Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND tỉnh Quảng Nam
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Quảng Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Quảng Nam
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND tỉnh Quảng Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần:
  - Phần 1: Lý do và sự cần thiết phân loại đô thị.
  - Phần 2: Khái quát quá trình phát triển.
  - Phần 3: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị.
  - Phần 4: Phương pháp đánh giá, xếp loại đô thị.
  - Phần 5: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  - Phần 6: Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025

  Tác giả: BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
  Nhà xuất bản: BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Vị Thanh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025

  Tác giả: BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh tóm tắt quy hoạch gồm 5 phần:
  - Phần mở đầu nêu lên sự cần thiết của việc thiết lập quy hoạch chung xây dựng, các căn cứ thiết kế quy hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án.
  - Phần thứ nhất trình bày điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần thứ hai nêu các tiền đề phát triển.
  - Phần thứ ba trình bày định hướng phát triển đến năm 2025.
  - Phần thứ tư trình bày quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2020

  Số trang: 0

 • Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030,Bản tiếp thu và giải trình

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030,Bản tiếp thu và giải trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bản tiếp thu và giải trình gồm các ý kiến đóng góp của các bộ, các hội nghề nghiệp, các địa phương thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cho Quy hoạch hệ thống thoát và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

  Số trang: 0

 • Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy hoạch gồm 7 phần:
  Phần I: Mở đầu
  Phần II: Hệ thống các dòng sông trong lưu vực.
  Phần III: Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải vùng LVHTS Đồng Nai.
  Phần IV: Định hướng phát triển kinh tế xã hội.
  Phần V: Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư và khu công nghiệp lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
  Phần VI: Đánh giá môi trường chiến lược và các giải pháp giảm biến đổi khí hậu.
  Phần VII: Các kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Xây dựng Ninh Bình
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng Ninh Bình
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Ninh Bình
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Xây dựng Ninh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đồ án quy hoạch gồm những nội dung chính:
  - Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Các tiền đề phát triển đô thị.
  - Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  - Quy hoạch sử dụng đất.
  - Thiết kế đô thị.
  - Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng xã hội.
  - Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
  - Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Định hướng phân kỳ đầu tư và quy hoạch đợt đầu đến năm 2020.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  Tác giả: UBND thành phố Thái Nguyên
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn QG, AREP
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Thái Nguyên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  Tác giả: UBND thành phố Thái Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án quy hoạch gồm 9 phần:
  - Lý do & sự cần thiết lập quy hoạch.
  - Các căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch.
  - Khái quát hiện trạng đô thị và tình hình thực hiện theo quy hoạch năm 2005.
  - Quan điểm, mục tiêu.
  - Tầm nhìn, tính chất.
  - Phạm vi, quy mô điều chỉnh.
  - Các yêu cầu, nội dung cần nghiên cứu.
  - Hồ sơ sản phẩm.
  - Tiến độ & tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập III: Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập III: Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập III của đồ án gồm 9 chương:
  Chương 1: Các quy định chung.
  Chương 2: Các quy định theo phân vùng quản lý quy hoạch.
  Chương 3: Các quy định quản lý theo lô.
  Chương 4: Các quy định bảo tồn di sản.
  Chương 5: Các quy định kiểm soát phát triển theo chức năng sử dụng đất và công trình.
  Chương 6: Quy định quản lý hệ thống giao thông.
  Chương 7: Quy định quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
  Chương 8: Quy định quản lý bảo vệ và khai thác môi trường sinh thái.
  Chương 9: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập II: Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập II: Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập II của đồ án gồm 6 chương:
  Chương 1: Giới thiệu.
  Chương 2: Thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa từ năm 2002 đến nay.
  Chương 3: Định hướng triển khai.
  Chương 4: Kế hoạch triển khai.
  Chương 5: Tiến độ thực hiện.
  Chương 6: Kinh phí, nguồn vốn và kế hoạch triển khai vốn

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập I: Thuyết minh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1:2000 khu di tích Thành Cổ Loa

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập I: Thuyết minh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1:2000 khu di tích Thành Cổ Loa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập I của đồ án gồm 8 chương:
  Chương 1: Giới thiệu.
  Chương 2: Phân tích đánh giá hiện trạng.
  Chương 3: Định hướng quy hoạch.
  Chương 4: Giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị.
  Chương 5: Kế hoạch thực hiện.
  Chương 6: Đánh giá tác động môi trường.
  Chương 7: Khái toán kinh phí xây dựng.
  Chương 8: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo gồm những nội dung chính:
  - Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch.
  - Mục tiêu, cơ sở, phạm vi và quy mô lập quy hoạch.
  - Rà soát đánh giá hiện trạng.
  - Dự báo phát triển.
  - Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng.
  - Tổ chức không gian Kiến trúc và thiết kế đô thị.- Các giải pháp bảo vệ môi trường.
  - Quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến năm 2020).
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm 6 phần:
  Phần 1: Mở đầu
  Phần II: Rà soát, đánh giá hiện trạng
  Phần III: Dự báo phát triển
  Phần IV: Quy hoạch kiến trúc
  Phần V: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
  Phần VI: Kinh tế xây dựng

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm 4 phần:
  Phần 1: Hiện trạng
  Phần II: Dự báo - kịch bản và ý tưởng quy hoạch
  Phần III: Các định hướng quy hoạch
  Phần IV: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND huyện Phổ Yên
  Nhà xuất bản: UBND huyện Phổ Yên
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Phổ Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND huyện Phổ Yên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Ba Hàng mở rộng
  Phần 3: Đánh giá hiện trạng PTĐT và chất lượng công trình hạ tầng thị trấn Ba Hàng
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  Chương 1: Mô tả tóm tắt quy hoạch.
  Chương 2: Xác định phạm vi và mô tả diễn biến môi trường tự nhiên, KT-XH.
  Chương 3: Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường.
  Chương 4: Tham vấn các bên liên quan trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược.
  Chương 5: Những nội dung của quy hoạchđã được điều chỉnh và các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập quy hoạch:
  - Định hướng phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các cơ sở tạo động lực phát triển kinh tế...trên toàn địa bàn CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn. Quy hoạch 4 trung tâm du lịch tại các đô thị Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, tam Sơn nhằm đảm bảo phát triên rhaif hòa, nhưng vẫn có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của Vùng.
  - Định hướng phát triển CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn thành không gian xanh, 1 bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sịnh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa dưới dạng các công viên chuyên đề như: Công viên địa văn hóa, Công viên địa sinh học, Công viên khoa học địa chất...gắn với hệ thống khu, điểm du lịch..

  Số trang: 0