Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thi hành pháp luật trong ngành Xây dựng : theo hợp đồng số 164/HĐ-KHCN ngày 31/10/2018. Mã số RD 119-18 (KQNC.2131)

  Tác giả: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 202
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thi hành pháp luật trong ngành Xây dựng : theo hợp đồng số 164/HĐ-KHCN ngày 31/10/2018. Mã số RD 119-18 (KQNC.2131)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Minh bạch hóa thông tin, góp phần nhận diện kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong thi hành pháp luật ngành Xây dựng; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này;
  - Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động đối thoại với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng và tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật ngành Xây dựng thời gian qua;
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại và tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật ngành Xây dựng trong thời gian tới.

  Số trang: 93

 • Nghiên cứu liên kết sàn bê tông dự ứng lực với cột ống thép nhồi bê tông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (KQNC.2130)

  Tác giả: Trương Quang Hải
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu liên kết sàn bê tông dự ứng lực với cột ống thép nhồi bê tông : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (KQNC.2130)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Quang Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đề xuất được các giải pháp cấu tạo liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông (CFST) và sàn phẳng bê tông ứng lực trước;
  - Nghiên cứu ứng xử tại liên kết giữa sàn ứng lực trước với cột CFST;
  - Đề xuất biểu thức xác định khả năng chịu cắt thủng của sàn và chỉ dẫn tính toán liên kết sàn phẳng bê tông ứng lực trước với cột CFST.

  Số trang: 137

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý xây dựng và đô thị các cấp : Mã số: RD 84 – 17 (Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường cấp Bộ) (KQNC.2116)

  Tác giả: Trần Hữu Hà
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo, chuyên môn quản lý xây dựng và đô thị các cấp : Mã số: RD 84 – 17 (Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường cấp Bộ) (KQNC.2116)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hữu Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị thuộc chính quyền đô thị các cấp nhằm để Bộ Xây dựng theo dõi đánh giá và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ này.

  Số trang: 137

 • Hồ sơ khảo sát các công trình tôn giáo tín ngưỡng xây dựng mới từ năm 1986 đến nay : Dự án dự nghiệp kinh tế Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng xây dựng mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2114)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hồ sơ khảo sát các công trình tôn giáo tín ngưỡng xây dựng mới từ năm 1986 đến nay : Dự án dự nghiệp kinh tế Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng xây dựng mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2114)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, rà soát, hệ thống và đánh giá hình thức kiến trúc của các công trình tôn giáo tín ngưỡng được xây dựng từ năm 1986 đến nay. Đánh giá công tác quản lý, giám sát chất lượng kiến trúc đối với các dự án đầu tư, tu bổ các công trình tôn giáo tín ngưỡng làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý.

  Số trang: 190

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP : Mã số:RD 97-17 (KQNC.2095)

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nhàn
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP : Mã số:RD 97-17 (KQNC.2095)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nhàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Trên cơ sở hệ thống cơ sở lý luận về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP, xác định các yếu tố ảnh hương đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP và thực trạng việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP ở Việt Nam.
  Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng xác định những mặt mạnh và hạn chế, phân tích những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP trong xây dựng trong đó tập trung đề xuất xây dựng quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động xây dựng theo hình thức PPP phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành góp phần phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực này.

  Số trang: 306

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.2089)

  Tác giả: Trần Sơn Lâm, Nguyễn Thị Hồng
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.2089)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Sơn Lâm, Nguyễn Thị Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu và thực tiễn vấn đề quản lý đầu tư xây dựng các dự án vốn đầu tư do Bộ Xây dựng quản lý. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý.

  Số trang: 67

 • Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý xây dựng (KQNC.2088)

  Tác giả: Trần Văn Tấn
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý xây dựng (KQNC.2088)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Tấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nghiên cứu đánh gía thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng (hệ đào tạo đại học) tại Việt Nam hiện nay; khảo sát kinh nghiệm quốc tế từ đó đề xuất khung kiến thức đào tạo nguồn nhân lực này theo hướng hội nhập và các định hướng trang bị kiến thức về lĩnh lực này cho nguồn nhân lực xây dựng nói chung.

