Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng nguồn cấp nước mặt (KQNC.2693)

  Tác giả: Đặng Minh Hải (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Thủy lợi
  Năm xuất bản: 23
  Nơi xuất bản: 2023
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng nguồn cấp nước mặt (KQNC.2693)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Minh Hải (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài
  - Đánh giá các công nghệ, thiết bị kiểm soát chất lượng nguồn nước mặt;
  - Tiến tới làm chủ công nghệ và thiết bị kiểm soát ô nhiễm nguồn cấp nước mặt trên cơ sở ứng dụng UAV;
  - Ứng dụng công nghệ và thiết bị để kiểm soát chất lượng nước hồ Cao Vân, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

  Số trang: 209

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số phát thải một số máy móc, thiết bị xây dựng phục vụ công tác quản lý, giám sát môi trường và đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng dân dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: MT 04-22 (KQNC.2692)

  Tác giả: Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số phát thải một số máy móc, thiết bị xây dựng phục vụ công tác quản lý, giám sát môi trường và đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng dân dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: MT 04-22 (KQNC.2692)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 232

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng. Mã số: RD 19-22 (KQNC.2691)

  Tác giả: Phạm Lê Khương (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Vật lý địa cầu
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng. Mã số: RD 19-22 (KQNC.2691)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Lê Khương (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng phục vụ hiệu quả công tác phòng chống sét ở Việt Nam. Theo thuyết minh đề cương, các nội dung chính cần thực hiện bao gồm:
  - Tổng quan các nội dung về hệ thống chống sét cho công trình xây dựng, cụ thể về các tiêu chuẩn chống sét ở Việt Nam và các tiêu chuẩn chống sét trên thế giới.
  - Đánh giá hiện trạng hệ thống chống sét tại Việt Nam bao gồm: Đánh giá hệ thống chống sét hiện tại ở một số công cụ xây dựng tại Việt Nam; Đánh giá hệ thống kiểm định chống sét hiện tại ở Việt Nam.
  - Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho các công cụ xây dựng.
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng
  - Nghiên cứu, đề xuất các nội dung phục vụ xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng.
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống chống sét cho công trình xây dựng.

  Số trang: 316

 • Khảo sát, đánh giá và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước tại các khu vực lân cận nghĩa trang. Mã số: MT 05-22 (KQNC.2690)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Nga (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước tại các khu vực lân cận nghĩa trang. Mã số: MT 05-22 (KQNC.2690)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Nga (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu của nhiệm vụ:
  - Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của nghĩa trang đến chất lượng nguồn nước trong các khu vực lân cận làm cơ sở cho việc xác định khoảng cách an toàn đối với khai thác và sử dụng nguồn nước.
  - Hướng dẫn kỹ thuật khai thác và sử dụng nguồn nước khu vực lân cận nghĩa trang để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

  Số trang: 385

 • Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, đề xuất nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (KQNC.2688)

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, đề xuất nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị (KQNC.2688)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng giải pháp ứng phó với BĐKH lồng ghép vào Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung.
  Mục tiêu cụ thể:
  + Phân tích, đánh giá tác động của BĐKH NBD tới các đô thị thuộc vùng Duyên hải Miền Trung theo kịch bản mới
  + Thực trạng quy hoạch chung xây dựng đô thị và công tác ứng phó BĐKH, NBD tại các tỉnh/ thành khu vực Duyên hải Miền Trung
  + Phân tích đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển đô thị ứng phó với BĐKH, NBD và thời tiết cực đoan và khả năng áp dụng cho các đô thị Duyên hải Miền Trung
  + Đề xuất nội dung ứng phó với BĐKH, NBD lồng ghép trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị đại diện cho các tỉnh/ thành tại Duyên hải Miền Trung
  + Đề xuất nội dung ứng phó BĐKH, NCD trong công tác quản lý đô thị

  Số trang: 456

 • Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025 (năm 2021) (KQNC.2687)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025 (năm 2021) (KQNC.2687)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ thực hiện năm 2021 bao gồm:
  1. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong công tác lập, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
  2. Tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông, nâng cao năng lực về cấp nước an toàn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh.
  3. Nghiên cứu về biện pháp kiểm soát quản lý, phòng ngừa rủi ro hệ thống cấp nước.
  4. Nghiên cứu đổi mới quản lý dịch vụ cấp nước hướng tới bảo đảm an sinh xã hội và an toàn cấp nước...

  Số trang: 97

 • Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

  Tác giả: Nguyễn Phan Duy (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phan Duy (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Phân tích tổng quan về vai trò của học phần Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản đối với công tác đào tạo của kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng.
  - Rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng về tài liệu giảng dạy, thực trạng sử dụng tài liệu giảng dạy tạp phần KCBTCT1 tại các cơ sở giáo dục có giảng dạy học phần KCBTCT1
  - Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng tài liệu học tập Học phần KCBTCT1, của các đối tượng sinh viên/học viên
  - Rà soát, phân tích, đánh giá về nội dung trong đề cương học phần KCBTCT1 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và các trường có đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng. Khả năng áp dụng tài liệu học tập được biên soạn theo TCVN 5574:2018 phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
  - Đề xuất đề cương, nội dung chi tiết của giáo trình KCBTCT1, gắn kết với nhu cầu thực tiễn đã đặt ra.
  - Tổ chức biên soạn nội dung của giáo trình kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học, gắn két với nhu cầu thực tiễn đề ra.

