Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng việc đào tạo bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động và hành nghề xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Duy Từ
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng việc đào tạo bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động và hành nghề xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Duy Từ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của dự án: Đưa ra bức tranh tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng và cấp giấy phép chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động hành nghề xây dựng của các đơn vị đang thực hiện lĩnh vực này. Đề suất các giải pháp về việc nâng cao, chất lượng đào tạo trong các đơn vị.

  Số trang: 70

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đơn giá nhân công xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; trên cơ sở đó hoàn thiện quản lý chi phí nhân công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong cơ chế thị trường

  Tác giả: Trần Hồng Mai
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đơn giá nhân công xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; trên cơ sở đó hoàn thiện quản lý chi phí nhân công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong cơ chế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Mai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu tổng kết thông qua công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thị trường lao động trong hoạt động xây lắp tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời điều tra, khảo sát, đánh giá sự tác động của các cơ chế, chính sách được ban hành đến yếu tố này.
  - Nghiên cứu thực trạng chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến các chi phí này.
  - Từ kết quả nghiên cứu, hoàn thiện định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố làm cơ sở để các chủ thể có liên quan tham khảo, sử dụng xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Số trang: 291

 • Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng

  Tác giả: Trịnh Thị Bích
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Bích

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của Dự án:
  - Số hóa tài liệu lưu trữ và xây dựng cơ sở số liệu để đưa vào phần mềm quản lý tập trung thống nhất đối với tất cả các loại hình tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Bộ Xây dựng nhằm bảo toàn giá trị thông tin, góp phần ngăn chặn các tác nhân gây hủy hoại tài liệu và phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ về tài nguyên và môi trường.
  - Tạo cơ sở bước đầu cho công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ bảo quản tại Bộ Xây dựng.
  - Nâng cao trình độ cán bộ trong việc quản lý và tổ chức sử dụng tài liệu.

  Số trang: 149

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đô thị của cán bộ cấp quận, huyện

  Tác giả: Nguyễn Công Khối
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đô thị của cán bộ cấp quận, huyện

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Khối

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của Dự án:
  - Nêu lên thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý đô thị của cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý đô thị quận quận, huyện trên các mặt: Loại hình đào tạo bồi dưỡng; chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; nhu cầu đào tạo; khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đô thị.
  - Đề xuất nội dung, chương trình, cần đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý đô thị cho các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý đô thị tại quận, huyện của các tỉnh miền Trung.

  Số trang: 110

 • Điều tra, thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia để công bố trong năm 2013 theo quyết định số 43/2010 QG-TTg ngày 02/6/2010 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  Tác giả: Ngô Thế Vinh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia để công bố trong năm 2013 theo quyết định số 43/2010 QG-TTg ngày 02/6/2010 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thế Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Thu thập số liệu về vốn đầu tư và chi phí xây dựng theo các loại hình công trình và giá xây dựng theo các yêu tố đầu vào làm cơ sở cho việc xác định chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia.
  - Bước đầu xây dựng hệ thống trữ thông tin dữ liệu về giá xây dựng theo 4 vùng (vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long) trên phạm vi cả nước.
  - Ứng dụng phương pháp đề xuất để tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia theo quý, phù hợp với thị trường xây dựng Việt Nam.

  Số trang: 179

 • Điều tra, xác đánh giá thực trạng việc áp dụng tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) làm cơ sở sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh định mức này

  Tác giả: Hoàng Xuân Hiệp
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, xác đánh giá thực trạng việc áp dụng tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) làm cơ sở sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh định mức này

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Xuân Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
  - Đánh giá việc áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) để làm rõ những bất cập, tồn tại của tập định mức này.
  - Phát hiện nguyên nhân những bất cập liên quan đến việc xác định định mức dự toán khảo sát xây dựng.
  - Sửa đổi định mức dự toán một số công tác khảo sát xây dựng đã được công bố để phù hợp với thực tế hiện nay.
  - Bổ sung định mức dự toán một số công tác khảo sát xây dựng mới chưa được công bố định mức.
  - Dự thảo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (sửa đổi, bổ sung) để trình Bộ Xây dựng công bố.

  Số trang: 136

 • Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán và công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia

  Tác giả: Ngô Thế Vinh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán và công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thế Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của Dự án:
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thống kê, điều tra thu thập số liệu về giá xây dựng công trình.
  - Thực hiện điều tra, thu thập số liệu và tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mục tiêu tính toán chỉ số giá xây dựng quốc gia theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  - Bước đầu xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin dữ liệu về giá xây dựng theo các vùng trên phạm vi cả nước...

