Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND TP hạ Long
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Hạ Long
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lý do và sự cần thiết.
  2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển.
  3. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng.
  4. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  5. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  6. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

  Số trang: 0

 • / Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025,Báo cáo giải trình ý kiến góp ý

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: / Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025,Báo cáo giải trình ý kiến góp ý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: / Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo giải trình ý kiến góp ý

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2025

  Tác giả: Phạm Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Yến Nga..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng trở thành một trong những vùng du lịch - sinh thái hấp dẫn `bậc nhất` khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  - tạo lập cộng đồng dân cư nhân văn và bền vững, gắn với bảo vệ di sản thiên nhiên, du lịch văn hóa- lịch sử, giữ gìn và làm phong phú thêm giá trị văn hóa các dân tộc ít người.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Tập bản đồ, bản vẽ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Tập bản đồ, bản vẽ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tập bản đồ, bản vẽ

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Giải trình góp ý của các Bộ, ngành cho Đồ án

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Giải trình góp ý của các Bộ, ngành cho Đồ án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giải trình góp ý của các Bộ, ngành cho Đồ án.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Quy mô dân số đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050,Quy mô dân số đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu quy mô dân số TP Đà Nẵng đến năm 2030

  Số trang: 0

 • Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Phần mở đầu.
  - Phần II: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần III: Các tiền đề phát triển đô thị.
  - Phần IV: Định hướng phát triển không gian đô thị.
  - Phần V: Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Phần VI: Quy hoạch xây dựng đợt đàu.
  - Phần VII: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

  Tác giả: Phan Thanh Mai, Nguyễn Lý Hồng, Nguyễn Vũ Như Nguyên..
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030

  Tác giả: Phan Thanh Mai, Nguyễn Lý Hồng, Nguyễn Vũ Như Nguyên..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đồ án:
  - Cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch chiến lược quốc gia, vùng Tây Nguyên và các tỉnh trong vùng.
  - Hình thành không gian kinh tế liên tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng có sự gắn kết, chia sẻ, hợp tác cùng phát triển.
  - Tổ chức phân vùng chức năng hợp lý để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, khai thác hiệu quả nguồn lực nhằm hình thành vùng tập trung phát triển các ngành kinh tế chủ lực của vùng.
  - Bổ sung phát triển hợp lý mô hình hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn trên toàn vùng Tây Nguyen, tạo sự liên kết chặt chẽ nhằm thúc đẩy phát triển ổn định lâu dài.
  - Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khác, các khu chức năng theo lộ trình tới năm 2030 trên phạm vi toàn vùng Tây nguyên...

  Số trang: 0

 • Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  -1 Phần mở đầu.
  2- Thực trạng hệ thống tang lễ Thủ đô Hà Nội.
  3- Tóm tắt định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt.
  4- Công nghệ táng và tiêu chuẩn thiết kế.
  5- Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  6- Các dự án ưu tiên, dự toán kinh phí, phân kỳ đầu tư và dự kiến nguồn vốn thực hiện.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,Hồ sơ văn bản pháp lý

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,Hồ sơ văn bản pháp lý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các Hồ sơ văn bản pháp lý liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Phần 1: Mở đầu.
  - Phần 2: Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng.
  - Phần 3: Rà soát các quy hoạch và các dự án liên quan.
  - Phần 4: Hiện tạng hạ tầng kỹ thuật.
  - Phần 5: Đánh giá tổng hợp.
  - Phần 6: Tiền đề phát triển.
  - Phần 7: Mô hình phát triển và ý tưởng cấu trúc không gian.
  - Phần 8: Định hướng phát triển không gian đến năm 2030.
  - Phần 9: Định hướng tổ chức không gian (thiết kế đô thị).
  - Phần 10: Định hướng phát triển HTKT.
  - Phần 11: Đánh giá môi trường chiến lước.
  - Phần 12: Phân đợt xây dựng và các dự án ưu tiên.
  - Phần 13: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  2. Hiện trạng phát triển nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng.
  3. Phân loại nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam,
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Phần 1: Mở đầu.
  - Phần 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng TP Đà Lạt (và vùng phụ cận).
  - Phần 3: Các kinh nghiệm quốc tế.
  - Phần 4: Định hướng phát triển không gian TP Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Phần 5: Định hướng phát triển không gian đô thị Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Phần 6: Đánh giá môi trường chiến lược.
  - Phần 7: Tổ chức thực hiện.
  - Phần 8: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Các căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Nam,
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt (và vùng phụ cận) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các văn bản:
  - Tờ trình số 1857/TTr-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Nghị quyết số 711/NQ-HĐND ngày 5/3/2013 của Hội đồng ND tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Quyết định số 2060/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/11/2011 phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

  Số trang: 0