  Số trang: 98

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực chuyên ngành liên quan đến xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên để phục vụ nhu cầu đào tạo và tuyển sinh của trường (KQNC.2684)

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Tuy Hòa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực chuyên ngành liên quan đến xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên để phục vụ nhu cầu đào tạo và tuyển sinh của trường (KQNC.2684)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích nhiệm vụ:
  - Phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực: số lượng, cơ hội việc làm các ngành liên quan đến xây dựng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
  - Đánh giá vai trò bảo đảm trách nhiệm của nhà trường trong tuyển sinh và đổi mới nội dung đào tạo theo định hướng ứng dụng gắn với nhu cầu của xã hội và đáp ứng với chiến lược phát triển kinh tế của địa phương

  Số trang: 96

 • Khảo sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng không gian ngầm và không gian trên mặt đất, không gian trên cao tại một số đô thị ở Việt Nam (KQNC.2683)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng không gian ngầm và không gian trên mặt đất, không gian trên cao tại một số đô thị ở Việt Nam (KQNC.2683)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao trong việc thực hiện Nghị Quyết số 83/2019/QH14, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng.
  - Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình trong không gian ngầm, kết nối với không gian trên mặt đất, không gian trên cao tại một số đô thị lớn tại Việt Nam. Đồng thời tạo tiền đề cho các nghiên cứu đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật.

  Số trang: 139

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động và Xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng nghề Cấp thoát nước khu vực Đông Bắc Bộ (KQNC.2682)

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng nghề Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động và Xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng nghề Cấp thoát nước khu vực Đông Bắc Bộ (KQNC.2682)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Đánh giá thực trạng việc đào tào nghề cấp thoát nước trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo ngành nước. Đánh giá khả năng đáp ứng công việc của người học sau khi tốt nghiệp, làm việc tại các vị trí việc làm trong ngành cấp thoát nước. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng người học sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được các yêu cầu của chất lượng ngành yêu cầu.

  Số trang: 61

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển nhà ở xã hội tại đô thị phù hợp Chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 (KQNC.2681)

  Tác giả: Nguyễn Minh Nhất (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển nhà ở xã hội tại đô thị phù hợp Chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 (KQNC.2681)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Nhất (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Đánh giá, phân tích chính xác về sự hiệu quả, thuận lợi và khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển NOXH tại Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển NOXH tại đô thị.
  - Đề xuất, góp ý hoàn thiện một số chính sách, văn bản quản lý nhà nước về phát triển NOXH.

  Số trang: 239

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực về các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của Người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo Hợp đồng số 24/2017/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (KQNC.2680)

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực về các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của Người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo Hợp đồng số 24/2017/HĐ-SNKT ngày 30/6/2017 (KQNC.2680)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Điều tra, khảo sát, tổng hợp số lượng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ trên toàn quốc và một số doanh nghiệp là công ty con, công ty liên két của các doanh nghiệp trực thuộc chủ sở hữu.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng hoạt dộng của Tổ Người đại diện.
  - Khảo sát, đánh giá chất lượng của kiểm soát viên, hoạt động của kiểm soát viên.
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý người đại diện tại doanh nghiệp thuộc chủ sở hữu.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động của kiểm soát viên.

  Số trang: 42

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng theo Hợp đồng số 35/2016/HĐ-SNKT ngày 24/11/2016 (KQNC.2679)

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng theo Hợp đồng số 35/2016/HĐ-SNKT ngày 24/11/2016 (KQNC.2679)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, khảo sát, tổng hợp số lượng các doanh nghiệp trực thuộc Bộ trên toàn quốc.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của  các doanh nghiệp.
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao

  Số trang: 41

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng loại hình hợp tác xã xây dựng, theo Hợp đồng số 42/2015/HĐ-SNKT ngày 29/5/2015 (KQNC.2678)

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng loại hình hợp tác xã xây dựng, theo Hợp đồng số 42/2015/HĐ-SNKT ngày 29/5/2015 (KQNC.2678)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phúc Hưởng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Điều tra, khảo sát, tổng hợp số lượng các HTX xây dựng trên toàn quốc.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của các loại hình HTX trên địa bàn toàn quốc.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý  ngành của Bộ Xây dựng.
  - Đề xuất mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong giai đoạn tới.
   

  Số trang: 46

 • Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW; Nghiên cứu rà soát các quy định pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng (KQNC.2677)

  Tác giả: Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW; Nghiên cứu rà soát các quy định pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng (KQNC.2677)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW.
  - Rà soát, đánh giá tình thình thực thi các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đề nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuộc phù hợp với yêu cầu thực tiễn

  Số trang: 184