Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo cao đẳng chuyên ngành kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, đề xuất đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng viên, học viên đáp ứng yêu cầu xã hội (KQNC.2405)

  Tác giả: Phạm Quốc Hoàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo cao đẳng chuyên ngành kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, đề xuất đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng viên, học viên đáp ứng yêu cầu xã hội (KQNC.2405)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Quốc Hoàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Đề xuất đổi mới chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc
  - Đề xuất đổi mới chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật
  - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng viên, học viên đáp ứng yêu cầu xã hội

  Số trang: 96

 • Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn công cụ đánh giá - công nhận khu đô thị xanh tại Việt Nam (KQNC.2406)

  Tác giả: TS. KTS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn công cụ đánh giá - công nhận khu đô thị xanh tại Việt Nam (KQNC.2406)

  Tiêu đề phụ: RD 06-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. KTS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Mục tiêu chung:
  + Góp phần thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đếnnăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 148/NƯ-CP ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện NQ06-NQ/TƯ ngày 24/01/2022;
  + Góp phần thực hiện các định hướng, chiến lược phát triển đô thị Việt Nam, các chương trình, kế hoạch Quốc gia và Ngành Xây dựng về TTX, PTBV.
  + Thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các dự án khu đô thị mới theo hướng xanh, bền vững và có khả năng ứng phó với BĐKH, góp phần thực hiện đô thị tăng trưởng xanh và PTBT thực sự;
  + Tạo ra các môi trường sống có chất lượng đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dân, tạo ra các cộng đồng dân cư gắn bó, văn minh, có lối sống có trách nhiệm với môi trường và hệ sinh thái
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số công cụ đánh giá - chứng nhận khu đô thị xanh trên thế giới như: Bộ LEED Neighborhood Development (LEED ND) thuộc hệ thống LEED của Mỹ, Bộ BREAM Communities ((BREEAM Com) thuộc hệ thống BREEAM của Anh. Từ đó rút kinh nghiệm cho Vietj Nam, đặc biệt là vấn đề quy trình vận hành các công cụ, cách thức thúc đẩy và tăng cường việc áp dụng các bộ công cụ vào thực tiễn ở các quốc gia.
  + Đánh giá thử cho 2 dự án khu đô thị mới để kiểm tra tính phù hợp của Bộ tiêu chí;
  + Tham vấn các bên liên quan (các chủ đầu tư, các nhà tư vấn, các cơ quan quản lý xây dựng...)
  + Hoàn thiện bộ tiêu chí;
  + Xây dựng dự thảo Thông tư về Đánh giá - Chứng nhận Khu đô thị xanh.

  Số trang: 112

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc pân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (KQNC.2383)

  Tác giả: TS. Cao Duy Khôi - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc pân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (KQNC.2383)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD123-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Cao Duy Khôi - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: QCVN 03:2012/BXD là một quy chuẩn quan trọng của hệ thống QC, TC ngành xây dựng. Kể từ khi ra đời, QC03 đã góp phần thiết thực, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo tính an toàn song song với việc thiết kế tiết kiệ,, phù hợp với tầm quan trọng của công trình, đồng thời là nền tảng cho việc ban hành các Nghị định, thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình phục vụ quản lý nhà nước sau này. Đếnnay, QCVN 03:2012/BXD đã được ban hành 10 năm, và cần phải soát xét vì các lí do sau:
  - Sự thay đổi cơ bản về phân cấp công trình xây dựng theo quy định pháp luật
  -Việc phân loại công trình hiện nay đã được đưa vào Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  - Việc phân cấp công trình cần tương thích với hệ thống QC, TC thiết kế hiện hành và sắp tới
  Vì các lí do trên, Bộ Xây dựng giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng soát xét lại QCVN 03:2012/BXD (thực chất là biên soạn mới, vì thay đổi hầu hết các nội dung của QCVN 03:2012/BXD). Trong phiên bản này sẽ bao gồm các nội dung phân cấp phục vụ thiết kế xây dựng công trình, bảng phân cấp công trình cụ thể (tham khảo) và khung thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế.

