Tìm kiếm nâng cao

 • Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tác giả: Dương Minh Thảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-9/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tác giả: Dương Minh Thảo

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xác định những tồn tại chủ yếu và vấn đề cấp bách của năng lượng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của dân cư các đô thị lớn ở Việt Nam Chương 1: Tổng quan về hiện trạng năng lượng các đô thị lớn của Việt Nam 1. Đặt vấn đề 2. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hà Nội 3. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Đà Nẵng 4. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hồ Chí Minh Chương II: Vai trò của năng lượng đối với các đô thị Việt Nam 1. Quá trình đô thị hoá gắn liền với yêu cầu phát triển năng lượng là một quy luật khách quan 2. Sự tác động của năng lượng đối với đô thị 3. Vai trò của chiến lược cung cấp năng lượng và triển vọng sự cân bằng năng lượng các đô thị lớn ở Việt Nam Chương III: Những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với sự tồn tại và phát triển các đô thị loại lớn của Việt Nam Phần thứ hai: Nghiên cứu cấu trúc năng lượng trong các đô thị lớn của Việt Nam Chương I: ý nghĩa của việc xác định cấu trúc năng lượng và những yếu tố quyết định cấu trúc năng lượng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

  Tác giả: Dương Mạnh Thao
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

  Tác giả: Dương Mạnh Thao

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xác định những tồn tại chủ yếu và vấn đề cấp bách của năng lượng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của dân cư các đô thị lớn ở Việt Nam. - Chương 1: Tổng quan về hiện trạng năng lượng các đô thị lớn của Việt Nam. - 2. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hà Nội. - 3. Phân tích hiện trạng năng lượng thành phố Đà Nẵng. - 4. Phân tích hiện trạng năng lượng thành phố Hồ Chí Minh.
  Chương II: Vai trò của năng lượng đổi với các đô thị lớn Việt Nam. - 1. Quá trình đô thị hoá gắn liền với yêu cầu phát triển năng lượng là một quy luật khách quan. - 2. Sự tác động của năng lượng đối với đô thị. - 3. Vai trò của chiến lược cung cấp năng lượng và triển vọng sự cân bằng năng lượng các đô thị lớn ở Việt Nam.
  Chương III: Những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với sự tồn tại và phát triển các đô thị loại lớn của Việt Nam. - 1. Tổng quan về các đô thị lớn Việt Nam nhìn từ khía cạnh đáp ứng năng lượng. - 2. Trình bày những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với các đô thị lớn Việt nam và kiến nghị biện pháp khắc phục.
  Phần thứ II: Nghiên cứu cấu trúc năng lượng trong các đô thị lớn của Việt Nam. Chương I: ý nghĩa của việc xác định cấu trúc năng lượng và những yếu tố quyết định cấu trúc năng lượng. Chương 2: Hình thành phương pháp luận xác định cấu trúc năng lượng hợp lý các đô thị lớn Việt Nam

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học của chính sách đầu tư xây dựng đô thị. Mã số 28A 04-01

  Tác giả: Phạm Trí Minh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học của chính sách đầu tư xây dựng đô thị. Mã số 28A 04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học của chính sách đầu tư xây dựng đô thị. Mã số 28A 04-01

  Tác giả: Phạm Trí Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu : - Chương I: Tình hình nhà ở đô thị - 1. Đánh giá quỹ nhà ở đô thị - 2. Tình hình đầu tư cho xây dựng nhà ở - Chương II: Các hình thức phát triển nhà ở đô thị - Chương III: Các nguồn vốn đầu tư cho phát triển nhà ở - Chương IV: Một số kinh nghiệm huy động vốn xây dựng nhà ở của một số nước trên thế giới - Chương VI: Sơ bộ đánh giá tình hình hiện trạng các công trình kỹ thuật trong khu dân dụng - Phần phụ lục: Phần tài liệu dịch, số liệu biểu bảng

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học của luật lệ về quản lý xây dựng đô thị. Mã số: 28A-04-02

