Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: RD 15-21 (KQNC.2580)

  Tác giả: Đặng Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: RD 15-21 (KQNC.2580)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 15-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Quyết Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng hướng dẫn cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới nhằm chi tiết hóa các yêu cầu cấu tạo liên quan đến các cấu kiện cơ bản
  - Làm tài liệu ly xthuataj phục vụ công tác thiết kế, thi công công trình nhà bê tông cốt thép, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo, nghiên cứu.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian xanh nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong đô thị, áp dụng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mã số: RD 23-19 (KQNC.2577)

  Tác giả: TS.KTS. Ngô Minh Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang TP.HCM
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian xanh nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong đô thị, áp dụng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mã số: RD 23-19 (KQNC.2577)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 23-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.KTS. Ngô Minh Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu xây dựng mô hình không gian xanh phù hợp với kiến trúc và điều kiện tự  nhiên nhằm đề xuất các giải pháp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các đô thị (nghiên cứu thí điểm tại TP.HCM và Đà Nẵng)
  - Đề xuất các giải pháp tương thích với hình thành đô thị để từng bước bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp quy nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển đô thị có lượng phát thải CO2 thấp, xanh và tăng trưởng xanh
  - Ứng dụng các mô hình nghiên cứu nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả không gian xanh, góp phần làm gairm phát thải khí nhà kính và ứng phó với BDDKH.

  Số trang: 196

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc theo quy định pháp luật hiện hành bằng giải pháp công nghệ 4.0. Mã số: RD 63-19 (KQNC.2586)

  Tác giả: KTS Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc theo quy định pháp luật hiện hành bằng giải pháp công nghệ 4.0. Mã số: RD 63-19 (KQNC.2586)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 63-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KTS Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 76

 • Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế. Mã số: RD 70-19 (KQNC.2585)

  Tác giả: Tạ Quốc Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế. Mã số: RD 70-19 (KQNC.2585)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Quốc Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất quy định thành phần nội dung, hình thức phần hồ sơ kiến trúc trong các giai đoạn của dự án đầu tư.

  Số trang: 121

 • Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Mã số: RD 69-19 (KQNC.2584)

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Mã số: RD 69-19 (KQNC.2584)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất xây dựng nội dung quy định pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiến trúc ở địa phương thông qua Quy chế quản lý kiến trúc

  Số trang: 68

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi quy định về hồ sơ quy hoạch xây dựng. Mã số: RD 26-20 (KQNC.2583)

  Tác giả: Nguyễn Lý Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi quy định về hồ sơ quy hoạch xây dựng. Mã số: RD 26-20 (KQNC.2583)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Lý Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng cơ sở để nghiên cứu hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng phù hợp vói nội dung đổi mới của quy định pháp luật về quy hoạch xây dnwgj; đáp ứng yêu cầu quản lý có hệ thống trên cơ sở ứng dụng công nghệ kỹ thuất số, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.
  - Lập cơ sở để quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đồng bộ, thống nhất lĩnh vực tài nguyên môi trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý phát triển đô thị
  - Dự thảo quy định hướng dẫn về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

  Số trang: 136

 • Nghiên cứu thực trạng phát triển kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ và đề xuất mô hình kiến trúc đối với công trình trụ sở, cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Mã số: RD 46-21 (KQNC.2582)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực trạng phát triển kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ và đề xuất mô hình kiến trúc đối với công trình trụ sở, cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Mã số: RD 46-21 (KQNC.2582)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 46-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu, rà soát, đánh giá phát triển và thay đổi về kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ.
  - Nghiên cứu một số mô hình kiến trúc và xu hướng thiết kế của các công trình trụ sở, cơ quan hành chính của một số nước trên thế giới
  - Đề xuất mô hình kiến trúc, định hướng phát triển kiến trúc đối với các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, phù hợp với sự phát triển của kiến trúc Việt Nam. Qua đó góp phần để triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  Số trang: 178

 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ sinh học và tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng bắc bộ theo định hướng tăng trưởng xanh. Mã số: RD 52-17 (KQNC.2581)

