Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,B

  Tác giả: Trịnh Huy Thục, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

  Tác giả: Trịnh Huy Thục, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Tiến hành điều tra khảo sát, thu thập số liệu về thực trạng quản lý sử dụng nhà ở thuộc SHNN tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.
  - Trên cơ sở kết quả điều tra, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng quỹ nhà ở thuộc SHNN, những tồn tại, bất cập trong quản lý sử dụng nhà ở thuộc SHNN tại 4 thành phố nói trên và đề xuất các biện pháp để khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc SHNN

  Số trang: 0

 • Một số giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-18

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng,Lê Quang thông
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-18

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-18

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng,Lê Quang thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn.
  Nghiên cứu một số giải pháp thiết kế quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu ở.
  Nghiên cứu đề xuất một số mô hình quy hoạch khu ở đô thị và nông thôn nhằm cải thiện và hạn chế ô nhiễm môi trường.
  Đưa ra một số khuyến nghị về quản lý nhằm giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường đẻ đảm bảo phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng một số trang thiết bị, công nghệ mới trong các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số: RD-19

  Tác giả: Trần Xuân Đỉnh,Nguyễn Khắc Sinh
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng một số trang thiết bị, công nghệ mới trong các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số: RD-19

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng một số trang thiết bị, công nghệ mới trong các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số: RD-19

  Tác giả: Trần Xuân Đỉnh,Nguyễn Khắc Sinh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Đánh giá quá trình sử dụng và phát triển các trang thiết bị và công nghệ mới, cũng như định hướng cho việc áp dụng trong tương lai. Tổng kết thông qua khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, điều tra, tìm hiểu các hãng SX, kinh doanh và XD cũng như nhu cầu phát triển.
  Đề xuất những tiêu chí và giải pháp về việc sử dụng ác trang thiết bị và công nghệ mới trong kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Phù hợp với điều kiện của VN, phục vụ công tác tư vấn XD và công nghệ..

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư phù hợp trong tương lai

  Tác giả: Bùi Ngọc Tuân,Nguyễn Văn Giới,Vũ Mạnh Quân
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư phù hợp trong tương lai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư phù hợp trong tương lai

  Tác giả: Bùi Ngọc Tuân,Nguyễn Văn Giới,Vũ Mạnh Quân

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, tổng hợp, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội giai đoạn 1995 - 2004. Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư đảm bảo các yêu cầu thẩm mỹ, sử dụng... hướng tới sự phát triển nhà chung cư phù hợp trong tương lai tại Hà Nội

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: - Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch đô thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đồ án, đưa quy hoạch vào cuộc sống.
  - Đề xuất những biện pháp quản lý thực hiện theo quy hoạch; theo pháp luật, đảm bảo sự phát triển đô thị có trật tự, cân bằng bền vững

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: - Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch đô thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đồ án, đưa quy hoạch vào cuộc sống.
  - Đề xuất những biện pháp quản lý thực hiện theo quy hoạch; theo pháp luật, đảm bảo sự phát triển đô thị có trật tự, cân bằng bền vững

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: - Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch đô thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đồ án, đưa quy hoạch vào cuộc sống.
  - Đề xuất những biện pháp quản lý thực hiện theo quy hoạch; theo pháp luật, đảm bảo sự phát triển đô thị có trật tự, cân bằng bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho dân vùng lòng hồ thuỷ điện. Mã số: RD 13

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Phạm Vũ Mỹ,Phạm Trọng Thuật
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho dân vùng lòng hồ thuỷ điện. Mã số: RD 13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu tái định cư cho dân vùng lòng hồ thuỷ điện. Mã số: RD 13

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến,Phạm Vũ Mỹ,Phạm Trọng Thuật

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng các khu tái định cư do di dân lòng hồ thuỷ điện nhằm đảm bảo ổn định đời sống và hướng tới sự phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Nguyễn Văn Giới,Đặng Trường Thành,Nguyễn Thanh Sơn
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và giải pháp kiến trúc quy hoạch phục vụ xây dựng khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 13-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Giới,Đặng Trường Thành,Nguyễn Thanh Sơn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về du lịch sinh thái ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu và giải quyết .
  Chương II: Các cơ sở khoa học của việc nghiên cứu và tổ chức không gian khu du lịch sinh thái.
  Chương III: Đề xuất các tiêu chí và giải pháp về kiến trúc - quy hoạch xây dựng các khu du lịch sinh thái trong điều kiện Việt Nam

  Số trang: 0

 • Biến hình lòng sông, ven biển đối với sự an toàn của các đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 17-01,Phần I

  Tác giả: Nguyễn Tài,Lê Xuân Hồng,Lê Ngọc Bích
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biến hình lòng sông, ven biển đối với sự an toàn của các đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 17-01,Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biến hình lòng sông, ven biển đối với sự an toàn của các đô thị và khu dân cư. Mã số: RD 17-01

  Tác giả: Nguyễn Tài,Lê Xuân Hồng,Lê Ngọc Bích

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu tác động của sự biến hình lòng sông đường bờ ven biển, nghiên cứu giải pháp bảo vệ và biên soạn các tiêu chuẩn và các chỉ dẫn về các giải pháp thiết kế quy hoạch và xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho các đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 14

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Lưu Quang Huy, Nguyễn Hồng Diệp
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 14

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị trong quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: RD 14

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Lưu Quang Huy, Nguyễn Hồng Diệp

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu loại hình quy hoạch mới Thiết kế đô thị trong hệ thống quy hoạch đô thị nhằm cung cấp một công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý đô thị, đặc biệt là vấn đề tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thẩm mỹ đô thị và những vấn đề liên quan đến thể chế khác

  Số trang: 0

 • Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề xuất những nguyên tắc cơ bản để xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư (trọng tâm là thị tứ và làng xã) và kiến trúc (chủ yếu là kiến trúc nhà ở nông thôn) đặc thù cho mỗi vùng, và kiến nghị các chỉ dẫn về quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với các điều kiện sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn của vùng đó

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng. Mã số: RD 02-01

  Tác giả: Trần Mạnh Nhất,Đặng Nam Chinh,Phan Văn Hiến,Diêm Công Huy

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Tổng quan về công tác trắc địa trong xây dựng công nghiệp và nhà cao tầng.
  - Chương II: Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS.
  - Chương III: Đo và xử lý số liệu GPS.
  - Chương IV: Phần mềm xử lý số liệu GPSurvey 2.35.
  - Chương V: Tổng quan về các ứng dụng công nghệ GPS.
  - Chương VI: Thực nghiệm khảo sát đo GPS cạnh ngắn ở VN.
  - Chương VII: Quy trình ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 6 chương:
  1. Chương 1: Khái quát vấn đề.
  2. Chương 2: Nhà vùng bão lũ.
  3. Chương 3: Kiểm tra khả năng chịu tải trọng bão lụt của nhà nông thôn miền Trung.
  4. Chương 4: Giải pháp gia cường nhà vùng bão lụt.
  5. Chương 5: Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà thế hệ 2.
  6. Chương 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18,Hướng dẫn kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tăng cường khả năng chịu bão lụt cho nhà ở nông thôn khu vực ven biển miền Trung. Mã số: RD 18

  Tác giả: Trần Minh Đức,Hồ Dự,Lê Văn Quảng,Lê Việt Hưng,Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các vấn đề sau:
  1. Các kiến thức cơ bản.
  2. Cách xây nhà và gia cường nhà vùng bão lụt.
  3. Phụ lục

  Số trang: 0