Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra khảo sát tình hình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả: Tống Thị Hạnh
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát tình hình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả: Tống Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm 2 phần chính:
  Phần 1: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác kiểm tra VBQPPL của Bộ Xây dựng kể từ khi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay.
  Phần 2: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra VBQPPL của Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng các dự toán xây dựng công trình đang được áp dụng ở Việt Nam trong những năm qua và của một số nước trên thế giới; trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự toán xây dựng công trình cho phù hợp với cơ c

  Tác giả: Phạm Văn Khánh
  Nhà xuất bản: Vụ Kinh tế Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng các dự toán xây dựng công trình đang được áp dụng ở Việt Nam trong những năm qua và của một số nước trên thế giới; trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự toán xây dựng công trình cho phù hợp với cơ c

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng các dự toán xây dựng công trình đang được áp dụng ở Việt Nam trong những năm qua và của một số nước trên thế giới; trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự toán xây dựng công trình cho phù hợp với cơ c

  Tác giả: Phạm Văn Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Thông qua việc điều tra, khảo sát, đánh giá việc lập và quản lý dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách, công cụ pháp lý để lập và quản lý dự toán chi phí xây dựng công trình, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, góp phần quan trọng để xác định chi phí xây dựng công trình tiệm cận cơ chế thị trường của Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án có xây dựng.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý và thực hiện hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC); trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách, công cụ pháp lý để quản lý và thực hiện hợp đồng EPC

  Tác giả: Phạm Văn Khánh
  Nhà xuất bản: Vụ kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý và thực hiện hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC); trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách, công cụ pháp lý để quản lý và thực hiện hợp đồng EPC

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát về tình hình quản lý và thực hiện hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình (hợp đồng EPC); trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách, công cụ pháp lý để quản lý và thực hiện hợp đồng EPC

  Tác giả: Phạm Văn Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Thông qua việc điều tra, khảo sát về tình hình quản lý và thực hiện hợp đồng EPC, đánh giá việc thực hiện và quản lý hợp đồng EPC; trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách, công cụ pháp lý để quản lý và thực hiện hợp đồng EPC, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong công tác quản lý và thực hiện hợp đồng EPC, đưa hoạt động này vào nề nếp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lực của doanh nghiệp xây dựng; trên cơ sở đó để xuất các nội dung cần thiết tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ngành Xây dựng

  Tác giả: Trần Văn Khôi,Trần Văn Khôi (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Vụ Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lực của doanh nghiệp xây dựng; trên cơ sở đó để xuất các nội dung cần thiết tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lực của doanh nghiệp xây dựng; trên cơ sở đó để xuất các nội dung cần thiết tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ngành Xây dựng

  Tác giả: Trần Văn Khôi,Trần Văn Khôi (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm IV chương:
  Chương I: Tổng quan về hệ thống doanh nghiệp xây dựng và hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lực của các doanh nghiệp xây dựng.
  Chương II: Thực trạng việc xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp xây dựng phục vụ quản lý nhà nước của ngành xây dựng trong thời gian.
  Chương III: Những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn lực doanh nghiệp xây dựng thời gian.
  Chương IV: Những quan điểm, yêu cầu và các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn lực doanh nghiệp xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành xây dựng trong thời gian tới.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng an toàn đập và công tác quản lý an toàn đập đối với các công trình hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở Việt Nam, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý chất lượng xây dựng đập và quản lý an toàn đập

  Tác giả: Phạm Tiến Văn,Phạm Tiến Văn (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Giám định
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng an toàn đập và công tác quản lý an toàn đập đối với các công trình hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở Việt Nam, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý chất lượng xây dựng đập và quản lý an toàn đập

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng an toàn đập và công tác quản lý an toàn đập đối với các công trình hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở Việt Nam, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý chất lượng xây dựng đập và quản lý an toàn đập

  Tác giả: Phạm Tiến Văn,Phạm Tiến Văn (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực trạng an toàn đập và công tác quản lý an toàn đập đối với các công trình hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở Việt Nam. Đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng đập và quản lý an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện. Kết quả cụ thể sẽ được áp dụng vào nội dung của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/03/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (liên quan đến các nội dung phân cấp các loại công trình thủy lợi và thủy điện, liên quan đến công tác kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng...); kết quả dự án cũng sẽ áp dụng vào nội dung của Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 72 trong thời gian tới.

  Số trang: 0

 • Khảo sát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan nhà nước trong khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

  Tác giả: Lê Quang
  Nhà xuất bản: Cục Giám định
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan nhà nước trong khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan nhà nước trong khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

  Tác giả: Lê Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm II phần chính sau:
  Phần I: Khảo sát, nghiên cứu hiện trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan nhà nước trong khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
  Phần II: Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan nhà nước trong khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng và công bố thông tin về chất lượng công trình xây dựng

  Tác giả: Phạm Văn Tiến
  Nhà xuất bản: Cục Giám định
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng và công bố thông tin về chất lượng công trình xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng và công bố thông tin về chất lượng công trình xây dựng

  Tác giả: Phạm Văn Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề án gồm 4 chương sau:
  Chương 1: Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
  Chương 2: Nội dung đề án:
  1: Quan điểm đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
  2: Tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
  Chương 3: Thực hiện đánh giá.
  Chương 4: Trang điện tử công bố thông tin chất lượng công trình.

