Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Trảng Bàng huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Tây Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Trảng Bàng huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Trảng Bàng huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần:
  1. Căn cứ pháp lý.
  2. Sự cần thiết nâng cấp đô thị.
  3. Khái quát chung về thị trấn Trảng Bàng.
  4. Hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn phân loại đô thị.
  5. Tổng hợp điểm các tiêu chuẩn phân loại đô thị thị trấn Trảng Bàng.
  6. Báo cáo tóm tắt thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Trảng Bàng.
  7. Biện pháp khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt.
  8. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Hòa Thành huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Tây Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Hòa Thành huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Hòa Thành huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần:
  A. Phần mở đầu.
  B. Đánh giá điều kiện tự nhiên, vai trò vị thế và tiềm năng phát triển.
  C. Thực trạng phát triển đô thị - Đánh giá phân loại.
  D. Cơ sở đánh giá đề nghị công nhận loại đô thị IV.
  E. Chương trình phát triển đô thị.
  F. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự toán Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự toán Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự toán Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự toán gồm 7 phần:
  1. Các căn cứ pháp lý.
  2. Nhiệm vụ.
  3. Loại hình lập quy hoạch.
  4. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch.
  5. Hồ sơ sản phẩm.
  6. Dự toán kinh phí thực hiện.
  7. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065),Thuyết minh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065),Thuyết minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa (đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm VI chương:
  Chương I. Mở đầu
  - Lý do và sự cần thiết.
  - Cơ sở hình thành.
  - Phạm vi nghiên cứu.
  - Các căn cứ lập quy hoạch.
  Chương II. Các mục tiêu phát triển vùng.
  Chương III. Các dự báo quy mô vùng.
  Chương IV. Các yêu cầu, nội dung nghiên cứu quy hoạch
  Chương V. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch.
  Chương VI. Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đắk Lắk
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Ea H'Leo
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tóm tắt đề án gồm các phần:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử và phát triển của đô thị Ea Drăng.
  - Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  - Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Ea Drăng (Phương hướng khắc phục những chủ tiêu còn yếu.
  - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Trên những chặng đường cách mạng

  Tác giả: Võ Chí Công
  Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trên những chặng đường cách mạng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trên những chặng đường cách mạng

  Tác giả: Võ Chí Công

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung sách trình bày các sự kiện đã trải qua theo dòng lịch sử, chia làm bốn giai đoạn khác nhau, kết hợp giữa thể hồi ký cách mạng và tổng kết thực tiễn, cũng như những chiêm nghiệm của người trong cuộc, với cách thể hiện mộc mạc, chân thành.

  Số trang: 0

 • Soát xét TCVN 7364 1÷6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp”,Mã số: TC 72-14

  Tác giả: Đào Anh Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7364 1÷6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp”,Mã số: TC 72-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 7364 1÷6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp”

  Tác giả: Đào Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các vật liệu thành phần của kính cán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp sử dụng trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”,Mã số: TC 70-14

  Tác giả: Nguyễn Văn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”,Mã số: TC 70-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”

  Tác giả: Nguyễn Văn Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 7219:2015 quy định phương pháp thử đối với kính tấm xây dựng, có thể sử dụng phương pháp này để xác định chiều dày và khuyết tật ngoại quan của kính dán.

  Số trang: 0

 • Soát xét TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”,Mã số: TC 71-14

  Tác giả: Nguyễn Văn Liễu
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”,Mã số: TC 71-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”

  Tác giả: Nguyễn Văn Liễu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng và các ứng dụng khác

  Số trang: 0

 • Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng,Mã số: TC 48-15

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng,Mã số: TC 48-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc sử dụng xỉ gang và xỉ thép làm vật liệu xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật này làm cơ sở cho việc phân loại, xử lý tái chế và sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu xây dựng

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”,Mã số: TC 47-15

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”,Mã số: TC 47-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây dựng.
  Xỉ hạt lò cao nghiền mịn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng.

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa xi măng và chất kết dính thủy, bằng phương pháp đoạn nhiệt (còn gọi là phương pháp Langavant). Mục đích của phương pháp này là đo liên tục nhiệt thủy hóa của xi măng trong những ngày đầu thủy hóa, đơn vị nhiệt thủy hóa là J.g-1.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xi măng và một số chất kết dính thủy đóng rắn nhanh.

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

  Tác giả: Tạ Đắc Quý
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”

  Tác giả: Tạ Đắc Quý

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song) của sản phẩm vật liệu chịu lửa định hình dạng đặc và các vật liệu chịu lửa dạng hạt, bột có độ dẫn nhiệt nhỏ hơn 25 W/m.K. Giới hạn này được đưa ra là do độ khuyếch tán nhiệt của vật liệu của vật liệu thử và do kích thước của vật liệu thử; có thể đo được độ dẫn nhiệt cao hơn nếu sử dụng các mẫu kích thước lớn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

  Tác giả: Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay

  Tác giả: Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính silica fume và silica fume kết hợp với tro bay tới các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, qua đó cải thiện các tính chất của bê tông.

  Số trang: 0

 • 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: CIRD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tám 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động xin giới thiệu tuyển tập `8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế` giúp Việt Nam thao khảo trong quá trình hội nhập quốc tế.
  Nội dung cuốn sách 8 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
  - Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức (1948).
  - Công ước số 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (1949).
  - Công ước số 29 về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc (1930).
  - Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (1957).
  - Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau (1951).
  - Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong làm việc và nghề nghiệp (1958).
  - Công ước số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc (1973).
  - Công ước số 182 về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (1999).

  Số trang: 0