Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở của các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đề xuất các giải pháp nhằm triển khai Luật Nhà ở trong việc hỗ trợ, tạo điều k

  Tác giả: Vũ Văn Phấn,Vũ Mạnh Cường,Hoàng Cao Giáp
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở của các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đề xuất các giải pháp nhằm triển khai Luật Nhà ở trong việc hỗ trợ, tạo điều k

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở của các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đề xuất các giải pháp nhằm triển khai Luật Nhà ở trong việc hỗ trợ, tạo điều k

  Tác giả: Vũ Văn Phấn,Vũ Mạnh Cường,Hoàng Cao Giáp

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về thực trạng nhà ở của các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
  Chương II: Phân tích, đánh giá các cơ chế chính sách hiện hành trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai cải thiện nhà ở.
  Chương III: Đề xuất các giải pháp triển khai Luật Nhà ở trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo ở miền núi và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng,Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Hoàng Văn Viên,Lê Thuận Đăng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng,Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng

  Tác giả: Cao Duy Tiến,Hoàng Văn Viên,Lê Thuận Đăng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quan niệm và vai trò của kiểm định trong công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
  II. Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
  III. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng các công trình xây dựng.
  IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý kiến trúc tại một số đô thị ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc biên soạn nội dung Nghị định về Quản lý kiến trúc đô thị,Báo cáo dự án

  Tác giả: Nguyễn Trọng Khang,Lê Thuý Hà,Nguyễn Thuý Hằng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý kiến trúc tại một số đô thị ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc biên soạn nội dung Nghị định về Quản lý kiến trúc đô thị,Báo cáo dự án

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý kiến trúc tại một số đô thị ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc biên soạn nội dung Nghị định về Quản lý kiến trúc đô thị

  Tác giả: Nguyễn Trọng Khang,Lê Thuý Hà,Nguyễn Thuý Hằng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tiến hành điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý kiến trúc đô thị đối với các công trình XD mới, công trình cải tạo, chỉnh trang, mở rộng...tại các đô thị để nhìn nhận rõ các nguyên nhân yếu kém trong công tác quản lý kiến trúc đô thị trong thời gian qua, nhằm kiến nghị các biện pháp quản lý phù hợp hơn, tốt hơn...

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Bản thảo Cẩm nang Thiết kế quy hoạch đô thị

  Tác giả: Lê Hồng Kế,Lê Đào Luận,Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Bản thảo Cẩm nang Thiết kế quy hoạch đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam

  Tác giả: Lê Hồng Kế,Lê Đào Luận,Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nêu lên một số vấn đề cơ bản trong các giai đoạn Lập Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị như quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu

  Tác giả: Lê Hồng Kế,Lê Đào Luận,Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam

  Tác giả: Lê Hồng Kế,Lê Đào Luận,Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự án nghiên cứu nhằm mang lại một số đóng góp sau đây:
  - Nhận biết tình hình thực trạng về công tác thiết kế quy hoạch đô thị hiện nay trên phạm vi cả nước.
  - Đề xuất một số nội dung về phương pháp, quy trình và nội dung của công tác thiết kế quy hoạch đô thị.
  - Đề xuất một số nội dung về công tác quản lý xây dựng đô thị trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước, hội nhập và phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Lê Hồng Kế,Lê Đào Luận,Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam,Báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát đánh giá tình hình thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị phục vụ soạn thảo Cẩm nang Quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam

  Tác giả: Lê Hồng Kế,Lê Đào Luận,Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự án nghiên cứu nhằm mang lại một số đóng góp sau đây:
  - Nhận biết tình hình thực trạng về công tác thiết kế quy hoạch đô thị hiện nay trên phạm vi cả nước.
  - Đề xuất một số nội dung về phương pháp, quy trình và nội dung của công tác thiết kế quy hoạch đô thị.
  - Đề xuất một số nội dung về công tác quản lý xây dựng đô thị trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước, hội nhập và phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (khung, khung - vách) nhà cao tầng bằng BTCT có tính đến tải trọng động đất ở Hà Nội bằng phương pháp động theo tiêu chuẩn SNIP II 81-96. Mã số đề tài: 01C – 04 / 02 – 2004 - 1

  Tác giả: Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Hữu Bình
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (khung, khung - vách) nhà cao tầng bằng BTCT có tính đến tải trọng động đất ở Hà Nội bằng phương pháp động theo tiêu chuẩn SNIP II 81-96. Mã số đề tài: 01C – 04 / 02 – 2004 - 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (khung, khung - vách) nhà cao tầng bằng BTCT có tính đến tải trọng động đất ở Hà Nội bằng phương pháp động theo tiêu chuẩn SNIP II 81-96. Mã số đề tài: 01C – 04 / 02 – 2004 - 1

  Tác giả: Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Hữu Bình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: HN – BUILDING là phần mềm thiết kế kết cấu nhà cao tầng với các nội dung cơ bản sau:
  Xây dựng modul trợ giúp việc đưa dữ liệu toàn bộ công trình dựa trên cơ sở xây dựng mặt bằng kết cấu từ các cáu kiện kiến trúc: cột, dầm, tường, các ô cửa, vách, sàn...Tự động tính toán tải trọng tĩnh, hoạt tải và gió (thành phần tĩnh).
  Phân tích động công trình từ STAAD, tính toán thành phần động của tải trọng gió, tải trọng động đất, phân phối tải trọng ngang do gió động và động đất lên công trình theo độ cứng.
  Phân tích tính, tính toán nội lực của hệ kết cấu toàn bộ công trình từ STAAD, kiểm tra tính hợp lý (tính ổn định, độ cứng tổng thể...) của hệ kết cấu nhà cao tầng...

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát, đánh giá tinh hình thực tế về lĩnh vực nhà ở làm cơ sở biên soạn Luật Nhà ở

  Tác giả: Vũ Mạnh Cường,Vũ Anh,Vũ Văn Phấn
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà - BXD
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát, đánh giá tinh hình thực tế về lĩnh vực nhà ở làm cơ sở biên soạn Luật Nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát, đánh giá tinh hình thực tế về lĩnh vực nhà ở làm cơ sở biên soạn Luật Nhà ở

  Tác giả: Vũ Mạnh Cường,Vũ Anh,Vũ Văn Phấn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Từ kết quả điều tra khảo sát tiến hành phân tích đánh giá thực trạng các vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; sử dụng nhà ở ; quản lý sử dụng nhà ở ; tình hình thực hiện chính sách bán nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; các chính sách phát triển nhà ở và nêu bật những nguyên nhân tồn tại, bất cập trong việc quản lý và phát triển nhà ở của nước ta. Từ đó xây dựng dự thảo Luật Nhà ở

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu định hướng phát triển quy hoạch - kiến trúc các điểm dân cư tập trung phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai. Mã số: RD-15,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Đặng Trường Thành,Nguyễn Văn Giới,Nguyễn Thanh Sơn
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu định hướng phát triển quy hoạch - kiến trúc các điểm dân cư tập trung phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai. Mã số: RD-15,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu định hướng phát triển quy hoạch - kiến trúc các điểm dân cư tập trung phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai. Mã số: RD-15

  Tác giả: Đặng Trường Thành,Nguyễn Văn Giới,Nguyễn Thanh Sơn

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Điều tra đánh giá tổng quan thực trạng các điểm dân cư tỉnh Lào Cai.
  - Đề xuất mạng lưới các điểm dân cư ttói ưu đến năm 2010 và 2020.
  - Đề xuất mô hình tổ chức không gian quy hoạch-kiến trúc và một số mẫu nhà cho các điểm dân cư có những điều kiện địa lý kinh tế khác nhau

  Số trang: 0

 • Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,B

  Tác giả: Trịnh Huy Thục, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,B

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các TP.Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

  Tác giả: Trịnh Huy Thục, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Tiến hành điều tra khảo sát, thu thập số liệu về thực trạng quản lý sử dụng nhà ở thuộc SHNN tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.
  - Trên cơ sở kết quả điều tra, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng quỹ nhà ở thuộc SHNN, những tồn tại, bất cập trong quản lý sử dụng nhà ở thuộc SHNN tại 4 thành phố nói trên và đề xuất các biện pháp để khắc phục những tồn tại và hoàn thiện cơ chế quản lý quỹ nhà ở thuộc SHNN

  Số trang: 0

 • Một số giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-18

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng,Lê Quang thông
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-18

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-18

  Tác giả: Nguyễn Trọng Phượng,Lê Quang thông

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường một số khu ở đô thị và nông thôn.
  Nghiên cứu một số giải pháp thiết kế quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu ở.
  Nghiên cứu đề xuất một số mô hình quy hoạch khu ở đô thị và nông thôn nhằm cải thiện và hạn chế ô nhiễm môi trường.
  Đưa ra một số khuyến nghị về quản lý nhằm giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường đẻ đảm bảo phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng một số trang thiết bị, công nghệ mới trong các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số: RD-19

  Tác giả: Trần Xuân Đỉnh,Nguyễn Khắc Sinh
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng một số trang thiết bị, công nghệ mới trong các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số: RD-19

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng một số trang thiết bị, công nghệ mới trong các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số: RD-19

  Tác giả: Trần Xuân Đỉnh,Nguyễn Khắc Sinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Đánh giá quá trình sử dụng và phát triển các trang thiết bị và công nghệ mới, cũng như định hướng cho việc áp dụng trong tương lai. Tổng kết thông qua khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, điều tra, tìm hiểu các hãng SX, kinh doanh và XD cũng như nhu cầu phát triển.
  Đề xuất những tiêu chí và giải pháp về việc sử dụng ác trang thiết bị và công nghệ mới trong kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Phù hợp với điều kiện của VN, phục vụ công tác tư vấn XD và công nghệ..

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư phù hợp trong tương lai

  Tác giả: Bùi Ngọc Tuân,Nguyễn Văn Giới,Vũ Mạnh Quân
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư phù hợp trong tương lai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư phù hợp trong tương lai

  Tác giả: Bùi Ngọc Tuân,Nguyễn Văn Giới,Vũ Mạnh Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, tổng hợp, đánh giá thực trạng không gian kiến trúc nhà chung cư tại một số khu đô thị mới ở Hà Nội giai đoạn 1995 - 2004. Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà chung cư đảm bảo các yêu cầu thẩm mỹ, sử dụng... hướng tới sự phát triển nhà chung cư phù hợp trong tương lai tại Hà Nội

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: - Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch đô thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đồ án, đưa quy hoạch vào cuộc sống.
  - Đề xuất những biện pháp quản lý thực hiện theo quy hoạch; theo pháp luật, đảm bảo sự phát triển đô thị có trật tự, cân bằng bền vững

  Số trang: 0

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo hướng xã hội hoá. Mã số: RD 15

  Tác giả: Đỗ Tú Lan,Trương Văn Quảng,Võ Văn Du

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: - Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch đô thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đồ án, đưa quy hoạch vào cuộc sống.
  - Đề xuất những biện pháp quản lý thực hiện theo quy hoạch; theo pháp luật, đảm bảo sự phát triển đô thị có trật tự, cân bằng bền vững

  Số trang: 0