Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai hình thức đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng. Mã số: 28B 02-05

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tình hình tổ chức và hoạt động của các đội xây dựng.
  - Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của các đội xây dựng (trong nước) - - Báo cáo tình hình, tổ chức, hoạt động và hiệu quả của đội nhận thầu hạch toán kinh tế ở mộ số nước XHCN.
  - Phần thứ hai: Hạch toán kinh tế đội nhận thầu. - Phần thứ ba: Quy chế đội nhận thầu hạch toán kinh tế trong xây dựng - Hướng dẫn về công tác hạch toán kinh tế đội nhận thầu xây dựng.
  Phần thứ tư: Giới thiệu các đội xây dựng nhận thầu điển hình

  Số trang: 0

 • Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

  Tác giả: Đặng Thế Đô
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

  Tác giả: Đặng Thế Đô

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Ý nghĩa kinh tế của việc tăng năng suất lao động.
  - Phần thứ hai: Lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu NSLĐ trong xây dựng - 1. hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả của quá trình lao động trog xây dựng - 2. Lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu NSLĐ trong xây dựng.
  - Phần thứ ba: Phân tích , đánh giá tình hình thực hiện và tốc độ tăng, giảm NSLĐ trong xây dựng những năm vừa qua - 1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu tình hình và tốc độ giảm NSLĐ trong thưòi gian vừa qua - 2. Phương pháp phân tích hệ thống NSLĐ trong xây dựng.
  - Phần thứ tư: nghiên cứu, phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức NSLĐ trong ngành xây dựng - 1. Nghiên cứu nhóm yếu tố kinh tế - xã hội - 2. Nghiên cứu nhóm yếu tố tiến bộ KHKT và cải tiến kỹ thuật - 3. Nghiên cứu nhóm yếu tố tổ chức quản lý và sử dụng lực luợng lao động

  Số trang: 0

 • Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000. Mã số: TCXL-2000

  Tác giả: Khúc Văn Thành
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000. Mã số: TCXL-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000. Mã số: TCXL-2000

  Tác giả: Khúc Văn Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặt vấn đề nghiên cứu>,br> - Chương II: Dự báo tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng đến năm 2000 - 1. Định hướng khối lượng đầu tư xây dựng ở nước ta đến năm 2000- 2. Xu thế phát triển KHCN xây dựng trên thế giới đến năm 2000 - 3. Dự báo tiến bộ kỹ thuật xây dựng ở nước ta đến năm 2000.
  - Chương 3: Nghiên cứu phát triển thi công xây lắp đến năm 2000 - 1. Hiện trạng trình độ thi công xây lắp của ngành xây dựng - 2. Kết quả nghiên cứu của các tiểu ban của dự án.
  - Chương 4. Những kết luận và kiến nghị chung của dự án - 1. Về nhập công nghệ và thiết bị - 2. Về tổ chức lực lượng - 3. Về nâng cao trình độ kỹ thuật - 4. Về đổi mới các chính sách - 5. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban nền móng công trình

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1994/1994-3/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban nền móng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban nền móng công trình

