Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tác giả: Vũ Kim Quyến
  Nhà xuất bản: Vụ quản lý nhà, đô thị-nông thôn- BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất, chính sách quản lý, phân phối nhà ở. Mã số: 26B 04-02

  Tác giả: Vũ Kim Quyến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: A. Nghiên cứu cơ bản: khảo sát lập một số báo cáo chuyên đề và sưu tầm tài liệu tham khảo - 1. Tình hình sử dụng đất xây dựng nhà ở tại Hà Nội bảy năm 1981-1987 - 2. Tình hình cấp đất ở quận Hai bà Trưng - Hà Nội - 3. Giới thiệu chính sách sử dụng đất đô thị ở Liên xô và một số nước khác - 4. Cho vay mua nhà ở tại Liên xô và Cộng hoà dân chủ Đức- 5. Cấp đất và đánh thuế đất xây dựng ở một số nước đang phát triển - B. Nghiên cứu tổng hợp: - 1. Tổng hợp và nhận định tình hình bán nhà ở tại các địa phương - 2. Một số ý kiến về nội dung chính sách bán nhà ở đô thị - 3. Tình hình sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản thưòi gian qua. Một số kiến nghị - 4. Cơ sở khoa học để xây dựng quy chế cấp đất xây dựng cơ bản - C. Nghiên cứu đề xuất: - 1. Dự thảo quy định về bán nhà ở do Nhà nước quản lý tại các địa phương (sản phẩm năm 1987) - 2. Dự thảo Điều lệ sử dụng và quản lý đất xây dựng cơ bản (sản phẩm năm 1988)

  Số trang: 0

 • Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Hệ thống hoá tài liệu điều tra và tình hình tổng quan diễn biến loại hình đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay. - 1. Tài liệu toàn quốc - 2. Tài liệu điều tra theo mẫu - 3. Một số nhận định qua tình hình thực tế của các điểm dân cư đã điều tra - 4. Hệ thống hoá tình hình phát triển chung - 5. Hệ thống hoá số liệu thống kê theo các yếu tố chỉ dẫn của mẫu điều tra - 6. Hệ thống hoá theo biểu diễn biểu đồ đối tượng nghiên cứu theo tương quan các yếu tố của đối tượng và giữa các đối tượng - 7. Xét dưới góc độ điều tra điển hình theo mẫu với các loại dân cư trên cơ sở hệ thống hoá số liệu - 8. Đánh giá điều kiện nghiên cứu sau điều tra - 9. Phương pháp luận nghiên cứu - Chương II: Phân tích sự khác nhau giữa các đối tượng điều tra theo các yếu tố mang tính bản chất và nội dung cấu thành mức phát triển - Chương III: Nội dung đề suất phân loại theo các yếu tố cơ bản - - Phân nhóm - Phân tích mối quan hệ và tiêu chuẩn hoá các yếu tố phân loại - - Trạng thái phân biệt của các điểm dân cư theo mức tiêu chuẩn hoá - - Phân loại, phân cấp thực trạng điểm dân cư (giới hạn trong phạm vi điều tra)- - Phân loại theo mức độ dân cư nội thị - - Phân loại theo mức tỷ lệ dân số phi nông nghiệp (%) - - Phân loại theo mức điều kiện hạ tầng kỹ thuật - Chương IV: Tổng hợp xây dựng hệ thống phân loại phân cấp phát triển các điểm dân cư thuộc 3 nhóm theo mức tiêu chuẩn đô thị hoá - Chương IV:

  Số trang: 0

 • Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn

  Tác giả: Vũ Ngọc Thuần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn

  Tác giả: Vũ Ngọc Thuần

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đánh gái khái quát về hiện trạng giao thông các thành phố lớn của Việt Nam Chương II: Đề xuất những vấn đề cấp bách trong giao thông thành phố lớn a. Xây dựng mô hình tổ chức giao thông Thành phố và mô hình nút giao thông ứng dụng thực tế cho thành phố Hà Nội b. Xây dựng mô hình toán để ứng dựng vào việc tìm biện pháp giảm xe đạp trong thành phố lớn - mô hình toán xác định thành phần phương tiện Chương III: Đặc thù và cách tính toán, một số thông số giao thông trong việc tính toán giao thông công cộng. Một công đoanh trong việc xác định thành phần phương tiện. Chương IV: a. Tính toán đánh giá sự ùn tắc giao thông theo phương pháp của Siegloch để khẳng định giả thiết để xây dựng mô hình - Chương trình M.T.Đ.T dùng để tính giải pháp phương trình tương quan hồi quy mô hình toán - Một vài nhận xét về cách giải quyết mạng lưới công trình ngầm Chương V: Kết luận và một vài ý kiến đề xuất của đề tài

  Số trang: 0

 • Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tác giả: Dương Minh Thảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-9/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình thích hợp hệ thống kỹ thuật hạ tầng các thành phố lớn: Phần III

