Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu mô hình phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Mã số: RD 21-22 (KQNC.2306)

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Mã số: RD 21-22 (KQNC.2306)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 21-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề xuất “MÔ HÌNH PHÂN BỐ MẬT ĐỘ DÂN CƯ VÀ HÌNH THÁI ĐÔ THỊ” gắn với mục tiêu kiểm soát để xây dựng mô hình lý tưởng về hình thái, cân đối giữa xu thế phát triển phân tán và tập trung, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường tại các đô thị lớn ở Việt Nam.
  - Cần phải đề xuất Mô hình “ĐƠN VỊ ĐÔ THỊ” là mô hình để kiểm soát phân bố mật độ dân cư và hình thái đô thị dựa trên lý thuyết về cấu trúc đơn vị ở

  Số trang: 317

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước đô thị, khu dân cư tập trung. Mã số: RD 25-21 (KQNC.2293)

  Tác giả: Lương Ngọc Khánh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước đô thị, khu dân cư tập trung. Mã số: RD 25-21 (KQNC.2293)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 25-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Ngọc Khánh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Rà soát các quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung.
  - Hướng dẫn chi tiết Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 tại Điều 86 khoản 7 về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung.

  Số trang: 106

 • Nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ trọng tâm chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông minh (KQNC.2300)

  Tác giả: Phạm Hữu Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ trọng tâm chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông minh (KQNC.2300)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Hữu Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ: Xác định nội dung các nhiệm vụ cơ bản làm cơ sở để đề xuất Đề án Chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông minh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 07/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

  Số trang: 216

 • Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (KQNC.2277)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (KQNC.2277)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Tổng quan khung lý thiết về phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng, phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đô thị.
  - Đề xuất hệ chỉ tiêu về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội.
  - Kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đô thị
   

  Số trang: 102

 • Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đầu tư, phát triển khu đô thị thông minh (KQNC.2250)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đầu tư, phát triển khu đô thị thông minh (KQNC.2250)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Thực hiện kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính Phủtheo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018, Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/8/2018 và Quyết định 1672/QD-BXD Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ban hành ngày 27/12/2018.
  -  Thực hiện Mục 2- Nhóm I thuộc Danh mục 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ Tướng Chính Phủ.  Đó là: Quy chế quản lý đầu tư, phát triển khu đô thị thông minh áp dụng thí điểm.
  - Quy chế quản lý đầu tư khu đô thị thông minh cơ sở pháp lýcho việc xây dựng và phát triển các dự án khu đô thị thông minh thí điểm, từng bước giúp hệ thống đô thị Việt Nam có thể hòa nhập với Thế giới và các nước trong khu vực. Khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu đồng bộ đồng thời đưa ra các quy định cụ thể tạo điều kiện cho các chủ đầu tư xây dựng khu đô thị thông minh cũng như công tác quản lý vận hành trong và sau khi hoàn thành dự án.
   

  Số trang: 237

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

  Tác giả: Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý, đè xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh;
  + Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh phù hợp

  Số trang: 230

 • Xây dựng bộ dữ liệu phát thải KNK của ngành xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn, một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025, 2030 (KQNC.2209)

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cổ phần tư vấn EPRO
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng bộ dữ liệu phát thải KNK của ngành xây dựng cho đô thị, tòa nhà, chất thải rắn, một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng lộ trình giảm phát thải KNK của ngành đến năm 2025, 2030 (KQNC.2209)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải KNK làm cơ sở giám sát, đề xuất mục tiêu giảm phát thải trong các quy hoạch ngành xây dựng
  - Xây dựng CSDL phát thải KNK làm cơ sở hướng dẫn các bên liên quan tiếp tục duy trì, theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ phát thải của các lĩnh vực, cũng như tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương.

  Số trang: 193

 • Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng công nghệ viễn thám đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị để lồng ghép mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Mã số: RD 15-20 (KQNC.2217)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hạnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị - Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng công nghệ viễn thám đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị để lồng ghép mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Mã số: RD 15-20 (KQNC.2217)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 15-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hạnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ viễn thám và AI đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị, để lồng ghép mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

  Số trang: 156

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học về bản đồ 3D
  - Nghiên cứu đề xuất quy trình kỹ thuật, yêu cầu nội dung sản phẩm bản đồ 3D
  - Nghiên cứu ứng dụng bản đồ 3D trong công tác Quy hoạch đô thị;
  - Nghiên cứu xây dựng bản đồ 3D, ứng dụng lập quy hoạch phân khu một khu vực cụ thể
  Mục tiêu đạt được của Đề tài là thể hiện được những gì mà công tác nghiên cứu
  quy hoạch khi sử dụng nền nghiên cứu là bản đồ địa hình 2D, kết hợp với kết quả nghiên
  cứu của công tác ứng dụng nền nghiên cứu là bản đồ 3D lên chính bản đồ 3D vừa mới
  thành lập;
  Đó chính là Kết quả tổng hợp của cả công tác xây dựng được bản đồ 3D cùng
  công tác Quy hoạch sử dụng bản đồ 3D và công nghệ 3D có tích hợp, lồng ghép trên hệ
  thống cơ sở dữ liệu đồng bộ (GIS). Đồng thời triết xuất được đầy đủ các bản vẽ thể hiện
  kết quả của công tác nghiên cứu quy hoạch tương tự như các bản vẽ của đồ án Quy hoạch
  phân khu thí điểm. Từ đó phân tích, đánh giá, rút ra được những ứng dụng của bản đồ 3D
  trong công tác lập quy hoạch đô thị
   

  Số trang: 268

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR cải tiến sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam. Mã số: RD 53-19 (KQNC.2235)

  Tác giả: Trần Thị Việt Nga - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR cải tiến sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam. Mã số: RD 53-19 (KQNC.2235)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 53-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Việt Nga - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Nghiên cứu ứng dụng bùn hạt trong công nghệ SBR để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam.
  - Đánh giá khả năng nhân rộng trong việc cải tiến các hệ thống SBR hiện hữu và xây mới trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam.

  Số trang: 113

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2177)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2177)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 174

 • Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (KQNC.2180)

  Tác giả: Nguyễn Văn Bình
  Nhà xuất bản: UBND thị xã Đông Triều
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (KQNC.2180)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Bình

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 205

 • Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2183)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2183)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình 1 của QĐ 2623/QĐ-TTg: Xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến đô thị và Điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH phát triển hệ thống đô thị Việt Nam (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao theo danh ục của Quyết định 2623/QĐ-TTg).
  - Triển khai nhiệm vụ tại Chương trình 4 của Quyết định 2623/QĐ-TTg: Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

  Số trang: 235

 • Đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2167)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND Huyện Lục Nam
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Bắc Giang
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2167)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 247

 • Thuyết minh đề nghị công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (KQNC.2168)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Diên Khánh
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Khánh Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đề nghị công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (KQNC.2168)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 267