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những vấn đề chung về dự án - Chương II: Đánh giá một số công nghệ nền móng hiện có trong nước - 1. Công nghệ nền móng trong nước - - Cọc đóng - - Công nghệ cọc ép - - Công nghệ cọc khoan nhồi - - Hố đào sâu - - Tình hình tiêu chuẩn quy trình khảo sát, thiết kế và thi công - - Kết luận - 2. Một số công nghệ nền móng của thế giới - 3. Hố đào sâu - 4. Kết luận Chương 3: Một số công gnhệ kiểm tra chất lượng thi công cọc nhồi - 1. Mở đầu - 2. Tình hình trong nước - 3. Tình hình ở nước ngoài - - Một số phương pháp kinh điển - - Một số phương pháp động - 4. Kết luận và kiến nghị - Chương 4: Đánh giá hiệu quả kinh tế việc sử dụng cọc khoan nhồi - 1. Tình hình trong nước - 2. Đánh giá kinh nghiệm thi công móng cọc ở Bangkok và Thượng Hải - 3. Kết luận - Chương V: Kiến nghị hướng phát triển công nghệ nền móng 1995-2000 - 1. Công tác khảo sát đất nền phục vụ việc thiết kế và thi công nền móng nhà cao tầng - 2. Cọc ép và cọc đóng có sức chịu tải cao - 3. Cọc khoan nhồi - 4. Công nghệ tường trong đất và hố đào sâu - 5. Công nghệ kiểm tra chất lượng nền móng - 6. Chính sách phát triển - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đánh giá hiện trạng công nghệ thi công trong nước và giới thiệu trình độ nước ngoài.
  - 1. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà cao tầng - 2. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà công nghiệp - 3. Tình hình thi công những công gnhệ đặc biệt.
  - Chương II: Dự báo phát triển thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Cơ sở dự báo - 2. Phương pháp dự báo.
  - Chương III: Luận chứng về việc tuyển chọn công nghệ để áp dụng và tuyển chọn thiết bị thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Luận chứng về tuyển chọn công nghệ và thiết bị - 2. Công nghệ thi công nhà công nghiệp - 3. Công nghệ thi công đất - 4. Công nghệ thi công đặc biệt - 5. Kỹ thuật kiểm tra kích thước hình học trong thi công.
  - Chương thứ IV: Kết luận - Kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện sông Đà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng công nghệ đào hầm ở Việt Nam trong thời gian qua.
  - Phần II: Đào hầm bằng phương pháp khoan nổ.
  - 1. Công nghệ khoan - 2. Công nghệ nạp, nổ mìn - 3. Công nghệ xúc chuyển đá thải - 4. Công nghệ gia cố tạm thời vỏ hầm - 5. Công tác khoan phun lấp đầy và gia cố.
  - B. Công nghệ đào hầm nghiêng và hầm đứng trong đá cứng - 1. Công nghệ đào hầm nghiêng có lối thải đá ở đáy - 2. Đào giếng đứng và nghiêng từ trên xuống không có lối thải đá ở đáy - 3. Công nghệ đào lò dẫn bằng phương pháp khoan ngược.
  - C. Các công tác phụ trong công nghệ khai đầo hầm.
  - 1. Công tác thông gió - 2. Các công tác phụ trợ khác.
  - Phần III: - 1. Tổ hợp đào hầm trong môi trường đá cứng - 2. Tổ hợp đào hầm trong đất đá mềm - Phần IV: Kết luận và những kiến nghị.
  - Phần V: Phụ lục: Tổng công ty XDTĐ Sông Đà đang đổi mới công nghệ thi công xây dựng các công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Nội dung: 2.1 Tình hình thực tại của công tác khoan khai thác nước ngầm 2.2 Tình hình thi công cấp thoát nước trên thế giới và các nước trong khu vực.
  3. Kiến nghị nhập công nghệ và thiết bị cho những năm 2000.
  3.1: Vài nét dự báo về công tác cấp thoát nước đến năm 2000. 3.2: Về khoan giếng. 3.3: Về công tác lắp đặt thiết bị công gnhệ và đường ống cấp thoát nước. 3.4: Về công tác xây vỏ bao che. 3.5: Về công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình. 4. Kết luận.
  5. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000,Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ lắp máy TCXL-2000-05

  Tác giả: Đào Nguyên Lân
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000,Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ lắp máy TCXL-2000-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000

  Tác giả: Đào Nguyên Lân

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu II. Vận chuyển và lắp thiết bị nặng 1. Vận chuyển thiết bị nặng 2. Trục lắp thiết bị nặng III. Lắp đặt thiết bị cơ khí và thiết bị điện 1. Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị cơ khí 2. Lắp đặt thiết bị điện IV. Hàn cắt kim loại và kiểm tra mối hàn 1. Tình hình công nghệ hàn cắt ở Việt Nam 2. Tình hình công nghệ hàn cắt kim loại trên thế giới V. Chế tạo các sản phẩm kết cấu thép 1. Công nghệ chế tạo kết cấu thép ở nước ta 2. Công nghệ chế tạo sản phẩm kết cấu thép trên thế giới 3. Kiến nghị một số công gnhệ và thiết bị cần áp dụng ở Việt Nam VI. Các giải pháp thực hiện 1. Các biện pháp chuyển giao công nghệ 2. Các biện pháp thu xếp vốn 3. Các công việc cần thiết để đổi mới công nghệ 4. Kết luận VII. Bản liệt kê các thiết bị thi công kiến nghị sử dụng VIII. Các tài liệu tham khảo IX. Các hội nghị đã tham dự X. Các tài liệu đã công bố

