Tìm kiếm nâng cao

 • Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu khảo sát: Tìm hiểu thực trạng về kiến trúc, về cơ sở vật chất của trường Phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó nghiên cứu đề xuất mô hình "Trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh miền núi phía Bắc" thống nhất về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động. Tạo môi trường học tậ và sinh hoạt mang tính chuyên biệt, đảm bảo các điều kiện để con em các dân tộc thiểu số được phát triển tốt, tạo nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc miền núi.

  Số trang: 87

 • Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện (KQNC.2616)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện (KQNC.2616)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đề xuất thiết kế điển hình công trình "Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện" nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và các sinh hoạt cộng đồng khác, khắc phục tình trạng trụ sở làm việc của các cơ quan phân tán, manh mún như hiện nay; tạo cơ sở vật chất, góp phần vào việc cải cách hệ thống hành chính công như phạm vi toàn quốc.
  - Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước, nhu cầu đón tiếp khách trong nước và quốc tế đến làm việc.
  - Đảm bảo tính hợp lý về dây chuyển hoạt động của các cơ quan, thuận lợi cho việc đối nội và đối ngoại; đảm bảo an ninh, an toàn và đạt tiêu chuẩn văn phòng làm việc...
   

  Số trang: 40

 • Thiết kế điển hình "Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp" (KQNC.2609)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình "Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp" (KQNC.2609)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Xây dựng mô hình công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp thống nhất và hợp lý về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động.
  - Góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân.

  Số trang: 21

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp tính toán dân số trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu tính toán (KQNC.2597)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp tính toán dân số trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu tính toán (KQNC.2597)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Hướng dẫn phương pháp dự báo và tính toán dân số trong quy hoạch đô thị
  - Yêu cầu cơ sở dữ liệu dân số phục vụ quy hoạch đô thị
  - Bộ chỉ tiêu dân số dùng trong quy hoạch đô thị

  Số trang: 194

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế. Mã số: RD 68-19 (KQNC.2594)

  Tác giả: Doãn Thị Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế. Mã số: RD 68-19 (KQNC.2594)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 68-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Doãn Thị Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào thiết kế Kiến trúc - xây dựng trong giai đoạn 2020-2025, đáp ứng nhu cầu xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam hiện đai, hội nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế.
  - Đề xuất giải pháp quản lý, chính sách phát triển, ứng dụng Mô hình BIM trong kiến trúc Việt Nam theo kịp các nước ASEAN và thế giới, hướng đến Cách mạng công nghệ 4.0, góp phần thực hiện Quyết định 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/12/2016.

  Số trang: 186

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc theo quy định pháp luật hiện hành bằng giải pháp công nghệ 4.0. Mã số: RD 63-19 (KQNC.2586)

  Tác giả: KTS Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc theo quy định pháp luật hiện hành bằng giải pháp công nghệ 4.0. Mã số: RD 63-19 (KQNC.2586)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 63-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KTS Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 76

 • Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế. Mã số: RD 70-19 (KQNC.2585)

  Tác giả: Tạ Quốc Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng các quy định về hồ sơ kiến trúc ở giai đoạn thiết kế. Mã số: RD 70-19 (KQNC.2585)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Quốc Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất quy định thành phần nội dung, hình thức phần hồ sơ kiến trúc trong các giai đoạn của dự án đầu tư.

  Số trang: 121

 • Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Mã số: RD 69-19 (KQNC.2584)

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất quản lý kiến trúc thông qua việc ban hành quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Mã số: RD 69-19 (KQNC.2584)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất xây dựng nội dung quy định pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiến trúc ở địa phương thông qua Quy chế quản lý kiến trúc

  Số trang: 68

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi quy định về hồ sơ quy hoạch xây dựng. Mã số: RD 26-20 (KQNC.2583)