  Tác giả: Dương Minh Thảo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xác định những tồn tại chủ yếu và vấn đề cấp bách của năng lượng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của dân cư các đô thị lớn ở Việt Nam Chương 1: Tổng quan về hiện trạng năng lượng các đô thị lớn của Việt Nam 1. Đặt vấn đề 2. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hà Nội 3. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Đà Nẵng 4. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hồ Chí Minh Chương II: Vai trò của năng lượng đối với các đô thị Việt Nam 1. Quá trình đô thị hoá gắn liền với yêu cầu phát triển năng lượng là một quy luật khách quan 2. Sự tác động của năng lượng đối với đô thị 3. Vai trò của chiến lược cung cấp năng lượng và triển vọng sự cân bằng năng lượng các đô thị lớn ở Việt Nam Chương III: Những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với sự tồn tại và phát triển các đô thị loại lớn của Việt Nam Phần thứ hai: Nghiên cứu cấu trúc năng lượng trong các đô thị lớn của Việt Nam Chương I: ý nghĩa của việc xác định cấu trúc năng lượng và những yếu tố quyết định cấu trúc năng lượng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

  Tác giả: Dương Mạnh Thao
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu vấn đề năng lượng của các thành phố lớn và rất lớn. Mã số: 28A 03-03C

  Tác giả: Dương Mạnh Thao

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xác định những tồn tại chủ yếu và vấn đề cấp bách của năng lượng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của dân cư các đô thị lớn ở Việt Nam. - Chương 1: Tổng quan về hiện trạng năng lượng các đô thị lớn của Việt Nam. - 2. Phân tích hiện trạng năng lượng TP Hà Nội. - 3. Phân tích hiện trạng năng lượng thành phố Đà Nẵng. - 4. Phân tích hiện trạng năng lượng thành phố Hồ Chí Minh.
  Chương II: Vai trò của năng lượng đổi với các đô thị lớn Việt Nam. - 1. Quá trình đô thị hoá gắn liền với yêu cầu phát triển năng lượng là một quy luật khách quan. - 2. Sự tác động của năng lượng đối với đô thị. - 3. Vai trò của chiến lược cung cấp năng lượng và triển vọng sự cân bằng năng lượng các đô thị lớn ở Việt Nam.
  Chương III: Những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với sự tồn tại và phát triển các đô thị loại lớn của Việt Nam. - 1. Tổng quan về các đô thị lớn Việt Nam nhìn từ khía cạnh đáp ứng năng lượng. - 2. Trình bày những vấn đề cấp bách về năng lượng đối với các đô thị lớn Việt nam và kiến nghị biện pháp khắc phục.
  Phần thứ II: Nghiên cứu cấu trúc năng lượng trong các đô thị lớn của Việt Nam. Chương I: ý nghĩa của việc xác định cấu trúc năng lượng và những yếu tố quyết định cấu trúc năng lượng. Chương 2: Hình thành phương pháp luận xác định cấu trúc năng lượng hợp lý các đô thị lớn Việt Nam

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đánh giá hiện trạng công nghệ thi công trong nước và giới thiệu trình độ nước ngoài.
  - 1. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà cao tầng - 2. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà công nghiệp - 3. Tình hình thi công những công gnhệ đặc biệt.
  - Chương II: Dự báo phát triển thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Cơ sở dự báo - 2. Phương pháp dự báo.
  - Chương III: Luận chứng về việc tuyển chọn công nghệ để áp dụng và tuyển chọn thiết bị thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Luận chứng về tuyển chọn công nghệ và thiết bị - 2. Công nghệ thi công nhà công nghiệp - 3. Công nghệ thi công đất - 4. Công nghệ thi công đặc biệt - 5. Kỹ thuật kiểm tra kích thước hình học trong thi công.
  - Chương thứ IV: Kết luận - Kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng
  Nhà xuất bản: Sở Nhà đất Hà Nội
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá thực trạng tình hình đánh số và gắn biển số nhà ở Hà Nội - Phần II: Xác định nguyên tắc đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - Chương I: Mục đích yêu cầu nghiên cứu thiết lập các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu các nguyên tắc đánh số nhà - 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn về đánh giá số nhà tại Hà Nội - 3. Quan điểm , nguyên tắc và nội dung nghiên cứu đánh số nhà tại Hà Nội - Chương II: Các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Nhà mặt đường - 2. Nhà khu tập trung - 3. Nhà cao tầng - 4. Đánh số nhà trong khu vực làng xóm, nội thành, nội thị - 5. Xử lý tồn tại về đánh số nhà tại thành phố Hà Nội - Chương III: Các biện pháp bảo đảm thiết lập biển số nhà tại Hà Nội - 1. Xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý , quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - 2. Phương án xử lý kinh tế trong quản lý đánh số nhà tại Hà Nội - 3. Tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - Phần III: Luận cứ khoa học để tiêu chuẩn hoá biển số nhà Khái quát chung : 1. Khái niệm về tổ chức không gian hợp lý - 2. Vấn đề tâm lý của người sử dụng biển số nhà - 3. Những căn cứ khoa học phân tích về việc nhận biết các tín hiệu - 4. Hướng dẫn ban đầu về quy cách thực hiện biến đường phố - biển số nhà - Phần IV: - Dự thảo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - - Dự thảo quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Mẫu thiết kế xây dựng thực nghiệm - 3. Tổ chức thi công - 4. Kinh tế - Kết luận đánh giá kết quả nghiên cứu

