Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII (KQNC.2148)

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khởi (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII (KQNC.2148)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khởi (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Căn cứ vào đánh giá, phân tích các giải pháp để tăng cường nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời huy động các nguồn lực khác trong xã hội (xã hội hóa) để phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng như hộ nghèo, hộ thu nhập thấp... Việc sửa đổi quy định như dự thảo là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay và đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

  Số trang: 70

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu về nhà ở thương mại giá thấp tại khu vực đô thị, khu công nghiệp nhằm đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại giá thấp (KQNC.2138)

  Tác giả: Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nha và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu về nhà ở thương mại giá thấp tại khu vực đô thị, khu công nghiệp nhằm đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại giá thấp (KQNC.2138)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Hỗ trợ các đối tượng có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị, khu công nghiệp cải thiện về nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, tạo động lực để họ cống hiến trí tuệ, tài năng cho đất nước.
  - Xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển nhà ở thương mại giá thấp.

  Số trang: 70

 • Nghiên cứu phát triển kinh tế đô thị Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (KQNC.2449)

  Tác giả: TS. Trần Thị Lan Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phát triển kinh tế đô thị Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (KQNC.2449)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Thị Lan Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Để thúc đẩy quá trình đổi mới, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế cùng với nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế và tầm quan trọng của quá trình đô thị hóa, Đảng và Nhà nước ta luôn có sự quan tâm đặc biệt đến quá trình phát triển đô thị. Cùng với các Định hướng, Chiến lược, Chương trình thúc đẩy quá trình CNH-HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình nhằm định hướng, chỉ đạo thực hiện quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị thành công. Trên cơ sở định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa từng bước trong việc xây dựng luật pháp, cơ chế chính sách điều chỉnh vấn đề phát triển đô thị. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị thời gian qua cũng bộc lộ nhiều bất cập về chính sách và thể chế. Chính sách thúc đẩy đô thị hóa trong nhiều trường hợp vẫn mang nặng tư duy chỉ đạo từ trên xuống, chưa phù hợp với lịch sử văn hóa, thực trạng kinh tế xã hội và hội nhập với nền kinh tế thị trường.
  Giai đoạn tới, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ, trong đó yêu cầu về đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để phát triển đô thị đã được đặt ra để đảm bảo thực heiejn thành công các mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu phát triển đô thị bền vững cần đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế đô thị, tạo động lực nâng cao không chỉ kinh tế, chất lượng cuộc sống mà còn đảm bảo nguồn lực để bảo vệ môi trường và tài nguyên.
   

  Số trang: 135

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng (KQNC.2443)

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng (KQNC.2443)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 170-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của DA: Nghiên cứu xây dựng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy ép cọc thủy lực sử dụng trong thi công xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tế và quá trình phát triển của ngành xây dựng hiện nay.