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị- nông thôn
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học của luật lệ về quản lý xây dựng đô thị. Mã số: 28A-04-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học của luật lệ về quản lý xây dựng đô thị. Mã số: 28A-04-02

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: A. Cơ sở khoa học - I. Phần mở đầu - 1. Mục tiêu đề tài - 2. Nội dung và giới hạn vấn đề nghiên cứu - II. Tình hình quản lý công tác cải tạo và phát triển đô thị VN trước đây và hiện nay - III. Một số cơ sở khoa học của các luật lệ về quản lý XDĐT trong thời kỳ quá độ (tới năm 2010) - 1. Quan điểm toàn diện và đồng bộ - 2. Quan điểm phát triển đồng bộ - 3. Quán triệt cơ chế thị trường - 4. Đổi mới công tác kế hoạch hoá - 5. Kiện toàn hệ thống tổ chức - 6. Đảm bảo có đủ tài liệu thiết kế quy hoạch - 7. Đổi mới quy trình thiết kế quy hoạch - 8. Có công nghệ hợp lý để điều khiển mọi công việc xây dựng IV. Kết luận - B. Các phụ lục -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tình hình tổ chức và hoạt động của các đội xây dựng.
  - Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các đội xây dựng (trong nước) - - Báo cáo tình hình, tổ chức, hoạt động và hiệu quả của đội nhận thầu hạch toán kinh tế ở mộ số nước XHCN.
  - Phần thứ hai: Hạch toán kinh tế đội nhận thầu. - Phần thứ ba: Quy chế đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng - Hướng dẫn về công tác hạch toán kinh tế đội nhận thầu xây dựng.
  Phần thứ tư: Giới thiệu các đội xây dựng nhận thầu điển hình

  Số trang: 0

 • Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

  Tác giả: Đặng Thế Đô
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

  Tác giả: Đặng Thế Đô

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Ý nghĩa kinh tế của việc tăng năng suất lao động.
  - Phần thứ hai: Lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu NSLĐ trong xây dựng - 1. hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả của quá trình lao động trog xây dựng - 2. Lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu NSLĐ trong xây dựng.
  - Phần thứ ba: Phân tích , đánh giá tình hình thực hiện và tốc độ tăng, giảm NSLĐ trong xây dựng những năm vừa qua - 1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu tình hình và tốc độ giảm NSLĐ trong thưòi gian vừa qua - 2. Phương pháp phân tích hệ thống NSLĐ trong xây dựng.
  - Phần thứ tư: nghiên cứu, phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức NSLĐ trong ngành xây dựng - 1. Nghiên cứu nhóm yếu tố kinh tế - xã hội - 2. Nghiên cứu nhóm yếu tố tiến bộ KHKT và cải tiến kỹ thuật - 3. Nghiên cứu nhóm yếu tố tổ chức quản lý và sử dụng lực luợng lao động

  Số trang: 0

 • Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000. Mã số: TCXL-2000

  Tác giả: Khúc Văn Thành
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000. Mã số: TCXL-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000. Mã số: TCXL-2000

  Tác giả: Khúc Văn Thành

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặt vấn đề nghiên cứu>,br> - Chương II: Dự báo tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng đến năm 2000 - 1. Định hướng khối lượng đầu tư xây dựng ở nước ta đến năm 2000- 2. Xu thế phát triển KHCN xây dựng trên thế giới đến năm 2000 - 3. Dự báo tiến bộ kỹ thuật xây dựng ở nước ta đến năm 2000.
  - Chương 3: Nghiên cứu phát triển thi công xây lắp đến năm 2000 - 1. Hiện trạng trình độ thi công xây lắp của ngành xây dựng - 2. Kết quả nghiên cứu của các tiểu ban của dự án.
  - Chương 4. Những kết luận và kiến nghị chung của dự án - 1. Về nhập công nghệ và thiết bị - 2. Về tổ chức lực lượng - 3. Về nâng cao trình độ kỹ thuật - 4. Về đổi mới các chính sách - 5. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban nền móng công trình

