Tìm kiếm nâng cao

 • Quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị. Mã số: TC 10-17 (KQNC.1957)

  Tác giả: Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị. Mã số: TC 10-17 (KQNC.1957)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu tập trung xây ựng dự thảo tiêu chuẩn "Quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị", bao gồm bùn thải nạo vét cống, kênh mương và hồ thoát nước và bùn thải trạm/nhà máy xử lý nước thải đô thị.

  Số trang: 42

 • Dự thảo TCVN 9115:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 98-16 (Soát xét TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu) (KQNC.1956)

  Tác giả: Lê Doãn Khôi
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo TCVN 9115:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 98-16 (Soát xét TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu) (KQNC.1956)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Doãn Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, an toàn lao động, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực căng trước (gọi tắt là cấu kiện bê tông) trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  Số trang: 55

 • Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020 (Báo cáo tổng hợp dự án) (KQNC.1972)

  Tác giả: Trương Thị Thùy Linh
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020 (Báo cáo tổng hợp dự án) (KQNC.1972)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Thị Thùy Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Việc điều tra, khảo sát xây dựng Kế hoạch 5 năm của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020 phục vụ cho việc nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực của ngành xây dựng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước giai đoạn 2016-2020. Nội dung dự án gồm 2 phần:
   Phần 1: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của ngành xây dựng.
  Phần 2: Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 5 năm 2016-2020 của ngành xây dựng.

  Số trang: 80

 • Dự thảo TCVN 9114:2018: Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận. Mã số: TC 97-16 (Soát xét TCVN 9114:2012 sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận) (KQNC.1955)

  Tác giả: Lê Doãn Khôi
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo TCVN 9114:2018: Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận. Mã số: TC 97-16 (Soát xét TCVN 9114:2012 sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận) (KQNC.1955)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Doãn Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước đúc sẵn dùng để thi công lắp ghép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghệ.

  Số trang: 55

 • Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ phế thải bitum cốc hóa và phế thải lưu huỳnh. Mã số: RD 77-16 (KQNC.1954)

  Tác giả: Thái Duy Đức
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ phế thải bitum cốc hóa và phế thải lưu huỳnh. Mã số: RD 77-16 (KQNC.1954)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Thái Duy Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung quy trình gồm phần:
  Phần 1: Nguyên vật liệu.
  Phần 2: Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng.
  - 2.1 Phối liệu.
  - 2.2 Trang thiết bị.
  - 2.3 Quy trình công nghệ sản xuất.
  - 2.4 Quy trình thi công và sử dụng vật liệu chèn khe MTBC vào khe co giãn đường bê tông xi măng.

  Số trang: 8

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ phế thải bitum cốc hóa và phế thải lưu huỳnh. Mã số: RD 77-16 (KQNC.1953)

  Tác giả: Thái Duy Đức
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ phế thải bitum cốc hóa và phế thải lưu huỳnh. Mã số: RD 77-16 (KQNC.1953)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Thái Duy Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ bitum cốc hóa và lưu huỳnh thu hồi đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng trong TCVN 9973:2013

  Số trang: 87

 • Dự thảo: Dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T - Phần 1: Phân loại, yêu cầu vật liệu và kích thước cơ bản (TCVN...:2018) (KQNC.1952)

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo: Dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T - Phần 1: Phân loại, yêu cầu vật liệu và kích thước cơ bản (TCVN...:2018) (KQNC.1952)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bộ Tiêu chuẩn Dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T gồm 3 phần:
  - Phần 1: Phân loại, yêu cầu vật liệu và kích thước cơ bản.
  - Phần 2: Tính chất cơ lý và phương pháp thử.
  - Phần 3: Thi công và nghiệm thu.
  Tiêu chuẩn này qui định về phân loại, vật liệu chế tạo và kích thước cơ bản của dầm bê tông ứng suất trước đúc sẵn dạng Super-T (sau đây gọi là dầm Super-T) dùng trong xây dựng các công trình cầu.

  Số trang: 69

 • Dự thảo: Hố ga bê tông cốt thép đúc sẵn hình trụ (KQNC.1951)

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo: Hố ga bê tông cốt thép đúc sẵn hình trụ (KQNC.1951)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho hố ga bê tông cốt thép đúc sẵn hình trụ (sau đây gọi là hố ga hình trụ) dùng để đấu nối cống trên mạng lưới thoát nước theo phương pháp thi công truyền thống và phương pháp khoan kích ngầm.

  Số trang: 54

 • Nghiên cứu chế tạo gốm lọc sử dụng cho lọc nước uống tinh khiết.Mã số: RD 76-16 (KQNC.1950)

  Tác giả: Quách Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo gốm lọc sử dụng cho lọc nước uống tinh khiết.Mã số: RD 76-16 (KQNC.1950)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Quách Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Xác định được công nghệ sản xuất gốm lọc có ba cấp lọc. Gốm lọc gồm 3 cấp lọc có kích thước lỗ. Chế tạo được 10 quả lọc ba cấp, có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại có tuổi thọ tối thiểu lớn hơn ít nhất 2 lần so với quả lọc polyme. Sản phẩm nước sau lọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nước uống tinh khiết theo QCVN 01:2009/BYT. Sản phầm đối chứng: Lõi lọc nước Geyser nano ceramic của Singapore.

