Tìm kiếm nâng cao

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”,Mã số: TC 47-15

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”,Mã số: TC 47-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây dựng.
  Xỉ hạt lò cao nghiền mịn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng.

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa xi măng và chất kết dính thủy, bằng phương pháp đoạn nhiệt (còn gọi là phương pháp Langavant). Mục đích của phương pháp này là đo liên tục nhiệt thủy hóa của xi măng trong những ngày đầu thủy hóa, đơn vị nhiệt thủy hóa là J.g-1.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xi măng và một số chất kết dính thủy đóng rắn nhanh.

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

  Tác giả: Tạ Đắc Quý
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”

  Tác giả: Tạ Đắc Quý

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song) của sản phẩm vật liệu chịu lửa định hình dạng đặc và các vật liệu chịu lửa dạng hạt, bột có độ dẫn nhiệt nhỏ hơn 25 W/m.K. Giới hạn này được đưa ra là do độ khuyếch tán nhiệt của vật liệu của vật liệu thử và do kích thước của vật liệu thử; có thể đo được độ dẫn nhiệt cao hơn nếu sử dụng các mẫu kích thước lớn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

  Tác giả: Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay

  Tác giả: Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính silica fume và silica fume kết hợp với tro bay tới các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, qua đó cải thiện các tính chất của bê tông.

  Số trang: 0

 • 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: CIRD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tám 8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế ILO

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động xin giới thiệu tuyển tập `8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế` giúp Việt Nam thao khảo trong quá trình hội nhập quốc tế.
  Nội dung cuốn sách 8 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
  - Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức (1948).
  - Công ước số 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (1949).
  - Công ước số 29 về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc (1930).
  - Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (1957).
  - Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau (1951).
  - Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong làm việc và nghề nghiệp (1958).
  - Công ước số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc (1973).
  - Công ước số 182 về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (1999).

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thực trạng huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách động các nguồn lực đầu tư xây dựng các hệ thống nói trên trong phạm

  Tác giả: Lê Văn Cư
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách động các nguồn lực đầu tư xây dựng các hệ thống nói trên trong phạm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thực trạng huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách động các nguồn lực đầu tư xây dựng các hệ thống nói trên trong phạm

  Tác giả: Lê Văn Cư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự án được tiến hành nhằm đạt những mục tiêu như sau:
  - Đánh giá những bất cập và nguyên nhân hạn chế về huy động và sử dụng các nguồn lực và cơ chế chính sách có liên quan đến xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
  - Đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi cả nước, trên cơ sở đó dự thảo, trình Chính phủ xem xét, quyết định, phê duyệt Đề án `Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt` cho giai đoạn 2014-2020.

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007) và phần lắp đặt (công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007) làm cơ sở để sửa đổi và bổ sung đị

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007) và phần lắp đặt (công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007) làm cơ sở để sửa đổi và bổ sung đị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007) và phần lắp đặt (công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007) làm cơ sở để sửa đổi và bổ sung đị

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích nghiên cứu của dự án: Thông qua số liệu điều tra, tổng hợp các loại định mức dự toán đã được sử dụng trong các công trình xây dựng ở các địa phương, phân tích, đánh giá những bất cập của các công tác định mức dự toán đã công bố. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi và bổ sung những định mức dự toán các công tác sử dụng vật liệu cà công nghệ thi công mới, báo cáo Bộ Xây dựng công bố làm cở sở lập và quản lý chí phí đầu tư xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện công việc này

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng và phân tích những tồn tại của công tác đo bốc khối lượng xây dựng theo các giai đoạn đầu tư xây dựng cũng như tham khảo kinh nghiệm của một số tổ chức quốc tế, một số nước trên thế giới. Kiến nghị các mô hình, phương pháp thực hiện đo bốc khối lượng xây dựng công trình và biên soạn Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác trong quá trình thực hiện công tác đo bốc khối lượng xây dựng, lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua các số liệu điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả xử lý nước thải tại một số thành phố lớn của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách để duy trì hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị này.

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Tác giả: Lê Đình Tri
  Nhà xuất bản: Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát tình hình phát triển kiến trúc Việt Nam, đề xuất dự thảo “Điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Tác giả: Lê Đình Tri

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm các chương sau:
  Chương 1: Tình hình thực trạng kiến trúc nước ta và xu hướng phát triển kiến trúc Việt Nam.
  Chương 2: Kinh nghiệm về quản lý phát triển kiến trúc.
  Chương 3: Các chủ thể, các hoạt động cần điều chỉnh trong dự thảo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến 2030.
  Chương 4: Sản phẩm đề xuất của dự án

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,Nguyễn Ngọc Dương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác nà

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,Nguyễn Ngọc Dương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam.
  - Đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và khuyến khích xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Phụ lục báo cáo

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Phụ lục báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Danh mục gồm 21 phụ lục:
  Phụ lục 1. Rác thải sinh hoạt phát sinh tại các địa phương.
  Phụ lục 2. Các bãi thu gom/nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại các địa phương.
  Phục lục 3. Quy hoạch khu xử lý CTR cho các Vùng Kinh tế trọng điểm.
  Phục lục 4. Ước tính phế liệu giày da phát sinh tại các địa phương.
  Phục lục 5. Danh sách một số doanh nghiệp giày da tại các địa phương...

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng để từ đó:
  - Xác định loại phế thải và khả năng sinh năng lượng để làm NLTT.
  - Xác định số lượng các loại phế thải nêu trên.
  - Xác định được sự phân bố của các loại phế thải theo lãnh thổ.
  - Đề xuất được giải pháp sử dụng về mặt định hướng và cơ chế chính sách

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng để từ đó:
  - Xác định loại phế thải và khả năng sinh năng lượng để làm NLTT.
  - Xác định số lượng các loại phế thải nêu trên.
  - Xác định được sự phân bố của các loại phế thải theo lãnh thổ.
  - Đề xuất được giải pháp sử dụng về mặt định hướng và cơ chế chính sách

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở đề xuất chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng nói chung; hiệu quả hiệu lực công tác của các ban quản lý dự án nói riêng.
  - Đánh giá thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  - Đề xuất phương hướng cải tiến, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Số trang: 0