Tìm kiếm nâng cao

 • Hồ sơ pháp lý Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hồ sơ pháp lý Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hồ sơ pháp lý Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các văn bản pháp lý sau:
  - Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 8/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội.
  - Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 8/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 8 Hoàng Diệu, Hà Nội.
  - Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 1/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 8 Hoàng Diệu, Hà Nội (tỷ lệ 1/500)..

  Số trang: 0

 • Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề án: Đảm bảo các giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần ẩn chứa trong các thành phần của khu di sản được gìn giữ một cách chân thực, chính xác, cũng như để bảo vệ tính toàn vẹn các khu di sản như một nguồn kiến thức cho cộng đồng địa phương, trong nước và quốc tế. Đây là những định hướng thiết yếu trong cả quá trình khai thác, phát huy giá trị Khu di tích và kế hoạch quản lý lâu dài của khu di tích này

  Số trang: 0

 • Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất và tinh thần của cư dân. Xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ về Tài chính, Thương mại, Du lịch, Khoa học - Công nghệ... của tỉnh theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Nghệ An
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án trình bày quy định quản lý Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2050, gồm 3 phần:
  Phần 1: Quy định chung.
  Phần 2: Quy định cụ thể.
  Phần 3: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án trình bày quy định quản lý Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2050, gồm 3 phần:
  Phần 1: Quy định chung.
  Phần 2: Quy định cụ thể.
  Phần 3: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Nghệ An
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TP. Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu cơ bản: Phát triển thành phố Vinh trở thành một đô thị hiện đại, đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và vùng miền, bền vững. Phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh Quốc phòng để Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trong 10 lĩnh vực theo Nghị định 26-NQ/TW của Bộ chính trị: tài chính, thương mại, du lịch, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo

  Số trang: 0

 • Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc gia, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc gia, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc gia, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập quy hoạch:
  - Hình thành nhà tang lễ Quốc gia phục vụ nhu cầu sử dụng trong các nghi lễ cấp Quốc tang, tang lễ cấp Nhà nước, tang lễ cao cấp.
  - Tổ chức các khu chức năng, đề xuất tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và mẫu dạng các công trình chính đảm bảo trang nghiêm, hài hòa với không gian cảnh quan khu vực và thích hợp với hoạt động nghi lễ đến cấp Quốc gia.
  - Làm cơ sở pháp lý cho công tác triển khai xây dựng theo quy hoạch

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị miền Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TP.HCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đồ án:
  - Cụ thể hóa các chiến lược, định hướng quy hoạch của quốc gia, vùng, tỉnh.
  - Định hướng phát triển không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
  - Xác lập các chương trình và các dự án đầu tư xây dựng.
  - Làm cơ sở để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.
  - Tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh biên giới

  Số trang: 0

 • Thuyết minh Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  - Phần mở đầu.
  - Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Các tiền đề phát triển.
  - Định hướng phát triển không gian khu kinh tế.
  - Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
  - Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2020.
  - Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Cơ chế chính sách, giải pháp và phân công nhiệm vụ thực hiện quy hoạch.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của quy định quản lý quy hoạch:
  - Tạo ra một công cụ hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân thực hiện việc đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang trong khu vực nghiên cứu phù hợp với các nội dung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
  - Đảm bảo tính hài hòa, đồng nhất, có tính thẩm mỹ, đặc trưng riêng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và văn hóa của H.Mộc Hóa nói chung và khu kinh tế cửa khẩu Long An nói riêng.
  - Làm cơ sở để xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho khu kinh tế cửa khẩu Long An và làm căn cứ để xác định nhiệm vụ cho các Quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi hoạch liên quan trực tiếp đến khu kinh tế cửa khẩu Long An

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lào Cai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP.Lào Cai
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Lào Cai
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lào Cai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lào Cai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm các phần sau:
  - Lý do và sự cần thiết.
  - Căn cứ pháp lý.
  - Lịch sử hình thành và phát triển.
  - Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  - Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bắc Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP.Bắc Giang
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Bắc Giang
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bắc Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bắc Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính đề án gồm 6 phần:
  - Phần 1: Lý do & sự cần thiết.
  Phần 2: Căn cứ pháp lý.
  Phần 3: Lịch sử hình hành và phát triển.
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tóm tắt đề án Đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP. Vĩnh Yên
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Vĩnh Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tóm tắt đề án Đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tóm tắt đề án Đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của TP. Vĩnh Yên.
  - Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển TP. Vĩnh Yên theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tóm tắt chương trình phát triển đô thị (Phương hướng khắc phục những chỉ tiêu còn yếu).
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II

  Tác giả: UBND huyện Phú Quốc
  Nhà xuất bản: UBND huyện Phú Quốc
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II

  Tác giả: UBND huyện Phú Quốc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 7 phần:
  Phần 1: Phần mở đầu.
  Phần 2: Đánh giá vai trò vị thế và tiềm năng phát triển.
  Phần 3: Các chương trình dự án đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo cơ chế đặc thù.
  Phần 4: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
  Phần 5: Đánh giá phân loại đô thị
  Phần 6: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 7: Kết luận - Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND tỉnh Đồng Tháp
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đồng Tháp
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Đồng Tháp
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND tỉnh Đồng Tháp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 6 phần:
  Phần I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Phần II: Khái quát lịch sử hình thành thị trấn Mỹ Thọ.
  Phần III: Hiện trạng phát triển thị trấn Mỹ Thọ.
  Phần IV: Cơ sở đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ - huyện Cao Lãnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Phần V: Báo cáo tóm tắt chương trình thực hiện phát triển đô thị thị trấn Mỹ Thọ.
  Phần VI: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0