Tìm kiếm nâng cao

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tác giả: Bùi Kim Khánh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

  Tác giả: Bùi Kim Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  2. Các tiền đề phát triển đô thị.
  3. Định hướng phát triển đô thị.
  4. Quy hoahcj xây dựng đợt đầu.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo tờ trình Về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tờ trình:
  1. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch.
  2. Mục tiêu phát triển.
  3.Tính chất, chức năng.
  4. Tầm nhìn và các dự báo phát triển vùng.
  5. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng.
  6. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL.
  2. Các căn cứ lập quy hoạch.
  3. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu quy hoạch.
  4. Quan điểm nghiên cứu và mục tiêu phát triển.
  5. Bối cảnh phát triển.
  6. Tính chất, tầm nhìn và các dự abso phát triển.
  7. Các yêu cầu về nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng.
  8. Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm.
  9. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 2

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 2

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các nguồn lực phát triển vùng.
  2. Các tiền đề phát triển vùng.
  3.Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
  5. Định hướng phát triển các tiểu vùng.
  6. Đánh giá môi trường chiến lược.
  7. Quản lý và thực hiện quy hoạch vùng

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 1

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Quyển 1

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án:
  1. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, hiện trạng.
  2. Các tiền đề phát triển vùng.
  3. Các định hướng phát triển vùng.
  4. Đánh giá môi trường chiến lược.
  5. Tổ chức quản lý và phát triển vùng

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Đông Triều
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Đông Triều
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  1. Lý do và sự cần thiết đề án.
  2. Khái quát lịch sử hình thành phát triển đô thị.
  3. Phân tích lợi thế và tiềm năng của đô thị.
  4. Tổng quan tình hình phát triển KT-XH và thực trạng hệ thống hạ tầng đô thị.
  5. Đánh giá phân loại đô thị theo 6 nhóm tiêu chí.
  6. Tóm tắt thực hiện Chương trình phát triển đô thị và các biện pháp thực hiện.
  7. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Bắc Ninh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Bắc Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  1.Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
  -2. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển đô thị.
  3. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
  4. Tổng hợp đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt Chương trình phát triển đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  - Lý do và sự cần thiết.
  - Các căn cứ lập đề án.
  - Tổng hợp đánh giá phân loại TP Thanh Hóa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại I.
  - Tóm tắt Chương trình phát triển TP Thanh Hóa giai đoạn 2014-2025.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh NInh Bình
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Ninh Bình
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  1. Sự cần thiết.
  2. Hồ sơ trình duyệt.
  3. Khái quát chung quá trình hình thành và phát triển TP Ninh Bình.
  4. Đánh giá các tiêu chí TP Ninh Bình đạt được theo tiêu chí đô thị loại II.
  5. Đánh giá phân loại

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là đô thị loại II

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thái Bình
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Thái Bình
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là đô thị loại II

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính:
  1. Lý do và sự cần thiết.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển đô thị Thái Bình.
  3. Đánh giá hiện trạng PTĐT và chất lượng công trình hạ tầng đô thị Thái Bình.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt chương trình PTĐT.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP.Uông Bí
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Uông Bí
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận TP.Uông Bí là đô thị loại II.
  2. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và thực trạng phát triển của TP.Uông Bí.
  3. Đánh giá TP.Uông Bí theo tiêu chauanr đô thị loại II.
  4. Chương trình phát triển đô thị.
  5. Kết luận và kiên snghij

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị-nông thôn miền Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  1. Phần mở đầu.
  2. Đánh giá tổng hợp và tiền đề phát triển.
  3. Ý tưởng Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.
  4. Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  5. Thiết kế đô thị và các dự án chiến lược.
  6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
  7. Đánh giá môi trường chiến lược.
  8. Kết luận

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái thành 1 KKT phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế 1 cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, trở thành động lực phát triển rmạnh của vùng Đông Bắc.
  - Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng nhau phát triển.
  - Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Dự thảo lần 3)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Dự thảo lần 3)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận Thừa Thiên – Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Dự thảo lần 3)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  II. Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển.
  III. Thực trạng phát triển KT-XH và đô thị hóa.
  IV. Đánh giá theo 6 tiêu chí của Nghị định 42/NĐ-CP khu vực đô thị trung tâm Huế (TP Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thị trấn Thuận An mở rộng).
  V, Đánh giá theo 6 tiêu chí của Nghị định 42/NĐ-CP các đô thị vệ tinh.
  VI. Biện pháp khắc phục. Dự kiến chương trình đầu tư nâng cấp phát triển đô thị Huế.
  VII. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Dự thảo

  Tác giả: Sở Xây dựng Bắc Ninh
  Nhà xuất bản: Cty CP Tư vấn xây dựng và quy hoạch VN
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Bắc Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Dự thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Sở Xây dựng Bắc Ninh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Sự cần thiết lập quy hoạch.
  2. Quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch.
  3. Các căn cứ lập quy hoạch.
  4. Phạm vi và ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch.
  5. Tính chất và các động lực phát triển đô thị.
  6. Các tiêu chí dự báo và lựa chọn các chi tiết phát triển chủ yếu.
  7. Nội dung nhiệm vụ và yêu cầu nghiên cứu.
  8. Thành phần hồ sơ
  9. Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0