bị kỹ thuật và hoàn thiện mương xá 6. Trượt và các biện pháp chống trượt 7. Chống lũ đá 8. Hệ thống tưới của đô thị 9. Các vùng nước của thành phố 10. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai trong những điều kiện đặc biệt 11. Phương pháp lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp II.Phương pháp lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp - III. Các cơ sở kha học để lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp - 1. Các yếu tố tự nhiên - 2. Các yếu tố kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

  Tác giả: Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

  Tác giả: Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Nội dung và phương pháp - 1. Đặt vấn đề - 2. Nội dung nghiên cứu - 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài.
  - Chương II: Các đặc điểm cơ bản của môi trường tự nhiên - Sinh thái vùng Đông Nam Bộ xét về mặt ảnh hưởng đến môi trường đất - 1. Khí hậu - 2. Địa hình - 3. Lớp phủ thực vật tự nhiên - 4. Hoạt động kinh tế - xã hội.
  - Chương 3: Hiện tượng đất vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về đá mẹ - 2. Các quá trình phong hoá phát sinh đất - 3. Bảng tổng hợp các loại đất - 4. Đặc điểm lý hoá các loại đất - 5. Đặc điểm địa hoá - 6. Hiện trạng sử dụng đất.
  - Chương 4: Một số quá trình phát sinh tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới môi trường đất - 1. Xói mòn tiềm năng - 2. Xói mòn hiện trạng - 3. ô nhiễm đất - 4. Các kiểu cảnh quan địa hoá - 5. Phân vùng địa lý thổ nhưỡng - 6. Các thể tổng hợp tự nhiên, sinh thái - 7. Dự báo khả năng biến động môi trường đất đến năm 2000.
  - Chương 5: Một số kiến nghị chủ yếu về các biện pháp tổ chức sử dụng và bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ - 1. Tổ chức sử dụng đất tiếp cận với điều kiện sinh thái đất - 2. Thực hiện một số biện pháp chống xói mòn thoái hoá đất.
  - Kết luận.
  Phụ lục

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

  Tác giả: Nguyễn Đức Kháng
  Nhà xuất bản: Viện điều tra quy hoạch rừng - Bộ Lâm nghiệp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

  Tác giả: Nguyễn Đức Kháng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - 1. Những hướng nghiên cứu cơ bản trên thế giới và Việt Nam - 2. Một vài quan niệm về vùng lãnh thổ - 3. Mô hình điều khiển của thảm thựuc vật rừng đối với môi trường - 4. Phương pháp nghiên cứu - Phần II: Giới thiệu khái quát về tự nhiên và tình hình sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ - 1. Ranh giới lãnh thổ vùng Đông Nam Bộ - 2. Khái quát đặc điểm tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ - Phần III: Cơ sở xác định tỷ lệ rừng hợp lý Đông Nam Bộ - 1. Những vấn đề chung và tài nguyên rừng vùng Đông Nam Bộ - 2. Phân loại sử dụng đất và tỉ lệ che phủ của rừng vùng Đông Nam Bộ - 3. Tỷ lệ che phủ rừng và việc gìn giữ nguồn nước - 4. Rừng và vấn đề kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ - Phần IV: Những đề nghị về tổ chức tỉ lệ rừng và xây dựng vốn rừng vùng Đông nam Bộ - 1. Xác định tỷ lệ che phủ rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ - 2. Tổ chức xây dựng vốn rừng vùng Đông Nam Bộ - Kết luận

  Số trang: 0

 • Xử lý chất thải bảo vệ môi trường nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28.01.04.06

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xử lý chất thải bảo vệ môi trường nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28.01.04.06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xử lý chất thải bảo vệ môi trường nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28.01.04.06

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng thoát nước bẩn, vệ sinh và ô nhiễm môi trường - 1. Thoát và làm sạch nước thải - 2. Phân rác - 3. Ô nhiễm môi trường - Phần II: Dự báo ô nhiễm trong vùng trong vài chục năm tới - 1. Khối lượng chất thải - 2. Khả năng làm sạch môi trường - Phần III: Yêu cầu bảo vệ môi trường - Phần IV: Xử lý chất thải bảo vệ môi trường nước vùng vàng thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hoà - Vũng Tàu - 1. Nước bẩn - 2. Làm sạch nước bẩn - 3. Đề xuất một phương án giải quyết nước bẩn cho thành phố Hồ Chí Minh - 4. Nước bẩn nhà máy lọc dầu thành phố Tuy Hạ - 5. Phân rác - V. Kết luận