  Số trang: 99

 • Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển xi măng tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo (KQNC.2382)

  Tác giả: PGS.TS. Tạ Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cát biển xi măng tro bay gia cố nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo (KQNC.2382)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 40-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Tạ Đức Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Phát triển được công  nghệ mới cọc cát biển - xi măng-tro bay gia cố nền đất yếu với đầy đủ cơ sở lý thuyết, cơ sở thực nghiệm, quy trình thiết kế, thi công nghiệm thu cọc phục vụ xây dựng công trình hạ tầng khu vực ven biển và hải đảo.
  - Xây dựng được chỉ dẫn kỹ thuật "Gia cố nền đất yếu: Phương pháp cọc vật liệu hỗn hợp cát biển - xi măng-tro bay"

  Số trang: 162

 • Nghiên cứu sử dụng tro bay sản xuất cốt liệu nhẹ dùng chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ rung ép hoặc đùn ép (KQNC.2361)

  Tác giả: PGS. TS Bạch Đình Thiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro bay sản xuất cốt liệu nhẹ dùng chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ rung ép hoặc đùn ép (KQNC.2361)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 105-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS. TS Bạch Đình Thiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 245

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng (KQNC.2362)

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng (KQNC.2362)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 98-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu là nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn Dmax = 5mm, cường độ nén phù hợp để có thể sử dụng với cốt lưới thép 3D chế tạo tấm tường và tấm sàn bê tông có kích thước phù hợp cho thi công lắp ghép cho tường và sàn nhà dân dụng. Hỗn hợp bê tông để chế tạo tấm tường và tấm sàn lắp ghép có độ chảy cao, có thể dễ dàng chế tạo và thi công trên cơ sở nguồn nguyên vật liệu, thiết bị sẵn có và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu xây dựng dữ liệu báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế xã hội và quản lý nhà nước của ngành xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (KQNC.2363)

  Tác giả: TS Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng dữ liệu báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế xã hội và quản lý nhà nước của ngành xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (KQNC.2363)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 07-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nâng cao chất lượng báo cáo và tạo lập hệ thống công cụ giúp cho việc lập báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác quản lý ngành xây dựng tại địa phương được thuận lợi, có số liệu tin cậy phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.
  Mục tiêu cụ thể của đề tài là đề xuất biểu mẫu báo cáo tình hình KTXH và công tác quản lý ngành xây dựng tại địa phương, trên cơ sở đó dự thảo Báo cáo công tác quản lý ngành xây dựng cho các tình thành phố và xây dựng phần mềm hỗ trợ cho công tác lập cac báo cáo này.

  Số trang: 73

 • QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (KQNC.2364)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (KQNC.2364)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 01-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  QCVN 02:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì biên soạn (với sự hợp tác của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam), Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  QCVN 02:2022/BXD thay thế QCVN 02:2009/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD, ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Số trang: 617

 • Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (KQNC.2365)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (KQNC.2365)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Xây dựng tài liệu tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật kết hợp với các kết quả nghiên cứu về về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phòng chống tác động của gió bão lên các công trình xây dựng từ các chương trình, đề tài nghiên cứu đã có,
  Kết hợp với Tổng cục phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố tổ chức lớp tập huấn tại 11 địa phương đại diện cho 3 miền là Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, với đối tượng tập huấn là các cán bộ ngành xây dựng, cán bộ quản lý, lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và các đối tượng khác trong cộng đồng có quan tâm.  

  Số trang: 344

 • Công trình dân dụng và công nghiệp xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học (KQNC.2369)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình dân dụng và công nghiệp xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học (KQNC.2369)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 16-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9360:xxxx được soát xét từ TCVN 9360:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9360:xxxx do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Số trang: 75

 • Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn – xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (KQNC.2368)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn – xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (KQNC.2368)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 17-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9400:xxxx được soát xét từ TCVN 9400:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
   TCVN 9400:xxxx do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 36-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu đề tài:
  - Sưu tầm, nghiên cứu tổng quan một số tiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thép và các tiêu chuẩn liên quan trên thế giới
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công BTCT tại Việt Nam; 
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 13670:2009 sang tiếng Việt
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các TCVN tương đương nếu phù hợp
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác cốt thép
  - Nghiên cứu về quy định và chỉ dẫn cho công tác thi công ứng suất trước
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác bê tông
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho Phụ lục quốc gia
  - Nghiên cứu xây dựng thuyết minh tiêu chuẩn
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn
  - Viết báo cáo tổng kết đề tài

  Số trang: 106

 • Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình (KQNC.2366)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình (KQNC.2366)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC08-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  TCVN 9401:xxxx được soát xét từ TCVN 9401:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9401:xxxx do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

  Số trang: 62

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 75-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: nhằm mục đích sử dụng bùn đỏ thay thế một phần đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp với mục tiêu cụ thể như sau;
  - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế 50% đất sét.
  - Chế tạo được 100 viên gạch lát sàn kích thước (250x250)mm có chất lượng đạt theo TCVN 7483:2005 Gạch ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật
  - Chế tạo 100 ngói lợp 22 viên/m2 có chất lượng đạt theo và TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật.

  Số trang: 85

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD13-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu đánh giá tính chất các loại vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) dùng làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng
  - Xây dựng tiêu chuẩn TCVN đối với vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật quy trình chế tạo vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng.

  Số trang: 149