  Số trang: 88

 • Tuyên truyền, phổ biến đề án chiến lược phát triển VLXD thời kỳ 2021-2030 có định huớng đến năm 2050; đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (KQNC.2442)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Gia - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Báo Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tuyên truyền, phổ biến đề án chiến lược phát triển VLXD thời kỳ 2021-2030 có định huớng đến năm 2050; đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (KQNC.2442)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 05-20 (gồm các báo cáo; bài báo, chuyên đề, phóng sự, 20 đĩa CD)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Gia - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong những năm qua, ngành sản xuất VLXD đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng thế chế liên quan đến phát triển VLXD được quan tâm, từng bước tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển VLXD đáp ứng yêu cầu của ngành Xây dựng. Tuy nhiên, công tác quản lý và phát triển VLXD hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục. VLXD mới chậm phát triển, chưa có nhiều sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu trong nước và có sức cạnh trảnh trong khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ, tiêu hao năng lượng, chưa khai thác, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất và quản lý, nhất là trong giai đoạn 4.0 như hiện nay. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật nước ta về quy hoạch ngành cũng có những thay đổi. Theo đó, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2019 đã quy định các quy hoạch ngành không còn hiệu lực, trong khi công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng đòi hỏi phải có các định hướng, giải pháp hợp lý, hiệu quả trong thời kỳ năm 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  Vì vậy, việc xây dựng một Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng ở Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 là rất cần thiết. Chiến lược nêu rõ quan điểm, mục đích phát triển ngành VLXD, bao gồm: (1) Đáp ứng yêu cầu cơ bản trong nước về vật liệu xây dựng, tiến tới nâng dần tỷ trọng xuất khẩu; (2) Tiếp cận, ứng dụng nhanh nhất những tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ; (3) Tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu; (4) Bảo vệ tốt nhất môi trường sinh thải; (5) Phát huy, khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư phát triển vật liệu xây dựng; (6) Phân bổ mạng lưới các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc truyền tải nội dung Chiến lược phát triển VLXD đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Thông qua công tác tuyên truyền, các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân có thể hiểu rõ hơn về vai trò và lợi ích của Chiến lược phát triển VLXD. Từ đó, huy động được sự vào cuộc từ các thành phần kinh tế - xã hội để triển khai hiệu quả các mục tiêu của Đề án. Từ đó, thúc đẩy nghiên cứu các sản phẩm VLXD mới, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên khoáng sản, thân thiện môi trường; hạn chế tối đa dây truyền sản xuất quy mô nhỏ, tiêu hao năng lượng trong sản xuất.
  Mục tiêu:
  - Thu thập, tổng hợp, nghiên cứu các văn bản pháp lý về chiến lược phát triển VLXD trong thực tiễn xã hội
  - Phỏng vấn, tổng hợp các ý kiến chuyên gia về vật liệu xây dựng hiện nay.
  - Viết các tin bài về Đề án phát triển VLXD.

  Số trang: 83

 • Nghiên cứu xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) cho sản xuất xi măng, gạch ốp lát, gạch nung (KQNC.2447)

  Tác giả: ThS. Cao Thị Tú Mai - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) cho sản xuất xi măng, gạch ốp lát, gạch nung (KQNC.2447)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 05-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Cao Thị Tú Mai - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) cho sản xuất xi măng, gạch ốp lát, gạch nung” được thực hiện với mục tiêu xây dựng được kịch bản phát thải thông thường và hệ thống MRV cho lĩnh vực sản xuất VLXD.

  Số trang: 304

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - vùng trung du và miền núi phía Bắc (KQNC.2446)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - vùng trung du và miền núi phía Bắc (KQNC.2446)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá thực trạng tác động, ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các đô thị, điểm dân cư nông thôn vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Rà soát công tác quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
  - Đề xuất các giải pháp quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc nhằm phòng tránh, giảm nhẹ tác động của thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.
  - Biên soạn hướng dẫn quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả của quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

  Số trang: 334

 • Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2444)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2444)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nhiệm vụ
  - Rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã được triển khai theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2016 – 2020.
  - Xác định được các thách thức và cơ hội của BĐKH đối với quá trình phát triển của ngành Xây dựng; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ngành xây dựng cho các giai đoạn tiếp 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng các nhiệm vụ, lộ trình triển khai và nguồn lực để thực hiện kế hoạch.

  Số trang: 169

 • Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng (KQNC.2445)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng (KQNC.2445)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Lưu Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá tình hình thực hiện, nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng;
  - Đề xuất, kiến nghị những nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn ĐMC và yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng phù hợp, đồng bộ, thống nhất;
  - Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện ĐMC và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng;

  Số trang: 205

 • Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị và phương pháp xây dựng hệ thống công cụ quản lý chi phí phù hợp với cơ chế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế (KQNC.2448)

  Tác giả: TS. Phạm Văn Khánh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị và phương pháp xây dựng hệ thống công cụ quản lý chi phí phù hợp với cơ chế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế (KQNC.2448)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 138-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Phạm Văn Khánh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đánh giá tổng thể về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật, và thực tiễn triển khai công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị sử dụng  nguồn vốn nhà nước tại Việt Nam trong những năm gần đây.
  - Đánh giá hiện trạng, những tồn tại, bất cập và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại và bất cập các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị, phương pháp xây dựng hệ thống công cụ quản lý chi phí trong hệ thống văn bản pháp luật quy định về công cụ quản lý chi phí trong hệ thống văn bản pháp luật quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam
  - Nghiên cứu các tiêu chuẩn, thông lệ và kinh nghiệm triển khai xây dựng phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị, phương pháp xây dựng hệ thống công cụ quản lý chi phí tại các quốc gia phát triển
  - Đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện các phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị, phương pháp xác định hệ thống công cụ quản lý chi phí trong hệ thống văn bản pháp luật quản lý cho phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước,đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế.

