Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

  Tác giả: Ma Thị Luận
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

  Tiêu đề phụ: theo hợp đồng thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế số 32/2013/HĐ-SNKT ngày 30/5/2013

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ma Thị Luận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án: rà soát 8 nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan về: Cấp giấy phép xây dựng; Chấp thuận thỏ thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành; Lấy ý kiến thiết kế cơ sở; Thẩm định/phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Chấp thuận/giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng' Cấp chứng chỉ quy hoạch; Cấp giấy phép quy hoạch; Thẩm định/phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

  Số trang: 69

 • "Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

  Tác giả: Trần Quốc Hùng
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: "Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

  Tiêu đề phụ: theo hợp đồng thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế số 01/2012/HĐ-SNKT ngày 2/5/2012

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước và các thủ tục giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc đẩy phát triển KT-XH; nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Số trang: 81

 • Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào tạo kiến trúc 0 quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2075)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào tạo kiến trúc 0 quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2075)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch hiện nay và đề xuất chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động quy hoạch xây dựng tại VN, phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo chuyên ngành quy hoạch của các nước tiên tiến trên thế giới. 

  Số trang: 212

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.2074)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.2074)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị của trường ĐH Kiến trúc HN, làm cơ sở để đề xuất những giải pháp cải tiến chương trình đào tạo đạt được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Phân tích đánh giá tập trung các tiêu chí sau: Trình độ học thuật và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật được quốc tế công nhận; Sự phù hợp với bối cảnh của VN hiện nay, có khả năng đáp ứng được các nhu cầu thực tế cũng như các yêu cầu phát triển bền vững của ngành quy hoạch và quản lý đô thị; Khả năng đáp ứng các yêu cầu của phương pháp giảng dạy lấy học sinh là trung tâm và việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả; Khả năng liên thông, liên kết và chuyển đổi giữa các bậc đào tạo, giữa các trường đào tạo ở trong và ngoài nước.

  Số trang: 189

 • Điều tra, khảo sát tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2072)

  Tác giả: Đậu Minh Thanh
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2072)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đậu Minh Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng ở các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng quản lý có mở rộng việc khảo sát tại một số địa phương, nhằm hệ thống hóa những chính sách để xử lý những vấn đề lớn như: phân loại xác định danh mục ngành nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, phương án sử dụng các loại đất của doanh nghiệp, chính sách lương tronh doanh nghiệp nhà nước.... Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp chú trọng kiểm soát nội bộ và công tác cán bộ. Đồng thowfim, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý của chủ sở hữu và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra. Thực hiện công khai minh bạch hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế....xác định rõ: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên ở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu...

  Số trang: 85

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (KQNC.2070)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (KQNC.2070)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhằm hình thành hệ thống thông tin thống nhất trong công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng, công khai minh bạch về năng lực trong hoạt động và cạnh tranh lành mạnh trong thị trường xây dựng. Là cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu; đồng thời cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng thực hiện giám sát việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực; tạo điều kiện cho các nhà thầu giám sát lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng.

  Số trang: 58

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất các hình thức về quản lý dự án, đánh giá, xếp hạng tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế năm 2014) (KQNC.2068)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất các hình thức về quản lý dự án, đánh giá, xếp hạng tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (Báo cáo kết quả thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế năm 2014) (KQNC.2068)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án là đánh giá thực trạng năng lực quản lý dự án; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để đề xuất: Hoàn thiện đồng bộ các mô hình quản lý dự án; phân định vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư va fban quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Xây dựng các tiêu chí xếp hạng năng lực hành nghề của cá nhân, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng, năng lực hành nghề của cá nhân tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động xây dựng; đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng.