  Tác giả: Nguyễn Lý Hồng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để cung cấp luận cứ cho việc sửa đổi quy định về hồ sơ quy hoạch xây dựng. Mã số: RD 26-20 (KQNC.2583)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Lý Hồng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng cơ sở để nghiên cứu hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng phù hợp vói nội dung đổi mới của quy định pháp luật về quy hoạch xây dnwgj; đáp ứng yêu cầu quản lý có hệ thống trên cơ sở ứng dụng công nghệ kỹ thuất số, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.
  - Lập cơ sở để quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đồng bộ, thống nhất lĩnh vực tài nguyên môi trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý phát triển đô thị
  - Dự thảo quy định hướng dẫn về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

  Số trang: 136

 • Nghiên cứu thực trạng phát triển kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ và đề xuất mô hình kiến trúc đối với công trình trụ sở, cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Mã số: RD 46-21 (KQNC.2582)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực trạng phát triển kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ và đề xuất mô hình kiến trúc đối với công trình trụ sở, cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 đến 2030. Mã số: RD 46-21 (KQNC.2582)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 46-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu, rà soát, đánh giá phát triển và thay đổi về kiến trúc của các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước qua các thời kỳ.
  - Nghiên cứu một số mô hình kiến trúc và xu hướng thiết kế của các công trình trụ sở, cơ quan hành chính của một số nước trên thế giới
  - Đề xuất mô hình kiến trúc, định hướng phát triển kiến trúc đối với các công trình trụ sở, cơ quan nhà nước, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, phù hợp với sự phát triển của kiến trúc Việt Nam. Qua đó góp phần để triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  Số trang: 178

 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ sinh học và tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng bắc bộ theo định hướng tăng trưởng xanh. Mã số: RD 52-17 (KQNC.2581)

  Tác giả: Hồ Chí Quang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp công nghệ sinh học và tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc nhà ở nông thôn đồng bằng bắc bộ theo định hướng tăng trưởng xanh. Mã số: RD 52-17 (KQNC.2581)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 52-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Chí Quang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
   - Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các mô hình kinh tế nông thôn ở đồng bằng Bắc Bộ và cách tiếp cận môi trường sinh thái học đánh giá độ bền vững cư trú, từ truyền thống đến hiện đại. Phân tích, đánh giá các tồn tại dưới khía cạnh tiết kiệm năng lượng
  - Các giải pháp công nghệ sinh học, tiết kiệm năng lượng theo định hướng Tăng trưởng xanh
  - Đề xuất các giải pháp có tính khả thi về kiến trúc nông thôn ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại theo yêu cầu tăng trưởng xanh

  Số trang: 148

 • Nghiên cứu đề xuất quy định nội dung hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (KQNC.2571)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất quy định nội dung hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (KQNC.2571)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu chung: Khai triển nội dung tại Điều 26, Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Đề xuất nội dung, hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;
  + Đề xuất giải pháp quản lý công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

  Số trang: 119

 • Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử và phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư (KQNC.2572)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc ban hành quy tắc ứng xử và phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư (KQNC.2572)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đề xuất nội dung, quy định quản lý Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề. Tổng kết kinh nghiệm nước ngoài trong quản lý Quy tắc ứng xử và viện pháp thực hiện.
  - Đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện quy định về Phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề.

  Số trang: 100

 • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam (KQNC.2118)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phát triển kiến trúc tại các đô thị Việt Nam
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý phát triển kiến trúc đô thị. Là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo định hướng xây dựng các chiến lược, các quy định quản phát triển kiến trúc Việt Nam trong những năm tới (Ví dụ như Luật Kiến trúc...).

  Số trang: 166

 • Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống trong sáng tác kiến trúc công trình mới (KQNC.2573)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện đề tài
  a) Mục tiêu chung
  - Nghiên cứu các giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam, đề xuất áp dụng cho sáng tác kiến trúc công trình mới góp phần xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam: hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, mang đặc trưng của các vùng miền.
  - Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc của kiến trúc Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
  b) Mục tiêu cụ thể
  - Nghiên cứu, nhận diện những giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam thông qua các công trình TGTN, công trình công cộng, nhà ở.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm đưa kiến trúc truyền thống Việt Nam vào việc sáng tác công trình kiến trúc mới.

  Số trang: 192