Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu cơ sở xác định, lựa chọn phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị mới. Mã số: RD 01-2022 (KQNC.2729)

  Tác giả: Vũ Anh Tú (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch Kiến trúc – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở xác định, lựa chọn phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị mới. Mã số: RD 01-2022 (KQNC.2729)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 02/HĐKHCN ngày 30/3/2022

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Anh Tú (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu

  - Làm cơ sở đánh giá việc xác định, lựa chọn phạm vi lập quy hoạch chung đô thị mới và hoàn thiện quy định về nội dung quy hoạch chung đô thị mới phù hợp với thực tiễn quản lý, phát triển đô thị;
  - Hỗ trợ phục vụ công tác thẩm định, góp ý nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên môn về xây dựng các cấp tại địa phương.
  - Góp phần hình thành cơ sở để nghiên cứu sửa đổi nội dung về quy hoạch chung đô thị mới tại pháp luật về quy hoạch đô thị - nông thôn

   

  Số trang: 114

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu công nghệ cao”. Mã số: RD 05-22 (KQNC.2726)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu công nghệ cao”. Mã số: RD 05-22 (KQNC.2726)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu Đánh giá về thực trạng, ưu nhược điểm và sự biến đổi Khu công nghệ cao tại Việt Nam và trên thế giới.
  - Xây dựng hướng dẫn thiết kế Quy hoạch Khu công nghệ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu lập quy hoạch Khu CNC mới và cải tạo khu CNC hiện có.

  Số trang: 134

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu soát xét nội dung Tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 về sự phù hợp với Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Quy hoạch; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.., quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD... để đề xuất các nội dung cần xây dựng thành TCVN riêng (bao gồm cả các TCVN đã được xây dựng, hoặc đang có kế hoạch xây dựng bên cạnh các TCVN đề xuất xây dựng bổ sung), các nội dung cần huỷ bỏ vì không phù hợp với hệ thống các văn bản pháp quy, hoặc đã được đưa thành quy định trong quy chuẩn.

  Số trang: 229

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu” (KQNC.2697)

  Tác giả: Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu” (KQNC.2697)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng khu đào tạo, nghiên cứu tại Việt Nam và kinh nghiệm trên thế giới.
  - Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu.
  - Nghiên cứu các nội dung thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu.
  - Xây dựng Dự thảo Hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu”

  Số trang: 141

 • Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, đề xuất nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (KQNC.2688)

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, đề xuất nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (KQNC.2688)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng giải pháp ứng phó với BĐKH lồng ghép vào Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung.
  Mục tiêu cụ thể:
  + Phân tích, đánh giá tác động của BĐKH NBD tới các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung theo kịch bản mới
  + Thực trạng quy hoạch chung xây dựng đô thị và công tác ứng phó BĐKH, NBD tại các tỉnh/ thành khu vực Duyên hải Miền Trung
  + Phân tích đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển đô thị ứng phó với BĐKH, NBD và thời tiết cực đoan và khả năng áp dụng cho các đô thị Duyên hải Miền Trung
  + Đề xuất nội dung ứng phó với BĐKH, NBD lồng ghép trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị đại diện cho các tỉnh/ thành tại Duyên hải Miền Trung
  + Đề xuất nội dung ứng phó BĐKH, NCD trong công tác quản lý đô thị

  Số trang: 456

 • Nghiên cứu thực trạng kiến trúc nhà ở truyền thống và lập mô hình trưng bày phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và triển lãm (KQNC.2685)

  Tác giả: Đoàn Trịnh Tùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực trạng kiến trúc nhà ở truyền thống và lập mô hình trưng bày phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và triển lãm (KQNC.2685)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đoàn Trịnh Tùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc Việt Nam.
  -Lập mô hình sa bàn kiến trúc nhà ở truyền thóng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và trưng bày.

