Tìm kiếm nâng cao

 • Khảo sát đánh giá và đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực của ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Dự án SNKT) (KQNC.2027)

  Tác giả: Nguyễn Sinh Hy
  Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát đánh giá và đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong một số lĩnh vực của ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập quốc tế (Dự án SNKT) (KQNC.2027)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Sinh Hy

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của dự án gồm 3 chương:
  Chương 1. Ngành Xây dựng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế quốc tế.
  Chương 2. Khảo sát thực tiễn và kế hoạch hội nhập của ngành Xây dựng.
  Chương 3. Một số định hướng và giải pháp chính đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Xây dựng.

  Số trang: 128

 • Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng (Dự án SNKT) (KQNC.2026)

  Tác giả: Chu Văn Chung
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng (Dự án SNKT) (KQNC.2026)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Văn Chung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của dự án gồm III phần:
  Phần I. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác pháp chế ngành Xây dựng.
  Phần II. Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng.
  Phần III. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

  Số trang: 276

 • Nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu, đổi mới công tác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (KQNC.2025)

  Tác giả: Phùng Mạnh Trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu, đổi mới công tác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (KQNC.2025)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phùng Mạnh Trường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung của nhiệm vụ: Xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dữ liệu thông tin liên quan trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng QCVN, TCVN ở các bộ, ngành, địa phương và mọi đối tượng sử dụng khác. Hoàn thiện quy trình phổ biến thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng.

  Số trang: 34

 • Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035 (Dự thảo) (KQNC.2022)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Thành phố Vũng Tàu
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035 (Dự thảo) (KQNC.2022)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo quy định quản lý gồm 3 phần:
  - Phần I. Quy định chung: Gồm các quy định hướng dẫn cho việc quản lý và xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo các phân vùng quản lý phát triển, các trục không gian chính, các khu vực đặc thù; các quy định chung về phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, phát triển hệ thống kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
  - Phần II. Quy định cụ thể: Gồm các chỉ dẫn cho việc quản lý, kiểm soát phát triển về tính chất, quy mô, định hướng phát triển không gian, hạ tầng... Đồng thời, đưa ra các khuyến cáo và nghiêm cấm về xây dựng phát triển đô thị cho từng phân vùng cụ thể.
  - Phần III. Tổ chức thực hiện: Gồm các hướng dẫn tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm và quy định khác có liên quan.

  Số trang: 43

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2013)

  Tác giả: Đỗ Thị Thu Vân
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2013)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Thu Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Điều tra khảo sát công trình kiến trúc công giáo nhằm xác định đặc điểm, giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ Nam bộ và Trung bộ. Bổ sung tư liệu về kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo - một trong những loại hình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử kiến trúc Việt Nam, công tác đào tạo, tư vấn thiết kế (bảo tồn, tôn tạo, thiết kế xây mới).

  Số trang: 92

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ (KQNC.2012)

  Tác giả: Đỗ Thị Thu Vân
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ (KQNC.2012)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Thu Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Điều tra khảo sát công trình kiến trúc công giáo nhằm xác định đặc điểm, giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ Nam bộ và Trung bộ. Bổ sung tư liệu về kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo - một trong những loại hình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử kiến trúc Việt Nam, công tác đào tạo, tư vấn thiết kế (bảo tồn, tôn tạo, thiết kế xây mới).

  Số trang: 226

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn TCVN 1321:2018 vữa xây dựng - Phương pháp thử. Mã số: TC50-16 (KQNC.1998)

  Tác giả: Nguyễn Dương Định
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn TCVN 1321:2018 vữa xây dựng - Phương pháp thử. Mã số: TC50-16 (KQNC.1998)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dương Định

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy dụng phương pháp sàng để xác định kích thước cỡ hạt cốt liệu lớn nhất của vữa tươi và vữa khô trộn sẵn.