  Số trang: 0

 • Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

  Tác giả: Trương Quang Thao
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

  Tác giả: Trương Quang Thao

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện tượng đô thị hoá.
  - 2. Đô thị hoá và phát triển.
  - 3. Đô thị hoá ở các nước đang phát triển.
  - 4. Các chiến lược phát triển đô thị ở các nước đang phát triển - 5. Đô thị hoá ở Việt Nam.
  - 6. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay.
  - 7. Dự báo chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sự cần thiết và ý nghĩa thựuc tế của vấn đề nghiên cứu - II. Nội dung nghiên cứu - III. Cơ sở lý luận và thực tiễn được sử dụng trong khi nghiên cứu - IV. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được - 1. Phân tích đánh giá tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong thời gian vừa qua - 2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2.1 Cơ sở phương pháp luận - 2.2 Phương pgháp xác định hiệu quả kinh tế công trình đầu tư - 2.3 Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế công trình đầu tư - 3. Cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư - a. Hoàn thiện cơ chế đầu tư XDCB - b. Hoàn thiện cơ cấu đầu tư - c. Hoàn thiện cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - d. Cơ sở khoa học của biện pháp đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu - v. Một vài hạn chế và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu qả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Cơ sở khoa học hoàn thiện cơ chế đầu tư - I. Những quan điểm cơ bản của việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đầu tư - II. Mục tiêu và nội dung cơ bản của cơ chế đầu tư của nước ta hiện nay - III. Một số chính sách , biện pháp chủ yếu quản lý vĩ mô đầu tư xây dựng cơ bản - 1. Hoàn thiện chế độ sở hữu tài sản đầu tư... 2. Đổi mới kế haọch hoá đầu tư - 3. Hoàn thiện hệ thống đòn bẩy và kích thích kinh tế - B. Cơ sở khoa học hoàn thiện cơ cấu đầu tư - I. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định cơ cấu đầu tư cho một thời kỳ kế hoạch - 1. Khái quát chung - 2. Các tính chất của cơ cấu kinh tế - 3. Các chỉ tiêu đặc trưng cho cơ cấu kinh tế hợp lý - 4. Phân tích đánh giá sự hình thành và động thái cơ cấu kinh tế nước ta - 5. Phương pháp xây dựng cơ cấu kinh tế - II. Cơ sở lý luận và thực tiễn xâyd ựng cơ cấu đầu tư ở nước ta trơng thưòi kỳ 1991-2000 - 1. Cơ cấu đầu tư và mối quan hệ tác động qua lại với cơ cấu kinh tế - 2. Cơ cấu đầu tư 1991-1995 với những quan điểm xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai - 3. Phương hướng xây dựng cơ cấu đầu tư trong điều kiện thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới... III. Xây dựng cơ cấu đầu tư 1991-1995 - 1. Các cơ sở phân tích để hình thành định hướng cơ cấu đầu tư 1991-1995 - 2. Sự hình thành cơ cấu kinh tế mới - IV. Kế hoạch hoá đầu tư cơ bản tầm vĩ mô với việc hình thành cơ cấu đầu tư trong điều kiện quản lý kinh tế mới - C. Hoàn thiện cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - 1. Phân tích ảnh hưởng của ácc nhân tố đối với cơ cấu công nghệ vốn đầu tư trong thời gian qua - 2. Các biện pháp cải tiến cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - 3. Kiến nghị các biện pháp trước mắt - D. Cơ sở khoa học của biện pháp đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu - I. Khái niệm và bản chất kinh tế phát triển sản xuất theo chiều sâu - II. Đầu tư theo chiều sâu, những hình thức và nội dung của nó -

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Bản chất, hình thức và tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản I. Bản chất hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2. Các hình thức biểu hiện của hiệu quả đầu tư cơ bản - II. Tiêu chuẩn và định mức hiệu quả kinh tế vốn đầu tư - Chương II: Hệ thống các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - I. Vấn đề phương pháp xác định hiệu quả kinh tế vốn đầu tư trong tài liệu kinh tế và áp dụng ở trong và ngoài nước - II. Hệ thống phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 1. Những cơ sở hình thành hệ thống phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài trong hệ thống các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư - Chương III: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - I. Phương pháp cơ bản hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - 1. Sơ lược các phương pháp thông dụng hiện nay - 2. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - II. Những tiền đề cần thiết xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình sản xuất - III. Hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của công trình sản xuất - IV. Xác định hiệu quả kinh tế đầu tư mở rộng, cải tạo trang bị lại kỹ thuật - Chương IV: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc dân - I. Những tiền đề cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền KTQD. - II. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầ tư cơ bản của ngành và nền kinh tế quốc dân - III. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền KTQD -

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

  Tác giả: Cao Văn Bản
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

  Tác giả: Cao Văn Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung I. Đầu tư XDCB và vai trò của nó trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội II. Những tiền đồ cần thiết để vạch ra các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản III. Những khái niệm cơ bản được sử dụng giải qyết nội dung của vấn đề nghiên cứu 1. Tài sản cố định 2. Tái sản xuất tài sản cố định và quá trình đầu tư xây dựng cơ bản 3. Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư 4. Các hình thức đầu tư cơ bản 5. Hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản.
  - Phần thứ hai: I. Khái quát tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong trong thưòi kỳ vừa qua ( 1976-1988) 1. Tình hình thực hiện tổng mức đầu tư 2. Tình hình huy động vốn đầu tư 3. Bố trí đầu tư 4. Tình hình huy động năng lực sản xuất và phục vụ 5. Chu kỳ đầu tư và mức độ hoàn thành vốn đầu tư 6. Hiệu quả đầu tư II. Tình hình thực hiện các công tác XDCB và đưa công trình vào sử dụng 1. Về số lượng các công trình và hạng mục công trình được đưa vào sử dụng 2. Tình hình tăng giá trị tài sản cố định 3. Tình hình tăng năng lực sản xuất và phục vụ 4. Một số vấn đề về thời gian xây dựng và thời kỳ đầu tư III. Một số vấn đề trong cơ cấu đầu tư thời kỳ 1976-1988 1. Quan hệ của cơ cấu đầu tư thời kỳ 1976-1988 2. Cơ cấu đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế 3. Cơ cấu ngành của vốn đầu tư 4. Cơ cấu công nghệ vốn đầu tư 5. Cơ cấu tái sản xuất của vốn đầu tư IV. Vấn đề hiệu quả đầu tư 1. Đánh giá đúng hiệu quả đầu tư XDCB trong thời kỳ vừa qua (1976-1988) 2. Mốt số vấn đề về hiệu quả kinh tế đầu tư trong thời kỳ vừa qua V. Một vài kết luận

  Số trang: 0