Tìm kiếm nâng cao

 • Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-11/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế biến xuất khẩu : một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu - Cương II: Những yếu tố được vận dụng trong những `khu chế xuất`- Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc- Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu - Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-11/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình hàng hoá nhà ở của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Tác giả: Phạm Minh Thuỵ

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nhà ở của Trung quốc. br 2. Quá trình hàng hoá nhà ở của Trung quốc. br 3. Tác động của hàng hoá nhà ở tới nền kinh tế. br 4. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với quản lý nhà ở của Việt nam

  Số trang: 0

 • Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1993/1993-12/1993
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực trạng thị trường giá cả bất động sản ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Cao Thị Hoà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái quát chungbr 2. Thực trạng thị trường,giá cả bất động sản ở Việt nambr 3. Thị trường và giá cả bất động sản một số nước trên thế giớibr 4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết quả nghiên cứu ứng dụng và những kiến nghị về phương hướng phát triển xây dựng và cải tạo nhà ở Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thủ đô Hà Nội là vị trí trọng tâm của chương trình - II. Từ mục tiêu được xác định trên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tập trung thực hiện những công việc vụ thể - III. Đặc điểm lịch sử và hiện trạng nhà ở thủ đô Hà Nội và phương hướng kế haọch 1986-1990 - IV. Những đề xuất và kiến nghị trong xây dựng cải tạo thủ đô Hà Nội - Một số mẫu nhà ở thực nghiệm

  Số trang: 0

 • Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập các phương án đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau

  Tác giả: Nguyễn Minh Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Tóm tắt nội dung và kết quả thực hiện đề tài:cơ sở công nghệ các phương pháp xây dựng và tình hình áp dụng tại nước ta - 1. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp cổ truyền - 2. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp lắp ghép - 3. Xây dựng nhà ở bằng phương pháp bê tông cốt thép toàn khối - 4. Xây dựng nhà ở bằng các phương pháp hỗn hợp - B. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng cho các phương pháp xây dựng và phương pháp xác lập chung - III. Phương pháp đánh giá kinh tế việc xây dựng nhà ở bằng các phương pháp khác nhau thông qua hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng - 1. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật - IV. Đánh giá kinh tế các phương pháp xây dựng nhà ở tại Việt Nam - Kết luận

  Số trang: 0

 • Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-8/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - Phần thứ hai: Nội dung và kết quả nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung.
  - II. Mục tiêu của chương trình.
  - III. Tổ chức thựuc hiện chương trình.
  - IV. Đánh giá chung và kết quả đạt được của chương trình.
  - V. Hợp tác quốc tế.
  - VI. Một số kết luận chính.
  - VII.Một số kiến nghị chính - Phụ lục báo cáo tổng kết chương trình - Phụ lục 1: Tóm tắt các kết quả của chương trình đã được của các đề tài NCKH- Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả của chương trình đã được áp dụng trong giai đoạn 1986-1990 - Phụ lục 3: Tổng hợp kết quả của chương trình đề nghị áp dụng trong giai đoạn 1991-1995 - Phụ lục 4: Tổng hợp tài chính đã sử dụng cho việc thực hiện chương trình - Phụ lục 5: Tổng hợp tài chính đã sử dụng cho việc thực hiện chương trình - Phụ lục 6: Các đề tài không thực hiện và các đề tài bổ sung mới

  Số trang: 0

 • Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01,(thuộc Chương trình nghiên cứu nhà ở đô thị và nông thôn)

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01,(thuộc Chương trình nghiên cứu nhà ở đô thị và nông thôn)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Công tác điều tra khảo sát - 1. Điều tra về kiến trúc, xây dựng - 2. Điều tra về kinh tế xã hội.
  - II. Xác định mục tiêu khoa học của đề tài.
  - III. Khai thác khả năng kinh tế - văn hoá.
  - IV. Nghiên cứu giải pháp cải tạo 36 phố phường Hà Nội cổ.
  - V. Nghiên cứu đề xuất biện pháp thực hiện và chính sách quản lý - 3. nghiên cứu khai thác khả năng 36 phố phường

  Số trang: 0

 • Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

  Tác giả: Huỳnh Lẫm
  Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

  Tác giả: Huỳnh Lẫm

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Phần chung: Những khó khăn và thuận lợi.
  - II. Điều kiện địa lý tự nhiên.
  - III. Sự phân bố dân cư, lịch sử các thành phần tộc người.
  - IV. Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá.
  - V. Những nét đại cương về kiến trúc truyền thống.
  - VI. Vấn đề đặt ra cho cuộc sống và nhà ở của đồng bào các dân tộc

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

  Tác giả: Nguyễn Hiển
  Nhà xuất bản: Viện Thiết kế nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

