Tìm kiếm nâng cao

Cơ học kết cấu công trình: giáo trình dùng cho ngành kiến trúc - quy hoạch

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1996/1996-4/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Học phần I: Cơ học tĩnh và cơ học vật liệu:- Chương 1: lực và hệ lực - Chương 2: Tính dàn phẳng - Chương 3: Nội ứng - ứng suất và biến dạng - Chương 4: Các trạng thái làm việc của tiết diện cấu kiện - Học phần II: Cơ học kết cấu - Chương 5: Cấu tạo hình học của hệ kết cấu - Chương 6: Các hệ kết cấu tĩnh định - Chương 7: Các hệ kết cấu siêu tĩnh - Học phần III: Cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép và khối xây - Chương 8: Tổng quan về bê tông cốt thép - Chương 9: Sự làm việc của các cấu kiện bê tông cốt thép - Chương 10: Vật liệu phát triển của bê tông cốt thép - Chương 11: Kết cấu khối xây - Học phần IV: Cấu kiện cơ bản thép - gỗ - Chương 12 : Cấu kiện cơ bản của kết cấu thép - Chương 13: cấu kiện cơ bản của kết cấu gỗ - Học phần V: Các bộ phận kết cấu công trình - Chương 14: Đại cương về kết cấu công trình - Chương 15: Kết cấu sàn - Chương 16: Kết cấu mái - Chương 17: Kết cấu khung - sườn - Chương 18: Một số bộ phận khác của kết cấu công trình - Học phần VI: Kết cấu đặc biệt- chuyên dùng và nền móng Chương 19: Kết cấu nhà cao tầng - Chương 20: Kết cấu chuyên dùng - Chương 21: Khái niệm chung về cơ học đất và nền móng - A. Cơ học đất - B. Nền móng - Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành