Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, đánh giá về quản lý năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước ASEAN và đề xuất một số chính sách quản lý năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân tại Việt Nam (KQNC.2303)

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá về quản lý năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước ASEAN và đề xuất một số chính sách quản lý năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân tại Việt Nam (KQNC.2303)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá về các quy định quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước trong khu vực ASEAN, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất một số chính sách quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân tại Việt Nam.

  Số trang: 199

 • Nghiên cứu phân tích các chính sách, quy định về quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp tư vấn xây dựng của Australia, một số nước ASEAN (KQNC.2305)

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phân tích các chính sách, quy định về quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp tư vấn xây dựng của Australia, một số nước ASEAN (KQNC.2305)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá về các quy định quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước trong khu vực ASEAN và có nhiều thành công trong lĩnh vực này như Vương Quốc Anh, Nhật Bản, Úc (Australia), nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất một số chính sách để các cơ quan quản lý tham khảo, xây dựng và ban hành các chính sách quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn xây dựng tại Việt Nam.

  Số trang: 96

 • Nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ trọng tâm chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông minh (KQNC.2300)

  Tác giả: Phạm Hữu Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ trọng tâm chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông minh (KQNC.2300)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Hữu Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ: Xác định nội dung các nhiệm vụ cơ bản làm cơ sở để đề xuất Đề án Chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông minh thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 07/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

  Số trang: 216

 • Hoạt động thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng (KQNC.2288)

  Tác giả: Bạch Minh Tuấn - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hoạt động thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành xây dựng (KQNC.2288)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bạch Minh Tuấn - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ:
   - Thực hiện các hoạt động thu thập, xử lý, xuất bản thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, công tác nghiên cứu KH&CN của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Xây dựng;
  - Thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền về các hoạt động KH&CN, phổ biến kết quả nghiên cứu KH&CN, kết quả thực hiện các chương trình, đề án khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ và ngành Xây dựng, góp phần thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng KH&CN trong ngành Xây dựng;
  -  Nâng cấp và duy trì các Trang thông tin khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng; Nâng cấp phần mềm quản lý nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ và môi trường; Xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN ngành Xây dựng.
  - Phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường trong và ngoài ngành Xây dựng

  Số trang: 83

 • Nghiên cứu nâng cấp, xây dựng bổ sung chức năng hệ thống thông tin thống kê phục vụ tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (KQNC.2290)

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cấp, xây dựng bổ sung chức năng hệ thống thông tin thống kê phục vụ tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (KQNC.2290)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  Nghiên cứu để tiến hành nâng cấp, xây dựng bổ sung các chức năng cho hệ thống thông tin thống kê Bộ Xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:
  + Đáp ứng yêu cầu các yêu cầu tích hợp dữ liệu, báo cáo số liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Bộ Xây dựng chủ trì lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Văn bản 2121/VPXP ngày 19/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp dữ liệu, báo cáo các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
  + Đáp ứng nhu cầu nâng cấp, bổ sung các tiện ích, bổ sung công cụ khai thác, báo cáo đầu ra theo nhu cầu các đơn vị báo cáo và nhu cầu khai thác dữ liệu của đơn vị chuyên môn
  + Đáp ứng yêu cầu của Thông tư 02/2019/TT-BXD ngày 1/7/2019 hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dưng

  Số trang: 279

 • Khảo sát, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy luyện gang thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm (KQNC.2289)

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy luyện gang thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm (KQNC.2289)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 06-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Xây dựng được Bộ dữ liệu xủa xỉ gang, xỉ thép phân tích theo QCVN 07:2009/BTN&MT;
  - Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
  + Lưu trữ xỉ gang, xỉ thép
  + Sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu san lấp
  - ĐỊnh hướng sử dụng xỉ gang, xỉ thép trong các lĩnh vực khác nhau.

  Số trang: 710

 • Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường (KQNC.2287)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường (KQNC.2287)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 05-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Xây dựng được Bộ dữ liệu về tính chất môi trường theo QCVN 07:2009/BTN&MT của tro xỉ của nhà máy nhiệt điện
  - Xây dựng được hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường khi:
  + Lưu trữ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện;
  + Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp
  - ĐỊnh hướng sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam

  Số trang: 1174

 • Điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhựa tái chế (KQNC.2286)

  Tác giả: Lê Thị Song - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhựa tái chế (KQNC.2286)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 20-03

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Song - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật trong việc sử dụng vật liệu xây dựng từ  sản phẩm nhựa tái chế nhằm phòng tránh các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường và đảm bảo các yêu cầu chất lượng đối với lĩnh vực áp dụng sản phẩm vật liệu từ nhựa tái chế.
  - Đề xuất được danh mục xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm quản lý chất lượng sản phẩm nhựa tái chế tại Việt Nam

  Số trang: 125

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.2292)

  Tác giả: Lê Đông Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.2292)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 20-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đông Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý.

  Số trang: 94

 • Nghiên cứu, xây dựng đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của ngành xây dựng (KQNC.2285)

  Tác giả: Trịnh Quốc Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của ngành xây dựng (KQNC.2285)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 07-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Quốc Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của ngành xây dựng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016-2020 từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng giai đoạn 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 20215-2025, nhằm phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành Xây dựng.

  Số trang: 117

 • Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (KQNC.2283)

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (KQNC.2283)

  Tiêu đề phụ: Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 25/HĐ-KHCN ngày 01/7/2019 giữa Bộ Xây dựng và Vụ Pháp chế (Báo cáo tổng hợp; đĩa CD)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định chính sách
  - Nâng cao kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng;
  - Đề xuất đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành xây dựng (KQNC.2284)

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành xây dựng (KQNC.2284)

  Tiêu đề phụ: Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 24/HĐ-KHCN ngày 01/7/2019 giữa Bộ Xây dựng và Vụ Pháp chế (Báo cáo tổng hợp, đĩa CD)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Thị Hải Yến - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật ngành Xây dựng nói riêng; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành xây dựng.

  Số trang: 96

 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (KQNC.2282)

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (KQNC.2282)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD50-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, xây dựng quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng của các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo phù hợp với thực tế và quá trình phát triển của ngành xây dựng hiện nay.

  Số trang: 125

 • Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán thi công sân đường khu bay (KQNC.2281)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng một số định mức dự toán thi công sân đường khu bay (KQNC.2281)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 109-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của đề tài

  - Đánh giá rõ được thực trạng công nghệ thi công, sử dụng máy thi công và sử dụng vật liệu trong thi công sân đường khu bay của công trình hàng không để phát hiện các công tác cần điều chỉnh định mức và bổ sung định mức dự toán.
  - Trên cơ sở lựa chọn được cách tiếp cận phương pháp xác định, điều chỉnh định mức đúng, phù hợp và phương pháp thu thập số liệu hợp lý phục vụ xác định định mức để thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung định mức thi công sân đường khu bay.
  - Kết quả xác định định mức đáp ứng một số yêu cầu cơ bản cần thiết để có thể báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi và hoàn thiện trên cơ sở xem xét ban hành áp dụng trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hàng không.

  Số trang: 190

 • Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (KQNC.2277)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hệ chỉ tiêu đánh giá về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (KQNC.2277)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Tổng quan khung lý thiết về phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng, phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đô thị.
  - Đề xuất hệ chỉ tiêu về mặt định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội.
  - Kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đô thị
   

  Số trang: 102