  Số trang: 129

 • Điều tra, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Tác giả: Trần Hồng Mai
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Mai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Trên cơ sở điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 2010-2014 và các quy định liên quan đến quản lý chi phí tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sẽ xây dựng Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) trình Chính phủ ban hành.
  - Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng sau khi được Chính phủ ban hành sẽ là cơ sở để các Bộ, Ngành, địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư xây dựng công trình, tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Số trang: 125

 • Điều tra và đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số địa phương, đề xuất xây dựng quy trình Thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình và quy trình công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Xây dựng

  Tác giả: Dương Thành Phố
  Nhà xuất bản: Thanh tra Bộ (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra và đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số địa phương, đề xuất xây dựng quy trình Thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình và quy trình công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Dương Thành Phố

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát về thực trạng công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số Bộ, ngành và Thanh tra các Sở Xây dựng; nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kết quả công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng để từ đó hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của hệ thống Thanh tra xây dựng địa phương sau khi Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành và sửa chữa những bất cập của Luật Thanh tra, Nghị định 46/2005/NĐ-CP: xây dựng quy trình thanh tra chuyên ngành Xây dựng kết hợp với xử phạt, xử lý vi phạm hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, đồng thời xây dựng quy trình mẫu để thực hiện việc xử lý và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

  Số trang: 203

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá 10 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong Ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2015. Đề xuất định hướng thu hút FDI giai đoạn 2016-2020

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Huệ
  Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá 10 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong Ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2015. Đề xuất định hướng thu hút FDI giai đoạn 2016-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án FDI của Việt Nam nói chung và của ngành Xây dựng nói riêng, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực, tính hiệu quả và năng lực quản lý dự án của cán bộ Việt Nam trong quá trình thu hút và sử dụng; rút ra các bài học và có giải pháp cần thiết, làm cơ sở cho việc cải thiện môi trường FDI, xây dựng định hướng giai đoạn 2016-2020.
  - Việc xây dựng định hướng thu hút FDI của ngày Xây dựng sẽ giúp các đơn vị trong ngành có bức tranh tổng thể về chiến lược đầu tư của các nước, có kinh nghiệm và bài học rút ra từ những dự án đã thực hiện trên cơ sở đó sẽ xây dựng một kế hoạch thu hút và sử dụng nguồn FDI riêng cho đơn vị mình.
  - Định hướng hợp tác quốc tế của ngành sẽ tập trung ở một số lĩnh vực dựa trên cơ sở chiến lược phát triển ngành Xây dựng và định hướng chung của Việt Nam.

  Số trang: 187

 • Xây dựng Trang thông tin điện tử Khoa học Công nghệ và Môi trường Xây dựng

  Tác giả: Đặng Mạnh Tùng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng Trang thông tin điện tử Khoa học Công nghệ và Môi trường Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Mạnh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài :
  - Xây dựng Trang thông tin điện tử về Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngành Xây dựng.
  - Cung cấp thông tin về mức độ phát triển của Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngành Xây dựng trong các lĩnh vực: công nghệ xây dựng, xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ khí, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tư vấn xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngành Xây dựng.
  - Liên kết đến cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và các Trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực liên quan.

  Số trang: 109

 • Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Mã số: RD 82-17

  Tác giả: Đỗ Thị Diễm
  Nhà xuất bản: Học Viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị - AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Mã số: RD 82-17

  Tiêu đề phụ: Nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường cấp Bộ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Diễm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát của đề tài:
  - Góp phần thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật số 14/2012/QH) và các văn bản hướng dẫn.
  - Góp phần hiện thực hóa và đưa các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Xây dựng, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Tập hợp câu hỏi và trả lời các văn bản pháp luật của các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng tập hợp những câu hỏi phản hồi từ các địa phương, tình huống thực tiễn trong quá trình áp dụng.
  - Phân loại (các câu hỏi và trả lời) theo lĩnh vực, cập nhật thông tin hai chiều.
  - Xây dựng sổ tay điện tử nhằm giải đáp những vướng mắc gặp phải khi vận hành/áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Xây dựng. Cụ thể là Xây dựng và đưa vào vận hành chuyên mục Hỏi - đáp về pháp luật xây dựng trên Website AMC.

  Số trang: 344

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo tinh thần nghị quyết số 40/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo tinh thần nghị quyết số 40/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Dự án với mục tiêu là điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình đã công bố trong đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định mới, trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hiện nay và phù hợp với điều kiện thực tiễn nhầm khắc phục được những bất cập còn tồn tại của hệ thống định mức dự toán hiện nay chưa đáp ứng được tình hình mới và sẽ được điều chỉnh phù hợp với trình độ khoa học công nghệ tiên tiếnvà các yêu cầu, điều kiện thực tiễn trong quản lý đầu tư, vận hành khai thác có phần nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng; tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để hạ giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của ngành Xây dựng Việt Nam.

  Số trang: 238

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo các nghề thuộc nhóm nghề cơ giới.
  - Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học.
  - Làm cơ sở để xây dựng chiến lược, quy mô đào tạo của các đơn vị và Bộ Xây dựng; đồng thời giúp các Bộ ngành liên quan có các chính sách phù hợp cho nhóm nghề cơ giới.

  Số trang: 104

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình đầu tư cơ sở vật chất của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Đề tài này sẽ tập trung vào nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Từ đó, đề xuất việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng.

  Số trang: 87