Tìm kiếm nâng cao

 • Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Đức Phổ
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Đức Phổ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  Mở đầu:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  II. Căn cứ pháp lý.
  Chương I. Khái quát lịch sử hình thành huyện Đức Phổ và hiện trạng khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương II. Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Chương III. Một số giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt và tóm tắt chương trình phát triển đô thị khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ngãi
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm VI phần:
  I. Lý do cần thiết phân loại thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Quảng Ngãi theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đức Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Việc lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV căn cứ trên định hướng phát triển đô thị Quốc gia, quy hoạch vùng và được lập theo hướng dẫn tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, Thông tư 34/2009/TT-BXD.
  Nội dung đề án gồm VI phần:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do cần thiết lập đề án.
  III. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Phú Mỹ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 5 phần chính:
  1. Lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV.
  2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn Phú Mỹ.
  3. Cơ sở đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ là đô thị loại IV.
  4. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập đề án:
  - Cụ thể hóa chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như Huyện đã đề ra trên cơ sở phù hợp với tình hình phát triển thực tế.
  - Đánh giá thực trạng, vị thế và tiềm năng phát triển của Thị trấn theo các tiêu chí phân loại đô thị đã được nhà nước quy định, trên cơ sở đó, định hướng xây dựng đô thị theo các tiêu chí đã đề ra và quy hoạch chung được phê duyệt.
  - Tạo cơ hội cho Thị trấn Núi Sập có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy nội lực và huy động ngoại lực phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong chiến lược trung và dài hạn

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hòa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Biên Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 3 phần chính:
  1. Cơ sở pháp lý
  2. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
  3. Nội dung của đề án
  Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị.
  Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số đô thị
  Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số
  Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
  Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị
  Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thị xã Long Khánh
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Long Khánh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  Phần I. Mở đầu:
  I.1 Tổng quan về thị xã Long Khánh.
  I.2 Các căn cứ pháp lý lập Đề án.
  I.3 Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  Phần II. Khái quát lịch sử hình thành và quá trình phát triển đô thị Long Khánh.
  Phần III. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị.
  III.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên
  III.2 Quy mô đất đai đô thị
  III.3 Cơ cấu hành chính và quản lý hành chính đô thị
  III.4 Phát triển kinh tế
  III.5 Dân số - lao động
  III.6 Xây dựng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị...
  Phần IV. Đánh giá phân loại đô thị thị xã Long Khánh
  Phần V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tam Kỳ
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Tam Kỳ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm VI phần chính:
  I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị của thành phố Tam Kỳ.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tam Kỳ theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
  V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Bình Đại
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Bình Đại mở rộng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
  IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Ba Tri
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết lập Đề án.
  III. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị đối với Thị trấn Ba Tri mở rộng, huyện Ba Tri, tính Bến Tre.
  IV. Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Lạng Sơn
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng – tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm IV phần chính:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  II. Hiện trạng phát triển đô thị Đồng Đăng.
  III. Phân loại thị trấn Đồng Đăng mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 4 phần chính:
  1. Vị trí, vai trò, tiềm năng phát triển Thị trấn Cái Rồng mở rộng.
  2. Đánh giá Thị trấn Cái Rồng mở rộng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  3. Những tiêu chí chưa đạt và các biện pháp khắc phục.
  4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Bình Định
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 5 phần chính:
  1. Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Phú Phong.
  3. Thực trạng phát triển đánh giá thị trấn Phú Phong theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  4. Phương pháp khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt.
  5. Kết luận - Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Hình thành mô hình không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả.
  - Hình thành khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng và công trình đầu mối kỹ thuật, kết nối đồng bộ hệ thống đô thị và các khu động lực kinh tế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.
  - Phát triển tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội; Khu công nghiệp phụ trợ, trung tâm dịch vụ logistic làm động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội...

  Số trang: 0

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Hội thảo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm XVI phần:
  Phần I. Phần mở đầu.
  Phần II. Bối cảnh phát triển quốc tế, quốc gia - kinh nghiệm quốc tế.
  Phần III. Đánh giá điều kiện tự nhiên, và tác động biến đổi khí hậu.
  Phần IV. Đánh giá hiện trạng phát triển vùng.
  Phần V. Đánh giá quy hoạch được duyệt năm 2008 và các quy hoạch chuyên ngành khác.
  Phần VI. Đánh giá các tiềm năng và động lực phát triển vùng.
  Phần VII. Phân tích SWOT.
  Phần VIII. Mục tiêu phát triển - tính chất chức năng vùng - kịch bản phát triển vùng.
  Phần IX. Ý tưởng điều chỉnh mô hình phát triển và cấu trúc không gian vùng.
  Phần X. Định hướng điều chỉnh phát triển không gian vùng.
  Phần XI. Định hướng tổ chức không gian vùng trung tâm.
  Phần XII. Định hướng điều chỉnh phát triển hệ thống giao thông và hạ tầng kĩ thuật vùng.
  Phần XIII. Đánh giá môi trường chiến lược.
  Phần XIV. Đề xuất cơ chế quản lý vùng.
  Phần XV. Đề xuất phát triển không gian TP.HCM và các tỉnh trong vùng.
  Phần XVI. Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0