  Số trang: 0

 • Điều tra, tổng kết thực trạng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ Quản lý dự án ở Việt Nam

  Tác giả: Cục Giám định
  Nhà xuất bản: Cục Giám định - BXD
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, tổng kết thực trạng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ Quản lý dự án ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, tổng kết thực trạng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ Quản lý dự án ở Việt Nam

  Tác giả: Cục Giám định

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm chương:
  Chương 1: Tổng quan.
  Chương 2: Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát và thiết kế công trình xây dựng.
  Chương 3: Quản lý chất lượng công trình trong dự án đầu tư xây dựng.
  Chương 4: Thực trạng nâng cao công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
  Chương 5: Đánh giá về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và đề xuất các mô hình về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  Chương 6: Thực trạng và giải pháp trong quản lý đấu thầu ký kết và thanh lý hợp đồng xây dựng.
  Chương 7: Các mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  Chương 8: Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở của các hộ nghèo phục vụ nghiên cứu xây dựng đề án Hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão cho các hộ nghèo khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở của các hộ nghèo phục vụ nghiên cứu xây dựng đề án Hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão cho các hộ nghèo khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở của các hộ nghèo phục vụ nghiên cứu xây dựng đề án Hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão cho các hộ nghèo khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề án:
  - Đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng nhà ở phòng, chống bão cho các hộ nghèo. Phân tích đánh giá lựa chọn giải pháp hỗ trợ đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở phòng, tránh bão.
  - Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà ở phòng, tránh bão, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay nhằm giúp các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống

  Số trang: 0

 • Khảo sát, đánh giá tình hình triển khai áp dụng các quy định về tiêu chuẩn và quản lý sử dụng nhà ở công vụ của một số bộ ngành và địa phương trọng điểm giai đoạn 2008-2013

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá tình hình triển khai áp dụng các quy định về tiêu chuẩn và quản lý sử dụng nhà ở công vụ của một số bộ ngành và địa phương trọng điểm giai đoạn 2008-2013

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát, đánh giá tình hình triển khai áp dụng các quy định về tiêu chuẩn và quản lý sử dụng nhà ở công vụ của một số bộ ngành và địa phương trọng điểm giai đoạn 2008-2013

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đảm bảo nhu cầu nhà ở công vụ theo tiêu chuẩn sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế của các Bộ, ngành và địa phương.
  - Xây dựng các chính sách quản lý nhà ở công vụ đúng mục đích, đúng đối tượng, quản lý có hiệu quả phù hợp với thực tế tránh thất thoát, lãng phí.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2005. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2005. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2005. Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm 3 chương:
  Chương I: Tình hình thực hiện Luật Nhà ở năm 2005.
  Chương II: Các tồn tại, bất cập cụ thể trong quá trình thực hiện Luật Nhà ở.
  Chương III: Đề xuất hướng sửa đổi Luật Nhà ở hiện hành

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát công tác kế hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế hoạch đối với các đơn vị thuộc Bộ

  Tác giả: Đàm Đức Biên
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát công tác kế hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế hoạch đối với các đơn vị thuộc Bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát công tác kế hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế hoạch đối với các đơn vị thuộc Bộ

  Tác giả: Đàm Đức Biên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Việc quản lý, kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện thông kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển. Việc điều tra khảo sát thực trạng công tác kế hoạch tại các doanh nghiệp để biết được những hạn chế, khó khăn trong công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi giám sát.... từ đó đề ra các giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng công tác kế hoạch đối với các doanh nghiệp, giúp công tác chỉ đạo điều hành của doanh nghiệp và công tác quản lý của Bộ đáp ứng được yêu cầu.

  Số trang: 0

 • Điều tra, thu thập thông tin phục vụ cho đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của ngành Xây dựng

  Tác giả: Đàm Đức Biên
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, thu thập thông tin phục vụ cho đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, thu thập thông tin phục vụ cho đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của ngành Xây dựng

  Tác giả: Đàm Đức Biên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Việc điều tra, thu thập thông tin phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015 của Ngành Xây dựng và phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê trong các lĩnh vực của Ngành

  Số trang: 0

 • Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

  Tác giả: Đàm Đức Biên
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

  Tác giả: Đàm Đức Biên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 4 phần:
  Phần 1: Đánh giá thực trạng tình hình thu thập thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế bộ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.
  Phần 2: Xây dựng cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin thống kê giữa Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
  Phần 3: Biên soạn Sổ tay thống kê ngành Xây dựng.
  Phần 4: Thu thập, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê ngành Xây dựng

  Số trang: 0

 • Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tác giả: Phạm Văn Bắc
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tác giả: Phạm Văn Bắc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề án:
  - Xây dựng Đề án phát triển sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030 với các các mục tiêu chính sau: khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản làm VLXD; phát triển hợp lý các cơ sở sản xuất theo vùng lãnh thổ; xác định cơ cấu, chủng loại sản phẩm chủ yếu; quy mô đầu tư, công nghệ tiên tiến.
  - Phát triển ngành công nghiệp VLXD theo hướng xanh, sạch đảm bảo tiêu chuẩn và thân thiện môi trường.
  - Làm công cụ quản lý nhà nước, phục vụ công tác điều hành phát triển ngành sản xuất VLXD phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  - Làm căn cứ cho việc xây dựng các quy hoạch phát triển VLXD ở các vùng, các địa phương và quy hoạch phát triển các chủng loại sản phẩm VLXD chủ yếu...

  Số trang: 0