Tìm kiếm nâng cao

 • Soát xét TCVN 6260:2009. Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kĩ thuật. Mã số: TC 42-15

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 6260:2009. Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kĩ thuật. Mã số: TC 42-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 6260:2017 thay thế cho TCVN 6260:2009, do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp.

  Số trang: 91

 • Xi măng hỗn hợp bền sun phát. TCVN 7711:2012

  Tác giả: Hà Văn Lân
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng hỗn hợp bền sun phát. TCVN 7711:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng hỗn hợp bền sun phát. TCVN 7711:2012

  Tác giả: Hà Văn Lân

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng hỗn hợp bền sun phát

  Số trang: 0

 • Soát xét TCVN 7364 1÷6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp”,Mã số: TC 72-14

  Tác giả: Đào Anh Tuấn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7364 1÷6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp”,Mã số: TC 72-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 7364 1÷6:2004 “Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp”

  Tác giả: Đào Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các vật liệu thành phần của kính cán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp sử dụng trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”,Mã số: TC 70-14

  Tác giả: Nguyễn Văn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”,Mã số: TC 70-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”

  Tác giả: Nguyễn Văn Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 7219:2015 quy định phương pháp thử đối với kính tấm xây dựng, có thể sử dụng phương pháp này để xác định chiều dày và khuyết tật ngoại quan của kính dán.

  Số trang: 0

 • Soát xét TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”,Mã số: TC 71-14

  Tác giả: Nguyễn Văn Liễu
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”,Mã số: TC 71-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Soát xét TCVN 7218:2002 “Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật”

  Tác giả: Nguyễn Văn Liễu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng và các ứng dụng khác

  Số trang: 0

 • Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng,Mã số: TC 48-15

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng,Mã số: TC 48-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc sử dụng xỉ gang và xỉ thép làm vật liệu xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật này làm cơ sở cho việc phân loại, xử lý tái chế và sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu xây dựng

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”,Mã số: TC 47-15

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”,Mã số: TC 47-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng”

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây dựng.
  Xỉ hạt lò cao nghiền mịn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng.

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”,Mã số: TC 76-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh TCVN...:2015 “Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt”

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thủy hóa xi măng và chất kết dính thủy, bằng phương pháp đoạn nhiệt (còn gọi là phương pháp Langavant). Mục đích của phương pháp này là đo liên tục nhiệt thủy hóa của xi măng trong những ngày đầu thủy hóa, đơn vị nhiệt thủy hóa là J.g-1.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xi măng và một số chất kết dính thủy đóng rắn nhanh.

  Số trang: 0

 • Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

  Tác giả: Tạ Đắc Quý
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”,Mã số: TC 77-14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo và thuyết minh biên soạn TCVN...:2015 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử - Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song)”

  Tác giả: Tạ Đắc Quý

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (song song) của sản phẩm vật liệu chịu lửa định hình dạng đặc và các vật liệu chịu lửa dạng hạt, bột có độ dẫn nhiệt nhỏ hơn 25 W/m.K. Giới hạn này được đưa ra là do độ khuyếch tán nhiệt của vật liệu của vật liệu thử và do kích thước của vật liệu thử; có thể đo được độ dẫn nhiệt cao hơn nếu sử dụng các mẫu kích thước lớn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

  Tác giả: Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay,Mã số: RD 44-09

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo bê tông tính năng cao sử dụng Silica Fume và hỗn hợp Silica Fume với tro bay

  Tác giả: Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính silica fume và silica fume kết hợp với tro bay tới các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông, qua đó cải thiện các tính chất của bê tông.

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng và đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách cho việc sử dụng nguồn phế thải này làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua kết quả điều tra, khảo sát thu thập số liệu về các nguồn phế thải chứa năng lượng để từ đó:
  - Xác định loại phế thải và khả năng sinh năng lượng để làm NLTT.
  - Xác định số lượng các loại phế thải nêu trên.
  - Xác định được sự phân bố của các loại phế thải theo lãnh thổ.
  - Đề xuất được giải pháp sử dụng về mặt định hướng và cơ chế chính sách

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thạch cao là nguyên liệu quan trọng cho ngành xây dựng, được dùng để sản xuất xi măng, sản xuất tấm trần, tấm tường, sản xuất bê tông khí chưng áp và cho nhiều ngành công nghiệp khác. Ở Việt Nam hiện nay thạch cao hầu hết phải nhập khẩu trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Để khử khí lưu huỳnh trong các cơ sở sử dụng than và tận dụng thạch cao thải ra từ việc khử lưu huỳnh, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng hệ thống khử lưu huỳnh FDG. Đây là giải pháp hiệu quả thu hoạch được thạch cao nhân tạo đảm bảo chất lượng... Vụ Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng đã có báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt cơ chế chính sách cụ thể về việc xử lý, sử dụng chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy hóa chất để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
  Nội dung báo cáo gồm 6 phần:
  1. Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện.
  2. Khả năng tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng.
  3. Khả năng đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh FGD để có thể thu hồi được thạch cao làm vật liệu xây dựng, thạch cao thương phẩm.
  4. Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thạch cao cho sản xuất xi măng.
  5. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để ban hành cơ chế, chính sách cho các nhà máy nhiệt điện áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh FGD.
  6. Sản phẩm của dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Trần Thanh Loan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I

  Tác giả: Trần Thanh Loan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo trình độ phát triển của công nghệ xây dựng hiện nay.
  - Yêu cầu về đổi mới đào tạo theo hệ thống tín chỉ: giảm thới lượng giảng dạy tại lớp, tăng thời gian tự học của sinh viên nhưng vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết cho sinh viên.
  - Khắc phục một số hạn chế của những giáo trình hiện nay như: cách diễn đạt nặng về lý thuyết, chưa kết hợp với thực tế, các hình vẽ minh họa đơn điệu và không trực quan, các bài tập áp dụng chưa phong phú...

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để phù hợp với đề cương học phần của Cơ học kết cấu - Phần 1 và Cơ học kết cấu - Phần 2. Việc biên soạn giáo trình cần phải đạt được các yêu cầu chính như sau: Bổ sung các kiến thức thực tiễn giúp sinh viên có thể nâng cao khả năng tự nghiên cứu và thực hành; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết một số vấn đề cụ thể của môn học.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng nghiên cứu đổi mới là xây dựng đề cương của giáo trình Cơ học kết cấu, để làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu học tập chính thức cho từng học phần Cơ cấu kết cấu cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0