Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 30 - 21. Phần 4: Cường độ chịu nén - Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-4:20xx "Phương pháp thử bê tông - Phần 4: Cường độ chịu nén - Yêu cầu kỹ thuật đối với máy nén".

  Số trang: 29

 • Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 30 - 21. Phần 2: Chế tạo và dưỡng hộ mẫu thử cường độ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-2:20xx "Phương pháp thử bê tông - Phần 2: Chế tạo và dưỡng hộ mẫu thử cường độ".

  Số trang: 20

 • Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 10 tiêu chuẩn quốc gia: Bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 30-21 (KQNC.2602)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 30 - 21. Phần 1: Hình dạng, kích thước và các yêu cầu khác đối với mẫu và khuôn

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-1:20xx "Phương pháp thử bê tông - Phần 1: Hình dạng, kích thước và các yêu cầu đối với mẫu và khuôn".

  Số trang: 33

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn" (EN 206 và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành). Mã số: TC 27 - 20 (KQNC.2607)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn "Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản phẩm và hợp chuẩn" (EN 206 và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành). Mã số: TC 27 - 20 (KQNC.2607)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 27 - 20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản xuất và sự phù hợp cho bê tông, phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu.

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-21. Phần 7: Xác định hàm lượng bọt khí theo phương pháp áp suất

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxx:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông - Phần 7: Xác định hàm lượng bọt khí theo phương pháp áp suất “ căn cứ EN 12350 Testing fresh concrete -Part 7: Air content – Pressure methods.

  Số trang: 32

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-21. Phần 6: Xác định khối lượng thể tích

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxx:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích“ căn cứ EN 12350 Testing fresh concrete -Part 6: Density.

  Số trang: 15

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ky - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21. (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-21. Phần 4: Xác định độ đầm chặt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ky - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxx-4:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông – Phần 4: Xác định độ đầm chặt" biên soạn dựa trên tiêu chuẩn gốc BS EN 12350 Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability.

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29 - 21. Phần 3: Phần 3: Xác định độ cứng VEBE

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông - Phần 3: Xác định độ cứng Vebe.

  Số trang: 16

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29 - 21. Phần 2: Xác định độ sụt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông - Phần 2: Xác định độ sụt

  Số trang: 14

 • Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia: Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2601)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29 - 21. Phần 1: Lấy mẫu và ứng dụng thông dụng

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Phượng Ly - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thuyết minh này trình bày về căn cứ, phương pháp và các nội dung cũng như một số điểm cần lưu ý đối với dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-1:20xx Phương pháp thử hỗn hợp bê tông - Phần 1: Lấy mẫu và dụng cụ thông dụng

  Số trang: 12

 • Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế. Mã số: RD 103-16 (KQNC.2600)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế. Mã số: RD 103-16 (KQNC.2600)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 103-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Khối xây gạch đá là kết cấu truyền thống được đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Khối xây được sử dụng làm móng, cột, tường bao che, vách ngăn cho các loại công trình khác nhau. Hệ thống tiêu chuẩn đối với khối xây đã được thiết lập từ nhiều năm trước và khá hoàn thiện bao gồm tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu sử dụng, tiêu chuẩn phương pháp thử và tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Vật liệu xây phổ biến ở nước ta cho đến nay vẫn là các loại gạch đất sét nung. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển các loại vật liệu xây không nung theo định hướng của nhà nước, chủng loại vật liệu xây trên thị trường nước ta ngày càng phong phú. Các sản phẩm xây không nung ở nước ta khá đa dạng, bao gồm: gạch bê tông, gạch đá đẽo, gạch canxi silicat, gạch đất không nung, gạch hệ geopolymer, gạch bê tông bọt, gạch bê tông khí chưng áp, ... Trong đó, gạch bê tông và gạch bê tông khí chưng áp đang là các loại vật liệu xây chiếm thị phần đáng kể và có mức độ tăng
  trưởng lớn.
  Để phục vụ cho việc áp dụng các vật liệu xây không nung vào thực tế xây dựng, các tiêu chuẩn cho sản phẩm đã được nghiên cứu, xây dựng và ban hành. Tuy nhiên, do đây là các sản phẩm mới, các tiêu chuẩn mới được xây dựng, soát xét trên cơ sở các tiêu chuẩn theo hệ thống Âu, Mỹ nên việc vận dụng tiêu chuẩn thiết kế theo hệ thống Liên Xô (cũ) cần được xem xét kỹ lưỡng, nhất là trong việc sử dụng các đặc tính của gạch để tính toán thiết kế khả năng chịu lực của khối xây. Do dó, nghiên cứu bước đầu về tính năng của khối xây trên cơ sở các vật liệu mới là rất cần thiết. Với sự đa dạng của các vật liệu xây không nung và với nguồn lực có hạn của đề tài, các nghiên cứu trong đề tài này chỉ tập trung vào hai loại vật liệu xây không nung chính bao gồm gạch bê tông và gạch bê tông khí chưng áp. Các nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài này được thực hiện theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 123/HĐKHCN.