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-5/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hoàn thiện công nghệ làm nhà bằng vật liệu `Đất ổn định` - 1. Lựa chọn loại đất dùng làm vật liệu ``đất ổn định` - 2. Lựa chọn chất kết dính làm chất ổn định - 3. Lựa chọn giải pháp ổn định và cải tạo đất - 4. Xác định cấp phối hợp lý của hỗn hợp đất - 5. Hướng dẫn công nghệ chế tạo và xây dựng bằng gạch đất ép - 6. Hướng dẫn công nghệ xây dựng bằng phương pháp ` trình tường`- Phần II: Kết cấu lắp ghép toàn khối ( vỏ thaỏi 2 phương )- Mở đầu :- 1. Nguyên lý tính toán cấu kiện vỏ thoải và kết cấu sàn - mái - 2. Hướng dẫn kỹ thuật công gnhệ chế tạo vỏ thoải và phương pháp lắp ghép cấu kiện, thi công sàn - mái - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu.
  - Phần I: Tình hình nhà ở tại một số nước đang phát triển.
  - Phần II. Tiềm năng vật liệu xây dựng nhà ở rẻ tiền và khả năng ứng dụng vật liệu địa phương để xây dựng nhà ở rẻ tiền.
  - Phần III. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thực nghiệm.
  - Phần IV: Một số thiết kế thực nghiệm nhà ở rẻ tiền

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng và những yêu cầu phát triển nhà ở - 1. Khái quát về các đơn vị hành chính: diện tích và dân số - 2. Hiện trạng phân bố dân cư - 3. Đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL và ảnh hưởng của chúng đến phân bố dân cư và xây dựng nhà ở - 4. Hiện trạng về nhà ở - Phần II. Các công trình nghiên cứu nhà ở ĐBSCL trứoc đây. hững thành tự và hạn chế - Phần III: Nghiên cứu các mẫu nhà ở ĐBSCL - 1. Các yếu tố tác động đến thiết kế và xây dựng nhà ở - 2. Giới thiệu một số mẫu nhà ở đã được nghiên cứu - 3. Giải pháp kết cấu - 4. Biện pháp thi công nhà ở gia đình - Phần IV: Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển nhà ở vùng nông thôn ĐBSCL - Phần V: Triển khai xây dựng thực nghiệm mẫu nhà ở -

  Số trang: 0

 • Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Các mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vùng ngoại ô, ngoại thành của một số nước trên thế giới - 1. Điểm qua lịch sử đô thị các nước trên thế giới - 2. Khái niệm, định nghĩa, thuạt ngữ và sự khác nhau giữa ngoại ô và ngoại thành (ngoại thị) 3. Vài nét về quá trình phát triển của lý thuyết qua yêu cầu thực tiễn của quá trình đô thị hoá - 4. Mối quan hệ giữa nội thành (nội thị) với ngoại ô.- 5. Phương pháp luận để xác định vùng ngoại ô , cần phải tiếp cận và đảm bảo các tính chất của nó - Chương III: Đề xuất việc xác lập quy hoạch và quy mô ranh giới vùng ngoại ô các đô thị loại III và loại IV của Việt nam - 1. Cơ sở pháp lý - 2. Mức độ và giới hạn cụ thể của từng chức năng - 3. Phân tích đánh giá đất đai tổng hợp theo các yếu tố tác động là cơ sở xác định quy mô ranh giới vùng ngoại ô - 4. Xác định ranh giới ngoại ô -

  Số trang: 0

 • Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - - Hiện trạng quỹ nhà công thự ở Việt Nam
  - Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - 3. Phân loại nhà làm việc và phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - - Phân loại nhà làm việc - - Phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - 4. Xây dựng định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc - - Xác định kích thước không gian hợp lý cho các tư thế làm việc của một công chức ở vị trí làm việc - - Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc.
  - Ví dụ tính toán minh hoạ - 5. Kiến nghị và đề xuất trong lĩnh vực quản lý diện tích sử dụng các loại nhà công thự - 6. Phụ lục: Dự thảo các quyết định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc ban hành :`Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc `

  Số trang: 0

 • Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tình hình quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước hiện nay.
  - Chương 2: Định hướng nội dung chính sách đổi mới công tác quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc SHNN.
  Chương 3: Một số vấn đề ưu tiên giải quyết tạo điều kiện chuyển đổi cơ chế tự quản bao cấp sang kinh doanh và bao cấp có điều kiện

  Số trang: 0