  Số trang: 98

 • Điều tra, khảo sát năng lực nhà giáo dạy nghề đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nghề quốc gia về xây dựng (KQNC.1990)

  Tác giả: Trần Văn Cường
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát năng lực nhà giáo dạy nghề đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nghề quốc gia về xây dựng (KQNC.1990)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Điều tra, khảo sát năng lực nhà giáo dạy nghề đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nghề quốc gia về xây dựng, cụ thể:
  - Điều tra khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực kỹ năng nghề của nhà giáo thuộc lĩnh vực điện xây dựng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo đáp ứng các chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ban hành tại thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/05/2011.
  - Điều tra khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực kỹ năng nghề của nhà giáo thuộc lĩnh vực cơ khí xây dựng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo đáp ứng các chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ban hành tại thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/05/2011.
  - Điều tra khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực kỹ năng nghề của nhà giáo thuộc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo đáp ứng các chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ban hành tại thông tư số 03/2010/TT-BXD ngày 26/04/2010...

  Số trang: 257

 • Điều tra, khảo sát thực trạng thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng. Đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn về quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng (KQNC.1989)

  Tác giả: Ma Thị Luyến
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng. Đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn về quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng (KQNC.1989)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ma Thị Luyến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Xác định quy trình, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

  Số trang: 123

 • Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Theo Hợp đồng số 11/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (Bản tóm tắt) (KQNC.1987)

  Tác giả: Tống Thị Hạnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Theo Hợp đồng số 11/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (Bản tóm tắt) (KQNC.1987)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đảm bảo thống nhất với Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế - quốc tế.
  - Hạn chế tình trạng ban hành giấy phép con, cản trở quyền tự do kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp.

  Số trang: 65

 • Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Theo Hợp đồng số 11/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (KQNC.1986)

  Tác giả: Tống Thị Hạnh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựn
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Theo Hợp đồng số 11/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (KQNC.1986)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đảm bảo thống nhất với Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế - quốc tế.
  - Hạn chế tình trạng ban hành giấy phép con, cản trở quyền tự do kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp.
   

  Số trang: 152

 • Điều tra, khảo sát thực trạng các ngành nghề kinh doanh và tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.1985)

  Tác giả: Nguyễn Công Nguyên
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng các ngành nghề kinh doanh và tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.1985)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm, 5 năm ở từng lĩnh vực kinh doanh chính nhằm giúp chủ sở hữu (Bộ Xây dựng) trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ đảm bảo hiệu quả, ổn định và có tăng trưởng bền vững.

  Số trang: 82

 • Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (Báo cáo tóm tắt): Hợp đồng số 29/2017/HĐ-SNKT (KQNC.1984)

  Tác giả: Phạm Minh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (Báo cáo tóm tắt): Hợp đồng số 29/2017/HĐ-SNKT (KQNC.1984)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Kiểm soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng.
  - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; góp phần giảm thiểu các sự cố, tai nạn lao động trong thi công xây dựng, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật liên quan đến máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

  Số trang: 42

 • Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng : Hợp đồng số 29/2017/HĐ-SNKT (KQNC.1983)

  Tác giả: Phạm Minh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng : Hợp đồng số 29/2017/HĐ-SNKT (KQNC.1983)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Kiểm soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng.
  - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; góp phần giảm thiểu các sự cố, tai nạn lao động trong thi công xây dựng, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật liên quan đến máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

  Số trang: 127

 • Dự án "điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (QCVN 01-2008) để đề xuất điều chỉnh" (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.1974)

  Tác giả: Nguyễn Thành Hưng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án "điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (QCVN 01-2008) để đề xuất điều chỉnh" (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.1974)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thành Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự án "điều tra, khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (QCVN 01-2008) để đề xuất điều chỉnh" gồm:
  - Tổng quan về thực trạng áp dụng hệ thống quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng.
  - Các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các nội dung điều chỉnh, bô rúng của QCXDVN 01:2008.
  - Kiến nghị về đề xuất về các nội dung điều chỉnh, bổ sung của quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng.
   

  Số trang: 35