Tìm kiếm nâng cao

 • Soát xét TCVN 6017: 1995 `Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định`. Mã số: TC 63-13

  Tác giả: Nguyễn Thị Sen
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 6017: 1995 `Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định`. Mã số: TC 63-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 6017: 1995 `Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định`. Mã số: TC 63-13

  Tác giả: Nguyễn Thị Sen

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng:
  - Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ ổn định thể tích của xi măng.
  - Tiêu chuẩn áp dụng cho các loại xi măng thông thường, các loại xi măng và sản phẩm khác có viện dẫn tiêu chuẩn này.
  - Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại xi măng có thời gian đông kết quá ngắn.
  - Tiêu chuẩn mô tả các thiết bị và phương pháp thử chuẩn..

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn `Xi măng - Phương pháp xác định hiện tượng đông cứng sớm`. Mã số: TC 46-13

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn `Xi măng - Phương pháp xác định hiện tượng đông cứng sớm`. Mã số: TC 46-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn `Xi măng - Phương pháp xác định hiện tượng đông cứng sớm`. Mã số: TC 46-13

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hiện tượng đông cứng sớm của hồ xi măng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước. Mã số: RD 113-13

  Tác giả: Lưu Thị Hồng, Lương Đức Long, Nguyễn Văn Hoan
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước. Mã số: RD 113-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ chế tạo xi măng alumin CA50 từ nguồn nguyên liệu trong nước. Mã số: RD 113-13

  Tác giả: Lưu Thị Hồng, Lương Đức Long, Nguyễn Văn Hoan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm các nội dung chính:
  - Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở khoa học của các vấn đề nghiên cứu.
  - Nội dung nghiên cứu, phương pháp và thiết bị thí nghiệm sử dụng trong nghiên cứu.
  - Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  - Quy trình công nghệ sản xuất xi măng alumin CA50.
  - Tính toán sơ bộ hiệu quả kinh tế.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo vữa cho công nghệ phun vữa trát tường trần trong công nghệ xây dựng. Mã số: RD 50-12

  Tác giả: Trần Lê Hồng, Nguyễn Trọng Lâm, Trần Hữu Thắng..
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo vữa cho công nghệ phun vữa trát tường trần trong công nghệ xây dựng. Mã số: RD 50-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo vữa cho công nghệ phun vữa trát tường trần trong công nghệ xây dựng. Mã số: RD 50-12

  Tác giả: Trần Lê Hồng, Nguyễn Trọng Lâm, Trần Hữu Thắng..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo thuyết minh của đề tài bao gồm 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan
  - Chương 2: Nguyên vật liệu sử dụng, cấp phối vữa thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu
  - Chương 3: Kết quả và thảo luận
  - Chương 4: Phun trát thử nghiệm

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn `Tro bay dùng cho bê tông, xi măng và vữa xây`

  Tác giả: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn `Tro bay dùng cho bê tông, xi măng và vữa xây`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn `Tro bay dùng cho bê tông, xi măng và vữa xây`

  Tác giả: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho tro bay đã qua công nghệ xử lý tuyển khô hoặc tuyển ướt, dùng cho bê tông, xi măng và vữa xây

  Số trang: 0

 • TCVN...:2014 `Sơn và vecni - Phép thử độ sâu ấn lõm`. Mã số: TC 51-13

  Tác giả: Vũ Thị Duyên
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: TCVN...:2014 `Sơn và vecni - Phép thử độ sâu ấn lõm`. Mã số: TC 51-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: TCVN...:2014 `Sơn và vecni - Phép thử độ sâu ấn lõm`. Mã số: TC 51-13

  Tác giả: Vũ Thị Duyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá độ bền chống rạn nứt và/hoặc bong tróc khỏi nền kim loại của lớp phủ sơn, vecni và các lớp phủ tương tự khi vết lõm bị biến dạng dần dần ở các điều kiện tiêu chuẩn. Đối với hệ phủ đa lớp, có thể kiểm tra từng lớp riêng biệt hoặc kiểm tra cả hệ hoàn chỉnh

  Số trang: 0

 • TCVN...:2014 `Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô`. Mã số: TC 52-13,Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn

  Tác giả: Phùng Thị Mai Phương
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: TCVN...:2014 `Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô`. Mã số: TC 52-13,Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: TCVN...:2014 `Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô`. Mã số: TC 52-13

  Tác giả: Phùng Thị Mai Phương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trạng thái khô hoàn toàn của lớp phủ đơn hay hệ phủ đa lớp của sơn, vecni hoặc các lớp phủ tương tự sau khoảng thời gian khô quy định trong điều kiện tiêu chuẩn

  Số trang: 0

 • TCVN...:2014 `Chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt - YVKT & PPT`

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: TCVN...:2014 `Chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt - YVKT & PPT`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: TCVN...:2014 `Chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt - YVKT & PPT`

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đây là nội dung các tài liệu tham khảo cho TCVN...:2014 `Chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt`. Bao gồm các tiêu chuẩn: ASTM C 869 - 11, ASTM C 796 - 12, ASTM C 495 - 12, ASTM C 496 - 11, TCVN 3118:1993, TCVN 3120:1993, TCVN 2682:2009, ASTM C 150 - 07, TCVN 9029:2011, TCVN 9030:2011

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp thử`. Mã số: TC 48-13

  Tác giả: Ninh Xuân Thắng, Trịnh Minh Đạt, Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp thử`. Mã số: TC 48-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp thử`. Mã số: TC 48-13

  Tác giả: Ninh Xuân Thắng, Trịnh Minh Đạt, Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử trong phòng thí nghiệm cho chất tạo bọt được dùng để tạo bọt (bọt khí) trong chế tạo bê tông bọt

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ thuật`. Mã số: TC 47-13

  Tác giả: Vũ Ngọc Quí, Trịnh Minh Đạt, Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ thuật`. Mã số: TC 47-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ thuật`. Mã số: TC 47-13

  Tác giả: Vũ Ngọc Quí, Trịnh Minh Đạt, Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tài liệu này hướng dẫn lựa chọn và sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long để chế tạo bê tông và vữa xây dựng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng. Mã số: TC 26-12

  Tác giả: Lê Văn Quang
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng. Mã số: TC 26-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng. Mã số: TC 26-12

  Tác giả: Lê Văn Quang

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long để làm cốt liệu chế tạo bê tông tới mác 60 MPa và vữa xây dựng.
  - Xây dựng hướng dẫn sử dụng cát mịn vùng Đồng bằng sông Cửu Long chế tạo bê tông và vữa xây dựng.
  - Có quy trình xử lý cát nhiễm nặm, lẫn nhiều tạp chất.
  - Có kết quả ứng dụng cát ĐBSCL thực tế tại cơ sở sản xuất

  Số trang: 0

 • Dự án soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử”. Mã số: TC 58-13

  Tác giả: Cao Tiến Phú
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử”. Mã số: TC 58-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử”. Mã số: TC 58-13

  Tác giả: Cao Tiến Phú

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử” gồm 13 phần

  Số trang: 0

 • Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 02-11

  Tác giả: Trần Quốc Thái,Nguyễn Đức Lợi
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng nghề Viglacera
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 02-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 02-11

  Tác giả: Trần Quốc Thái,Nguyễn Đức Lợi

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Chương 1: Lịch sử phát triển của kính xây dựng.
  - Chương 2: Các sản phẩm kính nguyên liệu/ kính cơ bản.
  - Chương 3: Các sản phẩm kính chức năng.
  - Chương 4: Những vấn đề cần lưu ý khi thiết kế kết cấu kính.
  - Chương 5: Nguyên tắc chung về lắp dựng kính.
  - Chương 6: Chỉ dẫn chi tiết cho ắp dựng kính.
  - Chương 7: Kính trang trí kiến trúc và nội thất.
  - Chương 8: Giải tích thuật ngữ Anh - Việt

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 01-11

  Tác giả: Trần Quốc Thái
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng nghề Viglacera
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 01-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sử dụng kính trong công trình xây dựng. Mã số: TC 01-11

  Tác giả: Trần Quốc Thái

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sử dụng kính trong công trình xây dựng

  Số trang: 0