Tìm kiếm nâng cao

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng và phân tích những tồn tại của công tác đo bốc khối lượng xây dựng theo các giai đoạn đầu tư xây dựng cũng như tham khảo kinh nghiệm của một số tổ chức quốc tế, một số nước trên thế giới. Kiến nghị các mô hình, phương pháp thực hiện đo bốc khối lượng xây dựng công trình và biên soạn Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác trong quá trình thực hiện công tác đo bốc khối lượng xây dựng, lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua các số liệu điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Tác giả: Lê Đình Tri
  Nhà xuất bản: Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Tác giả: Lê Đình Tri

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm các chương sau:
  Chương 1: Tình hình thực trạng kiến trúc nước ta và xu hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.
  Chương 2: Kinh nghiệm về quản lý phát triển kiến trúc.
  Chương 3: Các chủ thể, các hoạt động cần điều chỉnh trong dự thảo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến 2030.
  Chương 4: Sản phẩm đề xuất của dự án

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,Nguyễn Ngọc Dương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,Nguyễn Ngọc Dương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam.
  - Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Phụ lục báo cáo

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Phụ lục báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Danh mục gồm 21 phụ lục:
  Phụ lục 1. Rác thải sinh hoạt phát sinh tại các địa phương.
  Phụ lục 2. Các bãi thu gom/nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại các địa phương.
  Phục lục 3. Quy hoạch khu xử lý CTR cho các Vùng Kinh tế trọng điểm.
  Phục lục 4. Ước tính phế liệu giày da phát sinh tại các địa phương.
  Phục lục 5. Danh sách một số doanh nghiệp giày da tại các địa phương...

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng để từ đó:
  - Xác định loại phế thải và khả năng sinh năng lượng để làm NLTT.
  - Xác định số lượng các loại phế thải nêu trên.
  - Xác định được sự phân bố của các loại phế thải theo lãnh thổ.
  - Đề xuất được giải pháp sử dụng về mặt định hướng và cơ chế chính sách

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng để từ đó:
  - Xác định loại phế thải và khả năng sinh năng lượng để làm NLTT.
  - Xác định số lượng các loại phế thải nêu trên.
  - Xác định được sự phân bố của các loại phế thải theo lãnh thổ.
  - Đề xuất được giải pháp sử dụng về mặt định hướng và cơ chế chính sách

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng nói chung; hiệu quả hiệu lực công tác của các ban quản lý dự án nói riêng.
  - Đánh giá thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  - Đề xuất phương hướng cải tiến, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Số trang: 0

 • Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực
  Nhà xuất bản: 2013
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: Phú Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
  - Khảo sát nhu cầu nhân lực và hoạch định chiến lược đào tạo nhân lực ngành kinh tế xây dựng phù hợp với đặc trưng Vùng - Miền; nhằm bổ sung, tăng cường chương trình đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  - Với bối cảnh thế giới hiện nay, các yếu tố kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng, có sức tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực ngành kinh tế xây dựng vừa có kiến thức chuyên môn chuyên sâu thực hiện các công việc như lập dự án đầu tư, quản lý dự án... vừa có kiến thức nền về khoa học nhân văn và chủ nghĩa nhân văn

  Số trang: 0

 • Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng miền Trung
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Phú Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Hoạch định chiến lược đào tạo Quản lý đô thị nhằm tăng cường nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển của khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước.
  - Với bối cảnh thế giới hiện nay, các yếu tố kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng, có sức tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực quản lý đô thị vừa có kiến thức chuyên môn chuyên sâu, vừa có kiến thức nền sâu sắc về khoa học nhân văn và chủ nghĩa nhân văn

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thạch cao là nguyên liệu quan trọng cho ngành xây dựng, được dùng để sản xuất xi măng, sản xuất tấm trần, tấm tường, sản xuất bê tông khí chưng áp và cho nhiều ngành công nghiệp khác. Ở Việt Nam hiện nay thạch cao hầu hết phải nhập khẩu trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Để khử khí lưu huỳnh trong các cơ sở sử dụng than và tận dụng thạch cao thải ra từ việc khử lưu huỳnh, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng hệ thống khử lưu huỳnh FDG. Đây là giải pháp hiệu quả thu hoạch được thạch cao nhân tạo đảm bảo chất lượng... Vụ Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng đã có báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt cơ chế chính sách cụ thể về việc xử lý, sử dụng chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy hóa chất để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
  Nội dung báo cáo gồm 6 phần:
  1. Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện.
  2. Khả năng tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng.
  3. Khả năng đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh FGD để có thể thu hồi được thạch cao làm vật liệu xây dựng, thạch cao thương phẩm.
  4. Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thạch cao cho sản xuất xi măng.
  5. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để ban hành cơ chế, chính sách cho các nhà máy nhiệt điện áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh FGD.
  6. Sản phẩm của dự án

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, cấp thoát nước & môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Xuân Điều
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, cấp thoát nước & môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, cấp thoát nước & môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Xuân Điều

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Đánh giá thực trạng việc đào tạo các chuyên ngành trên tại các trường Cao đẳng thuộc Bộ, bao gồm: Cơ sở vật chất; Chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành; Chương trình đào tạo; Giáo trình, tài liệu phục vụ cán bộ giảng dạy chuyên ngành; Số lượng sinh viê có việc làm sau khi tốt nghiệp.
  - Đánh giá khả năng đáp ứng công việc của sinh viên khi tham gia thực tiễn sản xuất.
  - Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo các chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, cấp thoát nước & môi trường, Kinh tế xây dựng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Trần Thanh Loan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I

  Tác giả: Trần Thanh Loan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo trình độ phát triển của công nghệ xây dựng hiện nay.
  - Yêu cầu về đổi mới đào tạo theo hệ thống tín chỉ: giảm thới lượng giảng dạy tại lớp, tăng thời gian tự học của sinh viên nhưng vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết cho sinh viên.
  - Khắc phục một số hạn chế của những giáo trình hiện nay như: cách diễn đạt nặng về lý thuyết, chưa kết hợp với thực tế, các hình vẽ minh họa đơn điệu và không trực quan, các bài tập áp dụng chưa phong phú...

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để phù hợp với đề cương học phần của Cơ học kết cấu - Phần 1 và Cơ học kết cấu - Phần 2. Việc biên soạn giáo trình cần phải đạt được các yêu cầu chính như sau: Bổ sung các kiến thức thực tiễn giúp sinh viên có thể nâng cao khả năng tự nghiên cứu và thực hành; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết một số vấn đề cụ thể của môn học.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng nghiên cứu đổi mới là xây dựng đề cương của giáo trình Cơ học kết cấu, để làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu học tập chính thức cho từng học phần Cơ cấu kết cấu cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0