  Số trang: 492

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) cho sản xuất bê tông (KQNC.2427)

  Tác giả: ThS. Lê Việt Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) cho sản xuất bê tông (KQNC.2427)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 18-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Việt Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Có được các kết quả nghiên cứu và tổng hợp các tính chất kỹ thuật và môi trường của các loại xỉ hạt lò cao, xỉ lò cao nghiền mịn từ nguồn xỉ lò cao trong nước;
  - Có được các kết quả tổng hợp đánh giá thực nghiệm về ảnh hưởng của GGBFS đến các tính chất tính chất kỹ thuật của bê tông như tính công tác, độ tách nước,  tính tương thích phụ gia hóa học, mức độ phát triển cường độ, độ bền lâu, khả năng chống thấm, bảo vệ ăn mòn cốt thép
  - Có được các kết quả nghiên cứu bổ sung về tính chất của xi măng và bê tông sử dụng GGBFS của Việt Nam

  Số trang: 172

 • Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng báo cáo thành tựu khoa học công nghệ lĩnh vực VLXD trong nước và trên thế giới năm 2019 (KQNC.2429)

  Tác giả: TS. Lưu Thị Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng báo cáo thành tựu khoa học công nghệ lĩnh vực VLXD trong nước và trên thế giới năm 2019 (KQNC.2429)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K02-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lưu Thị Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Nghiên cứu, khảo sát và viết báo cáo các thành tựu và dự báo xi thế phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam và trên thế giới: Xi măng, bê tông, phụ gia, gốm sứ, thủy tinh, vật liệu chịu lửa, vật liệu chống cháy, vật liệu hữu cơ; hóa phẩm xây dựng; xử lý chất thải và thiết bị môi trường.

  Số trang: 215

 • Tập huấn về chỉ dẫn kỹ thuật lĩnh vực vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng (KQNC.2428)

  Tác giả: ThS. Phùng Trọng Quyền - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn về chỉ dẫn kỹ thuật lĩnh vực vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng (KQNC.2428)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K01-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Phùng Trọng Quyền - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổ chức được 02 lớp tập huấn (tại Hà Nội và TP.HCM) về chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn Việt Nm và tiêu chuẩn Việt Nam lĩnh vực VLXD; giúp cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có cái nhìn khái quát về tình hình QCVN và TCVN, nắm bắt được nội dung QCVN và  một số TCVN, Chỉ dẫn kỹ thuật phổ biến, từ đó áp dụng vào công tác chuyên môn
  - Phục vụ cho việc quản lý, sửa đổi và thu thập ý kiến trao đổi về việc xây dựng TCVN, QCVN, Chỉ dẫn kỹ thuật trong ngành VLXD.

  Số trang: 260

 • Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính và phụ gia cho chế tạo bê tông cốt gia cường sử dụng cát biển, nước biển (KQNC.2430)

  Tác giả: ThS. Lê Việt Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính và phụ gia cho chế tạo bê tông cốt gia cường sử dụng cát biển, nước biển (KQNC.2430)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 82-15

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Việt Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Lựa chọn loại chất kết dính, phụ gia phù hợp cho chế tạo bê tông có cốt gia cường sử dụng cát biển, nước biển đảm bảo độ bền lâu của bê tông và khả năng bảo vệ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

  Số trang: 90

 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng siêu ít clanhke (KQNC.2431)

  Tác giả: ThS. Trịnh Thị Châm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng siêu ít clanhke (KQNC.2431)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 93-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trịnh Thị Châm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Chế tạo được xi măng xỉ, xi măng đa cấu tử với hàm lượng clanhke trong xi măng dưới 30%
  - Chế tạo được xi măng siêu sun phát, với hàm lượng clanhke trong xi măng dưới 10%
  - Đánh giá khả năng sử dụng xi măng siêu ít clanhke trong bê tông và bê tông cốt thép
  - Sản xuất thử nghiệm 10 tấn xi măng siêu ít clanhke
  - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh tiêu chuẩn: xi măng siêu sun phát; Thành phần, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  Số trang: 214