  Số trang: 108

 • Nghiên cứu thiết kế tường barrette trong thi công hố đào sâu cho công trình xây dựng tại khu vực đô thị. Mã số: RD 71-2019 (KQNC.2599)

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế tường barrette trong thi công hố đào sâu cho công trình xây dựng tại khu vực đô thị. Mã số: RD 71-2019 (KQNC.2599)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 71-2019

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Toàn Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Xây dựng dự thảo chỉ dẫn thiết kế tường barrette trong thi công móng và tầng hầm nhà cao tầng tại khu vực đô thị.
  - Xây dựng dự thảo chỉ dẫn thi công và nghiệm thu tường barrette trong thi công móng và tầng hầm nhà cao tầng tại khu vực đô thị

  Số trang: 198

 • Nghiên cứu đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng khi thi công đào ngầm dạng tuyến trong khu vực đô thị Việt Nam đến sự ổn định các công trình hiện hữu và lựa chọn những giải pháp giảm thiểu tác động. Mã số: RD 25-18 (KQNC.2598)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Thuyết - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng khi thi công đào ngầm dạng tuyến trong khu vực đô thị Việt Nam đến sự ổn định các công trình hiện hữu và lựa chọn những giải pháp giảm thiểu tác động. Mã số: RD 25-18 (KQNC.2598)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 25-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Ngọc Thuyết - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: - Xây dựng trình tự đánh giá các tác động của thi công đào ngầm dạng tuyến đến các công trình hiện hữu trên mặt đất lân cận với tuyến đào về các mặt
  + Phạm vi ảnh hưởng: khu vực tính từ chu vi đào ra xung quanh. Giới hạn khu vực này sẽ phụ thuộc vào đặc điểm điều kiện đất nền; đặc điểm phương pháp thi công (hệ thống
  chống giữ; thời gian thi công) và độ sâu thi công.
  + Mức độ ảnh hưởng: khả năng gây hư hại các kết cấu công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Chỉ tiêu này không chỉ phụ thuộc vào việc công trình hiện hữu nằm ở vị trí nào trong phạm vi ảnh hưởng mà còn phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu của chính công trình đó.
  - Đánh giá sơ bộ khả năng đáp ứng của các công trình hiện hữu trên mặt đất trong tình huống
  nền đất bị biến động do thi công ngầm.
  - Khảo sát hiện trường, đánh giá sự phù hợp của các hồ sơ dữ liệu thu thập được so với tình
  hình thực tế
  - Phân tích một số ví dụ thực tế, đánh giá sự phù hợp giữa tính toán lý thuyết và quan trắc
  thực tế từ đó có đánh giá về thực trạng các phương pháp dự báo hiện nay cũng như sự phù
  hợp của các khuyến cáo đang được áp dụng.
  - Giới thiệu các công nghệ thi công đào ngầm dạng tuyến, cả những phương pháp quen thuộc và những phương pháp mới;
  - Tổng hợp các giải pháp tiêu biểu nhằm giảm thiểu tác động của việc thi công ngầm đối với các công trình hiện hữu lân cận và nguyên tắc lựa chọn chúng để áp dụng vào thực tế.
  Những giải pháp về các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa sự cố, nhằm thu hẹp vùng ảnh hưởng bất lợi (về cả phạm vi và mức độ) khi thi công: đặc điểm các phương thức chống giữ; gia cường nền đất; phạm vi áp dụng của các loại hình này. Tăng cường khả năng chống chịu đối với sự thay đổi của đất nền cho các công trình hiện hữu.

  Số trang: 378

 • Soát xét TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng - quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa. Mã số: TC 19-18 (KQNC.2596)

  Tác giả: Diêm Công Trang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng - quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa. Mã số: TC 19-18 (KQNC.2596)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 19-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Diêm Công Trang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 53

 • Nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt nhỏ độ bền cao sử dụng cát mịn, tro bay và xỉ lò cao cho các kết cấu bê tông ven biển ở khu vực Nam Trung Bộ. Mã số: RD 79-19 (KQNC.2595)

  Tác giả: TS. Hồ Văn Quân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt nhỏ độ bền cao sử dụng cát mịn, tro bay và xỉ lò cao cho các kết cấu bê tông ven biển ở khu vực Nam Trung Bộ. Mã số: RD 79-19 (KQNC.2595)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 79-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hồ Văn Quân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Chế tạo các loại bê tông hạt nhỏ cấp 35 MPa và 45 MPa, trong thành phần bê tông sử dụng các phụ gia khoáng tro bay và xỉ lò cao.
  - Các loại bê tông hạt nhỏ sử dụng các phụ gia khoáng có độ chống thấm nước đạt trên cấp 16, độ chống thấm clorua dưới 1000 Culong ở 56 ngày và độ giãn nở sunfat nhỏ hơn 0,05% sau 6 tháng.
  - Thi công thí điểm 118 m3 mặt đường bê tông hạt nhỏ tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thiện công nghệ thi công, bảo dưỡng và nghiệm thu bê tông hạt nhỏ.
  - Xây dựng mô hình và dự báo tuổi thọ của các kết cấu bê tông ven biển khu vực Nam Trung Bộ khi sử sử dụng các loại bê tông hạt nhỏ.

  Số trang: 166