Tìm kiếm nâng cao

 • Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị. Mã số: KC 11-09

  Tác giả: Nguyễn Thú
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị. Mã số: KC 11-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị. Mã số: KC 11-09

  Tác giả: Nguyễn Thú

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: -Mục tiêu của đề tài - - Các sản phẩm chính của đề tài - - Phần phụ lục của sản phẩm: Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2005 - - Phần phụ lục của sản phẩm :Mô hình thu gom , vận chuyển, chứa và xử lý phân ở các đô thị lớn - - Phần phụ lục: Mô hình thu gom , vận chuyển, chứa và xử lý phân ở các đô thị lớn - - Phần phục lục của sản phẩm : Thiết kế cải tiến thiết bị thu gom, vận chuyển, chứa và xử lý rác, phân ở các đô thị lớn của Việt Nam - - Phần phụ lục của sản phẩm: Đánh giá hai phương án xử lý rác làm phân compost ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

  Số trang: 0

 • Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công gnhệ , thiết bị và kiểm định xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ, trang bị và tổ chức thi công các công trình trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Mã số: KC 11-10

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Phần mở đầu - Chương 2: Nội dung nghiên cứu và biện pháp thực hiện - Chương 3: Sản phẩm đã đạt được - - Báo cáo tổng quan tình hình công nghệ , trang bị và tổ chức thi công trong đô thị đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.- - Tổng kết 3 năm ứng dụng BTTP phục vụ thi công trong đô thị - - Dự thảo Quy chế thi công trong đô thị - - Tổng kết các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường đã áp dụng tại công trình trong đô thị - - Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microsoft Project và điều hành thử tại công trình - Chương 4: Tình hình đưa vào áp dụng thực tế - Chương 5: Đánh gái hiệu quả khoa học - kinh tế - xã hội - Chương 6: Tình hình cáp và sử dụng kinh phí - Chương 7: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị. Mã số: KC 11-11

  Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Kiến trúc cảnh quan - - Đặt vấn đề - - Cơ sở nghiên cứu - - Đề xuất lý luận bằng sơ đồ lý thuyết về việc tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị - Phần hai: Biển báo - Quảng cáo - Ký tín hiệu - - Phân loại không gian đô thị trong mối quan hệ với việc làm biển quảng cáo , ký tín hiệu.- - Những yêu cầu cơ bản về thông tin thị giác đô thị - - Những quy định về biển báo đô thị - Phần ba: Chiếu sáng trong môi trường cảnh quan đô thị - - Nguyên tắc - - Thiết kế chiếu sáng - Phần bốn: Cây xanh đô thị:- - Những đề xuất bước đầu về nghiên cứu xây dựng cải tạo thực vật đô thị - Thiết kế cây xanh đường phố - Các thực nghiệm cho đề tài:- - Vườn thực nghiệm Trà hoa viên - - Làng kiến trúc phong cảnh - Biển báo , quảng cáo , ký tín hiệu trên trục đường Tràng Thi - Cửa Nam - Điện Biên Phủ

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Tổng quan về môn xã hội học đô thị. Mã số KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan về môn xã hội học đô thị:- - Tình hình phát triển của môn xã hội học đô thị - - Những trọng tâm chủ yếu của việc nghiên cứu xã hội học đô thị- - Việc nghiên cứu trong xã hội học đô thị - Phần thứ hai: Đô thị hoá - một xu hướng toàn cầu:- - Thành thị từ thời cổ đại đến cuộc cách mạng công nghiệp - - Công nghiệp hoá, phát triển kinh tế và đô thị hoá - - Đô thị hoá thế giới - Phần thứ 3: Một số chủ đề nghiên cứu chính của xã hội học đô thị:- - Cư trú tách biệt tại các vùng đô thị- - Quyền lực, chính sách và sự thông qua quyết định quản lý ở đô thị- - Những vấn đề cấp bách ở đô thị

  Số trang: 0

 • Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan về xã hội học đô thị: - Sự hình thành và phát triển môn xã hội học đô thị trên thế giới - Quá trình đô thị hoá - cơ sở nội dung của xã hội học đô thị Chương II: Những trọng tâm nghiên cứu của xã hội học đô thị thế giới và Việt Nam - Trọng tâm nghiên cứu có tính chất quốc tế - Định hướng nghiên cứu và những vấn đề xã hội học chủ yếu trong đời sống đô thị Việt Nam hiện nay - Một số khía cạnh xã hội học trong công tác quy hoạch và cải thiện các vấn đề đô thị Chương III: Kinh nghiệm của nước ngoài về nghiên cứu và ứng dụng xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị: - Về nghiên cứu lý thuyết xã hội học - Về ứng dụng thực nghiệm xã hội học vào quy hoạch đô thị - Vai trò, vị trí của người dân đối với quy hoạch và luật lệ đô thị Chương IV: Những nhân tố và thuộc tính xã hội tác động tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị: - Di dân tự do từ nông thôn ra đô thị - Sự phân tầng xã hội và tác động của nó tới quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trong giai đoạn hiện nay - Lối sống của người dân đô thị và vấn đề ở hiện nay - Yếu tố văn hoá truyền thống và tổ chức không gian đô thị.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Mã số: KC 11-12