  Số trang: 110

 • Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng (KQNC.2087)

  Tác giả: Nguyễn Liên Hương
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng (KQNC.2087)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Liên Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

    Mục tiêu dự án: Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực định giá xây dựng tại Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế và phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường.

  Số trang: 109

 • Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với doanh nghiệp ngành xây dựng (KQNC.2086)

  Tác giả: Trịnh Thị Hồng Vân
  Nhà xuất bản: Trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với doanh nghiệp ngành xây dựng (KQNC.2086)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Hồng Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu tổng quát: Điều tra, khảo sát thực trạng việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng nhằm đánh giá thực trạng sử dụng lao động đào tạo nghề xây dựng theo yêu cầu và đánh giá sự hợp tác của các doanh nghiệp với các trường để đào tạo đội ngũ lao động nghề xây dựng cho các doanh nghiệp. Từ đó, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng và daonh nghiệp trên toàn quốc nói chung.
  - Mục tiêu cụ thể: Đánh giá thực trạng sử dụng lao động nghề xây dựng theo yêu cầu tại một số doanh nghiệp ngành Xây dựng và một số doanh nghiệp khác. Xác định nhu cầu sử dụng nhân lực trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, nghề xây dựng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020 - 2025. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đào tạo nghề xây dựng theo nhu cầu giữa các cơ sở đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng.

  Số trang: 118

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2085)

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng Xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2085)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng tại các đơn vị đào tạo. Xác định nhu cầu đào tạo đối với ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy của ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng.

  Số trang: 96

 • Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung, chương trình đào tạo ngành kiến trúc (KQNC.2084)

  Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung, chương trình đào tạo ngành kiến trúc (KQNC.2084)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

   
    Mục tiêu dự án: Khảo sát và đánh giá một cách tổng hợp chương trình đào tạo ngành Kiến trúc (Kiến trúc công tình) tại một số cơ sở trong nước và nước ngoài.

  Số trang: 110

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Rà soát, hệ thống và đánh giá hình thức kiến trúc của các công trình tôn giáo tín ngưỡng đã được xây dựng mới từ năm 1990 đến nay. Đánh giá công tác quản lý, giám sát chất lượng kiến trúc đối với các dự án đầu tư tu bổ các công trình tôn giáo tín ngưỡng làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực này.

  Số trang: 263

 • Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 2: Số liệu điều tra (KQNC.2080)

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 2: Số liệu điều tra (KQNC.2080)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm các phần sau:
  Phần 1: Kết quả phiếu điều tra.
  1.1. Nội dung phiếu điều tra.
  1.2. Kết quả điều tra của các kiến trúc sư.
  1.3. Kết quả điều tra cơ quan quản lý nhà nước.
  1.4. Kết quả điều tra của quốc tế.
  Kinh nghiệm về công nhận hành nghề kiến trúc sư.
  Kinh nghiệm về công nhận hành nghề kiến trúc sư tại một số quốc gia trên thế giới: Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Úc...

  Số trang: 136

 • Điều tra khảo sát trực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 1: Báo cáo dự án (KQNC.2079)

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát trực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 1: Báo cáo dự án (KQNC.2079)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát thực trạng hành nghề và quản lý hành nghề kiến trúc sư, từ đó cung cấp số liệu, cơ sở thực tiễn và khoa học, cũng như kinh nghiệm ở nước ngoài, phục vụ cho việc xây dựng Luật Kiến trúc của Việt Nam. Đưa công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư đi đúng thực chất, đảm bảo ổn định lâu dài, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tạo ra một môi trường hành nghề kiến trúc sư lành mạnh, phát huy năng lực của kiến trúc sư, tạo sự phát triển cho nền kiến trúc Việt Nam

  Số trang: 96

 • Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 4 phần:
  - Phần 1: Tiềm năng để phát triển sản xuất vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 2: Hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 3: Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
  - Phần 4: Một số giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

  Số trang: 77