Tìm kiếm nâng cao

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện địa chất và sức chịu tải của cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc đóng tại các đô thị lớn Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng). Mã số: RD 36-19 (KQNC.2529)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 36-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  ‒ Xây dựng phần mềm có chức năng về:
  + Quản lý cơ sở địa chất công trình phục vụ việc tính toán sức chịu tải cọc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài đã mở rộng phạm vi cơ sở dữ liệu – tức là dữ liệu không chỉ để phục vụ việc tính sức chịu tải của mỗi móng cọc, mà có thể phục vụ cho các mục đích thiết kế nền móng khác, như móng băng, móng đơn, tính thấm, cố kết, ổn định, …
  + Quản lý các số liệu thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường.
  + Tính toán sức chịu tải cọc theo đất nền và theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường.
  ‒ Lập cơ sở dữ liệu ban đầu về địa chất công trình và thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc tại hiện trường chỉ cho khu vực Hà Nội (trong quá trình thực hiện, theo yêu cầu của Cơ quan chủ quản đề tài, không tiến hành việc thu thập dữ liệu tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).
  Trong đó, phần mềm quản lý cơ sở địa chất công trình phải có các chức năng chính như sau:
  ‒ Có khả năng cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu công trình, địa chất công trình và cọc.
  ‒ Có khả năng tính toán nhanh sức chịu tải của cọc trên cơ sở dữ liệu địa chất công trình và thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường đã có.
  ‒ Có khả năng lưu giữ số lượng dữ liệu lớn nhưng thời gian truy vấn dữ liệu nhanh.
  ‒ Có khả năng tra cứu số liệu công trình, địa chất công trình và cọc. Cho phép nhiều người có thể tra cứu dữ liệu tại mọi nơi.
  ‒ Số liệu trong cơ sở dữ liệu phải được số hóa. Từ các số liệu này, với chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, cho phép kỹ sư có thể nhanh chóng tham khảo, thiết kế nền móng nói chung, thậm chí thiết kế các phần mềm tính toán nền móng trên cấu trúc dữ liệu này.

  Số trang: 227

 • Thuyết minh TCVN Tuy nen kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 10-14 (KQNC.2527)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh TCVN Tuy nen kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 10-14 (KQNC.2527)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 10-14 (Thuyết minh + Dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 12

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: "Móng cần trục tháp - Tiêu chuẩn thiết kế". Mã số: TC 120-17 (KQNC.2528)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quốc gia: "Móng cần trục tháp - Tiêu chuẩn thiết kế". Mã số: TC 120-17 (KQNC.2528)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 120-17 (Thuyết minh + dự thảo)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 18

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 26-18 (KQNC.2176)

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 26-18 (KQNC.2176)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Khảo sát kết cấu silô BTCT tại một số nhà máy tại Việt Nam, đánh giá công năng sử dụng của công trình silô;
  - Tổng hợp các vƣớng mắc, bất cập trong thiết kế công trình silô BTCT trên thế giới và tại Việt Nam;
  - Nghiên cứu và so sánh các tiêu chuẩn thiết kế công trình silô BTCT theo một số tiêu chuẩn của các nƣớc tiên tiến trên thế giới;
  - Xây dựng hƣớng dẫn thiết kế công trình silô theo tiêu chuẩn châu Âu;
  - Xây dựng mô hình và tiến hành thí nghiệm xác định hệ số ma sát của một số vật liệu hạt với bê tông.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng. Mã số: RD 58-19 (KQNC.2519)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng. Mã số: RD 58-19 (KQNC.2519)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 58-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chế tạo được mẫu bê tông nhẹ sử dụng CLN từ PTXD và đánh giá được các tính chất cơ lý của BTN;
  - Chế tạo được tấm tường BTN sử dụng CLN và đánh giá được ứng xử của tấm tường;
  - Chế tạo được tấm sàn BTN sử dụng CLN và đánh giá được ứng xử của tấm sàn.