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-3/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban nền móng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban nền móng công trình

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những vấn đề chung về dự án - Chương II: Đánh giá một số công nghệ nền móng hiện có trong nước - 1. Công nghệ nền móng trong nước - - Cọc đóng - - Công nghệ cọc ép - - Công nghệ cọc khoan nhồi - - Hố đào sâu - - Tình hình tiêu chuẩn quy trình khảo sát, thiết kế và thi công - - Kết luận - 2. Một số công nghệ nền móng của thế giới - 3. Hố đào sâu - 4. Kết luận Chương 3: Một số công gnhệ kiểm tra chất lượng thi công cọc nhồi - 1. Mở đầu - 2. Tình hình trong nước - 3. Tình hình ở nước ngoài - - Một số phương pháp kinh điển - - Một số phương pháp động - 4. Kết luận và kiến nghị - Chương 4: Đánh giá hiệu quả kinh tế việc sử dụng cọc khoan nhồi - 1. Tình hình trong nước - 2. Đánh giá kinh nghiệm thi công móng cọc ở Bangkok và Thượng Hải - 3. Kết luận - Chương V: Kiến nghị hướng phát triển công nghệ nền móng 1995-2000 - 1. Công tác khảo sát đất nền phục vụ việc thiết kế và thi công nền móng nhà cao tầng - 2. Cọc ép và cọc đóng có sức chịu tải cao - 3. Cọc khoan nhồi - 4. Công nghệ tường trong đất và hố đào sâu - 5. Công nghệ kiểm tra chất lượng nền móng - 6. Chính sách phát triển - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đánh giá hiện trạng công nghệ thi công trong nước và giới thiệu trình độ nước ngoài.
  - 1. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà cao tầng - 2. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà công nghiệp - 3. Tình hình thi công những công gnhệ đặc biệt.
  - Chương II: Dự báo phát triển thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Cơ sở dự báo - 2. Phương pháp dự báo.
  - Chương III: Luận chứng về việc tuyển chọn công nghệ để áp dụng và tuyển chọn thiết bị thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Luận chứng về tuyển chọn công nghệ và thiết bị - 2. Công nghệ thi công nhà công nghiệp - 3. Công nghệ thi công đất - 4. Công nghệ thi công đặc biệt - 5. Kỹ thuật kiểm tra kích thước hình học trong thi công.
  - Chương thứ IV: Kết luận - Kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện sông Đà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng công nghệ đào hầm ở Việt Nam trong thời gian qua.
  - Phần II: Đào hầm bằng phương pháp khoan nổ.
  - 1. Công nghệ khoan - 2. Công nghệ nạp, nổ mìn - 3. Công nghệ xúc chuyển đá thải - 4. Công nghệ gia cố tạm thời vỏ hầm - 5. Công tác khoan phun lấp đầy và gia cố.
  - B. Công nghệ đào hầm nghiêng và hầm đứng trong đá cứng - 1. Công nghệ đào hầm nghiêng có lối thải đá ở đáy - 2. Đào giếng đứng và nghiêng từ trên xuống không có lối thải đá ở đáy - 3. Công nghệ đào lò dẫn bằng phương pháp khoan ngược.
  - C. Các công tác phụ trong công nghệ khai đầo hầm.
  - 1. Công tác thông gió - 2. Các công tác phụ trợ khác.
  - Phần III: - 1. Tổ hợp đào hầm trong môi trường đá cứng - 2. Tổ hợp đào hầm trong đất đá mềm - Phần IV: Kết luận và những kiến nghị.
  - Phần V: Phụ lục: Tổng công ty XDTĐ Sông Đà đang đổi mới công nghệ thi công xây dựng các công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Nội dung: 2.1 Tình hình thực tại của công tác khoan khai thác nước ngầm 2.2 Tình hình thi công cấp thoát nước trên thế giới và các nước trong khu vực.
  3. Kiến nghị nhập công nghệ và thiết bị cho những năm 2000.
  3.1: Vài nét dự báo về công tác cấp thoát nước đến năm 2000. 3.2: Về khoan giếng. 3.3: Về công tác lắp đặt thiết bị công gnhệ và đường ống cấp thoát nước. 3.4: Về công tác xây vỏ bao che. 3.5: Về công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình. 4. Kết luận.
  5. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000,Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ lắp máy TCXL-2000-05