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng
  Nhà xuất bản: Sở Nhà đất Hà Nội
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá thực trạng tình hình đánh số và gắn biển số nhà ở Hà Nội - Phần II: Xác định nguyên tắc đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - Chương I: Mục đích yêu cầu nghiên cứu thiết lập các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu các nguyên tắc đánh số nhà - 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn về đánh giá số nhà tại Hà Nội - 3. Quan điểm , nguyên tắc và nội dung nghiên cứu đánh số nhà tại Hà Nội - Chương II: Các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Nhà mặt đường - 2. Nhà khu tập trung - 3. Nhà cao tầng - 4. Đánh số nhà trong khu vực làng xóm, nội thành, nội thị - 5. Xử lý tồn tại về đánh số nhà tại thành phố Hà Nội - Chương III: Các biện pháp bảo đảm thiết lập biển số nhà tại Hà Nội - 1. Xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý , quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - 2. Phương án xử lý kinh tế trong quản lý đánh số nhà tại Hà Nội - 3. Tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - Phần III: Luận cứ khoa học để tiêu chuẩn hoá biển số nhà Khái quát chung : 1. Khái niệm về tổ chức không gian hợp lý - 2. Vấn đề tâm lý của người sử dụng biển số nhà - 3. Những căn cứ khoa học phân tích về việc nhận biết các tín hiệu - 4. Hướng dẫn ban đầu về quy cách thực hiện biến đường phố - biển số nhà - Phần IV: - Dự thảo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - - Dự thảo quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng - Uỷ ban Khoa học Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của chương trình- IV. Đánh giá về hoạt động của chương trình xi măng 1986 - 1990 -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất bi đạn nghiền ở nước ta 2. Tình hình nghiên cứu sản xuất bi đạn ở trên thế giới 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Nội dung và kết quả nghiên cứu 6. Kết luận 7. Các văn bản xác nhận của cơ sở thựuc nghiệm và áp dụng 8. Danh mục các tài liệu sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

  Tác giả: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

  Tác giả: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục đích, yêu cầu sử dụng phụ gia đá đen - 2. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 3. Triển khai sản xuất thử ở quy mô công nghiệp - 4. Kết luận- 5. Kết quả đề tài - 6. Kiến nghị - Phương án khai thác đá đen - 1. Cơ sở lập phương án - 2. Vị trí và điều kiện đại hình, đại chất khu vực đá đen - 3. Phương pháp khai thác - 4. Tính toán nhân lực và thiết bị - 5. Biện pháp an toàn -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng hệ thống phun than mịn ba kênh cho lò nung phi 3m, nhà máy xi măng Hải Phòng

  Tác giả: Đào Đình Khánh
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng hệ thống phun than mịn ba kênh cho lò nung phi 3m, nhà máy xi măng Hải Phòng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng hệ thống phun than mịn ba kênh cho lò nung phi 3m, nhà máy xi măng Hải Phòng

  Tác giả: Đào Đình Khánh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống phun than mịn 3 kênh - 1. Tổng quan - 2. Thiết kế - 3. Chế tạo, lắp đặt và vận hành thử nghiệm - II. nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tưói quá trình cháy và nung luyện clinker - 1. ảnh hưởng của gió thẳng và gió xoáy tới ngọn lửa và quá trình nung luyện clinker - 2. Chất lượng nhiên liệu - 3. Lưu lượng, tốc độ và góc phun của dòng than - 4. Gió 2 - 5. Vị trí ống than - III. các chế độ vận hành lò tối ưu - IV. Phân tích và tính toán hiệu quả kinh tế - 1. Vốn đầu tư cho thực hiện đề tài - 2. Đánh giá về việc chạy than chất bốc thấp - 3. Hiệu quả kinh tế do tăng năng suất lò đem lại - 4. Hiệu quả kinh tế do tiết kiệm gạch chịu lửa Cr-Mg - 5. Đánh giá hiệu quả kinh tế do tiết kiệm năng lượng - 6. Chi phí khu phụ khi sử dụng vòi phun than ba kênh - 7. Đánh giá hiệu quả kinh tế do ứng dụng vòi phun than ba kênh - VII. Kết luận

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Mẫu thiết kế xây dựng thực nghiệm - 3. Tổ chức thi công - 4. Kinh tế - Kết luận đánh giá kết quả nghiên cứu

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-5/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hoàn thiện công nghệ làm nhà bằng vật liệu `Đất ổn định` - 1. Lựa chọn loại đất dùng làm vật liệu ``đất ổn định` - 2. Lựa chọn chất kết dính làm chất ổn định - 3. Lựa chọn giải pháp ổn định và cải tạo đất - 4. Xác định cấp phối hợp lý của hỗn hợp đất - 5. Hướng dẫn công nghệ chế tạo và xây dựng bằng gạch đất ép - 6. Hướng dẫn công nghệ xây dựng bằng phương pháp ` trình tường`- Phần II: Kết cấu lắp ghép toàn khối ( vỏ thaỏi 2 phương )- Mở đầu :- 1. Nguyên lý tính toán cấu kiện vỏ thoải và kết cấu sàn - mái - 2. Hướng dẫn kỹ thuật công gnhệ chế tạo vỏ thoải và phương pháp lắp ghép cấu kiện, thi công sàn - mái - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0