  Tác giả: Nguyễn Hiển

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: - I. Nguyên nhân phát sinh đề tài - 2. Tổng quan tình hình và cơ sở đặt vấn đề của đề tài.
  - Chương 2: Kết quả nghiên cứu và ứng dụng phần kiến trúc và kết cấu - I. Phần kiến trúc: - 1. Phân tích về kiến trúc của các hệ LGTL đang được áp dụng ở Hà Nội - 2. Những hạn chế về tiện nghi ở - II. Phần kết cấu - 1. Đặt vấn đề - 2. Thí nghiệm mối nối đứng - 3. Nghiên cứu cải tiến tấm mái - 4. Nghiên cứu cải tiến cầu thang - 5. Kết cấu hỗn hợp khung-tường (xem phụ lục).
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất - 1. Đặt vấn đề - 2. Lựa chọn cơ sở sản xuất - 3. Chế tạo cải tạo khuôn mẫu - 4. Phân tích các sản phẩm nhà thực nghiệm - 5. Tổng hợp các chỉ tiêu - 6. Kết luận.
  - Chương 4: Kết quả nghiên cứu công nghệ vận chuyển - 1. Đặt vấn đề - 2. Những bất hợp lý - 3. Nghiên cứu cải tạo xe vận tải và plat phoóc - 4. Nghiên cứu cải tiến giá treo - 5. Thiết kế, cấu tạo chi tiết giá treo - 6. Kết luận.
  - Chương 5: Kết quả nghiên cứu công nghệ cẩu lắp - 1. Đặt vấn đề - 2. Phân tích ưu điểm và nhược điểm các loại máy trục - 3. Lựa chọn loại trục bánh xích.
  - Chương 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặt vấn đề thiết kế nhà ở thụ động trong điều kiện khí hậu Việt Nam.
  - Chương 2: Khai thác kinh nghiệm dân gian trong xây dựng nhà ở truyền thống.
  - Chương 3: Khảo sát đặc trưng vi khí hậu trong một số nhà ở tại Hà Nội, Bãi Bằng - một số kiến nghị cho công tác thiết kế nhà ở.
  - Chương 4: Một số đánh giá về chế độ nhiệt của nhà ở xây dựng tại Hà Nội qua đợt khảo sát vi khí hậu mùa hè năm 1986.
  - Chương 5: Khảo sát nhà ở cổ truyền nội và ngoại thành Hà Nội.
  - Chương 6: Kiến nghị nghiên cứu tiêu chuẩn hoá. Thông số nhiệt kỹ thuật kết cấu ngăn che nhà ở lắp ghép.
  - Chương 7: Kiến nghị nghiên cứu chống hiện tượng rêu mốc ở mặt ngoài công trình.
  - Chương 8: Kiến nghị thiết kế kế một số mẫu nhà ở đảm bảo điều kiện tiện nghị khí hậu.
  - Phụ lục:

  Số trang: 0

 • Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cải tiến bếp - lò đun với vấn đề cải thiện môi trường ở và tiết kiệm nhiên liệu...
  Chương II: Điều tra, khảo sát cơ bản 1. Mục đích yêu cầu 2. Nội dung cụ thể điều tra khảo sát 3. Kết quả điều tra cơ bản tại một số địa phương.
  Chương III: Lò đun cải tiến 1. ý nghĩa của các phát triển loại bếp lò cải tiến 2. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu cải tiến 3. Nhiên liệu và quá trình trao đổi nhiệt của lò đun 4. Lò đun 5. Các phương pháp nâng cao hiệu suất lò đun

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tác giả: Trần Đức Nhuận
  Nhà xuất bản: Viện thiết kế Nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tác giả: Trần Đức Nhuận

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược quá trình hình thành và thực hiện đề tài.
  - II. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài - 1. Về tổng quan nhà khung BTCT và các kết quả khảo sát thiết kế xây dựng nhà ở khung BTCT trong nước - 2. Một số phân tích đánh giá qua khảo sát nhà ở khung xây dựng trong nước - 3. Về những vấn đề cơ bản cải tiến nhà khung.
  - III. Kết luận và kiến nghị .
  - IV. Phụ lục - 1. Thiết kế nghiên cứu và minh chứng cải tiến nhà ở khung BTCT

  Số trang: 0

 • Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề.
  - II. Mục tiêu của đề tài.
  - III. Quá trình tiến hành đề tài và những kết quả đã đạt được - 1. Quá trình tiến hành đề tài - 2. Những kết quả chính đã đạt được - 3. ứng dụng kết quả nghiên cứu xã hội trong việc thiết kế và bố trí không gian căn hộ - 4. ứng dụng một số tiến bộ KT trong xây dựng nhà ở.
  - IV. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

  Tác giả: Nguyễn Văn Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

  Tác giả: Nguyễn Văn Cừ

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Một số biện pháp nâng cao mức độ hoàn thiện cấu kiện trong nhà máy - 1. Yêu cầu hoàn thiện cấu kiện trong nhà máy - 2. Trang trí mặt ngoài tấm tường, lan can bằng ốp gạch men vỡ - 3. Bịt kín lỗ rỗ bề mặt tường trong, mặt trấn panen sàn - 4. Nghiên cứu áp dụng bàn va đập - 5. Biện pháp đảm bảo kích thước hình học, vị trí chi tiết đặt sẵn, lỗ chùa công nghệ - Chương II: Lập phiếu công nghệ quá trình lắp ghép cấu kiện nhà ở tấm lớn - 1. Sự cần thiết lập phiếu công nghệ, nội dung và tác dụng của phiếu công nghệ quá trình lắp ghép nhà ở tấm lớn - 2. Lập phiếu công nghệ quá trình lắp ghép nhà ở tấm lớn mẫu LVC-3 - Chương III: áp dụng cơ khí nhỏ trong hoàn thiện nhà ở tấm lớn ,br> 1. Thi công sơn bề mặt công trình - 2. Phun xốp trang trí - 3. Thi công điện, nước trong nhà ở LGTL - Kết luận

  Số trang: 0