  Tác giả: Hồ Chí Quang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp công nghệ sinh học và tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng bắc bộ theo định hướng tăng trưởng xanh. Mã số: RD 52-17 (KQNC.2581)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 52-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Chí Quang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
   - Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các mô hình kinh tế nông thôn ở đồng bằng Bắc Bộ và cách tiếp cận môi trường sinh thái học đánh giá độ bền vững cư trú, từ truyền thống đến hiện đại. Phân tích, đánh giá các tồn tại dưới khía cạnh tiết kiệm năng lượng
  - Các giải pháp công nghệ sinh học, tiết kiệm năng lượng theo định hướng Tăng trưởng xanh
  - Đề xuất các giải pháp có tính khả thi về kiến trúc nông thôn ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại theo yêu cầu tăng trưởng xanh

  Số trang: 148

 • Nghiên cứu đề xuất quy định nội dung hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (KQNC.2571)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất quy định nội dung hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (KQNC.2571)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu chung: Khai triển nội dung tại Điều 26, Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Đề xuất nội dung, hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;
  + Đề xuất giải pháp quản lý công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

  Số trang: 119

 • Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử và phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư (KQNC.2572)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử và phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư (KQNC.2572)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đề xuất nội dung, quy định quản lý Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề. Tổng kết kinh nghiệm nước ngoài trong quản lý Quy tắc ứng xử và viện pháp thực hiện.
  - Đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện quy định về Phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề.

  Số trang: 100

 • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý phát triển kiến trúc đô thị. Là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo định hướng xây dựng các chiến lược, các quy định quản phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới (Ví dụ như Luật Kiến trúc...).

  Số trang: 166

 • Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện đề tài
  a) Mục tiêu chung
  - Nghiên cứu các giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam, đề xuất áp dụng cho sáng tác kiến trúc công trình mới góp phần xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam: hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, mang đặc trưng của các vùng miền.
  - Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc của kiến trúc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
  b) Mục tiêu cụ thể
  - Nghiên cứu, nhận diện những giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam thông qua các công trình TGTN, công trình công cộng, nhà ở.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm đưa kiến trúc truyền thống Việt Nam vào việc sáng tác công trình kiến trúc mới.

  Số trang: 192

 • Nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường mầm non phù hợp với các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển xã hội. (KQNC.2574)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế hệ thống công trình các bậc học giáo dục phổ thông và trường mầm non phù hợp với các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển xã hội. (KQNC.2574)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện đề tài
  - Nghiên cứu, thiết kế xây dựng các trường học mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại hóa, kiên cố hóa, góp phần thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công cụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020.
  - Thiết kế trường học góp phần vào việc xây dựng các mô hình đào tạo mới, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc nhiều hơn với môi trường thiên nhiên.
  - Rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế trường học, đề xuất chỉnh sửa theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội

  Số trang: 150

 • Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn (KQNC.2575)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở nông thôn (KQNC.2575)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện đề tài
  - Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011.
  - Hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới. Góp phần xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Quyết định số: 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích nông nghiệp phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu về NONT truyền thống và thực trạng phát triển.
  - Nghiên cứu, giải pháp thiết kế NONT phù hợp với phát triển xã hội, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường sống bền vững và phát huy bản sắc vùng miền.

  Số trang: 219

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

  Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 41-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Thu thập các số liệu về trường nhiệt độ các khối bê tông đã thi công trên các công trình thực tế để xác định tính quy luật về nhiệt độ và chênh lệch độ bê tông khối lớn tại Việt Nam.
  - Trực tiếp thí nghiệm, đo trường nhiệt độ tại các khối bê tông đang thi công trên các công trình thực tế để xác định các thông số nhiệt cần kiểm soát và tính khả thi của các giải pháp công nghệ đã áp dụng
  - Thí nghiệm sự phát triển nhiệt độ đoạn nhiệt trong các mẫu bê tông nhỏ khối lập phương để xác định tốc độ gia tăng nhiệt độ, thời điểm và giá trị nhiệt độ cao nhất xuất hiện trong bê tông các cấp cường độ B30-B70 với các cấp phối khác nhau trên 2 loại xi măng PC40 và PCB40 thông dụng tại Việt Nam
  - Phân tích trường nhiệt độ các kết cấu (cấu kiện) bê tông khối lớn thông dụng trong thực tế (móng, cột, dầm, sàn) sử dụng bê tông cấp cường độ B30-B50 kích thước khác nhau để xác định kích thước nào có thể xem là khối lớn trong điềukiện Việt Nam
  - Kế thừa TCXDVN 305:2004, kiến nghị các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện của Việt Nam.

  Số trang: 79