Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu soạn thảo giáo trình quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn. Mã số: R 9501

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhât: Tổng quan - 1. Yêu cầu bức thiết của việc nghiên cứu soạn thảo giáo trình Quy hoạh nông thôn - 2. Khái quát về tình hình nghiên cứu về quy haọch phát triển nông thôn - 3. Mục tiêu và giới hạn nghiên cứu - Phần thứ hai: Nội dung Chương một: Mở đầu 1. Vai trò và vị trí công tác quy haọch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn trong giai đoạn hiện nay - 2. các điểm dân cư nông thôn trong quá trình phát triển của lịch sủ nước ta - 3. Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển các điểm dân cư nông thôn - 4. Mối quan hệ giữa đô thị hoá với phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay- Chương II: Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn nước ta.- 1. Hiện trạng phân bố các điểm dân cư nông thôn - 2. Đặc điểm của các điểm dân cư nông thôn ở các vùng chủ yếu - 3. Hiện trạng và xu thế phát triển kinh tế xã hội của các điểm dân cư nông thôn nước ta hiện nay - Chương III: Cơ cấu tổ chức điểm dân cư nông thôn: - 1. Cơ cấu dân số của điểm dân cư nông thôn - 2. Tổ chức hoạt động sản xuất và quy mô ruộng đất sản xuất - 3. Khu vực ở - 4. Công trình công cộng và tổ chức trung tâm - 5. Mạng lưới đường giao thông nội bộ điểm dân cư nông thôn - 6. Công trình kỹ thuật hạ tầng - Chương IV: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường nông thôn - 1. Tình hình chung về cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn - 2. Mạng lưới đường giao htông nông thôn - 3. Thuỷ lợi và cấp nước - 4. Cấp điện và giao thông liên lạc- 5. Các yếu tố tác động đến sự phát triển cơ sử hạ tầng nông thôn - 6. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn - 7. Vệ sinh môi trường nông thôn - Chương V: Thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn: 1. Xác định tính chất, quy mô của điểm dân cư nông thôn - 2. Xác định cơ cấu hợp lý cho điểm dân cư nông thôn - 3. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn - Chương VI: Quy hoạch xã và cụm liên xã - 1. Quy hoạch cải tạo , xây dựng và phát triển một xã - 2. Quy hoạch cụm liên xã - Chương VII: Tổ chức thiết kế quy haọch xây dựng điểm dân cư nông t

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành