Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo tổng hợp Dự án sự nghiệp kinh tế năm (2014-2015) "Điều tra khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành xây dựng"

  Tác giả: Vũ Đình Căn
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng hợp Dự án sự nghiệp kinh tế năm (2014-2015) "Điều tra khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành xây dựng"

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Căn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong công tác xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành xây dựng...

  Số trang: 151

 • Dự án sự nghiệp kinh tế thuộc đề án 1551 "Điều tra, khảo sát thực trạng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng"

  Tác giả: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án sự nghiệp kinh tế thuộc đề án 1551 "Điều tra, khảo sát thực trạng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng"

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Rà soát toafnbooj hệ thống QCKTAT, TCAT hiện hành để đề xuất kế hoạch sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định kỹ thuật vè an toàn lao động trong thi công xây dựng, công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

  Số trang: 35

 • Hệ mặt đứng - thi công và nghiệm thu. Mã số đề tài: TC21-14

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ mặt đứng - thi công và nghiệm thu. Mã số đề tài: TC21-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn hướng dẫn thi công và nghiệm thu hệ mặt đứng có thể áp dụng trong thực tế, phục vụ công tác kiểm tra chất lượng trong xây dựng. Tiêu chuaarnnayf áp dungjcho hệ mặt đứng, đóng vai trò bao che phía ngoài công trình, bảo vệ không gian khỏi tác động của nhiệt độ môi trường và tiếng ồn từ bên ngoài. Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc lắp dựng, kiểm tra hệ mặt dựng và các yêu cầu đối với kết quả công việc...Tiêu chuẩn không áp dụng đối với các phương pháp lắp dựng tấm ốp mặt tiền cách nhiệt, tranh kính, tấm bao che ban công và lô gia

  Số trang: 57

 • Hệ mặt đứng - thi công và nghiệm thu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ mặt đứng - thi công và nghiệm thu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn ...:2017 đưa ra các nguyên tắc lắp đựng, kiểm tra và nghiệm thu hệ mặt dựng; tiêu chuẩn áp dụng cho hệ mặt dựng, đóng vai trò bao che phía ngoài công trình, bảo vệ không gian bên trong khỏi tác động của nhiệt độ, môi trường và tiếng ồn bên ngoài.

  Số trang: 24

 • Điều tra, khảo sát thực trạng chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên tại các cơ sở dạy nghề thuộc Ngành Xây dựng

  Tác giả: Phạm Thị Quyên
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng nghề Sông Đà
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên tại các cơ sở dạy nghề thuộc Ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Thị Quyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của dự án: Điều tra và khảo sát để làm rõ thực trạng chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên, thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Xây dựng.

  Số trang: 117

 • Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kĩ thuật.

  Tác giả: Trần Văn Đại
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kĩ thuật.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Đại

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài:
  - Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn kĩ thuật về tiết kiệm năng lượng tòa nhà.
  - Xây dựng kế hoạch thực hiện Hệ thống danh mục này trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

  Số trang: 46

 • Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin Ngành Xây dựng của Tạp chí Xây dựng

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà
  Nhà xuất bản: Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin Ngành Xây dựng của Tạp chí Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của Dự án: Nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng Tạp chí Xây dựng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và phổ biến những kiến thức khoa học về kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị. Trên cơ sở làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của Tạp chí Xây dựng, xác định tiêu chí về nội dung, hình thức và những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu nâng cao chất lượng Tạp chí Xây dựng...

  Số trang: 82

 • Điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng

  Tác giả: Lê Quang
  Nhà xuất bản: Cuộc Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Nội dung của đề tài:
  - Chương I: Tổng quan hệ thống pháp luật quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (từ năm 2003 tới nay).
  - Chương II: Điều tra khảo sát thực trạng việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - Chương III: Nhận định chung về các vấn đề thiết yếu có liên quan đến công tác quản lý chất lượng.
  - Chương IV: Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

  Số trang: 101

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cơ khí xây dựng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

  Tác giả: Bùi Thị Vân Anh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cơ khí xây dựng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bùi Thị Vân Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của Dự án: Đánh giá, khảo sát thực trạng việc sử dụng lao động có tay nghề trong ngành cơ khí xây dựng tại các doanh nghiệp xây dựng để dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo lao động tay nghề cơ khí xây dựng, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

  Số trang: 133

 • Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên các trường thuộc Bộ Xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng 2011-2020

  Tác giả: Nguyễn Duy Từ
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên các trường thuộc Bộ Xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng 2011-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Duy Từ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của Dự án:
  - Kết quả điều tra, quy hoạch, kế hoạch nâng cao năng lực các trường thuộc Bộ Xây dựng, đáp ứng nhu cầu giai đoạn 2011 - 2020.
  - Kết quả điều tra - nghiên cứu của Dự án còn là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý nhân lực của ngành.

  Số trang: 69

 • Điều tra, khảo sát thực trạng việc đào tạo bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động và hành nghề xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Duy Từ
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng việc đào tạo bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động và hành nghề xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Duy Từ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của dự án: Đưa ra bức tranh tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng và cấp giấy phép chứng nhận về điều kiện năng lực hoạt động hành nghề xây dựng của các đơn vị đang thực hiện lĩnh vực này. Đề suất các giải pháp về việc nâng cao, chất lượng đào tạo trong các đơn vị.

  Số trang: 70

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đơn giá nhân công xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; trên cơ sở đó hoàn thiện quản lý chi phí nhân công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong cơ chế thị trường

  Tác giả: Trần Hồng Mai
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đơn giá nhân công xây dựng; chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; trên cơ sở đó hoàn thiện quản lý chi phí nhân công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong cơ chế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Mai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu tổng kết thông qua công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thị trường lao động trong hoạt động xây lắp tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời điều tra, khảo sát, đánh giá sự tác động của các cơ chế, chính sách được ban hành đến yếu tố này.
  - Nghiên cứu thực trạng chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến các chi phí này.
  - Từ kết quả nghiên cứu, hoàn thiện định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố làm cơ sở để các chủ thể có liên quan tham khảo, sử dụng xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Số trang: 291

 • Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng

  Tác giả: Trịnh Thị Bích
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Bích

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của Dự án:
  - Số hóa tài liệu lưu trữ và xây dựng cơ sở số liệu để đưa vào phần mềm quản lý tập trung thống nhất đối với tất cả các loại hình tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Bộ Xây dựng nhằm bảo toàn giá trị thông tin, góp phần ngăn chặn các tác nhân gây hủy hoại tài liệu và phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ về tài nguyên và môi trường.
  - Tạo cơ sở bước đầu cho công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ bảo quản tại Bộ Xây dựng.
  - Nâng cao trình độ cán bộ trong việc quản lý và tổ chức sử dụng tài liệu.

  Số trang: 149

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đô thị của cán bộ cấp quận, huyện

  Tác giả: Nguyễn Công Khối
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đô thị của cán bộ cấp quận, huyện

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Khối

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của Dự án:
  - Nêu lên thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý đô thị của cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý đô thị quận quận, huyện trên các mặt: Loại hình đào tạo bồi dưỡng; chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; nhu cầu đào tạo; khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đô thị.
  - Đề xuất nội dung, chương trình, cần đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý đô thị cho các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý đô thị tại quận, huyện của các tỉnh miền Trung.

  Số trang: 110

 • Điều tra, thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia để công bố trong năm 2013 theo quyết định số 43/2010 QG-TTg ngày 02/6/2010 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  Tác giả: Ngô Thế Vinh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, thu thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia để công bố trong năm 2013 theo quyết định số 43/2010 QG-TTg ngày 02/6/2010 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thế Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Thu thập số liệu về vốn đầu tư và chi phí xây dựng theo các loại hình công trình và giá xây dựng theo các yêu tố đầu vào làm cơ sở cho việc xác định chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia.
  - Bước đầu xây dựng hệ thống trữ thông tin dữ liệu về giá xây dựng theo 4 vùng (vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long) trên phạm vi cả nước.
  - Ứng dụng phương pháp đề xuất để tính toán chỉ số giá xây dựng vùng và quốc gia theo quý, phù hợp với thị trường xây dựng Việt Nam.

  Số trang: 179