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Khái lược về xã hội học đô thị và giới thiệu các phương pháp tiến hành điều tra chung:- - Giới thiệu sơ lược về xã hội học với quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị- - Mục đích yêu cầu của điều tra xã hội học ở đô thị - - Phương pháp điều tra xã hội học , ứng dụng trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị - Phần thứ hai: Hướng dẫn điều tra xã hội học phcụ vụ một số thể loại quy hoạch và đô thị - - Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ đồ án quy hoạch tổng thể đô thị - - Hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai đô thị - - Điều tra xã hội học trong quy haọch chi tiết và quản lý các khu ở trong đô thị - - Điều tra xã hội học phục vụ qy hoạch xây dựng và quản lý các trung tâm dịch vụ công cộng và đô thị - - Nội dung điều tra xã hội học phục vụ quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Tài chính đô thị Việt Nam và các biện pháp tăng nguồn thu để phát triển đô htị. Mã số: KC 11-13

  Tác giả: Bộ khoa học công nghệ môi trường - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ KHCN môi trường - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính đô thị Việt Nam và các biện pháp tăng nguồn thu để phát triển đô htị. Mã số: KC 11-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính đô thị Việt Nam và các biện pháp tăng nguồn thu để phát triển đô htị. Mã số: KC 11-13

  Tác giả: Bộ khoa học công nghệ môi trường - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Đặt vấn đề.
  - Đô thị với sự phát triển kinh tế xã hội.
  - Thực trạng hệ thống tài chính đô thị ở nước ta.
  - Hoàn thiện hệ thống tài chính đô thị và các biện pháp tăng nguồn thu phát triển đô thị.
  - Dự thảo Luật ngân sách nhà nước

  Số trang: 0

 • Đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-14,Báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Nguyễn Lân
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-14,Báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-14

  Tác giả: Nguyễn Lân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Hiện trạng, yêu cầu lý luận và thực tế đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng đô thị- Chương 2: Đổi mới về tổ chức bộ máy quản lý - Chương 3: ứng dụng tin học và máy tính trong quản lý - Chương 4: Một số yêu cầu đổi mới trong quản lý xây dựng và kết quả đã áp dụng trong xây dựng văn bản pháp quy - Chương 5: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đổi mới quản lý chính sách nhà đất và công trình kỹ thuật đô thị. Mã số: KC 11-15

  Tác giả: Vũ Kim Quyến
  Nhà xuất bản: Bộ khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới quản lý chính sách nhà đất và công trình kỹ thuật đô thị. Mã số: KC 11-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới quản lý chính sách nhà đất và công trình kỹ thuật đô thị. Mã số: KC 11-15

  Tác giả: Vũ Kim Quyến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Nhu cầu phát triển kinh tế xã hội:- 1. Tình hình xây dựng phát triển và uqản lý duy trì nhà ở đô thị cuốinhững năm 80- 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu- 3. Những quan điểm, phương pháp nghiên cứu- 4. Những quan điểm và kinh nghiệm trong chính sách giải quyết nhà ở của thế giới- 5. Các sản phẩm nghiên cứu đã đạt được- 6. Nội dung đổi mới của chiến lược quốc gia và chính sách về chỗ ở- 7. Những tác động tích cực của đề tài tới lĩnh vực nhà ở đô thị- 8. Những tồn tại cần tiếp tục giải quyết đối với chính sách nhà ở đô thị- 9. Phần kết luận và kiến nghị- Phần II. Phụ lục : Gồm các văn bản liên quan

  Số trang: 0

 • Phục hồi trạm xử lý nước thải công ty khoá Minh Khai. Mã số: RD-7696

  Tác giả: Lê Quân
  Nhà xuất bản: Công ty khoá Minh Khai
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phục hồi trạm xử lý nước thải công ty khoá Minh Khai. Mã số: RD-7696

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phục hồi trạm xử lý nước thải công ty khoá Minh Khai. Mã số: RD-7696