  Số trang: 100

 • Khảo sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng không gian ngầm và không gian trên mặt đất, không gian trên cao tại một số đô thị ở Việt Nam (KQNC.2683)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng không gian ngầm và không gian trên mặt đất, không gian trên cao tại một số đô thị ở Việt Nam (KQNC.2683)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao trong việc thực hiện Nghị Quyết số 83/2019/QH14, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng.
  - Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình trong không gian ngầm, kết nối với không gian trên mặt đất, không gian trên cao tại một số đô thị lớn tại Việt Nam. Đồng thời tạo tiền đề cho các nghiên cứu đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật.

  Số trang: 139

 • Thiết kế điển hình Trường tiểu học kết hợp điểm tránh trú bão lụt (KQNC.2675)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trường tiểu học kết hợp điểm tránh trú bão lụt (KQNC.2675)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Khảo sát thực trạng, thu thập thông tin, tạo điều kiện cho các cán bộ trực tiếp tham gia dự án Thiết kế điển hình trường tiểu học kết hợp điểm tránh trú bão lụt, tiếp cận nắm bắt trên thực tế các vấn đề về quy hoạch - xây dựng, hiện trạng - công năng công trình. Qua đó trang bị kiến thưc thực tế cho các cán bộ thiết kế, lấy cơ sở lập mẫu thiết kế điển hình phục vụ quy hoạch xây dựng trường tiểu học  kết hợp điểm tránh trú bão lụt  tại khu vực bị thiên tai ở khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nam Bộ.
  - Chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống các công trình công cộng ở nông thôn, nhằm cải thiện từng bước và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và đô thị.
  - Lồng ghép hệ thống các công trình công cộng ở nông thôn với phòng chống, khắc phục thảm họa khi có các sự cố về thiên tai, biến đổi khí hậu.
  - Đảm bảo điều kiện sống ổn định, hài hòa với thiên nhiên và môi trường...

  Số trang: 121

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu kinh tế - Yêu cầu kỹ thuật” (KQNC.2660)

  Tác giả: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu kinh tế - Yêu cầu kỹ thuật” (KQNC.2660)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học & thực tiễn về quy hoạch xây dựng KKT.
  - Nghiên cứu thực trạng quy hoạch xây dựng KKT ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay.
  - Nghiên cứu, lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc quy hoạch, xây dựng & phát triển KKT.
  - Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng KKT - các yêu cầu thiết kế.

  Số trang: 180

 • Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngành Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 (KQNC.2654)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngành Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 (KQNC.2654)

  Tiêu đề phụ: Tài liệu công bố

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu quy hoạch:

  - Xây dựng hệ thống trụ sở làm việc đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng điều kiện làm việc của các bộ, ngành trung ương tại Thủ đô Hà Nội;

  - Nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, từng bước góp phần tinh giảm bộ máy hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại, đồng bộ;

  - Góp phần sắp xếp lại đô thị và giảm tải cho khu vực nội thành Hà Nội;

  - Là cơ sở pháp lý cho công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và công trình có liên quan trong khu vực quy hoạch.

  Số trang: 18

 • Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2653)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2653)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 5/2/2018 về việc thực hiện Luật Quy hoạch, trong đó Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch cấp quốc gia thuộc Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được thông qua.

  Số trang: 99

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2652)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2652)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Việc lập quy điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu cầu phát triển, phát huy hiệu quả và hài hòa các tiềm năng của Khu vực Vịnh Vân Phong.

  Số trang: 321

 • Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Là cơ sở xây dựng TP Việt Trì xứng tầm Tp trung tâm tỉnh (Đô thị loại 1), trung tâm vùng, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội; Phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bền vững, an ninh quốc phòng đảm bảo
  - Là cơ sở xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; Xanh - Văn minh - Hiện đại, có kiến trúc cảnh quan đẹp, kinh tế phát triển và là TP đáng sống; Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, phát triển nhanh bền vững và hội nhập khu vực và quốc tế.
  - Làm cơ sở quản lý xây dựng; thu hút đầu tư; quản lý phát triển đô thị

  Số trang: 41

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 74

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 (KQNC.2649)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Lào Cai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 (KQNC.2649)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiền và định hướng mới phù hợp với quy hoạch Quốc gia và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng mới, quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư, góp phần thực hóa chiến lước phát triển vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng biên giới Việt - Trung và tỉnh Lào Cai.

  Số trang: 42