Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng (KQNC.2362)

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn sử dụng tro xỉ và lưới thép 3D có khả năng cách âm, cách nhiệt để sản xuất các tấm tường ngăn, sàn nhà và các cấu kiện thành mỏng trong các công trình xây dựng (KQNC.2362)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 98-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Lê Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu là nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn Dmax = 5mm, cường độ nén phù hợp để có thể sử dụng với cốt lưới thép 3D chế tạo tấm tường và tấm sàn bê tông có kích thước phù hợp cho thi công lắp ghép cho tường và sàn nhà dân dụng. Hỗn hợp bê tông để chế tạo tấm tường và tấm sàn lắp ghép có độ chảy cao, có thể dễ dàng chế tạo và thi công trên cơ sở nguồn nguyên vật liệu, thiết bị sẵn có và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu xây dựng dữ liệu báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế xã hội và quản lý nhà nước của ngành xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (KQNC.2363)

  Tác giả: TS Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng dữ liệu báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế xã hội và quản lý nhà nước của ngành xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (KQNC.2363)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 07-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nâng cao chất lượng báo cáo và tạo lập hệ thống công cụ giúp cho việc lập báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác quản lý ngành xây dựng tại địa phương được thuận lợi, có số liệu tin cậy phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.
  Mục tiêu cụ thể của đề tài là đề xuất biểu mẫu báo cáo tình hình KTXH và công tác quản lý ngành xây dựng tại địa phương, trên cơ sở đó dự thảo Báo cáo công tác quản lý ngành xây dựng cho các tình thành phố và xây dựng phần mềm hỗ trợ cho công tác lập cac báo cáo này.

  Số trang: 73

 • QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (KQNC.2364)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (KQNC.2364)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 01-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  QCVN 02:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì biên soạn (với sự hợp tác của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam), Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  QCVN 02:2022/BXD thay thế QCVN 02:2009/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD, ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Số trang: 617

 • Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (KQNC.2365)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (KQNC.2365)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Xây dựng tài liệu tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật kết hợp với các kết quả nghiên cứu về về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phòng chống tác động của gió bão lên các công trình xây dựng từ các chương trình, đề tài nghiên cứu đã có,
  Kết hợp với Tổng cục phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố tổ chức lớp tập huấn tại 11 địa phương đại diện cho 3 miền là Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, với đối tượng tập huấn là các cán bộ ngành xây dựng, cán bộ quản lý, lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và các đối tượng khác trong cộng đồng có quan tâm.  

  Số trang: 344

 • Công trình dân dụng và công nghiệp xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học (KQNC.2369)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình dân dụng và công nghiệp xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học (KQNC.2369)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 16-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9360:xxxx được soát xét từ TCVN 9360:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9360:xxxx do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Số trang: 75

 • Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn – xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (KQNC.2368)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn – xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (KQNC.2368)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 17-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9400:xxxx được soát xét từ TCVN 9400:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
   TCVN 9400:xxxx do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 36-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu đề tài:
  - Sưu tầm, nghiên cứu tổng quan một số tiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thép và các tiêu chuẩn liên quan trên thế giới
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công BTCT tại Việt Nam; 
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 13670:2009 sang tiếng Việt
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các TCVN tương đương nếu phù hợp
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác cốt thép
  - Nghiên cứu về quy định và chỉ dẫn cho công tác thi công ứng suất trước
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác bê tông
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho Phụ lục quốc gia
  - Nghiên cứu xây dựng thuyết minh tiêu chuẩn
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn
  - Viết báo cáo tổng kết đề tài

  Số trang: 106

 • Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình (KQNC.2366)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình (KQNC.2366)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC08-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  TCVN 9401:xxxx được soát xét từ TCVN 9401:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9401:xxxx do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

  Số trang: 62

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 75-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: nhằm mục đích sử dụng bùn đỏ thay thế một phần đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp với mục tiêu cụ thể như sau;
  - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế 50% đất sét.
  - Chế tạo được 100 viên gạch lát sàn kích thước (250x250)mm có chất lượng đạt theo TCVN 7483:2005 Gạch ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật
  - Chế tạo 100 ngói lợp 22 viên/m2 có chất lượng đạt theo và TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật.

  Số trang: 85

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD13-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu đánh giá tính chất các loại vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) dùng làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng
  - Xây dựng tiêu chuẩn TCVN đối với vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật quy trình chế tạo vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch gốm ốp lát (KQNC.2377)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch gốm ốp lát (KQNC.2377)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD10-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 116

 • Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt (KQNC.2376)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt (KQNC.2376)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 39-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Lựa chọn được chất to bọt phù hợp
  - Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tấm thủy tinh cách nhiệt
  - Chế tạo được 30 tấm thủy tinh bọt đạt được theo tiêu chuẩn ASTM C 552-03

  Số trang: 72

 • Nghiên cứu sử dụng Nano Silica làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa bền hóa cao cấp (KQNC.2375)

  Tác giả: TS. Vũ Văn Dũng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng Nano Silica làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa bền hóa cao cấp (KQNC.2375)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD38-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Văn Dũng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài đã lựa chọn được các nguyên liệu phù hợp để bê tông chịu lửa sử dụng chất kết dính nano silica: bô xit lò quay 80% Al2O3, bột chịu lửa hoạt tính; keo nano silica và một số phụ gia
  - Cấp phối tối ưu đảm bảo tạo độ chảy cho phối liệu và tạo mật độ cấu trúc tối đa cho be etoong chịu lửa: cốt liệu chịu lửa cỡ hạt 1-6mm: 44$, cốt liệu chịu lửa 0-1mm:22%, cốt liệu chịu lửa mịn: 20%, bột chịu lửa hoạt tính: 14%, keo silica 8%.
  - Đề tài chế tạo 2 tấn BTCL sử dụng keo silica ứng dụng vào lò đốt rác thải y tế của Cty CP Môi trường Đô thị và công nghiệp 11 cho kết quả thử nghiệm khả quan; sản phẩm không bị mài mòn, bong tróc, nứt vỡ, không bị ăn mòn.
  - Qua tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm cho thấy bê tông chịu lửa sử dụng keo silica khi được triển khai sản xuất sẽ có ý nghĩa lớn cả về kinh tế lẫn kỹ thuật, một mặt tạo ra sản phẩm thay tehes hàng nhập khẩu, chủ động trong sản xuất đồng thời cũng tạo ra một sản phẩm mới có các tính năng kỹ thuật cao sử dụng cho lò quay nung clinker xi măng sử dụng nhiên liệu thay thế hoặc xây lò đốt rác thải và lò hỏa táng...

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic dùng cho lò công nghiệp (KQNC.2374)

  Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic dùng cho lò công nghiệp (KQNC.2374)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 40-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu về sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic, ở nước ta đã có công trình "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò công nghiệp" do Viện VLXD chủ trì. Đề tài nghiên cứ chế tạo sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic trên công nghệ SiC liên kết alumosilicat, sản phẩm của đề tài đã được ứng dụng trong ngành công nghiệp gốm sứ. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm SiC-Si3N4 có các tính năng ưu việt hơn nên được sử dụng trong công nghiệp luyện kim, gốm sứ, làm việc trong môi trường khắc nghiệt như độ ăn mòn cao, chịu tải trọng lớn...do vậy, ngheien cứu chế tạo sản phẩm SiC-Si3N4 là cấp thiết.
  Đề tài Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic (Si3N4) dùng cho lò công nghiệp nhằm mục tiêu nghiên cứu, nắm bắt  công nghệ đã có trên thế giới để triển khai và làm chủ công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Sản phẩm của đề tài đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thay thế sản phẩm nhập ngoại. 

  Số trang: 57

 • Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm Cordierite-Zircon (KQNC.2373)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm Cordierite-Zircon (KQNC.2373)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD12-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Mục tiêu nghiên cứu đề tài đã được xác định trong "thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ " giữa Viện VLXD và Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung:
  - Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ từ gốm Cordierite-Zircon theo yêu cầu đặt ra
  - Xây dựng quy trình công  nghệ sản xuất tấm kê trụ đỡ gốm Cordierite-Zircon
  - Chế tạo 60 tấm kê, 80 trụ đỡ có chất lượng tương đương sản phẩm nhập khẩu
  - Ứng dụng tấm kê, trụ đỡ nghiên cứu cho lò nung của 01 cơ sở sản xuất ngói nung.

  Số trang: 133