Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hòa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Biên Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 3 phần chính:
  1. Cơ sở pháp lý
  2. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
  3. Nội dung của đề án
  Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị.
  Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số đô thị
  Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số
  Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
  Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị
  Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thị xã Long Khánh
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Long Khánh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  Phần I. Mở đầu:
  I.1 Tổng quan về thị xã Long Khánh.
  I.2 Các căn cứ pháp lý lập Đề án.
  I.3 Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  Phần II. Khái quát lịch sử hình thành và quá trình phát triển đô thị Long Khánh.
  Phần III. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
  III.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên
  III.2 Quy mô đất đai đô thị
  III.3 Cơ cấu hành chính và quản lý hành chính đô thị
  III.4 Phát triển kinh tế
  III.5 Dân số - lao động
  III.6 Xây dựng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị...
  Phần IV. Đánh giá phân loại đô thị thị xã Long Khánh
  Phần V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tam Kỳ
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Tam Kỳ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm VI phần chính:
  I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị của thành phố Tam Kỳ.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tam Kỳ theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
  V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Bình Đại
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
  IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Ba Tri
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tính Bến Tre.
  IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Lạng Sơn
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  II. Hiện trạng phát triển đô thị Đồng Đăng.
  III. Phân loại thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 4 phần chính:
  1. Vị trí, vai trò, tiềm năng phát triển Thị trấn Cái Rồng mở rộng.
  2. Đánh giá Thị trấn Cái Rồng mở rộng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  3. Những tiêu chí chưa đạt và các biện pháp khắc phục.
  4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Bình Định
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 5 phần chính:
  1. Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Phú Phong.
  3. Thực trạng phát triển đánh giá thị trấn Phú Phong theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  4. Phương pháp khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt.
  5. Kết luận - Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Hình thành mô hình không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả.
  - Hình thành khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng và công trình đầu mối kỹ thuật, kết nối đồng bộ hệ thống đô thị và các khu động lực kinh tế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.
  - Phát triển tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội; Khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm dịch vụ logistic làm động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội...

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Hội thảo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm XVI phần:
  Phần I. Phần mở đầu.
  Phần II. Bối cảnh phát triển quốc tế, quốc gia - kinh nghiệm quốc tế.
  Phần III. Đánh giá điều kiện tự nhiên, và tác động biến đổi khí hậu.
  Phần IV. Đánh giá hiện trạng phát triển vùng.
  Phần V. Đánh giá quy hoạch được duyệt năm 2008 và các quy hoạch chuyên ngành khác.
  Phần VI. Đánh giá các tiềm năng và động lực phát triển vùng.
  Phần VII. Phân tích SWOT.
  Phần VIII. Mục tiêu phát triển - tính chất chức năng vùng - kịch bản phát triển vùng.
  Phần IX. Ý tưởng điều chỉnh mô hình phát triển và cấu trúc không gian vùng.
  Phần X. Định hướng điều chỉnh phát triển không gian vùng.
  Phần XI. Định hướng tổ chức không gian vùng trung tâm.
  Phần XII. Định hướng điều chỉnh phát triển hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật vùng.
  Phần XIII. Đánh giá môi trường chiến lược.
  Phần XIV. Đề xuất cơ chế quản lý vùng.
  Phần XV. Đề xuất phát triển không gian TP.HCM và các tỉnh trong vùng.
  Phần XVI. Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập quy hoạch:
  - Mục tiêu tổng thể: Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam giàu đẹp, văn minh, phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển biển Việt Nam nói riêng. Xây dựng Khu kinh tế phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2030 và trong tương lai xa hơn; phát triển năng động; tương xứng vai trò điểm đột phá của tỉnh Quảng Trị và đạt hiệu quả cao trong sử dụng đất đai...
  - Mục tiêu cụ thể: Cụ thể hóa Quyết định số 42/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/9/2015 về Thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Trị đến năm 2030...

  Số trang: 0

 • Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035,Thuyết minh tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035,Thuyết minh tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đồ án: Phát triển thành phố Thái Nguyên bền vững, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ; là một cực phát triển của Vùng Thủ đô Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Báo cáo `Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050` gồm 9 phần sau:
  1. Phần mở đầu.
  2. Định hướng phát triển không gian vùng.
  3. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội.
  4. Định hướng phát triển hệ thống giao thông.
  5. Đánh giá môi trường chiến lược.
  6. Khung cơ chế, chính sách phát triển vùng.
  7. Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.
  8. Mô hình quản lý vùng.
  9. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập Quy hoạch:
  - Phát huy tiềm năng và lợi thế của toàn Thị xã, phát triển tốt những ngành kinh tế mũi nhọn, trong mối tương quan bền vững tổng thể và hài hòa của toàn nền kinh tế, môi trường và xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
  - Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Báo cáo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm VIII phần sau:
  Phần I. Phần mở đầu.
  Phần II. Bối cảnh phát triển và kinh nghiệm quốc tế.
  Phần III. Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển vùng và quản lý thực hiện quy hoạch.
  Phần IV. Ý tưởng điều chỉnh cấu trúc không gian vùng.
  Phần V. Định hướng phát triển không gian vùng.
  Phần VI. Định hướng phát triển hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật.
  Phần VII. Đề xuất các dự án chiến lược phát triển và cơ chế quản lý vùng định hướng phát triển không gian các tỉnh.
  Phần VIII. Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0