Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Những vấn đề chung: - 1. ý nghĩa và đặc điểm của hoạt động sản xuất xây dựng - 2. Vai trò quản lý kinh tế - Các nguyên tắc và phương pháp quản lý kinh tế - 3. Các phương pháp quản lý kinh tế - 4. Cơ chế quản lý kinh tế - II. Lý thuyết hệ thống - cơ sở của nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - III. Hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức quản lý - 1. Đặc điểm chức năng - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý - 3. Các vấn đề tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá và liên hiệp há trong sản xuất xây dựng - IV. Cơ sở lý luận thiết kế bộ máy các đơn vị xây lắp - 1. Cơ cấu sản xuất - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý - V. Tham khảo một số phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nước ngoài - 1. Phương pháp cải tổ bộ máy quản lý sản xuất cơ sở - 2. Phương pháp mô phỏng - 3. Phương pháp cơ cấu hoá các mục tiêu - 4. Phương pháp hoàn thiện cơ cấu (trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng) - 5. Những phương pháp khác - Tài liệu tham khảo - Mục lục -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Những quy định chung - 1. Vị trí , nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của xí nghiệp xây lắp - 2. Tài sản của xí nghiệp xây lắp - Chương 2: Tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý xí nghiệp xây lắp - 1. Tổ chức sản xuất và cơ cấu bộ máy quản lý xí nghiệp xây lắp - 2. Trách nhiệm của tập thể lao động tại xí nghiệp xây lắp - 3. Giám đốc quản lý xí nghiệp xây lắp - 4. Công tác cán bộ - 5. Quan hệ giữa xí nghiệp xây lắp với cấp trên, các cơ quan và chức năng của Nhà nước...- Chương 3: Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây lắp - Chương 4: Thành lập, tách, sáp nhập và giải thể xí nghiệp xây lắp - Chương 5: Điều khoản thi hành

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu: - Phần hai: Thực trạng về tổ chức và quản lý của các loại hình tổ chức xây dựng - Phần ba: Cơ sở khoa học của việc thiết lập mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - I. Những vấn đề chung - II. Lý thuyết hệ thống - cơ sở các việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - III. Hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức quản lý - Phần IV. Thiết lập các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - Phần V: Điều lệ hoạt động của các tổ chức cơ sở - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

  Tác giả: Bùi Văn Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

  Tác giả: Bùi Văn Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Mở đầu - I. Sự phát triển tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng ở Việt Nam trong những năm qua - II. Tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng ở nước ngoài - III. Về đề tài 28B-02-04 `nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng`. Phần 2: Cơ sở khoa học của việc tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - I. Công trường xây dựng và những đặc điểm của sản xuất trên công trường - II. Những nguyên tắc hoàn thiện TCQL sản xuất ở công trường xây dựng trong điều kiện hiện nay - III. Thiết kế tổ chức công trường và thiết kế các biện pháp xây lắp-phương pháp vận dụng - IV. Tổ chức quản lý sản xuất xây dựng ở công trường - V. Những nguyên tắc xác định mô hình cơ cấu tổ chức công trường - Phần 3: Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - I. Đặc điểm tình hình - II.Hoàn thiện một số nội dung cơ bản của TCQL sản xuất ở công trường xây dựng - Phần 4: Hướng dẫn hàon thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - Phần 5: Kết luận

  Số trang: 0

 • Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thủ đô Hà Nội là vị trí trọng tâm của chương trình - II. Từ mục tiêu được xác định trên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tập trung thực hiện những công việc vụ thể - III. Đặc điểm lịch sử và hiện trạng nhà ở thủ đô Hà Nội và phương hướng kế haọch 1986-1990 - IV. Những đề xuất và kiến nghị trong xây dựng cải tạo thủ đô Hà Nội - Một số mẫu nhà ở thực nghiệm

  Số trang: 0

 • Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch cải tạo khu vực Hồ Gươm

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Những vấn đề tồn tại trong quy hoạch và kiến trúc - Phương hướng cải tạo

  Số trang: 0

 • Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Tóm tắt nội dung và kết quả thực hiện đề tài:cơ sở công nghệ các phương pháp xây dựng và tình hình áp dụng tại nước ta - 1. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp cổ truyền - 2. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp lắp ghép - 3. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp bê tông cốt thép toàn khối - 4. Xây dựng nhà ở bằng các phương pháp hỗn hợp - B. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng cho các phương pháp xây dựng và phương pháp xác lập chung - III. Phương pháp đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau thông qua hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng - 1. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật - IV. Đánh giá kinh tế các phương pháp xây dựng nhà ở tại Việt Nam - Kết luận

