Tìm kiếm nâng cao

 • Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Xây dựng Ninh Bình
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng Ninh Bình
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Ninh Bình
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Xây dựng Ninh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đồ án quy hoạch gồm những nội dung chính:
  - Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Các tiền đề phát triển đô thị.
  - Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  - Quy hoạch sử dụng đất.
  - Thiết kế đô thị.
  - Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng xã hội.
  - Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
  - Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Định hướng phân kỳ đầu tư và quy hoạch đợt đầu đến năm 2020.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  Tác giả: UBND thành phố Thái Nguyên
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn QG, AREP
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Thái Nguyên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

  Tác giả: UBND thành phố Thái Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án quy hoạch gồm 9 phần:
  - Lý do & sự cần thiết lập quy hoạch.
  - Các căn cứ lập điều chỉnh quy hoạch.
  - Khái quát hiện trạng đô thị và tình hình thực hiện theo quy hoạch năm 2005.
  - Quan điểm, mục tiêu.
  - Tầm nhìn, tính chất.
  - Phạm vi, quy mô điều chỉnh.
  - Các yêu cầu, nội dung cần nghiên cứu.
  - Hồ sơ sản phẩm.
  - Tiến độ & tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập III: Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập III: Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập III của đồ án gồm 9 chương:
  Chương 1: Các quy định chung.
  Chương 2: Các quy định theo phân vùng quản lý quy hoạch.
  Chương 3: Các quy định quản lý theo lô.
  Chương 4: Các quy định bảo tồn di sản.
  Chương 5: Các quy định kiểm soát phát triển theo chức năng sử dụng đất và công trình.
  Chương 6: Quy định quản lý hệ thống giao thông.
  Chương 7: Quy định quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
  Chương 8: Quy định quản lý bảo vệ và khai thác môi trường sinh thái.
  Chương 9: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập II: Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập II: Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập II của đồ án gồm 6 chương:
  Chương 1: Giới thiệu.
  Chương 2: Thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích thành Cổ Loa từ năm 2002 đến nay.
  Chương 3: Định hướng triển khai.
  Chương 4: Kế hoạch triển khai.
  Chương 5: Tiến độ thực hiện.
  Chương 6: Kinh phí, nguồn vốn và kế hoạch triển khai vốn

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập I: Thuyết minh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1:2000 khu di tích Thành Cổ Loa

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000),Tập I: Thuyết minh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1:2000 khu di tích Thành Cổ Loa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1:2000)

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập I của đồ án gồm 8 chương:
  Chương 1: Giới thiệu.
  Chương 2: Phân tích đánh giá hiện trạng.
  Chương 3: Định hướng quy hoạch.
  Chương 4: Giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị.
  Chương 5: Kế hoạch thực hiện.
  Chương 6: Đánh giá tác động môi trường.
  Chương 7: Khái toán kinh phí xây dựng.
  Chương 8: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo gồm những nội dung chính:
  - Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch.
  - Mục tiêu, cơ sở, phạm vi và quy mô lập quy hoạch.
  - Rà soát đánh giá hiện trạng.
  - Dự báo phát triển.
  - Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng.
  - Tổ chức không gian Kiến trúc và thiết kế đô thị.- Các giải pháp bảo vệ môi trường.
  - Quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến năm 2020).
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm 6 phần:
  Phần 1: Mở đầu
  Phần II: Rà soát, đánh giá hiện trạng
  Phần III: Dự báo phát triển
  Phần IV: Quy hoạch kiến trúc
  Phần V: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
  Phần VI: Kinh tế xây dựng

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm 4 phần:
  Phần 1: Hiện trạng
  Phần II: Dự báo - kịch bản và ý tưởng quy hoạch
  Phần III: Các định hướng quy hoạch
  Phần IV: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND huyện Phổ Yên
  Nhà xuất bản: UBND huyện Phổ Yên
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Phổ Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ba Hàng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả: UBND huyện Phổ Yên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Ba Hàng mở rộng
  Phần 3: Đánh giá hiện trạng PTĐT và chất lượng công trình hạ tầng thị trấn Ba Hàng
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghệ môi trường xanh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  Chương 1: Mô tả tóm tắt quy hoạch.
  Chương 2: Xác định phạm vi và mô tả diễn biến môi trường tự nhiên, KT-XH.
  Chương 3: Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường.
  Chương 4: Tham vấn các bên liên quan trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược.
  Chương 5: Những nội dung của quy hoạchđã được điều chỉnh và các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập quy hoạch:
  - Định hướng phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các cơ sở tạo động lực phát triển kinh tế...trên toàn địa bàn CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn. Quy hoạch 4 trung tâm du lịch tại các đô thị Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, tam Sơn nhằm đảm bảo phát triên rhaif hòa, nhưng vẫn có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của Vùng.
  - Định hướng phát triển CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn thành không gian xanh, 1 bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sịnh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa dưới dạng các công viên chuyên đề như: Công viên địa văn hóa, Công viên địa sinh học, Công viên khoa học địa chất...gắn với hệ thống khu, điểm du lịch..

  Số trang: 0

 • Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Hải Phòng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chế Quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Hải Phòng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của quy chế:
  1. Quản lý về thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn TP; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền của TP.3. Làm cơ sở để lập các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho khu vực đô thị trung tâm, các quận, các thị trấn..

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Fujita Tetsushi
  Nhà xuất bản: UBND TP Tam Kỳ
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Tam Kỳ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Fujita Tetsushi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự thảo gồm 3 phần:
  Phần 1: Quy định chung.
  Phần 2: Quy định cụ thể: - Phân khu 1: Phân khu công nghiệp, nông nghiệp và sinh thái.
  - Phân khu 2: Phân khu đô thị trung tâm.
  - Phân khu 3: Phân khu đô thị mới.
  - Phân khu 4: Phân khu du lịch và nghỉ dưỡng ven biển.
  Phần 3: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tác giả: Bùi Kim Khánh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tác giả: Bùi Kim Khánh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  2. Các tiền đề phát triển đô thị.
  3. Định hướng phát triển đô thị.
  4. Quy hoahcj xây dựng đợt đầu.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tờ trình:
  1. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch.
  2. Mục tiêu phát triển.
  3.Tính chất, chức năng.
  4. Tầm nhìn và các dự báo phát triển vùng.
  5. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng.
  6. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0