Tìm kiếm nâng cao

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Tấm thạch cao - Hướng dẫn lắp đặt và hoàn thiện. Mã số: TC 50-13

  Tác giả: Hoàng Đình Kiên
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Tấm thạch cao - Hướng dẫn lắp đặt và hoàn thiện. Mã số: TC 50-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Tấm thạch cao - Hướng dẫn lắp đặt và hoàn thiện. Mã số: TC 50-13

  Tác giả: Hoàng Đình Kiên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn:
  1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu tối thiểu trong thi công lắp đặt và hoàn thiện tấm thạch cao, bao gồm cả các bộ phận và phụ kiện có kèm theo.
  2. Yêu cầu thi công chống cháy cho 1 tổ hợp cụ thể phải dựa trên các báo cáo thử nghiệm chống cháy, các đánh giá kỹ thuật, hoặc các kết quả từ các phòng thử nghiệm cháy đã được công nhận.
  3. Với những tổ hợp tấm thạch cao có yêu cầu kiểm soát cách âm, việc thi công phải phù hợp với các thí nghiệm cách âm cho những tổ hợp tấm thạch cao đáp ứng được các giá trị cách âm yêu cầu...

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự nhiên”. Mã số TC 62-13

  Tác giả: Đào Anh Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự nhiên”. Mã số TC 62-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh tiêu chuẩn Soát xét TCVN 4732:2007 “Đá ốp lát tự nhiên”. Mã số TC 62-13

  Tác giả: Đào Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng của tiêu chuản:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá thạch anh, đá hoa (đá marble), đá vôi, đá phiến, dùng ốp và lát các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-2: 2013 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 2: Dùng cho nhà tiêu nông thôn

  Tác giả: Lê Doãn Khôi
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-2: 2013 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 2: Dùng cho nhà tiêu nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-2: 2013 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 2: Dùng cho nhà tiêu nông thôn

  Tác giả: Lê Doãn Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này dùng cho Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà nhà tiêu hộ gia đình ở nông thôn, bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh theo QCVN 01: 2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-1: 2013 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 1: Dùng cho nhà vệ sinh đô thị

  Tác giả: Lê Doãn Khôi
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-1: 2013 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 1: Dùng cho nhà vệ sinh đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-1: 2013 – Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 1: Dùng cho nhà vệ sinh đô thị

  Tác giả: Lê Doãn Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này dùng cho Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh hộ gia đình đô thị , bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh theo QCVN 01: 2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...2: 2014 - Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 2: Giếng thăm hình hộp

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...2: 2014 - Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 2: Giếng thăm hình hộp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...2: 2014 - Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 2: Giếng thăm hình hộp

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm giếng thăm hình hộp thành mỏng đúc sẵn đầu nối cống, sử dụng cho các tuyến đường đô thị có hệ thống thoát nước chung hoặc riêng một nửa phù hợp TCVN 7957: 2008 và TCVN 9113: 2012

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-1: 2014 - Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

  Tác giả: Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-1: 2014 - Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN...-1: 2014 - Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

  Tác giả: Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm hố thu nước mưa và hố ngăn mùi thành mỏng đúc sẵn, sử dụng cho các tuyến đường đô thị có hệ thống thoát nước chung hoặc riêng một nửa phù hợp TCVN 7957: 2008

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN.../ 2013 - Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN.../ 2013 - Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN.../ 2013 - Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn, dùng trong các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị

  Số trang: 0

 • Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN.../ 2013 - Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN.../ 2013 - Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo TCVN.../ 2013 - Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong các công trình tưới tiêu cho nông nghiệp và thoát nước

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN Sản phẩm chịu lửa toàn khối (không định hình). Phần 1: Giới thiệu và phân loại. Mã số: TC 37-13

  Tác giả: Trần Thị Minh Hải
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN Sản phẩm chịu lửa toàn khối (không định hình). Phần 1: Giới thiệu và phân loại. Mã số: TC 37-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN Sản phẩm chịu lửa toàn khối (không định hình). Phần 1: Giới thiệu và phân loại. Mã số: TC 37-13

  Tác giả: Trần Thị Minh Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn:
  - Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm chịu lửa toàn khối (không định hình) và thiết lập các phân loại cho sản phẩm này.
  - Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các nguyên liệu và các cốt liệu chịu lửa không chứa chấ ts liên kết

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm lớp mỏng gốc xi măng - polyme dùng để chống thấm các công trình xây dựng. Mã số: RD 47-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Minh Đạt, Trịnh Thị Hằng..
  Nhà xuất bản: Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm lớp mỏng gốc xi măng - polyme dùng để chống thấm các công trình xây dựng. Mã số: RD 47-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm lớp mỏng gốc xi măng - polyme dùng để chống thấm các công trình xây dựng. Mã số: RD 47-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Minh Đạt, Trịnh Thị Hằng..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Thiết lập được công nghệ sản xuất vữa chống thấm lớp mỏng gốc xi măng - polyme một thành phần đạt được những mức yêu cầu kỹ thuật tương đương với tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm và sản phẩm nhập ngoại. Đồng thời nghiên cứu cải thiện và nâng cao một số tính chất còn hạn chê so với sản phẩm nhập ngoại đang lưu thông trên thị trường

  Số trang: 0

 • Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TCty Vật liệu xây dựng số 1, TNHH MTV
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Định mức thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi.
  Phần II: Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối /

  Tác giả: Ngô Thế Phong
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối /

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối /

  Tác giả: Ngô Thế Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu Tiêu chuẩn Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối /

  Số trang: 0

 • Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối

  Tác giả: Ngô Thế Phong, Hoàng Như Tầng
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng VN
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối

  Tác giả: Ngô Thế Phong, Hoàng Như Tầng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày thuyết minh đề tài biên dịch tiêu chuẩn `Kiểm tra chất lượng bê tông nặng cường độ cao và bê tông cốt liệu nhỏ trong kết cấu thi công toàn khối`

  Số trang: 0

 • Thuyết minh dự thảo xây dựng tiêu chuẩn: Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén. Mã số: TC 33-12

  Tác giả: Hoàng Minh Đức
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh dự thảo xây dựng tiêu chuẩn: Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén. Mã số: TC 33-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh dự thảo xây dựng tiêu chuẩn: Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén. Mã số: TC 33-12

  Tác giả: Hoàng Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Sự cần thiết tiến hành xây dựng tiêu chuẩn TCVN Bê tông - Kiểm soát và đánh giá cường độ chịu nén .
  2. Nguyên tắc chung.
  3. Các nội dung chính.
  4. Nhận xét và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh, Nguyễn Tiến Đỉnh, Nguyễn Thu Hà..
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh, Nguyễn Tiến Đỉnh, Nguyễn Thu Hà..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Trên cơ sở những nguồn lực về tài nguyên khoáng sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực và thị trường, lập `Quy hoạch sắp xếp và định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam ` phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của đất nước.
  - Quy hoạch sẽ là căn cứ giúp cho các nhà quản lý trong công tác điều hành và phát triển gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh và đá ốp lát ở Việt Nam.
  - Giúp cho các DN xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển sản xuất của đơn vị.

  Số trang: 0