Tìm kiếm nâng cao

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-5/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I.Nghiên cứu sơ khởi: - 1. Giới thiệu chung- 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng và các đơn vị thành viên - 3. Hiện trạng sử dụng thông tin trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty - II. Mô tả hệ thống tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng - 1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành - 2. Các đơn vị thành viên - 3. Các phòng ban chức năng của Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 4. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 5. Mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng - 6. Các luận cứ , lý do dẫn đên xây dựng công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - 7. Định hướng về đổi mới và phát triển công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - III. Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu- 1. Các yêu cầu và mục tiêu - 2. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin - 3. Các cơ sở dữ liệu - 4. Mô tả chi tiết các cơ sở dữ liệu - 5. các chương trình phục vụ trong mạng - 6. Quy định khai thác, xử lý và cung cấp dịch vụ thông tin - 7. Phương hướng phát triển các phần mềm và CSDL đến năm 2000 - IV. Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT - 1. Mục đích, chức năng và các nguyên tắc thiết kế hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 2.Quy trình theíet kế hệ thống cơ sở hạ tầng - 3. Thiết kế mạng cơ sở hạ tầng - V. Chương trình và nội dung đào tạo cho các đối tượng tham gia dự án

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành