Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đắk Lắk
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Ea H'Leo
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tóm tắt đề án gồm các phần:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử và phát triển của đô thị Ea Drăng.
  - Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  - Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Ea Drăng (Phương hướng khắc phục những chủ tiêu còn yếu.
  - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Trà Vinh
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Trà Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm IV phần:
  Phần I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Trà Vinh là đô thị loại II.
  Phần II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển thành phố Trà Vinh.
  Phần III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Trà Vinh theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
  Phần IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV.Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Tiền Giang
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Đức Phổ
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Đức Phổ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  Mở đầu:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  II. Căn cứ pháp lý.
  Chương I. Khái quát lịch sử hình thành huyện Đức Phổ và hiện trạng khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương II. Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Chương III. Một số giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt và tóm tắt chương trình phát triển đô thị khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ngãi
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm VI phần:
  I. Lý do cần thiết phân loại thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Quảng Ngãi theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đức Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Việc lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV căn cứ trên định hướng phát triển đô thị Quốc gia, quy hoạch vùng và được lập theo hướng dẫn tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, Thông tư 34/2009/TT-BXD.
  Nội dung đề án gồm VI phần:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do cần thiết lập đề án.
  III. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Phú Mỹ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 5 phần chính:
  1. Lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV.
  2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn Phú Mỹ.
  3. Cơ sở đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ là đô thị loại IV.
  4. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập đề án:
  - Cụ thể hóa chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như Huyện đã đề ra trên cơ sở phù hợp với tình hình phát triển thực tế.
  - Đánh giá thực trạng, vị thế và tiềm năng phát triển của Thị trấn theo các tiêu chí phân loại đô thị đã được nhà nước quy định, trên cơ sở đó, định hướng xây dựng đô thị theo các tiêu chí đã đề ra và quy hoạch chung được phê duyệt.
  - Tạo cơ hội cho Thị trấn Núi Sập có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy nội lực và huy động ngoại lực phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong chiến lược trung và dài hạn

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hòa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Biên Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 3 phần chính:
  1. Cơ sở pháp lý
  2. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
  3. Nội dung của đề án
  Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị.
  Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số đô thị
  Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số
  Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
  Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị
  Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thị xã Long Khánh
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Long Khánh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  Phần I. Mở đầu:
  I.1 Tổng quan về thị xã Long Khánh.
  I.2 Các căn cứ pháp lý lập Đề án.
  I.3 Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  Phần II. Khái quát lịch sử hình thành và quá trình phát triển đô thị Long Khánh.
  Phần III. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
  III.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên
  III.2 Quy mô đất đai đô thị
  III.3 Cơ cấu hành chính và quản lý hành chính đô thị
  III.4 Phát triển kinh tế
  III.5 Dân số - lao động
  III.6 Xây dựng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị...
  Phần IV. Đánh giá phân loại đô thị thị xã Long Khánh
  Phần V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tam Kỳ
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Tam Kỳ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm VI phần chính:
  I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị của thành phố Tam Kỳ.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tam Kỳ theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
  V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Bình Đại
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
  IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Ba Tri
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tính Bến Tre.
  IV. Kết luận

  Số trang: 0