  Tác giả: Lê Quân

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đánh giá tác động đối với môi trường của Công ty Khoá Minh Khai Các loại chất thải độc hại trong quá trình sản xuất của Công ty Khoá Minh Khai - - Đánh giá tác động đối với môi trường xung quanh - 2.- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đảm bảo hoạt động lâu dài của Công ty Khoá Minh Khai. - - Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước - 3. Phục hồi trạm xử lý nước thải nhà mạ Công ty Khoá Minh Khai:- - Những căn cứ pháp lý - - Cơ sở lựa chọn phương án và tính toán thiết kế cải tạo phục hồi trạm xử lý nước thải - - Đề xuất phương án cụ thể- 4. Kết luận

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-1/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy hoạch xây dựng thí điểm xã Vĩnh Thạnh huyện Tân Hưng tỉnh Long An - 2. Quy hoạch xây dựng thí điểm xã Bình Hoà Hưng huyện Đức Huệ tỉnh Long An - 3. Quy hoạch xây dựng thí điểm xã Ô long Vĩ huyện Châu Phú tỉnh An Giang - 4. Quy hoạch xây dựng thí điểm xã Mỹ Thạn Bắc huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang - 5. Quy hoạch xây dựng thí điểm xã Tân Thành A - huyện Tân Hưng tỉnh Đồng Tháp - 6. Dự án khả thi tôn tạo mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trung tâm xã Vĩnh Bình huyện Châu Thành tỉnh An Giang. 7. Dự án tôn tạo mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trung tâm xã Tuyên Thạnh huyện Mộc Hoá tỉnh Long An -. 8. Dự án tôn tạo mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phú Cường huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tại vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười

  Tác giả: Nguyễn văn Than
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Trung tâm quy hoạch xây dựng khu dân cư
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tại vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tại vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười

  Tác giả: Nguyễn văn Than

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1. Mở đầu: - Sơ lược về tình hình nghiên cứu quy hoạch và xây dựng các điểm dân cư tại vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long. - Mục tiêu của đề tài và phương pháp nghiên cứu.
  - Chương 2: Đánh giá các điều kiện tự nhiên , đặc biệt là tình trạng lũ lụt, các điều kiện kinh tế xã hội, tình trạng các điểm dân cư của vùng lũ lụt ĐBSCL.
  .- Chương 3: Tổng quan về hiện trạng và định hướng phân bố dân cư vùng ngập lũ.
  - Chương 4: Những yếu tố tác động đến quy hoạch và xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười.
  - Chương 5: Nghiên cứu mô hình tổ chức các khu dân cư vùng bị lũ lụt Đồng Tháp Mười.
  - Chương 6: Kiến nghị một số chính sách và biện pháp tạo điều kiện xây dựng các điểm dân cư vùng ngập lụt Đồng Tháp Mười.
  - Chương 7: Quy hoạch thí điểm các điểm dân cư vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế,Báo cáo tổng quan

  Tác giả: Ngô Thu Thanh
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế,Báo cáo tổng quan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế và quy hoạch các nhà vệ sinh công cộng cho thành phố Hà Nội và Huế

  Tác giả: Ngô Thu Thanh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu nhà vệ sinh ở trong nước và các tiêu chuẩn có liên quan đến việc thiết kế NVSCC.- Chương 2: Thực trạng quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng các nhà NVSCC ở Hà Nội và Huế - Chương 3: Nghiên cứu thiết kế quy hoạch và xây dựng NVSCC cho Hà Nội và Huế:- - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch và xây dựng NVSCC cho Hà Nội - - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch , xây dựng NVSCC cho Huế - - Nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng NVSCC cho các thành phố khác - - Những mẫu thiết kế được lựa chọn để thiết kế mẫu - - Những đặc điểm để bố trí chọn địa điểm xây dựng NVSCC

  Số trang: 0

 • Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ quản lý ngành xây dựng. Mã số: R-9758

  Tác giả: Phạm Khánh Toàn
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ quản lý ngành xây dựng. Mã số: R-9758

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ quản lý ngành xây dựng. Mã số: R-9758

  Tác giả: Phạm Khánh Toàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu về hệ điều hành - - Hệ điều hành Windows 95 - - Microsoft office 95 và Microsoft 7.0 - -Phần mềm thiết kế trợ giúp bằng máy tính, autocad 12 - - Phần mềm xử lý đồ họa vi tính Photoshop - - Giới thiệu phần mềm Mapinfo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn
  Nhà xuất bản: Đại Học Kiến trúc Hà nội
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà ở cho thành phố Hà Nội giai đoạn 1996-2010. Mã số: RD-9514

  Tác giả: Đặng Tố Tuấn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần A: Mở đầu;- Phần B: - Nghiên cứu tổng kết sơ bộ những giải pháp phát triển nhà ở đã áp dụng cho các đô thị Việt Nam- - Cơ sở khoa học về không gian ở là tiền đề cho giải pháp kiến trúc và quy hoạch khu ở; - - Các phương án về nhà ở cho Hà Nội đến năm 2010; (br) Phần C: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0