Tìm kiếm nâng cao

Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Sự cần thiết khách quan cổ phần hoá một số DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng 1. Thực trạng hoạt động của các DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng 2. Cổ phần hoá- một trong những giải pháp phù hợp và có ý nghĩa trong việc tổ chức sắp xếp lại các DNNN nói chung và trong lĩnh vực sản xuất VLXD nói riêng Chương II: Khái quát tình hình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới - 1. Bối cảnh chung của kinh tế quốc doanh trước khi t hực hiện cổ phần hoa sở một số nước - 2. Các bước triển khai thực hiện cổ phần hoá một bộ phận DNNN ở một số nước - 3. Nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm cổ phần hoá DNNN của một số nước vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và trực tiếp là trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng Chương III: Quá trình thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN ở Việt Nam : một số kết quả và bài học kinh nghiệm - 1. đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam khi triển khai thí điểm cổ phần hoá một số DNNN - 2. Quá trình triển khai thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN thừi gian qua - 3. Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN thời gian qua - Chương IV: Những vấn đề cơ bản chyển DNNN thành công ty cổ phần trong lĩnh vực sản xuất VLXD - 1. Một số khái niệm cơ bản - 2. Các hình thức công ty cổ phần sau cổ phần hoá DNNN - 3. Đặc điểm sản xuất VLXD và xây dựng- 4. Những vấn đề cơ bản chuyển DNNN thành Công ty cổ phần trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng - Chương V: Trình tự , nội dung các bước chuẩn bị cần thiết chuyển DNNN thành công ty cổ phần , một số kiến nghị về chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục thí nghiệm và mở rộng phạm vi cổ phần hoá DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng- 1. Trình tự, nội dụng các bước chuẩn bị cần thiết - 2. Một số kiến nghị về chủ trương và bienẹ pháp nhằm tiếp tục thí điểm và mở rộng phạm vi cổ phần hoá DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành