Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, xây dựng đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của ngành xây dựng. Mã số: RD 07-19 (KQNC.)

  Tác giả: Trịnh Quốc Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của ngành xây dựng. Mã số: RD 07-19 (KQNC.)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng kết, USB

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Quốc Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của ngành xây dựng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016-2020 từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng giai đoạn 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 20215-2025, nhằm phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành Xây dựng.

  Số trang: 117

 • Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (KQNC.2283)

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (KQNC.2283)

  Tiêu đề phụ: Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 25/HĐ-KHCN ngày 01/7/2019 giữa Bộ Xây dựng và Vụ Pháp chế (Báo cáo tổng hợp; đĩa CD)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định chính sách
  - Nâng cao kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng;
  - Đề xuất đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành xây dựng (KQNC.2284)

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành xây dựng (KQNC.2284)

  Tiêu đề phụ: Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 24/HĐ-KHCN ngày 01/7/2019 giữa Bộ Xây dựng và Vụ Pháp chế (Báo cáo tổng hợp, đĩa CD)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật ngành Xây dựng nói riêng; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành xây dựng.

  Số trang: 96

 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Mã số: RD50-19 (KQNC.2282)

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Mã số: RD50-19 (KQNC.2282)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng kết; 3 sản phẩm đề tài; USB

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, xây dựng quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng của các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo phù hợp với thực tế và quá trình phát triển của ngành xây dựng hiện nay.

  Số trang: 125

 • Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán thi công sân đường khu bay. Mã số: RD 109-18 (KQNC.2281)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán thi công sân đường khu bay. Mã số: RD 109-18 (KQNC.2281)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài

  - Đánh giá rõ được thực trạng công nghệ thi công, sử dụng máy thi công và sử dụng vật liệu trong thi công sân đường khu bay của công trình hàng không để phát hiện các công tác cần điều chỉnh định mức và bổ sung định mức dự toán.
  - Trên cơ sở lựa chọn được cách tiếp cận phương pháp xác định, điều chỉnh định mức đúng, phù hợp và phương pháp thu thập số liệu hợp lý phục vụ xác định định mức để thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung định mức thi công sân đường khu bay.
  - Kết quả xác định định mức đáp ứng một số yêu cầu cơ bản cần thiết để có thể báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi và hoàn thiện trên cơ sở xem xét ban hành áp dụng trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hàng không.

  Số trang: 190

 • Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (KQNC.2277)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (KQNC.2277)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Tổng quan khung lý thiết về phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng, phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đô thị.
  - Đề xuất hệ chỉ tiêu về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội.
  - Kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đô thị
   

  Số trang: 102

 • Nghiên cứu xây dựng danh mục phân loại bộ phận công trình và chỉ dẫn yêu cầu thông tin đối với bộ phận công trình phục vụ áp dụng BIM cho công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mã số: RD 45-19 (KQNC.2276)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng danh mục phân loại bộ phận công trình và chỉ dẫn yêu cầu thông tin đối với bộ phận công trình phục vụ áp dụng BIM cho công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mã số: RD 45-19 (KQNC.2276)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  Các mục tiêu nghiên cứu đặt ra cho nhiệm vụ như sau:
  - Làm rõ các vấn đề lý luận về hệ thống phân loại và chỉ dẫn yêu cầu thông tin; Mối quan hệ giữa hệ thống phân loại bộ phận công trình và chỉ dẫn yêu cầu thông tin trong việc triển khai áp dụng BIM
  - Làm rõ thực tiễn xây dựng và áp dụng hệ thống phân loại trong lĩnh vực quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng cho công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số nước trên thế giới, đặc biệt tập trung vào kinh nghiệm của Hoa Kỳ (do có nhiều đơn vị đang tham khảo áp dụng), Vương quốc Anh (do hệ thống tiêu chuẩn và hướng dẫn về BIM được ban hành một cách đồng bộ) và Phần Lan (do có hệ thống phân loại chi tiết hơn cho công trình hạ tầng kỹ thuật); Làm rõ thực tiễn áp dụng hệ thống phân loại về bộ phận công trình và công tác trong áp dụng BIM cho quản lý chi phí tại Việt Nam;
  - Làm rõ thực tiễn xây dựng chỉ dẫn yêu cầu thông tin phục vụ áp dụng BIM cho công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị tại một số nước trên thế giới; Mối liên hệ giữa chỉ dẫn yêu cầu thông tin và hệ thống phân loại bộ phận công trình trong việc triển khai áp dụng BIM; Làm rõ thực tiễn xây dựng chỉ dẫn yêu cầu thông tin phục vụ quản lý cho công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Việt Nam (do thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Bộ Xây dựng).
  - So sánh một số hệ thống phân loại về bộ phận công trình và công tác và đề xuất lựa chọn một hệ thống làm cơ sở cho Việt Nam; Điều chỉnh để phù hợp với Việt Nam (quy định chi tiết cho hệ thống phân loại về bộ phận công trình, chia nhỏ thêm về hệ thống phân loại công tác để phù hợp với hệ thống định mức dự toán)
  - Đề xuất chỉ dẫn yêu cầu thông tin phục vụ áp dụng BIM phù hợp cho Việt Nam.

