Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế gồm 3 phần:
  Phần 1: Thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần 3: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  Số trang: 0

 • Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế gồm 3 phần:
  Phần 1: Thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần 3: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế,Nội dung báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế gồm 3 phần:
  Phần 1: Thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần 3: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  Số trang: 0

 • Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế gồm 3 phần:
  Phần 1: Thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần 3: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  Số trang: 0

 • Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: Điều tra đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và kế hoạch hoàn thiện tổ chức pháp chế ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Nghị định 55

  Tác giả: Nguyễn Gia Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế gồm 3 phần:
  Phần 1: Thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần 3: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.,H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Vật liệu xây dựng

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 16 bài viết, là những công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện trong các lĩnh vực phục vụ quản lý Nhà nước và nghiên cứu vật liệu xây dựng mới

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2010 - 2014

  Tác giả: Lương Đức Long, Mai Ngọc Tâm, Lưu Thị Hồng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2010 - 2014

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2010 - 2014

  Tác giả: Lương Đức Long, Mai Ngọc Tâm, Lưu Thị Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  - Công tác quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng (VLXD).
  - Công tác điều tra khảo sát phục vụ quản lý Nhà nước.
  - Công tác biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn.
  - Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xi măng và bê tông.
  - Gốm sứ, thủy tinh, vật liệu chịu lửa.
  - Vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng.
  - Tái chế phế thải làm VLXD và xử lý môi trường.
  - Tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Cụm bể lọc và chứa nước sinh hoạt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Cụm bể lọc và chứa nước sinh hoạt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Cụm bể lọc và chứa nước sinh hoạt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho cụm bể lọc chậm sử dụng cho nguồn nước ngầm và bể chứa bằng bê tông cốt thép thành mỏng liền khối đúc sẵn, dùng trong xử lý nước sinh hoạt phục vụ hộ gia đình hoặc cụm dân cư

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Gối cống bê tông đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Gối cống bê tông đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Gối cống bê tông đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gối cống bê tông đúc sẵn dùng trong lắp đặt đường ống bê tông cốt thép thoát nước

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn dùng để bó hè đường, dải phân cách, đảo giao thông trên các tuyến đường thuộc đô thị, khu công nghiệp và các loại đường khác

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN…:2014: Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm bê tông cốt thép đúc sẵn dùng để gia cố mái kênh mương thủy lợi, kênh mương thoát nước, mái hồ chứa, hồ điều hòa, taluy đường bộ và lát mặt đường giao thông nông thôn

  Số trang: 0

 • Móng cọc tháp

  Tác giả: Lê Đức Thắng
  Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc tháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc tháp

  Tác giả: Lê Đức Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
  Phần 1: Cọc tháp - một tiến bộ kỹ thuật mới trong xây dựng.
  Phần 2: Các phương pháp tính toán cọc tháp.
  Phần 3: Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế và thi công móng cọc tháp.
  Phần 4: Chỉ dẫn về thiết kế và thi công móng cọc tháp

  Số trang: 0

 • Móng cọc tháp

  Tác giả: Lê Đức Thắng
  Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc tháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc tháp

  Tác giả: Lê Đức Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
  Phần 1: Cọc tháp - một tiến bộ kỹ thuật mới trong xây dựng.
  Phần 2: Các phương pháp tính toán cọc tháp.
  Phần 3: Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế và thi công móng cọc tháp.
  Phần 4: Chỉ dẫn về thiết kế và thi công móng cọc tháp

  Số trang: 0

 • Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng

  Tác giả: Đinh Tuấn Hải,Nguyễn Thùy Linh,Dương Thu Hiền
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng

  Tác giả: Đinh Tuấn Hải,Nguyễn Thùy Linh,Dương Thu Hiền

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới xây dựng, không phân biệt nguồn vốn đầu tư và hình thức sở hữu. Chủ đầu tư sừ dụng công trình xây dựng, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, cơ quan lưu trữ Nhà nước thực hiện việc lưu trữ hồ sơ tài liệu dự án xây dựng theo những quy định của tiêu chuẩn này. Ngoài tiêu chuẩn này, phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước về quản lý tài liệu nói chung

  Số trang: 0

 • Dự án Cấp nước vùng liên tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Cấp nước vùng liên tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Cấp nước vùng liên tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Cải thiện các điều kiện sống và môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
  - Đảm bảo an ninh nguồn nước, an sinh về xã hội và địa chính trị cho khu vực ĐBSCL trong các giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.
  - Góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam sông Hậu nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh soát xét TCVN 6882: 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. Mã số: TC 43-13

  Tác giả: Hà Văn Lân,Nguyễn Đình Lợi,Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh soát xét TCVN 6882: 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. Mã số: TC 43-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh soát xét TCVN 6882: 2001 Phụ gia khoáng cho xi măng. Mã số: TC 43-13

  Tác giả: Hà Văn Lân,Nguyễn Đình Lợi,Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 6882:2014 thay thế TCVN 6882:2001
  TCVN này do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho phụ gia khoáng chưa nghiền mịn dùng để sản xuất xi măng

  Số trang: 0