  Số trang: 98

 • Kiểm soát chất lượng nước và khai thác hiệu quả, bền vững nước hồ chứa để cấp nước an toàn (Tài liệu hướng dẫn thuộc đề tài Mã số: RD 21-17) (KQNC.1949)

  Tác giả: Trần Đức Hạ
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kiểm soát chất lượng nước và khai thác hiệu quả, bền vững nước hồ chứa để cấp nước an toàn (Tài liệu hướng dẫn thuộc đề tài Mã số: RD 21-17) (KQNC.1949)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Hạ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm các chương sau:
  Chương 1. Nguồn ô nhiễm và các nguy cơ rủi ro đối với chất lượng nước hồ chứa.
  Chương 2. Bảo vệ nguồn nước hồ chứa.
  Chương 3. Quan trắc hồ chứa nước cấp sinh hoạt.
  Chương 4. Quản lý vận hành hồ chứa nước cấp sinh hoạt.

  Số trang: 55

 • Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước hồ chứa nhằm mục đích cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 21-17 (KQNC.1948)

  Tác giả: Trần Đức Hạ
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước hồ chứa nhằm mục đích cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 21-17 (KQNC.1948)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Hạ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm các chương sau:
  Chương 1. Tổng quan về quản lý hồ chứa nước để cấp nước cho đô thị.
  Chương 2. Đặc điểm hồ chứa nước cấp sinh hoạt.
  Chương 3. Biến đổi chất lượng nước và đánh giá các nguy cơ rủi ro của nguồn nước hồ chứa đối với hệ thống cấp nước đô thị.
  Chương 4. Các giải pháp tổng hợp quản lý nguồn nước hồ chứa để cấp nước cho đô thị.
  Chương 5. Nghiên cứu điển hình về kiểm soát chất lượng nước để đảm bảo cấp nước an toàn tại một số hồ chứa nước cấp sinh hoạt.

  Số trang: 144

 • Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng blốc bê tông khí chưng áp. Mã số: RD 97-13 (Kèm báo cáo tóm tắt đề tài) (KQNC.1947)

  Tác giả: Hoàng Minh Đức
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng blốc bê tông khí chưng áp. Mã số: RD 97-13 (Kèm báo cáo tóm tắt đề tài) (KQNC.1947)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề tài gồm 6 chương:
  Chương 1. Tổng quan tình hình sử dụng tường bê tông khí chưng áp trong các công trình trên thế giới.
  Chương 2. Đặc điểm ứng dụng bê tông khí chưng áp cho tường trong các công trình ở Việt Nam.
  Chương 3. Vật liệu sử dụng và phương pháp thí nghiệm.
  Chương 4. Nghiên cứu chế tạo vữa trát chuyên dụng và sơn lót hoàn thiện tường bê tông khí chưng áp.
  Chương 5. Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm của tường bê tông khí chưng áp.
  Chương 6. Biên soạn "Hướng dẫn nâng cao khả chống thấm cho tường bao che sử dụng blốc bê tông khí chưng áp".

  Số trang: 83

 • Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QC 09:2013/BXD (KQNC.1946)

  Tác giả: Trần Ngọc Chấn
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QC 09:2013/BXD (KQNC.1946)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Ngọc Chấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Giúp người thiết kế kiến trúc có thể dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn các giải pháp kiến trúc - xây dựng thích hợp như vật liệu và kết cấu tường, mái, cửa sổ, màu sơn của tường, tỷ số WWR, loại kính có hệ số SHGC thích hợp, kiểu dáng và kích thước kết cấu che nắng... để đạt được giới hạn cho phép về OTTV (Chỉ số truyền nhiệt tổng)...

  Số trang: 13

 • Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng. Mã số: 03/2017/HĐ-ĐA1511 (KQNC.1945)

  Tác giả: Phạm Minh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng. Mã số: 03/2017/HĐ-ĐA1511 (KQNC.1945)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án là xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng cho phù hợp với thực tế và quá trình phát triển của ngành xây dựng hiện nay.

  Số trang: 37

 • Điều tra, khảo sát thực trạng hệ thống cấp nước, nhu cầu đầu tư và tình hình hoạt động của các công ty cấp nước tại 7 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam sông Hậu (KQNC.1943)

  Tác giả: Trần Thị Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản: Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật - Cục hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng hệ thống cấp nước, nhu cầu đầu tư và tình hình hoạt động của các công ty cấp nước tại 7 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam sông Hậu (KQNC.1943)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Thu thập số liệu về hiện trạng các nhà máy nước, hiện trạng mạng lưới cấp nước tại các tỉnh thành phố khu vực Tây Nam sông Hậu làm cơ sở đánh giá khả năng tiếp nhận, kết nối của mạng lưới cấp nước hiện có với hệ thống cấp nước liên vùng.
  - Đánh giá nhu cầu, phạm vi cải tạo, mở rộng hệ thống phân phối nước tại các đô thị của 7 tỉnh để tiếp nhận và cung cấp nguồn nước tiếp nhận từ hệ thống cấp nước vùng.
  - Thu thập thông tin, đánh giá về tình hình tài chính, kinh tế, tình hình quản lý, hoạt động và mức giá nước hiện hành của các công ty cấp nước làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư của hợp phần đầu tư mạng lưới phân phối cũng như toàn bộ dự án an ninh cấp cao hiệu suất hoạt động cho các công ty cấp nước.

  Số trang: 78