  Số trang: 108

 • Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác định và một số giải pháp quản lý chi phí quản lý vận hành nhà ở do nhà nước quản lý. Mã số: RD 54-18 (KQNC.2272)

  Tác giả: Đinh Hữu Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác định và một số giải pháp quản lý chi phí quản lý vận hành nhà ở do nhà nước quản lý. Mã số: RD 54-18 (KQNC.2272)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Hữu Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Việc nghiên cứu xây dựng Phương pháp xác định và đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí QLVH nhà ở do nhà nước quản lý được thực hiện với mục tiêu tạo lập công cụ phục vụ việc xác định chi phí QLVH nhà ở do nhà nước quản lý và nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí này.

  Số trang: 118

 • Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng. Mã số: RD 51-18 (KQNC.2274)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng. Mã số: RD 51-18 (KQNC.2274)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu xây dựng định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống công cụ phục vụ xác định chi phí công tác sản xuất cát nghiền trong xây dựng công trình.

  Số trang: 186

 • Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Việt Nam. Mã số: RD 110-18 (KQNC.2273)

  Tác giả: Đinh Hữu Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Việt Nam. Mã số: RD 110-18 (KQNC.2273)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Hữu Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Việc nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ QLVH NCC tại Việt Nam được thực hiện với mục tiêu cung cấp công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ QLVH NCC phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nhà ở và đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, nâng cao chất lượng và giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến hoạt động QLVH NCC.

  Số trang: 148

 • Nghiên cứu hướng dẫn phân loại vật liệu và thiết bị xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mã số: RD 55-18 (KQNC.2271)

  Tác giả: Phạm Huy Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn phân loại vật liệu và thiết bị xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mã số: RD 55-18 (KQNC.2271)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Huy Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu các thực trạng, các cơ sở pháp lý quy định về hướng dẫn phương pháp phân loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong lập dự toán xây dựng công trình.
  - Nghiên cứu đánh giá, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân loại vật liệu, thiết bị trong lập dự toán xây dựng.
  - Nghiên cứu đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí hướng dẫn phân loại vật liệu, thiết bị trong lập dự toán xây dựng nhằm nâng cao chất lượng quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  - Đề xuất các nguyên tắc cơ bản nhất về phương pháp mã hóa các danh mục vật liệu phù hợp với hệ thống định mức đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí.

  Số trang: 106

 • Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mã số: RD 53-18 (KQNC.2275)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì các dịch vụ công ích trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mã số: RD 53-18 (KQNC.2275)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài:

  Đề tài có mục tiêu làm rõ tính đặc thù riêng của việc duy trì các dịch vụ công ích đô thị (gồm thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh; nghĩa trang và hỏa táng); đánh giá khách quan thực trạng xác định, quản lý chi phí duy trì dịch vụ để phát hiện những bất cập, tồn tại; từ đó đề ra giải pháp hoàn thiện cơ chế xác định và quản lý chi phí duy trì dịch vụ; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ

  Số trang: 100

 • Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục theo tiêu chí công trình xanh. Mã số: RD 03-20 (KQNC.2280)

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục theo tiêu chí công trình xanh. Mã số: RD 03-20 (KQNC.2280)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổng hợp, hệ thống hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục theo tiêu chí công trình xanh của hệ thông LOTUS
  - Tổng kết, đánh giá thực trạng về việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình y tế, giáo dục khi đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh của hệ thống LOTUS.
  - Tính toán xác định được chỉ tiêu Suất vốn đầu tư xây dựng của công trình y tế, giáo dục được đầu tư xây dựng theo tiêu chí công trình xanh. Dự kiến đóng góp thêm khoảng 60 chỉ tiêu vào hệ thống công cụ chỉ tiêu phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Số trang: 180

 • Báo cáo đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC. Mã số: RD 04-20 (KQNC.2279)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC. Mã số: RD 04-20 (KQNC.2279)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài:

  Mục tiêu thực hiện đề tài là nhằm khắc phục những bất cập do chưa có đủ quy định, chế tài trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo mô hình tổng thầu EPC góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản lý theo mô hình này.

  Số trang: 109

 • Nghiên cứu, đề xuất một sô giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng. Mã số: RD01-20 (KQNC.2278)

  Tác giả: Nguyễn Tấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất một sô giải pháp hoàn thiện cơ chế hình thành, xác định và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng. Mã số: RD01-20 (KQNC.2278)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tổng hợp; file mềm

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về bảo trì và chi phí bảo trì CTXD;
  - Tổng hợp, hệ thống hoá các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác bảo trì CTXD tại Việt Nam hiện nay.
  - Tổng kết, đánh giá thực trạng về cơ chế hình thành vốn sử dụng bảo trì ; hệ thống quy định pháp luật trực tiếp và liên quan đến xác định và quản lý chi phí bảo trì CTXD.
  - Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế hình thành vốn sử dụng bảo trì và phương pháp xác định, quy định quản lý nhà nước đối với chi phí bảo trì công trình xây dựng trong thời gian tới

  Số trang: 131