  Số trang: 98

 • Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ môi trường
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 9

 • Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 66-20 (03 quyển: sản phẩm báo chí 2020 + sản phẩm báo chí 2021 + báo cáo chuyên đề)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Mã số: K 25-18 (KQNC.2523)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Mã số: K 25-18 (KQNC.2523)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 25-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thông tin, tuyên truyền về đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Mã số: K 24-18 (KQNC.2522)

  Tác giả: ThS. Cao Lan Hương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin, tuyên truyền về đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Mã số: K 24-18 (KQNC.2522)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 24-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Cao Lan Hương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

  Số trang: 228

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới. Mã số: RD 17-21 (KQNC.2463)

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới. Mã số: RD 17-21 (KQNC.2463)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới.
  - Nghiên cứu tổng quan kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng ở trong nước và trên thế giới, bao gồm các công việc về: thực trạng thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng; giải pháp kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng; nguyên tắc thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng.
  - Nghiên cứu xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng, bao gồm các công việc: xác định tải trọng tác dụng thƣờng xuyên, tải trọng sửa chữa mái, tải trọng cầu trục, tải trọng gió và tổ hợp các tải trọng đó; thực hành tính toán tải trọng và tổ hợp tải trọng cho kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng.
  - Nghiên cứu thiết kế kết cấu khung dầm, bao gồm các công việc: xác định nội lực thiết kế; thiết kế xà mái có tiết diện thay đổi ở đoạn giáp cột hoặc sử dụng nách dầm; thiết kế cột có tiết diện đặc; thiết kế liên kết ở chân cột và vai cột; thiết kế liên kết giữa dầm mái và cột có sử dụng nách dầm; thiết kế hệ giằng cột; thực hành thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một nhịp.
  - Nghiên cứu thiết kế kết cấu khung giàn phẳng, bao gồm các công việc: xác định nội lực thiết kế; tính toán thiết kế các thanh giàn mái bao gồm thanh cánh trên, thanh cánh dƣới, các thanh bụng giàn; thiết kế liên kết nút giàn điển hình sử dụng bản mã; thiết kế liên kết giữa giàn với cột; thiết kế hệ giằng mái; thực hành thiết kế giàn hai cánh song song.
  - Nghiên cứu thiết kế cột tiết diện rỗng, bao gồm các công việc: giải pháp cột tiết diện rỗng; thiết kế cột rỗng thanh giằng; thiết kế cột rỗng bản giằng; thiết kế liên kết ở chân cột và vai cột; thiết kế liên kết giữa cột rỗng và giàn mái; thực hành thiết kế cột rỗng thanh giằng hai nhánh.
   

  Số trang: 53

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật. Mã số: RD 57-19 (KQNC.2520)

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật. Mã số: RD 57-19 (KQNC.2520)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 57-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tấm sử dụng bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng (hay còn gọi là chất thải rắn xây dựng) và đề xuất dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật đối với kết cấu tấm làm việc triên nền đất chế tạo bằng bê tông tái chế.

  Số trang: 159

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh đề tài + Dự thảo quy chế

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đưa ra giải pháp thiết kế cảnh quan cho tuyến cảnh quan ven biển nhằm đáp ứng khả năng khai thác về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cũng như gìn giữ về bản sắc văn hóa địa phương, đảm bảo hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
  - Gìn giữ, khai thác hiệu quả và phát huy các thế mạnh của tuyến đường ven biển trong hệ thống du lịch biển của khu vực Nam Trung bộ, nhằm đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương, nâng cao giá trị thẩm mỹ, hình ảnh tuyến cảnh quan ven biển của khu du lịch vùng biển Nam Trung Bộ.
  - Đáp ứng nhu cầu về phát triển đô thị bền vững, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực từ khai thác hợp lý quỹ đất hướng tới sự phát triển bền vững.

  Số trang: 175

 • Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 08-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Mục tiêu chung:
  + Nâng cao năng lực cho cán  bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp;
  + Nghiên cứu tham khảo, kết hợp với các kinh nghiệm quốc tế thu thập được; nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng đội  ngũ cán bộ nói trên trong thời kỳ CMCN 4.0
  + Tổ chức hội thảo và 02 lớp thí điểm.

  Số trang: 295

 • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mã số: RD 67-18 (KQNC.2514)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mã số: RD 67-18 (KQNC.2514)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 67-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  - Mục tiêu chung: Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn về năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp xây dựng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng. xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hội  nhập quốc tế
  + Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng
  + Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Số trang: 258

 • Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 19-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Muc tiêu chung: Thông qua việc nghiên cứu và tổng hợp các giải pháp tiên tiến trong và ngoài nước giúp cơ sở sản xuất sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát trên cả có thêm cơ hội lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất với đơn vị nhằm thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Quyết định 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2007 "Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng  nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước"...
  - Mục tiêu cụ thể: Lựa chọn và đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất của sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát của Việt Nam. Nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực:
  + Lĩnh vực liên quan đến công nghệ và nguyên vật liệu
  + Lĩnh vực liên quan đến con người và quản lý con người
  + Lĩnh vực liên quan đến môi trường

  Số trang: 172