  Tác giả: Đào Nguyên Lân
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000,Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ lắp máy TCXL-2000-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000

  Tác giả: Đào Nguyên Lân

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu II. Vận chuyển và lắp thiết bị nặng 1. Vận chuyển thiết bị nặng 2. Trục lắp thiết bị nặng III. Lắp đặt thiết bị cơ khí và thiết bị điện 1. Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị cơ khí 2. Lắp đặt thiết bị điện IV. Hàn cắt kim loại và kiểm tra mối hàn 1. Tình hình công nghệ hàn cắt ở Việt Nam 2. Tình hình công nghệ hàn cắt kim loại trên thế giới V. Chế tạo các sản phẩm kết cấu thép 1. Công nghệ chế tạo kết cấu thép ở nước ta 2. Công nghệ chế tạo sản phẩm kết cấu thép trên thế giới 3. Kiến nghị một số công gnhệ và thiết bị cần áp dụng ở Việt Nam VI. Các giải pháp thực hiện 1. Các biện pháp chuyển giao công nghệ 2. Các biện pháp thu xếp vốn 3. Các công việc cần thiết để đổi mới công nghệ 4. Kết luận VII. Bản liệt kê các thiết bị thi công kiến nghị sử dụng VIII. Các tài liệu tham khảo IX. Các hội nghị đã tham dự X. Các tài liệu đã công bố

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng
  Nhà xuất bản: Sở Nhà đất Hà Nội
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá thực trạng tình hình đánh số và gắn biển số nhà ở Hà Nội - Phần II: Xác định nguyên tắc đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - Chương I: Mục đích yêu cầu nghiên cứu thiết lập các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu các nguyên tắc đánh số nhà - 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn về đánh giá số nhà tại Hà Nội - 3. Quan điểm , nguyên tắc và nội dung nghiên cứu đánh số nhà tại Hà Nội - Chương II: Các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Nhà mặt đường - 2. Nhà khu tập trung - 3. Nhà cao tầng - 4. Đánh số nhà trong khu vực làng xóm, nội thành, nội thị - 5. Xử lý tồn tại về đánh số nhà tại thành phố Hà Nội - Chương III: Các biện pháp bảo đảm thiết lập biển số nhà tại Hà Nội - 1. Xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý , quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - 2. Phương án xử lý kinh tế trong quản lý đánh số nhà tại Hà Nội - 3. Tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - Phần III: Luận cứ khoa học để tiêu chuẩn hoá biển số nhà Khái quát chung : 1. Khái niệm về tổ chức không gian hợp lý - 2. Vấn đề tâm lý của người sử dụng biển số nhà - 3. Những căn cứ khoa học phân tích về việc nhận biết các tín hiệu - 4. Hướng dẫn ban đầu về quy cách thực hiện biến đường phố - biển số nhà - Phần IV: - Dự thảo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - - Dự thảo quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng - Uỷ ban Khoa học Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của chương trình- IV. Đánh giá về hoạt động của chương trình xi măng 1986 - 1990 -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất bi đạn nghiền ở nước ta 2. Tình hình nghiên cứu sản xuất bi đạn ở trên thế giới 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Nội dung và kết quả nghiên cứu 6. Kết luận 7. Các văn bản xác nhận của cơ sở thựuc nghiệm và áp dụng 8. Danh mục các tài liệu sử dụng

  Số trang: 0