  Số trang: 32

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động hệ thống nội quy, quy chế các doanh nghiệp ngành Xây dựng có vốn nhà nước (KQNC.2052)

  Tác giả: Đặng Văn Long
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động hệ thống nội quy, quy chế các doanh nghiệp ngành Xây dựng có vốn nhà nước (KQNC.2052)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Văn Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Điều tra, khảo sát và thu nhận, phân tích đánh giá các thông tin thu thập được từ đó hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các nội dung cơ bản của Điều lệ doanh nghiệp và hệ thống nội quy, quy chế của doanh nghiệp không trái với các quy định của pháp luật... Kết quả thực hiện dự án sẽ phục vụ cho việc đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng.

  Số trang: 47

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng các loại chứng chỉ hành nghề kỹ thuật để đề xuất quy định thống nhất áp dụng cho phù hợp với tình hình hội nhập ASEAN (KQNC.2051)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng các loại chứng chỉ hành nghề kỹ thuật để đề xuất quy định thống nhất áp dụng cho phù hợp với tình hình hội nhập ASEAN (KQNC.2051)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Đánh giá những mặt được và chưa được của cơ chế chính sách để đề xuất phương thức quản lý việc cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho phù hợp để vừa đạt được mục tiêu quản lý nhà nước vừa đảm bảo thuận tiện cho cá nhân và doanh nghiệp.

  Số trang: 83

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, kiến nghị phương án đơn giản hóa các quy định hiện hành về thủ tục hành chính với các cơ quan có thẩm quyền (KQNC.2050)

  Tác giả: Ma Thị Luận
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, kiến nghị phương án đơn giản hóa các quy định hiện hành về thủ tục hành chính với các cơ quan có thẩm quyền (KQNC.2050)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ma Thị Luận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Số trang: 99

 • Điều tra, khảo sát đánh giá tác động các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2067)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục quản lý hoạt động
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá tác động các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2067)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án là đề xuất các vấn đề để sửa đổi Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo hướng: Hoàn thiện đồng bộ, thống nhất các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dnwgj công trình và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng...

  Số trang: 46

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tác động của Luật Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (KQNC.2064)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tác động của Luật Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (KQNC.2064)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án là đề xuất các vấn đề để sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng: Luật Xây dựng phải thống nhất với các Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các Luật khác liên quan. Các nội dung của Luật Xây dựng phải phù hợp với thông lệ quốc tế, với các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết tại WTO, ASEAN, APEC, Việt Nam-Hoa Kỳ...

  Số trang: 27

 • Điều tra, khảo sát đánh giá tác động công tác cấp giấy phép xây dựng, đề xuất xây dựng Nghị định về GPXD và quản lý xây dựng theo GPXD (KQNC.2062)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá tác động công tác cấp giấy phép xây dựng, đề xuất xây dựng Nghị định về GPXD và quản lý xây dựng theo GPXD (KQNC.2062)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá thực trạng những tồn tại, vướng mắc về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng cũng như quản lý trật tự xây dựng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy công tác cấp phép xây dựng và nâng cao quản lý trật tự xây dựng.

  Số trang: 36

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam để hoạt động xây dựng. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp loại hình này (KQNC.2047)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam để hoạt động xây dựng. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp loại hình này (KQNC.2047)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  - Đề xuất cơ chế, chính sách quy định về thành lập doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nước ngoài này. 

  Số trang: 54

 • Điều tra, khảo sát đánh giá sự ảnh hưởng của các qui định hiện hành về việc quy đổi chi phí dự án đầu tư XD công trình về thời điểm bàn giao từ đó hoàn thiện “Phương pháp quy đổi chi phí dự án ĐTXD công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường (KQNC.2043)

  Tác giả: Trần Hồng Mai
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá sự ảnh hưởng của các qui định hiện hành về việc quy đổi chi phí dự án đầu tư XD công trình về thời điểm bàn giao từ đó hoàn thiện “Phương pháp quy đổi chi phí dự án ĐTXD công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường (KQNC.2043)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Mai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của dự án: Trên cơ sở tài liệu thu thập, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng của một số sự án trong thời gian qua, từ đó nghiên cứu, phân tích sẽ rút ra những vấn đề chưa phù hợp và đề xuất nội dung sửa đổi để hoàn thiện "Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường.

  Số trang: 91