Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Bình Phước
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 5 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển đô thị Đồng Xoài.
  Phần 3: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 4: Giải pháp khắc phục những chỉ tiêu yếu & thiếu.
  Phần 5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Kỳ Anh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm 4 phần:
  Phần I: Lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Phần II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh.
  Phần III: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị thị trấn Kỳ Anh mở rộng.
  Phần IV: Định hướng phát triển đô thị Kỳ Anh mở rộng.
  Phần V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV,Tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Nam Định
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV,Tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  Phần I: Căn cứ pháp lý.
  Phần II: Lý do sự cần thiết lập đề án.
  Phần III: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thị trấn Thịnh Long.
  Phần IV: Tổng hợp đánh giá phân loại đô thị Thịnh Long theo các tiêu chuẩn đô thị loại IV theo quy định tại thông tư 34/2009/TT - BXD.
  Phần V: Định hướng phát triển đô thị.
  Phần VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Đắk Nông
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  Chương I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn.
  Chương III: Đánh giá thực trạng phát triển thị trấn.
  Chương IV: Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
  Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn.
  Chương VI: Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Mỹ Hào
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần:
  Mở đầu: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn loại IV. Căn cứ pháp lý lập đề án. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển đô thị Mỹ Hào.
  Phần I: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị Mỹ Hào (thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng).
  Phần II: Cơ sở đánh giá phân loại đô thị.
  Phần III: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần IV: Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Kon Tum
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Căn cứ pháp lý.
  Phần 3: Lịch sử hình thành và phát triển.
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tóm tắt

  Tác giả: UBND thành phố Bà Rịa
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Bà Rịa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tác giả: UBND thành phố Bà Rịa

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tóm tắt đề án gồm các phần:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển thành phố Bà Rịa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Bà Rịa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị.
  - Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị mới Hòa Lạc là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Khai thác đặc điểm địa hình, cảnh quan tự nhiên và xác định các hình thái đô thị riêng phù hợp với điều kiện hiện trạng và chức năng đô thị.
  - Quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở để quản lý phát triển đô thị và phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000,Thuyết minh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000,Thuyết minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Xây dựng và phát triển đô thị Nhơn Trạch đồng bộ về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tạo lập hình ảnh đô thị mang bản sắc khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.
  - Cụ thể hóa các quy hoạch cấp trên, khởi nối, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và các dự án trên địa bàn chuẩn hệ tọa độ VN2000. Ứng xử với dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp với định hướng của điều chỉnh QHC.
  - Là cơ sở pháp lý triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược theo từng giai đoạn; Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An tỉnh Long An đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000,Giải trình góp ý

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An tỉnh Long An đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000,Giải trình góp ý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An tỉnh Long An đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm: các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành cho đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 và các ý kiến giải trình của Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia về các vấn đề: diện tích, thời gian thực hiện quy hoạch, tính chất Khu kinh tế; các giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế..

  Số trang: 0

 • Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng

  Tác giả: Đinh Tuấn Hải,Nguyễn Thùy Linh,Dương Thu Hiền
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn Quản lý tài liệu cho dự án xây dựng

  Tác giả: Đinh Tuấn Hải,Nguyễn Thùy Linh,Dương Thu Hiền

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới xây dựng, không phân biệt nguồn vốn đầu tư và hình thức sở hữu. Chủ đầu tư sừ dụng công trình xây dựng, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, cơ quan lưu trữ Nhà nước thực hiện việc lưu trữ hồ sơ tài liệu dự án xây dựng theo những quy định của tiêu chuẩn này. Ngoài tiêu chuẩn này, phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước về quản lý tài liệu nói chung

  Số trang: 0

 • Hồ sơ pháp lý Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hồ sơ pháp lý Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hồ sơ pháp lý Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các văn bản pháp lý sau:
  - Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 8/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội.
  - Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 8/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 8 Hoàng Diệu, Hà Nội.
  - Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 1/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 8 Hoàng Diệu, Hà Nội (tỷ lệ 1/500)..

  Số trang: 0

 • Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề án: Đảm bảo các giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần ẩn chứa trong các thành phần của khu di sản được gìn giữ một cách chân thực, chính xác, cũng như để bảo vệ tính toàn vẹn các khu di sản như một nguồn kiến thức cho cộng đồng địa phương, trong nước và quốc tế. Đây là những định hướng thiết yếu trong cả quá trình khai thác, phát huy giá trị Khu di tích và kế hoạch quản lý lâu dài của khu di tích này

  Số trang: 0

 • Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất và tinh thần của cư dân. Xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ về Tài chính, Thương mại, Du lịch, Khoa học - Công nghệ... của tỉnh theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Nghệ An
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án trình bày quy định quản lý Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2050, gồm 3 phần:
  Phần 1: Quy định chung.
  Phần 2: Quy định cụ thể.
  Phần 3: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0