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt
  Nhà xuất bản: Viện khoa học và kỹ thuật XDCB
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Nghiên cứu một số quy luật phổ biến trong quá trình ăn mòn thép xây dựng ở Việt Nam - I. Nội dung và phương pháp nghiên cứu : - 1. Vài nét về tình hình nghiên cứu trước đây - 2. Giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 3. Nhận xét về khả năng áp dụng tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 4. Phương pháp nghiên cứu ăn mòn kết cấu xây dựng bằng thép - II. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn kết cấu thép - 1. ảnh hưởng của độ ẩm không khí và sự thấm ướt bề mặt thép - 2. ảnh hưởng của lượng mưa, nhiệt độ và tốc độ gió - 3. ảnh hưởng của các tạp chất ăn mòn trong khí quyển - III. Xác định tốc độ ăn mòn của thép xây dựng và kết cấu xây dựng bằng thép - 1. Đặt vấn đề - 2. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ ăn mòn - 3. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn - 4. Xác định tốc độ ăn mòn kết cấu thép ở Việt Nam - 5. Kết luận và kiến nghị - IV. Các hệ số ảnh hưởng dùng trong thiết kế ăn mòn kết cấu thép - 1. Các hệ số ảnh hưởng của kích thước và hình dạng - 2. ảnh hưởng của khoảng cách so với mặt đất - 3. ảnh hưởng của hướng đặt kết cấu - V. Độ bền lớp thép phủ kẽm bảo vệ trên thép xây dựng - 1. Các loại thép phủ kẽm dùng trong xây dựng - 2. Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn ở lớp mạ kẽm - 3. Tính toán độ bền của lớp kẽm bao phủ - 4. Kết luận và kiến nghị - Phần thứ hai: Các khuyết tật ở nhà khung thép nhẹ và ảnh hưởng của chúng tới độ bền và ổn định của công trình xây dựng ở Việt Nam - 1. ý nghĩa và phương pháp nghiên cứu - 2. Các sai lệch thường gặp ở cột nhà khung thép - 3. Khái quát về việc tính ổn định của các kết cấu dạng hệ thanh có các sai lệch hình học - 4. Biến dạng và nội lực ở hệ khung ngang - 5. Nội lực trong các trường hợp kể đến biến dạng theo phương dọc nhà - 6. Một số nhận xét về kiến nghị - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị chung -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-6/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời mở đầu - 2. Tình hình sử dụng phụ gia của nhà máy Liên hợp xi măng Hà Tiên kể từ sau ngày giải phóng Miền Nam đến nay - 3. Kết quả nghiên cứu xi măng có pha phụ gia Bến Tắm của xi măng Hà Tiên - a. Nghiên cứu nguồn gốc, quá trình tạo thành, và bản chất của phụ gia tronh quá trình đông cứng của xi măng - b. Chất lượng và trữ lượng khu mỏ bazan Bến Tắm Vĩnh An - 4. Những tính chất cơ bản của phụ gia xi măng vùng Bến Tắm - Vĩnh An - 5. Những tính chất cơ lý cả xi măng portland có pha phụ gia Bến Tắm - 6. Sản xuất thử 300 tấn xi măng có pha 15% phụ gia bazan bọtBến Tắm - - Những tính chất cơ lý -hoá của xi măng sản xuất thử - 3000 tấn có pha 15% phụ gia - 7. Chất lượng của bê tông đúc sẵn và kết quả thu được từ các hộ tiêu thụ khi sử dụng loại xi măng - phụ gia này - 8. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-8/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - Phần thứ hai: Nội dung và kết quả nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tình hình sử dụng phế thải công nghịp trên thế giới làm VLXD - 1. Những phế thải công nghiệp chính được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới trong CN VLXD - - Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 2: Phế thải công nghiệp ở Việt Nam được dùng làm VLXD 1. Tình hình một số phế thải CN chính ở nước ta hiện nay. -Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 3: Phương hướng sử dụng một số nguồn phế thải CN Việt Nam làm VLXD - 1. Phương hướng sử dụng tro xỉ nhiệt điện - 2. Phương hướng sử dụng xỉ luyện kim - 3. Phương pháp sử dụng đá sít than - 4. Phương hướng sử dụng một số phế thải khác - III. Kết luận - IV. Tài liệu tham khảo - V. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tác giả: Lê Xuân Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-10/1984
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tác giả: Lê Xuân Thìn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở phương pháp luận và những căn cứ khoa học - 1. Cơ sở phương pháp luận sử dụng trong đề tài dự báo tiến bộ KHKT công nghiệp VLXD đế năm 2000. - 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội - 3. Cơ sở vật chất của các ngành công gnhiepẹ có liên quan trực tiếp tới công nghiệp VLXD- 4. Đặc điểm của công nghiệp VLXD ở nước ta trong thời kỳ dự báo - III. Dự báo tiến bộ KHKT của CN VLXD đến năm 2000 - 1. Dự báo một số nét tổg quan về CN VLXD - 2. Dự báo những tiến bộ KHKT trong SX xi măng và các chất kết dính - 3. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất vật liệu xây, lợp - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất gốm sứ thuỷ tinh xây dựng, vật liệu ốp lát, trang trí - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 5. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 6. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD tổng hợp từ nguồn gốc hữu cơ - 7. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD - IV. Kết luận - V. Phụ lục -

  Số trang: 0

 • Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tác giả: Đào Thị Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-11/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tác giả: Đào Thị Thắng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu:- Phần 1: Tình hình phát triển CN VLXD từ năm 1960 - 1980 ở Việt Nam - 1. Tình hình tài nguyên làm VLXD - 2. Tình hình lao động trong công nghiệp VLXD - 3. Tình hình phát triển của CN VLXD trong những năm 60-80 - Phần 2: Những nhận định và đánh giá sự phát triển CN VLXD từ năm 1960-1980 - 1. Vấn đề đầu tư cho CN VLXD - 2. Về tính chất và trình độ của lực lượng SX trong CN VLXD - 3. Những yếu tố trong quá trình tái SX Phần 3: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tác giả: Hoàng Văn Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tác giả: Hoàng Văn Phong

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - 3. Tổng quan tài liệu chuyên đề - 4. Thực chất và cơ sở khoa học của các giải pháp kỹ thuatạ chế tạo xi măng giếng khoan - 5. Các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng - 6. Nội dung và các kết quả nghiên cứu ở phòng thí nghiệm - 7.Nội dung nghiên cứu công nghệ và kết quả ản xuất thử XM Giếng nóng - 8. Nghiên cứu ứng dụng và kết quả của bơm trám thử xi măng tại giếng khí Thái Bình - 9. Tính kinh tế của vấn đề nghiên cứu tự sản xuất xi măng giếng nóng ở tỏng nước - 10. Các kết luận của công trình nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề

  Số trang: 0